Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання icon

Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання
Скачати 148.24 Kb.
НазваКомплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання
Дата19.09.2012
Розмір148.24 Kb.
ТипДокументи


Затверджую

Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,


ректор _____________О.М.Завальнюк

(підпис)


____ ______________________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування


Комплексний екзамен з мовознавчих та

літературознавчих дисциплін і методик їх викладання


для вступу на навчання за спеціальністю

8.02030301 Українська мова і література*


Укладачі програми:


завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор _______________ Л.М.Марчук;


професор кафедри історії української літератури та компаративістики, кандидат філологічних наук, доцент _______________ Г.Й.Насмінчук


Кам’янець-Подільський

2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін і методик їх викладання” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 7.02030301 Українська мова та література, навчальних програмах дисциплін циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 7.02030301 Українська мова та література.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 8.02030301 Українська мова і література.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 7.02030301 Українська мова і література.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта


Мовна прагматика. Українське термінознавство.

Методика викладання української мови в старших класах


Мовна прагматика як наука. Понятійний апарат. Мовна прагматика у контексті антропоцентричної наукової парадигми.

Сутність категорій мовного коду у мовній прагматиці. Комунікативний акт як центр мовної прагматики. Сутність комунікативного акту.

Суспільна природа мови і мовної діяльності.

Мова та історія (розвиток мови). Зовнішні та внутрішні причини мовних змін.

Загальна характеристика прагматичних концепцій мови. Реалізація культурологічної (соціокультурна) змістової лінії на уроках української мови у старших класах.

Мова як найважливіша етнічна ознака. Мова, нація і держава.

Мова і суспільство. Мова і культура. Методи і прийоми поглиблення і систематизації знань, умінь і навичок з культури мовлення в 10-11 (12) класах.

Мова, мислення і свідомість. Основні умови ефективності навчальної діяльності на уроках української мови в старших класах.

Взаємодія мов та мовні контакти; соціальна обумовленість історії мови та її норми.

Методи наукового дослідження мови.

Граматична система мови (граматичне значення, граматичні категорії, морфологічний і синтаксичний рівень мови). Методи і прийоми поглиблення і систематизації найважливіших відомостей зі словотвору та морфології в 10 класі. Види вправ.

Класифікація термінів за походженням. Актуальні проблеми методики викладання української мови в 10-11 класах.

Явище антонімії в українській термінології. Методи і прийоми поглиблення і систематизації найважливіших відомостей з лексики і фразеології в 10 класі. Види вправ.

Спілкування як діяльність у мовній прагматиці. Типи спілкування. Основні закони спілкування у мовній прагматиці. Особливості міжособистісного спілкування. Тенденції розвитку сучасного спілкування. Моделі комунікації. Вправи та завдання з практичної риторики для учнів 10-11 (12) класів.

Основні і проміжні рівні мовної системи. Частини мови як реалізація міжрівневих зв’язків.

Етимологічна паронімія в термінології. Явище пуризму. Словникова робота на уроках української мови в старших класах.

Поняття терміна та терміносистеми.

Функціональний підхід до вивчення терміносистем.

Невербальні компоненти спілкування у мовній прагматиці. Невербальні компоненти у внутрішньому мовленні та невербальні компоненти тексту. Форми і методи вироблення риторичної майстерності учнів 10-11 (12) класів.

Прагматичні аспекти комунікації. Компоненти комунікативного акту, пов’язані з учасниками спілкування у мовній прагматиці. Методика роботи щодо створення власних висловлювань (діалог, відгук про твір мистецтва) в 10 класі.


^ Теорія літератури. Компаративістика.

Методика викладання літератури в старших класах. Українознавство


Художній образ як форма відображення дійсності. Види літературно-художнього образу: автологічний тип, металогічний тип.

Роман як епічний жанр, його різновиди.

Сентименталізм як літературний напрям. Елементи сентименталізму в українській літературі.

Літературознавство як наука. Зв’язок літературознавства з іншими науками.

Новела як жанр епічного твору. Жанрові модифікації новели в українській та світовій літературі.

Класицизм як літературний напрям.

Генезис і родові ознаки лірики. Проблеми класифікації ліричних творів.

Романтизм як літературний напрям. Його еволюція в українській та світовій літературі.

Реалізм як творчий метод і літературний напрям.

Розвиток українського літературознавства у ХХ ст.

Драма ідей як естетична проблема в зарубіжній та українській літературі.

Переклади і переспіви “Слова о полку Ігоревім”.

Голод-33 у художній літературі (В.Барка і В.Гроссман): типологічні зв’язки.

Кохання і війна: до проблеми типологічних зв’язків новел О.Гончара “Модри Камень”, “За мить щастя” і повісті В.Бикова “Альпійська балада”.

Художній переклад і переспів. Кращі українські поетичні переклади.

Традиції Мольєра в українській літературі.

Фольклорні мотиви та образи в українській і зарубіжній літературі. Поняття ремінісценції.

“Народні оповідання” і “Рассказы из народного русского быта” Марка Вовчка: порівняльні аспекти.

Євангельський мотив про відступництво і зраду і його використання в літературі.

“Камінний гість” О.Пушкіна та “Камінний господар” Лесі Українки: несинхронне зіставлення.

З історії підручника. Підручники та посібники з української літератури, принципи їх побудови.

Методика вивчення читацьких інтересів школярів. Робота учнів з довідниковою літературою.

Метод евристичної бесіди на уроці літератури (за творами В.Винниченка, 10 клас).

Особливості компаративного курсу вивчення літератури в старших класах.

Міжпредметні зв’язки на уроці літератури.. Українська література у контексті світової (на прикладі творів, П.Куліша, Лесі Українки ).

Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва.

Методика проведення факультативних занять з літератури в старших класах.

Метод лекції на уроках літератури у старших класах (наприклад, при вивченні творчості Івана Франка).

Вивчення літератури у поєднанні з суміжними мистецтвами.

Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок учнів.

Школи і напрями в українознавстві. Етнологічно-класична спадщина. Наукові напрями досліджень Західної Європи і Америки.

Міграція, колонізація, військова колонізація як чинник етнічності. Переселення на Слобожанщину, виділення незайманих земель. Загальний стан українського народу в період Російської імперії. Забезпечення для проживання військових частин місцевим українським населенням.

Етнос і “єресь наслідуючих жидів” як антисистема. Підпільна діяльність прихованих єврейських організацій. Наявність найагресивніших єврейських угрупувань.

Духовна національна культура українців. Наявність свідчень язичницького і християнського віросповідання.

Терміни і поняття українознавства.

Українське просвітництво в контексті національного відродження ХІХ – ХХ ст. Роль та значення «Просвіти» у добільшовицький період. Відродження просвітницького руху у незалежній Україні.

Світова велич української національної культури.

Природне середовище етносу та його господарсько-культурні типи. Географічне розташування України і його значення для етнічності.

Ментальність українського народу. Позитивні і негативні її риси.

Етнос. Антисистемні релігійні секти та їх негативний вплив на загальноукраїнську спільноту.


^ Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта


Абітурієнтам пропонуються завдання трьох рівнів складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимум 100 балів.


Перший рівень: потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (номер/букву обраної відповіді необхідно зазначити у екзаменаційній роботі). Запропоновано 30 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 1 бал.


Другий рівень: потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (номер/букву обраної відповіді необхідно зазначити у своїй екзаменаційній роботі). Запропоновано 10 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 2 бали.


Третій рівень: потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (номер/букву обраної відповіді необхідно зазначити у своїй екзаменаційній роботі). Запропоновано 10 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 5 балів.


Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість завдань

Сума балів

1

1

30

30

2

2

10

20

3

5

10

50

Разом100


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Мовознавчі дисципліни і методика викладання української мови

Основна

 1. Александрова Г.А. Образність як джерело утворення технічної термінології // Мовознавство. – 1973. - №5.

 2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

 3. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології. – К.: ВЦ “Академія”, 2006.

 4. Бацевич Ф.С. Мовленнєвий жанр у дискурсі: проблеми виділення і комунікативного аналізу // Мовознавство. – 2005. – №2.

 5. Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів, 2003.

 6. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: ВЦ “Академія”, 2004.

 7. Бєляєв О.М. Методика викладання української мови. – К.: Вища школа, 1987.

 8. Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови. – К.: Рад. школа, 1981.

 9. Бєляєв О.М. та ін. Навчання української мови в 10-11 класах.: Посібник для вчителя. — К.: Освіта, 1998.

 10. Борисик І. Явище синонімії в термінології // Дивослово. – 2000. - №4.

 11. Булик З.В. Лексико-словотвірна будова бойківських назв музичного інструментарію // Культура і побут населення українських Карпат. – Ужгород, 1973.

 12. Веклинець Л. Становлення української психічної термінології // Дивослово. – 1996. - №11.

 13. Вовк А. Наукова мова і політика: 55 років української термінології в УРСР. – Нью-Йорк, 1979.

 14. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985.

 15. Гойхман О.Я. Наденина Т.М. Речевая коммуникация. – М., 2003.

 16. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. – М., 2007.

 17. Гудков Д.Б. Национально-культурная специфика речевого поведения. – М., 1977.

 18. Даниленко В.П. Русская терминология. – М.: Наука, 1977.

 19. Донченко Т. Уроки мови мають стати уроками словесності // Дивослово. – 1995. - № 4.

 20. Жовтобрюх М.А. Формування українського публіцистичного словника всередині ХІХ ст. // Мовознавство і літературознавство: Зб. вибр. праць пед. ін-ту. – К., 1964.

 21. Забашта Л. Узагальнення й систематизація знань з української мови. 10 клас. – К.: Освіта, 1991.

 22. Караванський С. Бесіди про пошук слова // УМЛ.- 2000. - №6, 16

 23. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії. – К.: Ленвіт, 2000.

 24. Кияк Т.Р. Лингвистические аспекты терминоведения. – К., 1989.

 25. Кочан І.М. Слова з міжнародними терміноелементами в сучасній українській літературній мові // Мовознавство. – 1998. - №6.

 26. Крижанівська А., Симоненко Л. Актуальні проблеми упорядкування наукової термінології. – К., 1987.

 27. Лингвистичесая прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. – Выпуск ХVI. – М.: Прогресс, 1985.

 28. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.

 29. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учебн. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007.

 30. Мельничайко В.Я. Види мовного розбору. Українська мова. Довідник. – Тернопіль: Богдан, 1997.

 31. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2000.

 32. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2004.

 33. Михайлинин Б.П. Усталеність як неодмінний показник складених термінів // Мовознавство. – 1999. - №4-5.

 34. Міляновський Е., Паламарчук Л. Укр.. мова. Синтаксис, пунктуація, розвиток мовлення. 11 клас. – Тернопіль: Посібники і підручники, 1998.

 35. Мовчун А. Етимологія граматичних термінів // Дивослово. – 2000. - №7.

 36. Мурашко Л.В. З історії формування термінології // Мовознавство. – 1997. - №4-5.

 37. Навчальні мовні ситуації: Навч. – метод. Матеріали для самостійної роботи учнів 10-11 класів / Уклад. Ваврів І.Я. – Тернопіль: Мандрівець, 1998.

 38. Наконечна Г.В. До історії унормування української науково-технічної термінології // Мовознавство. – 1992. - №6.

 39. Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови. – К.: Освіта, 1995.

 40. Непийвода Н.Ф. Про вплив термінології на загальновживану мову // УМЛШ. – 1983. - №5.

 41. Огар Е. Вправне вживання термінів // УМЛ. – 2000. - №20.

 42. Огієнко І. Історія української граматичної термінології // Зап. Укр. наук. т-ва в Києві. – 1908. – Кн.1.

 43. Олійник І.С. Методика викладання української мови в середній школі. – К.: Вища школа, 1989.

 44. Панько Т.І. Зовнішньомовна та внутрішньомовна мотивованість суспільно-політичних термінів // Укр. мовознавство. – 1984. – Вип. 12.

 45. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавства. – Львів: Світ, 1994.

 46. Пасік Н.М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль: підручники і посібники, 2005.

 47. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1989.

 48. Пінчук О.Ф. Деякі методологічні питання стандартизації термінолексики // Мовознавство. – 1976. - №6.

 49. Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови. – Харків: Основа, 1995.

 50. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка. – М.: Наука, 1968.

 51. Російсько-український гірничий словник / Укл. О.А.Ковшуля, М.З.Гарман, М.С.Зільбан. – К.: АН УРСР, 1959.

 52. Російсько-український металургійний словник / Уклад. В.Д.Чехранов, В.І.Мелешко. – К.: Наукова думка, 1970.

 53. Російсько-український словник ботанічної термінології і номенклатури / Уклад. Д.Я.Афанасьєв, А.І.Барбарис, Д.К.Зеров. – К.: АН УРСР, 1962.

 54. Російсько-український словник з теплотехніки та газо техніки / Відп. ред. акад.. Швець І.Т. Укл. І.М.Шелудько, П.І.Гинн, В.Т.Мариниченко. – К.: АН УРСР, 1962.

 55. Російсько-український словник зварювальної термінології / Уклад. А.Г.Потап’євський. – К.: АН УРСР, 1964.

 56. Російсько-український словник медичної термінології / Укл. О.К.Усатенко. – К.: Наукова думка, 1997.

 57. Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. – К.: Брама, 2002.

 58. Словник іншомовних слів / За ред. акад. О.С.Мельничук. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1985.

 59. Словник лінгвістичних термінів / Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. – К.: АН УРСР, 1957.

 60. Шмелева Т.В. Кодекс речевого поведения // Русский язык за рубежом. – 1983. – №1.

 61. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. – К.: АртЕк, 1998.


Додаткова

 1. Баранник Д.Х. Усний монолог. – Дніпропетровськ, 1969.

 2. Бацевич Ф.С. Атмосфера спілкування: спроба психолінгвістичного дослідження // Мовознавство. – 2002. – №4-5.

 3. Бацевич Ф.С. Дискурсивна природа мовленнєвого жанру // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту: Збірник наукових праць, присвячених ювілею А.П.Загнітка. – Донецьк, 2004.

 4. Валгина Н.С. Теория текста. – М.: Логос, 2003.

 5. Варган І.О., Пилинська М.М. Російсько-український словник сталих виразів. – Харків: Прапор, 2000.

 6. Высказывание и дискурс в прагматическом аспекте. – К., 1989.

 7. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М., 2002.

 8. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення. – К.: Академія, 2000.

 9. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – К.: Либідь, 2001.

 10. Навчальний правописний словник української мови. – Харків: Око, 1996.

 11. Орфографічний словник української мови. – К., 1994.

 12. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – К.: ВЦ «Київський університет», 1999.

 13. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К.: Брама, 2004.

 14. Український правопис. – 4-те вид. – К.: Либідь, 1994.

 15. Худолєєва С.П. Про варіантність і синонімічність термінів // Мовознавство. – 1980. - №4.

 16. Шмелев Д.И. Проблема семантического анализа лексики. – М., 1979.


Літературознавчі дисципліни та методика викладання літератури в старших класах

 1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001.

 2. Аристотель. Поэтика. – М., 1957.

 3. Андрухович Ю. Постмодернізм – не напрям, не течія, не мода). – Слово і час. – 1999. - № 3.

 4. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 5. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. – К., 1986. – Кн.1.

 6. Історія української літератури Х1Х ст.: У 2 кн. – К., 1995. – Кн.1.

 7. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. – К., 1997.

8. Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. – М., 1987.

9. Андреев А.П. Место искусства в познании жизни. – М., 1980.

10. Белецкий А.И. Избранные труды по теории литературы. – М., 1964.

11. Бондарев Ю. Хранители ценностей. – М., 1987.

12. Українська літературна енциклопедія: В 5 томах. – К., 1990-1993.

13. Энциклопедический словарь юного литератора. – М., 1988.

14. Чернец Л.В. Литературные жанры. – М., 1982.

15. Вороний М. Театр і драма. – К., 1989.

16.Дем’янівська Л.С. Українська драматична поема. – К., 1984.

17. Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі. – Кам.-Под., 1997.

18. Белецкий А. Тарас Шевченко. – М., 1987.

19. Сверстюк Є. Шевченко і час. – К.-Париж, 1996.

20. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. – К., 1964.

21. Неділько Г.Я. Тарас Шевченко. – К., 1987.

22.Кудрявцев М.Г. Тарас Шевченко і проблема історизму в літературі // Кудрявцев Михайло. І аз воздам. – Кам.-Под., 2005.

23. Журавська І. Леся Українка і зарубіжні літератури. – К., 1963.

 1. Антофійчук В.І., Нямцу А.Є. Євангельські мотиви в українській літературі к.ХІХ – поч. ХХ ст. – Чернівці, 1996.

 2. Антофійчук В. Образ Іуди Іскаріота в українській літературі. – Чернівці, 1999.

 3. Кудрявцев М.Г. Щоб не згинули зерна... – Кам.-Под., 2003.

 4. Танюк Л. До проблеми української “пророчої” п’єси // Березіль. – 1992. – № 2.

 5. Кудрявцев М.Г. Трагедія невизнаної правди // Кудрявцев М.Г. Щоб не згинули зерна... – С.43-52.

 6. Кудрявцев М.Г. “Не можна слухати людей більше, ніж Бога...” // Кудрявцев М.Г. Щоб не згинули зерна... – Кам.-Под., 2003. – С.63-71.

 7. Кудрявцев М. “Пророк” у контексті епохи // Кудрявцев М.Г. Щоб не згинули зерна... – С.53-62.

 8. Волков А.Р. Великий гетьман: традиційний образ української історичної генези // Традиційні сюжети та образи. – Чернівці, 2004. – С.265-302.

 9. Павличко С.Д. Байрон: Нарис життя і творчості. – К., 1989.

 10. Наливайко Д.С. Віктор Гюго. – К., 1976.

 11. Воробьевский Ю. Русский Голем. – Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, 2005. – С.82-101, 40-53.

 12. Гром’як Р.Т., Боднар В.Т. Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс. – Т: Підручники і посібники, 2004.

 13. Дем’янівська Л. Українська драматична поема кінця Х1Х - поч. ХХ ст. – К., 1984. – С.31-120.

 14. Денисова Т. Наука компаративістика в сучасному трактуванні// Слово і час -2005-№5 – с. 24 31

 15. Журавська І. Леся Українка і зарубіжні літератури. – К., 1963.

 16. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. – К., 1964.

 17. Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство в 2 ч. Навч. пос. – Львів, 2007

 18. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур – К: Знання, 1999.

 19. Кудрявцев М.Г. Трагедія невизнаної правди // Кудрявцев М.Г. Щоб не згинули зерна... ... – Кам.-Под., 2003. – С.43-52.

 20. Кудрявцев М.Г. Пам’ять: Код Іуди. – Кам.-Под., 2007. – С.29-32, 149, 237, 238 (про твори Ф.Достоєвського).

 21. Кудрявцев М. “Пророк” у контексті епохи // Кудрявцев М.Г. Щоб не згинули зерна... – С.53-62.

 22. Кудрявцев М.Г. Тарас Шевченко і проблема історизму в літературі // Кудрявцев Михайло. І аз воздам. – Кам.-Под., 2005.

 23. Кузякіна Н. П’єси Миколи Куліша. – К., 1970.

 24. Лімборський І.В. Європейське та українське просвітництво: незавершений проект? Реінтерпретація канону і спроба компаративного аналізу літературних парадигм. – Черкаси: ЧДТУ, 2006

 25. Літературознавча компаративістика: навч.посібник (наук. редактор Гром’як Р.Т.) – Тернопіль, 2002.

 26. Михайлин І. Достоєвський і Шевченко. – Харків, 1994.

 27. Міщенко Л. Леся Українка. – К., 1986.

 28. Наливайко Д.С. Теорія літератури й компаративістика: статті-розвідки. – К, 2006.

 29. Наливайко Д. Спільність і своєрідність: українська література в контексті світового літературного процесу – К, 1988.

 30. Наливайко Д.С. Віктор Гюго. – К., 1976.

 31. Неділько Г.Я. Тарас Шевченко. – К., 1987.

 32. Пахаренко В. Неокласицизм. Символізм // Українська мова та література. – 2001. – № 6.

 33. Походзіло І. Іван Франко. – К., 1970.

 34. Павличко С. Філософські поеми Івана Франка “Смерть Каїна”, “Похорон”, “Мойсей” і європейський романтизм // Павличко Соломія. Теорія літератури. – К., 2002. – С.457-462.

 35. Павличко С.Д. Байрон: Нарис життя і творчості. – К., 1989.

 36. Розумний Я. Від “Севільського ошуканця” до українського “Дон Жуана” // Слово і час. – 1993. - № 6.

 37. Сверстюк Є. Шевченко і час. – К.-Париж, 1996.

 38. Степанишин Б. Вивчення творчості І.Франка у школі.


Схожі:

Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Методика викладання математики
Кафедра педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін
Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання iconКомплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ»)
Професор кафедри педагогіки та методик дошкільної І початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030
П. С. Атаманчук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої...
Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з методик викладання педагогіки у внз
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями...
Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку
Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку...
Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з логопедії, психології дітей з вадами розвитку, олігофренопедагогіки та передбачає перевірку знань студентів
Комплексний державний екзамен з логопедії, психології дітей з вадами розвитку, олігофренопедагогіки та передбачає перевірку знань...
Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання iconПитання для підсумкового контролю зі вступу до літературознавства
Предмет І завдання пропедевтичного курсу "Теорія літератури". Найголовніші види теоретико-літературознавчих праць: рецензія, стаття,...
Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання icon1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст
Фаховий вступний екзамен проводиться в обсязі дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно...
Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання iconВиробничі функції
...
Комплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання icon1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст
Фаховий вступний екзамен проводиться в обсязі нормативних дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки бакалаврів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи