Комплексний екзамен з педагогіки І психології icon

Комплексний екзамен з педагогіки І психології
Скачати 216.81 Kb.
НазваКомплексний екзамен з педагогіки І психології
Дата19.09.2012
Розмір216.81 Kb.
ТипПояснювальна записка
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


ректор ______________О.М. Завальнюк

(підпис)

«_____»__________________ 2012 р.
Програма фахового вступного випробування


Комплексний екзамен з педагогіки і психології


для вступу на навчання

за спеціальністю 8. 18010021 Управління навчальним закладом


Укладач програми:

професор кафедри педагогіки,

кандидат педагогічних наук, доцент

__________________Е.І.Федорчук

завідувач, професор кафедри психології освіти та управління навчальним зхакладом, кандидат психологічних наук, доцент

__________________ Т.В.Дуткевич


Кам'янець-Подільський – 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з педагогіки і психології” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” за різними напрямами підготовки та спеціальностями, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” за різними галузями знань та спеціальностями.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 1801 Специфічні категорії спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста різних галузей знань та спеціальностей.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

^

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ

ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ.Психологія як наука: предмет, структура, зв'язок з іншими науками.

Педагогіка як наука про виховання людини. Предмет педагогіки та її основні поняття /категорії /: виховання, навчання, освіта.

Роль вітчизняних педагогів у розвитку педагогічної науки. Методологічна основа педагогіки та психології. Народна педагогіка як джерело наукової педагогіки. Філософська основа педагогіки і психології. Роль педагогічного досвіду у розвитку педагогіки. Теоретична база педагогічної науки. Зв'язок педагогіки із спорідненими науками. Державці документи про школу і освіту.

Поняття методу наукового психолого-педагогічного дослідження. Класифікація методів в педагогіці та психології. Основні етапи психолого-педагогічного дослідження та застосування конкретних методів на кожному етапі.

Психологічні теорії особистості. Поняття про розвиток психіки. Розвиток особистості та її формування.

Роль діяльності у розвитку особистості школяра. Активність особистості, як запорука її розвитку і формування. Психологічне поняття свідкування, його структура, види, засоби, значення у розвитку особистості.

Основні чинники, що впливають на формування особистості. Діалектичний взаємозв'язок біологічних і соціальних чинників. Спадковість та її роль у нормуванні особистості. Вплив середовища на формування особистості. Виховання – провідний чинник формування особистості дитини. Народна педагогіка про чинники формування особистості.

Поняття психологічного віку, його показники: психологічні новоутворення.

Вікова періодизація психічного розвитку. Взаємозв'язок індивідуальних і вікових психічних особливостей учнів. Врахування психологічних характеристик віку школярів в організації навчально-виховного процесу.

Соціальна зумовленість мети виховання та її об'єктивний характер. Мета виховання в різні історичні епохи. К.Д.Ушинський та А.С.Макаренко про мету виховання. Мета і завдання виховання в Законі України "Про освіту" та в Концепції національного виховання. Українська народна педагогіка про мету виховання.

Діалектична єдність і взаємозв'язок мети і завдання виховання. Розумове виховання і освіта, трудове, моральне, фізичне і естетичне виховання школярів. Концепція національного виховання про завдання вихователя. Українська народна педагогіка про виховання загальнолюдських моральних цінностей.

Основні принципи освіти в Україні. Система освіти в Україні, її структура. Традиційні і нові типи навчально-виховних закладів. Недільні і приватні навчальні заклади.


Розділ 2.^ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ


Поняття про дидактику, її виникнення та розвиток. Народна дидактика. Основні дидактичні категорії: освіта, навчання, викладання, учіння. Завдання дидактики на сучасному етапі. Загальні засади реформування освіти в Україні. Поняття змісту освіти. Основні компоненти змісту освіти. Предметний підхід до нормування змісту освіти. Проблеми оновлення змісту освіти в школі на сучасному етапі її розвитку.

Суть навчального плану школи. Особливості сучасних навчальних планів, державний /базовий/ і шкільний компонент. Навчальна програма з предмету: суть, структура, особливості реалізацій.

Основні функції підручника, Види підручників, структура підручника. Вимоги до підручників і рівень їх задоволення /на прикладі підручника з фаху/. Навчальні посібники.

Психологічні основи навчання. Взаємозв'язок психічного розвитку і навчання. Зна­чення цього питання для організації навчально-виховного процесу, його висвітлення в працях Виготського Л.С., Костюка Г.С. Психологічна характеристика навчальної діяльності учня. Навчальна мета, задача, дії, мотивація. Співвідношення понять учіння, навчання, научіння. Поняття научуваності. її роль в діагностиці психологічного, розвитку.

Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів. Основні етапи процесу навчання: підготовка, здійснення і аналіз. Основні структурні компоненти процесу навчання як процесу пізнавальної діяльності: цільовий, стимулюючо-мотиваційний, змістовний, операційно-діяльнісний, контрольно-регулюючий, оцінно-результативний.

Поняття про спільну діяльність, її ознаки. Навчання як процес спільної діяльності вчителя і учнів, її психологічні умови. Взаємодія вчителя і учнів у навчальному процесі. Основні положення педагогіки співробітництва. Майстерність керівництва навчальною діяльністю. Психологічні умови організації спільної навчальної діяльності.

Освітня, розвивальна та виховна функції навчання, їх взаємозв'язок, можливості їх реалізації у навчальному процесі. Суперечності навчального процесу, їх роль у процесі пізнання. Основна суперечність процесу навчання. Майстерність вчителя у використанні суперечностей як рушійних сил навчання.

Пізнавальна діяльність учнів під керівництвом вчителя та самостійна. Внутрішня характеристика процесу учіння: сприймання, розуміння, осмислення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу учнями та застосування його у практичній діяльності.

Психологічні основи Нормування понять, умінь, навичок у процесі навчання. Майстерність учителя в організації оволодіння учнями знаннями, уміннями і навичками. Поняття про мотиви в структурі особистості.

Класифікація мотивів. Мотиви навчання, їх види. Формування вчителем мотивів навчання: розвиток пізнавальних інтересів та відповідального ставлення до навчання. Майстерність вчителя у формуванні пізнавальної сфери школяра.

Характеристика догматичного, пояснювально-ілюстративного, проблемного, програмованого навчання. Проблема диференціації навчання у сучасній школі, психологічні основи індивідуалізації навчання, поняття про індивідуально-типологічні властивості особистості. Психологічна теорія темпераменту, характеру, здібностей. Врахування педагогом індивідуальних особливостей учнів в організації навчально-виховного процесу. Елементи ігрового навчання на уроках. Модульно-розвиваюча система навчання. Моделювання різних типів навчання.

Визначення принципів навчання, їх регулятивна роль в організації діяльності вчителя та учнів. Розвиток принципів навчання в історії педагогіки, проблема принципів навчання в сучасній дидактиці. Народна мудрість про вимоги до навчання.

Психологічне забезпечення наступності навчання на різних його етапах. Готовність до шкільного навчання. Перехід учнів з початкової у середню школу. Вікові особливості молодших школярів, підлітків, старшокласників. Формування у старшокласників готовності до продовження навчання.

Визначення принципів навчання, їх регулятивна роль в організації діяльності вчителя та учнів.

Врахування закономірностей психічних процесів в організації навчальної діяльності, поняття про пізнавальні та емоційно-вольові процеси як психічні явища. Теорії уваги. Загальна характеристика уваги. Врахування особливостей уваги при побудові уроку та організації на­вчальної діяльності.

Види уваги під час уроку та способи їх стимулювання; формування уважності та спостережливості.

Врахування загальних властивостей і закономірностей сприймання при побудові уроку та організації навчальної діяльності.

Поняття пам'яті. Врахування закономірностей., пам'яті при побудові уроку та організації навчальної діяльності.

Поняття мислення. Врахування закономірностей мислення при плануванні уроку та ор­ганізації навчальної діяльності.]Характеристика уяви. Функції уяви учнів на уроці та в навчальній діяльності.

Розвиток принципів навчання в історії педагогіки. Проблема принципів навчання в сучасній дидактиці. Народна мудрість про вимоги до навчання.

Поняття про метод навчання як дидактичну категорію. Функції методу навчання. Структура методу навчання: прийом, операція, дія. Різні підходи до класифікації методів навчання. До створення і використання комбінаторних варіантів різноманітних методів у конкретних умовах навчального процесу – ознаки професійної майстерності вчителя. Народно-педагогічні методи дидактики.

Словесні, наочні, практичні методи навчання. Переваги і недоліки методів навчання за джерелом знань їх потенційні можливості, шляхи підвищення їх ефективності. Робота випускника по вдосконаленню власної майстерності використання різних методів навчання.

Необхідність і своєчасність класифікації методів за характером пізнавальної діяльності учнів. Характеристика окремих методів: пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, проблемного викладу, частково-пошукового, дослідницького. Моделювання проблемної лекції, евристичної бесіди!, самостійної пошукової роботи учнів.

Поняття про форми організації навчання. Виникнення і розвиток класно-урочної системи навчання в Україні. Альтернативи класно-уроч­ної системи. Урок – основна форма організації навчального процесу.

Педагогічні вимоги до уроку. Типи і структура уроків.

Моделювання уроків різних типів. Нетрадиційні уроки.

Основні етапи підготовки вчителя до уроку. Педагогічна майстерність вчителя у підготовці до уроку. Психологічне забезпечення уроку. Особли­вості підготовки нетрадиційних уроків.

Класифікація неурочних форм організації навчання. Особливості шкільних лекцій та семінарій. Практикуми. Навчальні екскурсії. Факультативи. Консультації. Індивідуальні заняття із школярами

Психологічні чинники інтенсифікації навчання та активізації П/Д учнів. Експериментально-дослідницька діяльність учнів.

Самостійна робота учнів як метод навчально-пізнавальної діяльності. Особливості самостійної роботи учнів у школах-інтернатах, школах і групах подовженого дня. Домашня самостійна робота школярів. Види домашніх завдань та їх дозування. Попередження перенавантаження учнів домашніми завданнями.

Засоби навчання, їх класифікація. Сучасні ТЗН. Використання комп'ютерів у навчанні.

Суть і призначення контролю у навчанні. Принципи контролю. Види контролю. Форми і методи контролю. Самоконтроль, самооцінка учня як особистісні форми навчання.

Сучасні проблеми перевірки та оцінки знань, умінь, навичок учнів.

Педагогічні вимоги до оцінки знань, умінь і навичок учнів. Критерії і норми оцінок. В.О. Сухомлинський, Ш.О.Амонашвілі та інші педагоги сучасності про оцінювання навчальної роботи школярів. Майстерність оцінювання, шляхи подолання формалізму в оцінці наслідків праці учнів.


Розділ 3.^ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ.


Психологічні основи формування цілісної структури особистості в процесі виховання. Залежність активності особистості від її спрямованості. Поняття про рівень домагань, образ "Я". Формування самооцінки учня і її роль в навчально-виховному процесі.

Виховання як процес формування особистості. Особливості процесу виховання. Суперечності у процесі виховання. Народно-педагогічні уявлення про виховання.

Закономірності виховного процесу. Суть принципів виховання. Концепція національного виховання про основні вимоги до виховання. Народна педагогіка про принципи виховання.

Поняття про метод виховання. Прийом виховання. Створюючі та гальмівні прийоми. Різні підходи до класифікації методів вихован­ня. Система загальних методів виховання. Майстерність педагога у виборі найдоцільніших методів і прийомів виховання. Народно-педагогічні методи виховання.

Вимоги до організації діяльності учнів. А.С.Макаренко та В.С.Сухомлинський про використання гри у виховному процесі. Характеристика методів організації та включення школярів у діяльність. Труднощі застосування методів організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки школярів, які відчуває молодий педагог.

Поняття про свідомість та самосвідомість /структура, специфіка/. Переконування та навіювання як методи формування свідомості особистості школяра. Лекція, бесіда та диспут у вихованні. Умови успішного застосування педа­гогом методів формування свідомості учнів. Моделювання бесіди або диспуту із школярами.

Психолого-педагогічні вимоги до методів стимулювання діяльності та поведінки школярів. Організація змагання. Проблема застосування заохочення і покарання у вихованні. Майстерність використання методу вибуху.

Взаємозв'язок виховання і самовиховання. Психологічні особливості вольової регуляції поведінки. Поняття про вольову діяльність, структура вольової дії. Вольові якості особистості. Складність організації процесу самовдоскона­лення особистості школярів. Методи самовихо­вання: самоспостереження, самопереконання, самонавіювання, самоконтроль, самозаохочення, самопокарання та інші. Педагогічна майстерність практичної реалізації методів самовиховання. Єдність методів виховання та самовихо­вання. Моделювання бесіди про значення самовиховання у житті людини.

Психологічні закономірності взаємовідносин у шкільному середовищі. Поняття про соціальні групи, їх класифікація, Входження особистості в групу: адаптація. Індивідуалізація, Інтеграція. Залежність розвитку особистості від рівня розвитку групи. Загальне поняття про колектив, його ознаки, структуру, динаміку, етапи розвитку. Відображення проблеми виховного значення колективу в теоретичній спадщині А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського. Україн­ська народна педагогіка про виховання підростаючого покоління в колективі.

Колектив як об'єкт і суб'єкт виховання. Органи колективу, їх функції. Діяльність і спілкування як об'єктивні фактори формування дитячого колективу. Організація колективної творчої діяльності: принципи, зміст, етапи, форми. Роль традицій у формуванні учнівського колективу. Вироблення і закріплення нових традицій. Виховне значення народних традицій. Моделювання колективної творчої справи. Психолого-педагогічні методи вивчення вчителем міжособистісних відносин в шкільному середовищі і їх використання в навчально-виховному процесі.

Поняття про світогляд і його основні риси. Переконання як єдність знань та почуттів. Психологія емоційної сфери учня. Етапи формування світогляду. Формування основ світогляду у школярів у процесі навчання та позакласної роботи. Концепція національного виховання про формування світогляду. Народне педагогічні судження про формування світогляду.

Суть і завдання розумового виховання. Формування інтелектуальних почуттів. Зміст, форми і методи розумового виховання. Особливості виховної роботи з обдарованими дітьми та а учнями, які мають низький рівень розумового розвитку.

Психологічні проблеми даних категорій дітей. Поняття про мораль. Суть, завдання і зміст морального виховання і насичення його загальнолюдською духовністю. Формування моральних почуттів. Концепція національного виховання про завдання морального виховання на сучасному етапі. Народні традиції у моральному вихованні.

Форми і методи виховання в учнівської молоді поваги до духовних історичних цінностей України, гуманізму, доброзичливості, високої культури поведінки. Критерії моральної вихованості школярів Врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів у процесі морального виховання. Моделювання елементів процесу морального виховання.

Суть, завдання, зміст правового виховання школярів. Концепція національного виховання про формування поваги до Конституції, законів України, національної символіки. Шляхи правового виховання учнів. Моделювання елементів процесу правового виховання.

Завдання і зміст трудового виховання. Психологічна підготовка до праці. Види трудової діяльності школярів. Педагогічні вимоги до організації трудової діяльності, форми і методи її здійснення. Українська народна педагогіка про трудове виховання дітей.

Мета, завдання та зміст економічного виховання у школі. Економічне виховання у навчальній та позакласній роботі. Моделювання елементів процесу економічного виховання.

Суть поняття "професійна орієнтація". Завдання та зміст профорієнтаційної роботи в школі. Форми і методи профорієнтаційної роботи зі школярами. Моделювання елементів профорієнтаційної роботи. Психолого-педагогічна діагностика професійної спрямованості учнів.

Актуальність проблеми економічного виховання школярів. Суть, завдання, зміст екологічного виховання. Роз'яснення учням моральних та правових норм спілкування з природою. Природоохоронна діяльність школярів, її форми і методи. Моделювання елементів процесу екологічного виховання.

Фізичне виховання та його роль у забезпеченні здоров'я учнів, у формуванні гармонійно розвинутої особистості. Завдання фізичного виховання. Зміст, форми і методи роботи школи щодо піклування про життя, здоров'я, фізичний розвиток школярів. Народна педагогіка про фізичне виховання дітей. Моделювання елементів процесу фізичного виховання.

Поняття про прекрасне у природі, суспільстві, житті людини. Засоби естетичного виховання. Завдання і зміст, форми і методи естети­чного виховання школярів. Формування естетичних почуттів.

Використання народно-педагогічних засобів у естетичному вихованні. Моделювання елементів процесу естетичного виховання.

Психологічні аспекти проблеми важковиховуваності та педагогічна занедбаність учнів, їх врахування в роботі вчителя. Асоціативна та аномальна поведінка, шкідливі звички учнів. Індивідуальний підхід у вихованні дітей. Поми­лки у вихованні, що можуть стати причиною педагогічної занедбаності: байдужість до дітей, низький рівень педагогічної культури виховате­лів, інфляція духовних цінностей у суспільстві, негативний мікроклімат у сім'ї, вплив алкоголізму і наркоманії на характер взаємин у сім'ї та вихованні дітей.

Діагностика педагогічної занедбаності. Робота вчителя по її подоланню.

Єдність суспільства і сім'ї. Специфіка сімейних взаємовідносин. Психологічні особливості дітей, що виховуються поза сім'єю. Типи сімейного виховання. Виховання дітей у сім'ї як першооснова розвитку дитини. Сучасні проблеми сімейного виховання. А.С.Макаренко та В.С.Сухомлинський про сімейне виховання. Педагогічне керівництво сімейним вихованням. Громадські організації та їх роль у вихованні учнівської молоді: Ради по народній освіті, ради школи, батьківські комітети, комітети виховання дітей за місцем проживання тощо. Робота вчителя з батьками дітей. Пошуки нових форм педагогізації батьків.

Класний керівник – організатор виховної роботи в класі. Функції класного керівника. Завдання і зміст його роботи. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня. Вивчення учнів та планування виховної роботи. Форми і методи масової роботи в класі. Індивідуальна робота з учнями. Робота класного керівника з батьками учнів.

Високий рівень педагогічної культури – основа майстерності вихователя. Суть майстерності – в умінні організувати життя дітей. Основні виховні уміння. Структура майстерності вихователя: технологічна підсистема, підсистема відносин, етична підсистема. Майстерність вихователя – це творчість.

Позакласна та позашкільна робота з учнями. Поняття про позакласну роботу, її місце у педагогічному процесі. Різноманітність масових, групових та індивідуальних форм позакласної роботи, їх характеристика. Нетрадиційні форми позакласної роботи. Відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботі.

Поняття про позашкільне навчання і виховання. Система позашкільних установ, організацій. Зв'язок школи з їх діяльністю. Дитячі та юнацькі організації.

Психологічні особливості спілкування і спілкування дітей між однолітками, ровесниками /лідерство, рівень популярності/, їх значення для розвитку особистості дитини. Неформальні учнівські об'єднання в школі. Органи самоврядування. Сучасні педагоги про самоврядування в дитячих учнівських об'єднаннях. Педагогічне керівництво їх діяльністю. Характеристика існуючих дитячих та юнацьких організацій. Народні уявлення про виховання в гурті однолітків чи об'єднаннях за певними рисами спільності.


Розділ 4.^ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ

ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ


Учитель як суб'єкт педагогічної діяльності, Психологічна структура педагогічної діяльності. Структура педагогічних здібностей. Авторитет вчителя. Вимоги до вчителя згідно кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників, Права і обов'язки педагогічних працівників у Законі України "Про освіту". Система та наукові основи управління освітою в Законі України "Про освіту". Державні та громадські органи управління освітою, їх функції та завдання.

Внутрішкільне керівництво. Обов'язки директора школи і його заступників. Планування роботи школи. Рада школи а її функції. Педагогічна /методична/ рада ніколи.

Психологічний клімат педагогічного колективу і його вплив на навчально-виховний процес. Показники згуртованості педагогічного колективу (ціннісно-орієнтаційна єдність, колективістська індетифікація, атрибуція відповідальності, єдність функціонально-рольових очікувань.

Методична робота як запорука професійного вдосконалення вчителів. Зміст, форми і методи методичної роботи. Робота методичних об'єд­нань. Впровадження сучасних досягнень науки в практику навчання і виховання. Атестація вчителів як форма підвищення їх кваліфікації.

Творче освоєння передового педагогічного досвіду вчителем. Суть та структура педагогічного досвіду. Критерії та показники оцінювання педагогічного досвіду. Форми і методи поширення передового педагогічного досвіду, основні етапи творчого освоєння передового педагогічного досвіду вчителем. Творча лабораторія вчителя.

Суть педагогічної творчості, колективна та індивідуальна творчість. Педагоги-новатори та авторські школи. Складові творчої лабораторії вчителя. Сформованість творчої лабораторії випускника.

Педагогічна майстерність вчителя.

Суть педагогічної майстерності. Гуманістична спрямованість особистості вчителя, Основа майстерності – педагогічні знання та уміння, педагогічна техніка. Шляхи оволодіння педагогічною майстерністю. Самооцінка сформованості педагогічної діяльності випускником.

Психологічні основи педагогічного спілкування. Комунікативні здібності вчителя, їх роль в навчально-виховному процесі. Стилі педагогічної діяльності та спілкування. Соціально-перцептивні здібності вчителя та їх роль в організації педагогічного спілкування. Механізми взаєморозуміння: емпатія, ідентифікація, рефлексія, стереотипізація, каузальна атрибуція.

Майстерність педагогічного спілкування.

Суть, особливості і функції педагогічного спілкування. Основні етапи педагогічного спілкування у навчальне-виховному процесі. Педагогічний такт вчителя. Уміння розв'язувати педагогічні конфлікти.


Розділ 5.^ ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ


Школа та освіта в епоху Київської Русі (ІХ-ХІІ ст.). Система виховання, педагогічна думка в епоху Українського Відродження (XIV – перша половина XVIII ст.). Виникнення братств, їхня освітньо-культурна діяльність. Педагогічна теорія Я. А. Коменського. Освітня діяльність та педагогічні погляди Г.Сковороди. Педагогічні погляди К.Д.Ушинського. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка. Розвиток освіти в другій половині XIX ст. – на початку XX століття. Громадсько-політична діяльність М.Корфа, X Алчевської, Т.Лубенця, С.Русової. Педагогічні ідеї та діяльність Б Грінченка. Педагогічна діяльність А.С.Макаренка. Видатний український педагог В. А.Сухомлинський. Його педагогічна система і втілення її в роботі Павлиської школи.


СПИСОК

^ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання. – К.: Рад. школа, 1981.

 2. Баєв Б.Ф. Психологічне вивчення учнів. – К.,1977.

 3. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – М.,1987.

 4. Вікова і педагогічна психологія /За ред. Г.С.Костюка. – К.: Рад. школа, 1976.

 5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

 6. Даниленко М.В., Даниленко 0.І. Педагогічні задачі.-К.: Вища школа, 1991.

 7. Державна національна програма "Освіта". – К.,1994.

 8. Дидактика современной школы /Под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад.школа, 1997.

 9. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.

 10. Дорно Й.В. Проблемное обучение в школе. – М.: Просвещение, І984.

 11. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. – М.: Просвещение, І990.

 12. Загальна педагогіка: лекції: Навчально-методичний посібник / Е.І.Федорчук; В.В.Федорчук – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко, 2007.

 13. Загальна психологія. Курс лекцій /Укл. О.В.Скрипченко, І.В.Долинська, ін. – Київ, 1997.

 14. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки, Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Слово», 2010.

 15. Зайченко І.В.Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - К.: Освіта України, 2006.

 16. Історія педагогіки: лекції та хрестоматія. Навч. посіб. / Е.І.Федорчук, В.В.Федорчук. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко, 2007.

 17. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар: За ред. В.Г.Кременя.– К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

 18. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 1997.

 19. Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання–Прес, 2003.

 20. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М.:Изд.УРАО,І997.

 21. Кулагина Е.Ю., Фридман І.М. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991.

 22. Лозова В.І.Москаленко П.Г.Дроцко Г.В. Педагогіка. Розділ "Дидактика".-К.: ІСЛОУ, 1993.

 23. Макаренко А.С. Педагогічна поема. Книга для батьків //Вибрані тв. у 8 т. - К.Д984.

 24. Максим юк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник.– К.: Кондор, 2005.

 25. Малафіїк І.В. Дидактика: Навчальний посібник.– К.: Кондор, 2005.

 26. Левківський М.В.Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнен. Підручник.– К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 27. 0бщая психология / Под ред. А.В.Петровского: учебное пссобие.-М.: Просвещение, 1986.

 28. Омеляненко В.Л. Теорія і методика виховання: навч. посіб./ В.Л.Омеляненко,

А.І.Кузьмінський . – К.: Знання, 2008.

 1. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М.Пєхоти.– К.: Видавництво А.С.К., 2003.

 2. Основи психології /За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.,Либідь,І997

 3. Оситина Л.Т. Психологические основи урока. – М.,1977.

 4. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології.-К., 1995.

 5. Педагогіка :Навчальний посібник / В.М. Галузяк,М.І.Сметанський, В.І.Шахов. - Вінниця: РВВ ВАТ „Віноблдрукарня", 2001.

 6. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І. Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003.

 7. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.; За ред. І.А.Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004.

 8. Педагогічний пошук / Упор. І.М.Баженова. – К.: Рад. школа, 1989.

 9. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди. – К.: Вища школа, 1972.

 10. Педагогічні ідеї К.Ушинського. – К.: Вища школа, 1974.

 11. Підготовка майбутнього вчителя. – К., 1996.

 12. Підласий І.І.Як підготувати ефективний урок. – К.: Рад. школа, 1989.

 13. Познавательнные процессы и способности в обучении /Под ред. В.Д.Шадрикова. – М., І990.

 14. Польская О.Я. Психологический практикум в школе. – М., І984.

 15. Полякова Т.С. Анализ затруднений в практической деятельности начинающих учителей. – М.,1983.

 16. Психологический словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского. – М.:Политиздат, 1990.

 17. Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе / Под ред. С.Д.Максименко. – К.,І983.

 18. Практикум з педагогіки / За ред. О.А.Дубасенюк та А.В.Іванченка – К.:ІСЛО, І996.

 19. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – Дрогобич, 1998.

 20. Савчин М.В. Педагогічна соціальна психологія. – Ужгород, 1998.

 21. Синиця Т.Е. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад. школа, 1981.

 22. Социальная психология / Под ред. А.В.Петровского. – М., І987.

 23. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997.

 24. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Павлишська школа. Сто порад учителю // Вибр. твори у 5 т. – К.: Рад. школа, 1976-1977.

 25. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні. Людина як предмет виховання. Родное слово // Вибр.твори у 2 т. – К.: Рад. школа, 1987.

 26. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академвидав, 2003.

 27. Хриков С.М. Управління навчальним закладом: [навч. посіб.]/ С.М.Хриков.-К.:Знання, 2006.-192с.

 28. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003.КРИТЕРІЇ

оцінювання знань, умінь і навичок абітурієнта


Абітурієнтам пропонуються завдання трьох рівнів складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимально 100 балів.

Перший рівень: потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді. Номер (букву) обраної відповіді потрібно у своїй екзаменаційній роботі. Запропоновано 30 тестових завдань, кожне з яких оцінюється в 1 бал.

Другий рівень: потрібно дописати пропущене слово (слова). Це слово (слова) потрібно записати у екзаменаційній роботі під відповідним номером. Запропоновано 20 тестових завдань, кожне з яких оцінюється в 2 бали.

Третій рівень: потрібно виконати поставлені завдання, результати записати у екзаменаційній роботі під відповідним номером. Запропоновано 10 таких завдань, кожне з яких оцінюється в 3 бали.Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість

завдань

Сума

балів

1

1

30

30

2

2

20

40

3

3

10

30

Всього

100

Схожі:

Комплексний екзамен з педагогіки І психології iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку
Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку...
Комплексний екзамен з педагогіки І психології iconПерелік вступних випробувань Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
Комплексний фаховий екзамен з педагогіки, психології та відповідної спеціалізації
Комплексний екзамен з педагогіки І психології iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з логопедії, психології дітей з вадами розвитку, олігофренопедагогіки та передбачає перевірку знань студентів
Комплексний державний екзамен з логопедії, психології дітей з вадами розвитку, олігофренопедагогіки та передбачає перевірку знань...
Комплексний екзамен з педагогіки І психології iconН. А. Програма комплексного державного екзамену
На відміну від курсових екзаменів він має комплексний характер, включає питання історії педагогіки, педагогічної майстерності, психології,...
Комплексний екзамен з педагогіки І психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
На відміну від курсових екзаменів він має комплексний характер, включає питання історії педагогіки, педагогічної майстерності, психології,...
Комплексний екзамен з педагогіки І психології iconКомплексний екзамен з педагогіки
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Комплексний екзамен з педагогіки І психології iconЗбірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології
Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р. 4
Комплексний екзамен з педагогіки І психології iconГрафік роботи кабінету психологічного консультування Інституту розвитку дитини на березень-квітень 2014 р
Падалка Роман Григорович – викладач кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології
Комплексний екзамен з педагогіки І психології iconАкадемія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології
Положення затверджене рішенням кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології
Комплексний екзамен з педагогіки І психології iconЗ основ психології та педагогіки
Методичні вказівки з основ психології та педагогіки (стислий конспект лекцій для студентів III – IV курсів денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи