Комплексний екзамен з педагогіки icon

Комплексний екзамен з педагогіки
Скачати 221.49 Kb.
НазваКомплексний екзамен з педагогіки
Дата19.09.2012
Розмір221.49 Kb.
ТипПояснювальна записка
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


ректор ______________О.М. Завальнюк

(підпис)

«_____»__________________ 2012 р.
Програма фахового вступного випробування


Комплексний екзамен з педагогіки


для вступу на навчання

за спеціальністю 8. 18010021 Педагогіка вищої школи


Укладач програми:

завідувач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент

________________ Т.Й. Франчук;


Кам’янець-Подільський

2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з педагогіки і психології” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” за різними напрямами підготовки та спеціальностями, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” за різними галузями знань та спеціальностями.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 1801 Специфічні категорії спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста різних галузей знань та спеціальностей.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.
^

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ПЕДАГОГІКИВступ до педагогічної професії


Історичні корені педагогічної професії. Функції педагога (призначення педагогічної професії): соціальна, виховна, оберігаюча, інформуюча, навчальна, організаторська. Культурно-просвітницька функція педагога та задоволення ним освітніх потреб суспільства.

Суть та особливості професійної діяльності вчителя. Позитивні та негативні сторони педагогічної діяльності. Вплив її на розвиток особистості педагога. Педагогічна діяльність як процес розв’язання педагогічних ситуацій. Способи виникнення і створення педагогічних ситуацій. Перетворення ситуації в педагогічну задачу. Типи педагогічних задач та алгоритм їх розв’язання.

Структура педагогічної діяльності, її діагностичний, орієнтовно-прогностичний, конструктивно-проектувальний, організаційний, комунікативно-стимулюючий, аналітично-оцінювальний, гностичний та дослідницько-творчий компонети.

Педагогічна компетентність. Знання та уміння, необхідні педагогу, педагогічні здібності, педагогічна техніка, професійно важливі якості педагога, моральні характеристики особистості педагога, гуманістична спрямованість особистості вчителя. Педагогічна майстерність як комплекс властивостей особистості.

Педагогічна культура як вершина педагогічного досвіду і майстерності, її складові.

Державна політика в сфері освіти, визначена Державною національною програмою „Освіта”, Законом України „Про освіту”, Національною доктриною розвитку освіти. Шляхи розв’язання проблем, пов’язаних із удосконаленням діяльності педагогічних працівників, запропоновані Державною програмою „Вчитель”. Вимоги до знань, умінь та особистості вчителя, закріплені у Кваліфікаційних характеристиках педагогічних працівників.

Державні стандарти освіти: сутність і юридична основа. Галузеві стандарти вищої освіти : освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника (бакалавра) та освітньо-професійна програма (ОПП) його підготовки.

Педагогічна підготовка у ВНЗ. Теоретичний компонент педагогічної підготовки, визначений Концепцією педагогічної освіти. Педагогіка як базова педагогічна дисципліна. Змістові модулі, які складають педагогіку. Місце курсу „Основи педагогічної майстерності” у педагогічній підготовці. Сутність практичної педагогічної підготовки бакалавра.

Професійно-педагогічне самовиховання, його мета, завдання та зміст. Складання студентом програми професійного самовиховання як початок професійного саморозвитку майбутнього вчителя. Критерії оцінювання уміння працювати над собою.


^ Загальні основи педагогіки

Система людинознавчих наук. Педагогіка як галузь людинознавства, наука про виховання, як система діяльності, мистецтво, навчальний предмет.

Об’єкт і предмет дослідження у педагогіці. Сучасні завдання педагогіки. Категоріальний апарат педагогіки. Основні педагогічні поняття: виховання, освіта, навчання, педагогічний процес. Джерела педагогіки: народна педагогіка, твори філософів, твори класиків педагогіки, результати сучасних педагогічних досліджень, передовий педагогічний досвід, дані суміжних з педагогікою наук, державні документи з питань освіти і виховання. Система наукових педагогічних знань. Загальна педагогіка як базова педагогічна дисципліна. Історія педагогіки. Вікова педагогіка. Корекційна (спеціальна) педагогіка. Прикладна педагогіка. Соціальна педагогіка. Порівняльна педагогіка. Етнопедагогіка.

Поняття про методологію науки. Рівні методології: філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий. Методологія педагогіки. Ознаки належності педагогічних досліджень до наукової сфери. Мета науково-педагогічного дослідження. Методологічні принципи науково-педагогічного дослідження. Етапи науково-педагогічного дослідження.

Поняття про метод педагогічного дослідження. Класифікація методів. Вибір методів дослідником. Характеристика методів. Спостереження як метод педагогічного дослідження. Методи опитування. Педагогічний експеримент. Метод рейтингу у педагогіці. Вивчення педагогічного досвіду, шкільної документації та результатів учнівської творчості, як

специфічні методи педагогічного дослідження. Використання у педагогіці методів узагальнення незалежних характеристик, соціометрії. Математичні та статистичні методи педагогічних досліджень.


Людина як біологічна істота. Індивід – типовий представник людського роду. Особистість як суб’єкт соціальних стосунків і свідомої діяльності. Індивідуальність – унікальна якість особистості індивіда. Поняття про розвиток особистості. Причини (фактори) розвитку: біологічні, психологічні, соціальні. Теорії (концепції) розвитку особистості: біологізаторська, соціологізаторська, конвергенції (взаємодії факторів), біхевіоризму, психоаналізу, персоналістичні теорії. Рушійні сили розвитку. Саморозвиток як результат власної активності особистості. Поняття „Формування особистості” у психологічному та педагогічному розумінні. Сучасне уявлення про соціалізацію особистості. Акмеологія як наука про досягнення особистістю вершин розвитку.

Основні чинники розвитку особистості: спадковість, середовище, виховання і власна активність особистості. Поняття про спадковість, спадкові ознаки, задатки і здібності. Вплив спадковості на розвиток особистості. Поняття про середовище (макро-, мезо-, мікро-). Неоднозначність впливу середовища на соціалізацію особистості. Проблема педагогізації середовища найближчого оточення школяра. Виховання як процес корегування впливів середовища і спадковості. Умови ефективності виховання. Активність особистості як фактор її розвитку й соціалізації та результат розвитку. Самовиховання як розвиток індивідуальності. Потреби особистості як джерело її активності. Діяльність і спілкування як засоби активності. Види діяльності і спілкування. Важливість залучення вихованців до діяльності і спілкування. Стимулювання вихователем самовиховання та саморозвитку школярів. Вікові етапи в розвитку особистості. Основні показники вікового розвитку. Акселерація та ретрадація як відхилення від оптимальних констант розвитку.

Поняття про педагогічний процес, його цілісність і діалектику. Учасники (суб’єкти) педагогічного процесу, типи і характер взаємодії між ними. Педагогічний процес як цілісна педагогічна система, як виховання в широкому педагогічному сенсі. Структурування педагогічного процесу. Педагогічний процес як єдність навчання, виховання, освіти і розвитку особистості. Педагогічна ситуація як найменша структурна одиниця педагогічного процесу. Діяльнісний підхід до визначення основних компонентів педагогічного процесу: цільового, стимулююче-мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного, контрольно-регулюючого, оцінювально-результативного. Основні етапи педагогічного процесу: підготовчий, основний, аналітичний.

Рушійні сили педагогічного процесу. Зовнішні і внутрішні, об’єктивні і суб’єктивні суперечності педагогічного процесу. Поняття про „зону найближчого розвитку особистості”, і використання його педагогом у педагогічному процесі.

Мета педагогічного процесу як процесу виховання. Ієрархія виховних цілей: загальна мета (ідеал) виховання, основні завдання виховання (у відповідності до напрямів виховання), оперативні цілі ( уроку, виховного заходу).

Поняття про закономірності педагогічного процесу. Закономірності педагогічного процесу, які визначають його зв’язки з іншими соціальними та економічними процесами. Зовнішні фактори, які впливають на хід і результати педагогічного процесу. Закономірності, які визначають зв’язки між внутрішніми факторами педагогічного процесу: його складовими частинами, компонентами, суб’єктами. Системний характер закономірностей педагогічного процесу.

Залежність між закономірностями і принципами педагогічного процесу. Сучасна система принципів педагогічного процесу як вимог до його здійснення.


^ Теорія навчання

Дидактика – теорія освіти і навчання. Її виникнення і розвиток. Народна дидактика. Основні дидактичні категорїї: освіта, навчання, процес навчання. Взаємозв’язок дидактики і окремих фахових методик. Поняття змісту освіти, як складової базової культури людини. Різні підходи до побудови змісту освіти в історії педагогіки. Теорії формальної і матеріальної освіти. Сучасні вимоги до побудови змісту освіти. Державний і шкільний компонент змісту освіти. Модернізація змісту освіти у національній школі України. Державні документи, що визначають зміст шкільної освіти. Державні стандарти освіти. Навчальні плани. Варіативність навчальних планів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми, їх основний зміст і способи побудови. Підручники і посібники. Функції, типи, структура підручників. Дидактичні вимоги до підручників. Навчальні посібники. Вибір учителем навчальних програм, підручників і посібників.

Процес навчання як невід’ємна складова частина педагогічного процесу. Суть процесу навчання як процесу пізнавальної діяльності. Його двосторонній характер. Пізнання і навчання. Суперечності та рушійні сили навчального процесу. Основні фактори, які впливають на ефективність процесу навчання: зміст і обсяг навчального матеріалу організаційно-педагогічний вплив учителя, ставлення учня до навчання та його научуваність, час. Функції навчання: освітня, виховна, розвиваюча. Структура цілісного процесу навчання. Діяльність вчителя в процесі навчання. Основні етапи процесу засвоєння учнями знань: сприймання, розуміння, осмислення, узагальнення, закріплення, застосування. Мотиви учіння школярів. Різні підходи до класифікації типів і видів навчання. Особливості пояснювально-ілюстративного навчання. Проблемне навчання, його переваги і недоліки. Оптимальне поєднання пояснювально-ілюстративного та проблемного навчання. Основи програмованого навчання. Теоретичні концепції програмованого навчання. Машинне і безмашинне програмування. Способи програмування: лінійне, розгалужене, змішане. Перспективи розвитку і застосування програмованого навчання. Комп’ютеризація навчання. Модульно-розвивальне навчання: концептуальні ідеї та способи здійснення. Основні етапи модульно-розвивального навчання. Особливості ігрового навчання. Можливості та умови його застосування. Сутність диференціації у навчанні, способи її реалізації у сучасній школі. Закономірності процесу навчання. Зв’язок закономірностей і принципів навчання. Становлення принципів навчання в історії педагогіки. Сучасне трактування принципів навчання різними дидактами. Характеристика окремих принципів навчання. Народна мудрість про принципи навчання.

Поняття про методи навчання. Структура методу. Методи і прийоми. Функції методів навчання. Різні підходи до класифікації методів навчання, їх аналіз. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання і мотивації. Методи контролю і самоконтролю у навчальному процесі. Народно-педагогічні методи. Контроль, перевірка, оцінка і облік у навчальному процесі. Принципи, функції, види і форми контролю. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності. Педагогічні вимоги до оцінки. Освітня і виховна роль оцінки. Критерії оцінювання навчальних досягнень школярів.

Класифікація засобів навчання. Візуальні, аудіальні та аудіовізуальні засоби навчання, організаційно-педагогічні умови їх застосування. Комп’ютер як засіб навчання. Вибір учителем методів і засобів навчання.

Поняття про організаційні форми навчання. Генезис організаційних форм навчання. Характеристика класно-урочної системи навчання. Основні вимоги до сучасного уроку. Типи і структура уроків. Характеристика окремих типів уроку. Нетрадиційні уроки. Підготовка вчителя до уроку: тематичне і поурочне планування. Форми організації навчальної роботи на уроці: фронтальна, колективна, групова, індивідуальна. Різноманітність форм організації навчання. Лекційно-семінарська форма. Практикуми. Факультативи. Навчальні екскурсії. Домашня навчальна робота учнів. Консультації, додаткові та індивідуальні заняття. Форми трудового навчання.


^ Теорія виховання


Виховання у вузькому педагогічному сенсі – складова частина цілісного педагогічного процесу. Єдність і відмінність процесів виховання і навчання. Суть і особливості процесу навчання. Підходи до визначення суті процесу виховання: об’єктивні і суб’єктивні. Рушійні сили процесу виховання, внутрішні і зовнішні суперечності. Основні структурні компоненти процесу виховання. Етапи виховного процесу. Поняття про діагностику вихованості школяра. Критерії оцінювання рівня вихованості. Особливості визначення рівня вихованості школярів на різних виховних етапах. Закономірності і принципи виховання. Народна педагогіка про принципи виховання. Характеристика сучасних принципів виховання.

Шляхи підвищення процесу виховання.

Особистісно орієнтована взаємодія педагога і вихованців у процесі виховання. Стимулювання ним самовиховання школяра. Етапи самовиховання.

Мета і завдання на сучасному етапі. Державні документи з проблем виховання підростаючого покоління. Суть змісту виховання та вимоги до його побудови у середньому загальноосвітньому навчальному закладі. Мета, завдання та зміст основних компонентів виховання у національній школі. Формування світоглядних позицій учнів у процесі навчально-виховної діяльності. Розумове виховання. Громадянське виховання. Національне виховання. Основи морального виховання. Правове виховання. Система трудового, економічного виховання та професійної орієнтації учнів. Естетичне виховання. Система фізичного виховання і зміцнення здоров’я школярів. Превентивне, екологічне, статеве виховання.

Поняття методу та прийому виховання. Класифікація методів виховання. Умови оптимального вибору методів вихователем. Характеристика основних груп методів виховання: методів формування свідомості особистості, методів організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки, методів стимулювання і мотивації діяльності і поведінки, методів самовиховання. Народна педагогіка про методи виховання.

Генезис проблеми виховання особистості в колективі.

Українські колективістські традиції. Загальне поняття про дитячий колектив, його ознаки , структура. Основні типи дитячих колективів. Загальношкільний і первинний колективи, їх взаємозв’язок. Виборні органи колективу, їх функції, умови ефективної діяльності.

Динаміка розвитку колективу. Характеристика різними педагогами основних етапів розвитку колективу. Система перспективних ліній. Використання традицій, звичаїв у зміцнення колективу. Умови успішного виховання колективних відносин. Особливості діяльності і спілкування в колективі. Методика колективної творчої діяльності школярів (І.П.Іванов). Взаємовідносини колективу і особистості. Вплив колективу на особистість. Створення у колективі умов для вільного розвитку особистості. Аналіз поглядів А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського на становлення особистості в колективі.

Педагогічне керівництво і самоуправління в колективі. Особливості роботи з різновіковим колективом.

Завдання і функції класного керівника (діагностична, організаторська, виховна, координаційна, стимулювальна).

Суть діяльності класного керівника: вивчення індивідуальних особливостей учнів, згуртування колективу класу, зв’язок з шкільними та позашкільними дитячими та юнацькими організаціями та об’єднаннями, попередження дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя. Форми роботи по формуванню пізнавальних інтересів учнів, виховання у них відповідального ставлення до навчання , свідомої дисципліни.

Робота класного керівника з батьками учнів. Планування, облік і аналіз виховної роботи, визначення рівня вихованості учнів.

Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості. Закон України „Про освіту” про зростання відповідальності батьків за розвиток і виховання дитини( ст.54).

Сучасні проблеми сімейного виховання. Умови успішного виховання дітей. Народно-педагогічні традиції сімейного виховання.

Форми взаємозв’язку школи і сім’ї: педагогічна освіта батьків, батьківські збори, участь батьків у виховні роботі школи, батьківських комітетів. Спільна робота школи і громадськості по вихованню дітей. Вплив церкви на виховання дітей.


^ Педагогічні технології

Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Підготовка вчителя в умовах особистісно орієнтованої концепції, інтеграції в Європейський освітній простір.

Технологія як наука про майстерність, сутність педагогічної технології, її головні ознаки. Особистісна орієнтованість – основа сучасних освітніх технологій.

Педагогічні технології, їх загальна характеристика: технологія розвивального навчання, технологія організаціі групової навчальної діяльності, технологія роботи над навчальним проектом, антропософські школи Р.Штайнера, „Будинок вільної дитини”

М. Монтессорі, технології формування творчої особистості, модульно-розвивальна технологія, технологія „діалогу культур” та ін.

Особливості професійної діяльності вчителя за фахом в умовах технологізації навчального процесу (з досвіду роботи).

Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності. Структура готовності.

Проектування та конструювання в структурі професійної діяльності вчителя. Комплекс професійних якостей та вмінь вчителя , що обумовлюють здатність до проектування та конструювання педагогічного процесу. Загальна структура педагогічного процесу та основи її реалізації в контексті окремих освітніх технологій. Суть та логіка процесу моделювання форм навчально-виховної діяльності школярів ( діагноз – прогноз – план).

Практика побудови моделі уроку. Особливості формування моделі уроку за фахом. Логіка структурування виховного заходу. Алгоритми мислення при визначенні теми, цілей, формуванні змісту, виборі адекватних форм і методів виховання і навчання.

Колективні творчі справи як проект забезпечення цілісності та продуктивності виховної діяльності школярів. Проектування основ життєдіяльності класного колективу. Базові вимоги до проектування педагогічного процесу, основні критерії якості.

Моделювання як значущий елемент професійної підготовки вчителя. Моделювання елементів педагогічного процесу, теоретичне обгрунтування моделей (захист), аналізування, визначення рівня продуктивності. Виявлення типових труднощів, недоліків, прогнозування варіантів їх уникнення.

Операційно-діяльнісний компонент в структурі цілісного педагогічного процесу: роз’яснення цілей і завдань діяльності, стимулювання діяльності, використання методів, прийомів, технологій , налагодження зворотного зв’язку, внесення коректив.

Основні фактори забезпечення ефективності процесуального аспекту реалізації навчально-виховної діяльності: а) особистісна орієнтованість процесу: суть, основи реалізації; б) співробітництво як основа забезпечення суб’єкт-суб’єктної моделі педагогічного процесу, варіанти його реалізації.

в) основи активізації навчально-виховної діяльності школярів.

Педагогічні умови реалізації створених моделей педагогічного процесу в умовах практичної діяльності школи, критерії визначення їх ефективності. З досвіду реалізації елементів педагогічного процесу ( навчально-виховних ситуацій) в рамках окремих інноваційних технологій.

Апробація самостійно створених моделей організації педагогічного процесу (технологія підготовки та апробування створених студентами моделей в рамках лабораторних занять, індивідуальної роботи.

Поняття про діагностику в педагогічному процесі. Діагностування як елемент цілісного педагогічного процесу, умова визначення його продуктивності. Основні об’єкти діагностування: рівень професійної готовності майбутнього вчителя, рівень сформованості педагогічної діяльності вчителя, рівень сформованості навчальної діяльності учня, рівень вихованості учня.

Професіограма вчителя – основа визначення рівня професіоналізму майбутнього вчителя. Діагностика розвитку особистісних якостей в структурі професійної діяльності вчителя, визначення рівня готовності майбутнього вчителя до організації особистісно орієнтованої педагогічної діяльності. Основи визначення ефективності уроку, виховного заходу: концепція, критерії, методи, процедури здійснення, аналіз, визначення та інтерпретація отриманих результатів.

Підготовка вчителя до рефлексивної діяльності в сфері удосконалення власної стратегії і методики навчальної роботи: принципи, методи, прийоми.

Аналізування апробованих моделей елементів навчально-виховного процесу.


^ Управління педагогічними системами


Поняття про педагогічні системи. Освіта в Україні як макросистема. Педагогічний менеджмент. Основні функції педагогічного менеджменту. Управління педагогічними системами. Органи управління освітою: їх функція та структура. Органи громадського самоуправління. Принципи управління освітою. Моніторинг педагогічних систем за базовими показниками якості освітніх послуг.

Школа як педагогічна система й об’єкт управління. Структура внутрішкільного управління. Функції внутрішкільного управління. Аналіз інформації. Планування й облік роботи. Організація і здійснення внутрішкільного контролю. Прийняття рішень. Критерії оцінювання управлінської діяльності.

Школа, сім’я , громадськість в управлінні педагогічною системою. Школа як основна ланка у взаємодії соціальних інститутів. Завдання, зміст і методика педагогічного керівництва вихованням дітей у сім’ї. Пропаганда і поширення педагогічних знань серед батьків. Залучення громадськості до виховання дітей. Церква і виховання підростаючого покоління. Дитячі та юнацькі організації, громадські об’єднання у педагогічній системі управління. Правові основи та умови ефективності взаємодії соціальних інститутів в управлінні педагогічною системою.


Безперервність педагогічної освіти вчителя. Методична робота як фактор підвищення професійної майстерності і педагогічної культури вчителя. Основні форми методичної роботи в школі. Поняття передового педагогічного досвіду. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Втілення досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду у шкільну практику. Кваліфікаційна характеристика вчителя. Атестація педагогічних працівників.


Історія освіти і педагогічної думки

Місце історії педагогіки у системі підготовки майбутніх вчителів. Критичне використання педагогічної спадщини в сучасних умовах. Основні періоди розвитку світової педагогічної думки та освіти. Виховання у первісному суспільстві. Сімейне виховання періоду розпаду первісного ладу. Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу. Виховання у країнах Південної та Північної Азії у ІУ-І тис. до н.е. Школи в Шумері, Єгипті, Індії, Китаї.

Виховання і навчання у Давній Греції та Римі. Система виховання в Спарті. Афінська система виховання. Грецька школа еллінського періоду. Елементи педагогіки у філософських системах давнього світу: Сократ, Платон, Аристотель, Демокріт, Квінтіліан Марк Фабій. Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху Середньовіччя. Виховні системи у Західній Європі: в епоху Середньовіччя. Схоластика. Виникнення університетів. Гуманістична школа і педагогічна думка в Європі в епоху Відродження та Реформації: Е.Роттердамський, В. да Фельтре, Ф.Рабле, М.Монтень, Т.Мор, Т.Кампанелла, М.Лютер. Єзуїтські школи І. Лойоли.

Педагогічна система Я. А.Коменського - фундатора наукової педагогіки. Педагогічна спадщина Я. А.Коменського. Розвиток педагогічної теорії і практики в працях Дж.Локка, К.-А.Гельвеція, Й.-Г. Песталоцці, Ф.-В.Дістервега, Й.-Ф.Гербарта. Реформаторська педагогіка зарубіжних країн кінця ХІХ-ХХ ст. Концепція „педагогіки вільного виховання”. Педагогічна діяльність Е.Кей. Теорія вільного виховання Г.Шаррельана і М.Монтессорі. Експериментальна педагогіка Е.Меймана. Педагогіка прагматизму Д.Дьюї. Педагогіка „громадянського виховання” і „трудової школи” Г.Кершенштейнера. Ознаки шкіл „нового” виховання. Розвиток педагогічної думки в Росії у ХУШ ст.: М.В.Ломоносов. Освіта і педагогічна думка в Росії у ХІХ ст. : М.І.Пирогов, Л.М.Толстой. Прогресивна педагогіка в Росії на початку ХХ ст.: П.Ф.Лесгафт, П.П.Блонський, С.П.Шацький.

Літописні відомості про виховання дітей у східних слов’ян (УП-ІХ ст.) Розвиток шкільної освіти та педагогічної думки в Київській Русі. „Повчання дітям Володимира Мономаха – визначний педагогічний твір періоду Київської Русі.

Суспільно-політичні умови розвитку освіти, виховання і педагогічної думки в Україні у ХІУ-ХУШ ст. Розвиток мережі братських, козацьких, січових, дяківських. церковних шкіл, шкіл народного мистецтва і ремесел, шкіл грамоти, приходських шкіл, католицьких шкіл. Заснування Острозької школи (1576 р), Києво-Могилянської колегії (1632 р.) як шкіл підвищеного типу. Шкільництво і педагогічна думка на західноукраїнських землях, Закарпатті і Буковині. Народна і козацька педагогіка. Розвиток педагогічної думки в Україні в епоху Відродження (Ю.Дрогобич, П.Русин, І.Вишенський, Г.Смотрицький, К.Ставровецький, С.Зизаній, І.Гізель, П.Могила, І.Борецький, П.Беринда, З.Копистянський, Є.Славинецький, С.Полоцький, М.Смотрицький).Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди.

Становлення системи початкової, середньої і вищої освіти в Україні в ХІХ ст. Роль Харківського (1804 р.), Київського (1834 р.) університетів у керівництві народною освітою, підготовці вчителів, поліпшенні освіти в Україні. Загальна характеристика політики царизму в галузі освіти. Боротьба українського народу за національну школу. Стан жіночої освіти. Діяльність приватних вищих навчальних закладів. Недільні школи. Діяльність „Просвіти”. Шкільництво на західноукраїнських землях в ХІХ ст.- на початку ХХ ст.

Розвиток педагогічної думки в Україні в ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка. Освітня діяльність і педагогічні погляди О.В.Духновича. Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського. Проблеми української національної школи та педагогічні ідеї в творчості І.Я.Франка, П.А.Грабовського, М.М.Коцюбинського, Лесі Українки, Ю.А.Федьковича, М.С.Грушевського, М.П.Драгоманова, Б.Д.Грінченка та ін.


Стан шкільництва і педагогіки в Україні в 1917-1920 рр. Кам’янець-Подільський державний український університет – вогнище вищої освіти на Поділлі.

Розвиток радянської освіти і виховання та педагогічної думки в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.

Діяльність та провідні педагогічні ідеї визначних вчених і просвітніх діячів України А.С.Макаренка, С.Х.Чавдарова, Г.Г.Ващенка та ін.

Педагогічна думка західноукраїнських землях між двома світовими війнами.

Особливості роботи школи та розвитку педагогічної науки в Україні в роки Великої Вітчизняної війни. Відбудова і розвиток школи у післявоєнні роки. Розробка педагогічних проблем провідними вченими України в 50-80 рр. ХХ ст. Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського.

Відродження національної школи, освіти і виховання за часи незалежності (починаючи з 1991 року). Розробка нових педагогічних теорій і методик.

Політика урядів розвинутих країн в галузі освіти. Система освіти в передових країнах світу (США, Англії, Франції та ін.). Характеристика навчально-виховного процесу в початковій , середній та вищій ланці системи освіти країн Заходу і Сходу ( Німеччина, Японія та ін.). Вчитель у розвинутих країнах світу (статус, зарплата, освітній рівень тощо ). Асигнування на освіту у розвинутих країнах світу. Головні тенденції розвитку педагогіки в розвинутих країнах світу.

Розвиток українського шкільництва в діаспорі ( США, Канаді, латиноамериканських країнах, в країнах Західної Європи, Азії, Австралії, в країнах СНД).


СПИСОК

^ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 576 с.

 2. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник. – Тернопіль, 2004. – С.136-138.

 3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України .- 2004. - №5.

 4. Дидактика современной школы / Под. ред В.А.Онищука.-К.: Рад. школа, 1987.- С. 243-272.

 5. Історія педагогіки: лекції та хрестоматія. Навчальний посібник / Е.І.Федорчук, В.В.Федорчук. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко, 2007. – 320 с.

 6. Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя.– К.: Т-во „Знання, КОО, 2003.– 766 с.

 7. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

 8. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / За ред. О.О.Любара.– К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 450 с.

 9. Загальна педагогіка: лекції. Навчально-методичний посібник / Е.І.Федорчук, В.В.Федорчук. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко, 2007. – 284 с.

 10. Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник.– К.: Знання–Прес, 2003.– 324 с.

 11. Малафіїк І.В. Дидактика: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - С.255-307.

 12. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта .- 2002. - 4 квітня - 1 травня.

 13. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов.– Вінниця: РВВВ ВАТ „Віноблдрукарня”, 2001.– 292 с.

 14. Педагогіка: Хрестоматія /Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 700 с.

 15. Педагогічна майстерність /За ред. І.А.Зязюна.– К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

 16. Методичні поради до проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і організації самостійної та індивідуальної роботи студентів при вивченні педагогіки. Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко, 2009 – 144 с.

 17. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омельченко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 700 с.

 18. Сисоєва С.О., Соколова І.В.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.– 308 с.

 19. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка.– К.: Рад. шк., 1985.– 312 с.

 20. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа: Наші вчителі, вихователі /Педагогіка: Хрестоматія. – К., 2003. – С.81-82.

 21. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти.– К.: Видавничий центр „Академія”, 2001.– 528 с.

 22. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник.– К.: Либідь, 2003.- 560 с.Критерії

оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта


Абітурієнтам пропонуються завдання трьох рівнів складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимум 100 балів.


Перший рівень: потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (номер/букву обраної відповіді необхідно зазначити у екзаменаційній роботі). Запропоновано 30 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 1 бал.


Другий рівень: потрібно дописати пропущене слово (слова). Це слово (слова) необхідно записати у екзаменаційній роботі під відповідним номером. Запропоновано 20 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 2 бали.


Третій рівень: потрібно виконати поставлені завдання. Результати необхідно записати у екзаменаційній роботі під відповідним номером. Запропоновано 10 завдань, кожне з них оцінюється в 3 бали.


Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість завдань

Сума балів

1

1

30

30

2

2

20

40

3

3

10

30

Разом100

Схожі:

Комплексний екзамен з педагогіки iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку
Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку...
Комплексний екзамен з педагогіки iconПерелік вступних випробувань Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
Комплексний фаховий екзамен з педагогіки, психології та відповідної спеціалізації
Комплексний екзамен з педагогіки iconКомплексний екзамен з педагогіки І психології
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Комплексний екзамен з педагогіки iconН. А. Програма комплексного державного екзамену
На відміну від курсових екзаменів він має комплексний характер, включає питання історії педагогіки, педагогічної майстерності, психології,...
Комплексний екзамен з педагогіки iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з логопедії, психології дітей з вадами розвитку, олігофренопедагогіки та передбачає перевірку знань студентів
Комплексний державний екзамен з логопедії, психології дітей з вадами розвитку, олігофренопедагогіки та передбачає перевірку знань...
Комплексний екзамен з педагогіки iconКомплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ»)
Професор кафедри педагогіки та методик дошкільної І початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
Комплексний екзамен з педагогіки iconПрограма комплексного фахового екзамену з української мови та літератури для абітурієнтів філологічного факультету за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
«спеціаліст», «магістр» проводиться у формі письмового тесту. Абітурієнти, що вступають на навчання для здобуття окр «спеціаліст»,...
Комплексний екзамен з педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
На відміну від курсових екзаменів він має комплексний характер, включає питання історії педагогіки, педагогічної майстерності, психології,...
Комплексний екзамен з педагогіки iconКомплексний екзамен з фаху
Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальності 01020302 Фізична реабілітація
Комплексний екзамен з педагогіки iconКомплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи