Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 icon

Пояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030
Скачати 309.94 Kb.
НазваПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030
Дата19.09.2012
Розмір309.94 Kb.
ТипПояснювальна записка


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


ректор ______________О.М. Завальнюк

(підпис)

«_____»__________________ 2012 р.


Програма фахового вступного випробування

комплексного екзамену з фаху

для вступу на навчання

за спеціальністю 8.04020301 Фізика*


Укладачі програми:

____________________П.С.Атаманчук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі


______________________ І.М. Конет, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і математичного аналізу


_______________________ Л.І Пташнік, кандидат педагогічних наук,старший викладач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі


Кам’янець-Подільський

2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з фаху” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 7.04020301 Фізика, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 7.04020301 Фізика.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 8.04020301 Фізика.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 7.04020301 Фізика.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта

Перелік питань з «Методики навчання фізики у старших класах»


Методика навчання фізики в 10 класі

 1. Зміст і методика вивчення теми «Основні положення молекулярно-кінетичної теорії».

 2. Науково-методичний аналіз основних понять теми «Основні положення молекулярно-кінетичної теорії».

 3. Методика введення понять маса молекул, одинична атомна маса, відносна атомна та молекулярна маса.

 4. Методика введення понять число Авогадро, кількість речовини, молярна маса, число Лошмідта.

 5. Методичні особливості виведення основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії.

 6. Методика вивчення закону Шарля та введення понять «Газовий термометр», «Абсолютна температура».

 7. Науково-методичний аналіз теми «Газові закони».

 8. Методичні особливості введення параметрів стану ідеального газу.

 9. Методичні особливості виведення рівнянь стану ідеального газу.

 10. Методика вивчення ізобарного та ізохорного процесів.

 11. Методика вивчення ізотермічного та адіабатного процесів.

 12. Зміст і методика вивчення теми «Закони термодинаміки».

 13. Методичні особливості введення понять внутрішня енергія, кількість теплоти.

 14. Методика вивчення застосування 1-го начала термодинаміки до ізопроцесів.

 15. Зміст і методика вивчення теми «Властивості пари».

 16. Методичні особливості вивчення властивостей насиченої та ненасиченої пари.

 17. Методика вивчення понять «Вологість повітря», «Точка роси»

 18. Методика вивчення явища кипіння рідини, основні демонстраційні досліди.

 19. Зміст і методика вивчення теми «Властивості рідин».

 20. Методичні особливості вивчення явищ змочування та капілярності, основні демонстраційні досліди.

 21. Зміст і методика вивчення теми «Властивості твердих тіл».

 22. Методика введення поняття «Теплове розширення твердих тіл», основні демонстраційні досліди.

 23. Науково-методичний аналіз структури і змісту теми «Електричне поле».

 24. Методика введення понять «Напруженість», «Потенціал».

 25. Методичні особливості введення поняття «Електрична ємність».

 26. Методика введення поняття «Енергія електростатичного поля», відповідні демонстрації.

 27. Зміст і методика вивчення теми «Закони постійного струму».

 28. Методика введення поняття «Електрорушійна сила».

 29. Методичні особливості вивчення закону Ома для ділянки кола.

 30. Методичні особливості дослідження видів сполучення провідників, розрахунок параметрів відповідних ділянок кола.

 31. Методичні особливості вивчення закону Ома для замкненого кола. Розглянути батареї джерел електричного струму, явище короткого замикання.

 32. Методика введення правил Кірхгофа для складних електричних кіл.

 33. Зміст і методика вивчення теми «Електричний струм в електролітах».

 34. Методичні особливості вивчення законів Фарадея для електролізу.

 35. Науково-методичний аналіз теми «Електричний струм в газах».

 36. Методика введення понять розряд, несамостійний та самостійний розряди в газах.

 37. Науково-методичний аналіз теми «Електричний струм в вакуумі».

 38. Методичні особливості аналізу будови та застосування вакуумних ламп, основні демонстрації.

 39. Зміст і методика вивчення теми «Електричний струм в напівпровідниках».

 40. Методичні особливості аналізу будови та застосування напівпровідникових приладів, основні демонстрації.

 41. Зміст і методика вивчення теми «Магнітне поле».

 42. Методичні особливості викладення основних положень теми «Магнітне поле»: дослід Ерстеда, гіпотеза Ампера, правила правого гвинта та відповідних графічних позначень.

 43. Методика вивчення закону Ампера та правила правої руки.

 44. Методичні особливості зображення магнітних полів прямолінійного, колового (розглянути один виток та соленоїд) струмів.

 45. Методика введення понять «Вектор магнітної індукції», «Лінії магнітної індукції», «Магнітна проникність середовища».

 46. Методичні особливості вивчення принципу суперпозиції магнітних полів.

 47. Методологія основних демонстраційних дослідів теми «Магнітне поле».


Методика навчання фізики в 11 класі

 1. Зміст і методика вивчення теми «Електромагнітна індукція».

 2. Методика вивчення правила Ленца, основні демонстрації.

 3. Методичні особливості викладення закону Фарадея.

 4. Методика вивчення ЕРС індукції в рухомих провідниках, правило правої руки.

 5. Методика вивчення явища самоіндукції, основні демонстрації.

 6. Зміст і методика вивчення теми «Механічні коливання».

 7. Методика вивчення гармонічних коливань.

 8. Закони збереження в гармонічних коливанням (на прикладі математичного маятника).

 9. Зміст і методика вивчення теми «Електромагнітні коливання».

 10. Методика вивчення вільних коливань в коливальному контурі.

 11. Методологія вивчення закону Ома для змінного струму.

 12. Методика вивчення будови та принципу дії генераторів та трансформаторів.

 13. Зміст і методика вивчення теми «Електромагнітні хвилі».

 14. Методика вивчення дослідів Герца. Вимушені коливання.

 15. Зміст і методика вивчення теми «Оптика».

 16. Методичні особливості фотометрії.

 17. Методика вивчення законів відбивання та заломлення світла.

 18. Науково-методичний аналіз поширення світла в тонких лінзах.

 19. Зміст і методика вивчення теми «Світлові хвилі».

 20. Методика вивчення явища дисперсії світла.

 21. Методичні особливості вивчення явища інтерференції світла. Тонкі плівки.

 22. Методика вивчення явища дифракції світла.

 23. Методичні особливості вивчення явища поляризації світла. Основні демонстрації.

 24. Зміст і методика вивчення теми «Випромінювання і спектри».

 25. Зміст і методика вивчення теми «Фотометрія».

 26. Методика вивчення законів геометричної оптики.

 27. Методичні особливості вивчення поширення світла в тонких лінзах. Основні демонстрації.

 28. Методика вивчення оптичних приладів.

 29. Зміст і методика вивчення основ теорії відносності.

 30. Зміст і методика вивчення видів спектрів, спектральний аналіз.

 31. Методика вивчення властивостей інфрачервоних, ультрафіолетових та рентгенівських променів.

 32. Шкала електромагнітних хвиль.

 33. Зміст і методика вивчення теми «Кванти».

 34. Методичні особливості вивчення фотоефекту.

 35. Зміст і методика вивчення теми «Атом і атомне ядро».

 36. Методичні особливості вивчення досліду Резерфорда.

 37. Методика вивчення теорії Нільса Бора.

 38. Вивчення методів спостереження та реєстрації заряджених частинок.

 39. Методика вивчення складу атомного ядра, ізотопи, енергія зв’язку.

 40. Методика вивчення реакції поділу атомних ядер та її використання.

 41. Методичні особливості вивчення властивостей елементарних частинок.Література

Основна

 1. Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 1999. – 174 с.

 2. Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПІ, 1997. – 136 с.

 3. Атаманчук П.С., Криськов А.А., Мендерецький В.В. Збірник задач з фізики / За ред. П.С.Атаманчука. – К.: Школяр, 1996. – 304 с.

 4. Атаманчук П.С., Кух А.М. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики (7-11 класи): Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – 132 с.

 5. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикум з безпеки життєдіяльності в особистісно орієнтованій системі підготовки вчителя: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2006. – 140 с.

 6. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Кух А.М., Ляшенко О.І. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту: навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2006. – 216 с.

 7. Атаманчук П.С., Самойленко П.И. Дидактика физики (основные аспекты): Монография. – Московский государственный университет технологий и управления: РИО, 2006.– 245 с.

 8. Атаманчук П.С., Семерня О.М. Методичні основи управління навчання фізики: Мографія. – Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 196 с.

 9. Бугаев А.И. Методика пpеподавания физики в сpедней школе: Теоpетические основы. – М., 1981.

 10. Гайдучок Г.М., Нижник В.Г. Фронтальний експеримент з фізики в 7-11 класах середньої школи. – К., Рад.шк. 1989. – 176 с.

 11. Демонстрации по физике в средней школе. Ч.2 /Под ред. А.Покровского, В.Бурова. – 1979.

 12. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.:Просвещение, 1986.

 13. Коршак Е.В., Миргогодський Б.Ю. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту. Практикум. – К.,Вища шк., 1981. – 280с.

 14. Костюкевич Д.Я. Кух А.М. Методичні засади організації сучасного освітнього середовища з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах: Монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2006. – 228 с.

 15. М.М.Бондаровський і інші. Фізичний експеримент в середній школі.

 16. Мендерецький В.В. Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя фізики: Монографія. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2006. – 256 с.

 17. Методика пpеподавания физики в 6-7 классах сpедней школы /Под pедакцией В.П.Оpехова и А.В.Усовой. – М., 1976.

 18. Методика пpеподавания физики в 8-10 классах сpедней школы / Под pедакцией В.П.Оpехова и А.В.Усовой. Ч.1 – М., 1980.

 19. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з фізики. - К.,Рад. шк. Ч.1.2.

 20. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з фізики. Механіка. – К., Рад. шк., 1980.

 21. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з фізики. Молекулярна фізика. – К.,Рад. шк., 1982.

 22. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з фізики. Електродинаміка. – К.,Рад. шк., 1983.

 23. Пpактикум з фізики в сеpедній школі /За pед. В.А.Буpова і Ю.М.Діка. – М.,1990.

 24. Розв’язування задач з фізики: Практикум/ За заг. ред. Е.В.Коршака. – К., Вища шк. 1986. – 312с.

 25. Сергієнко В.П. ГДІ. Курс фізики: Навчальний посібник. – Майстер-клас, 2006. – 368 с.

 26. Шахмаев Н.М., Шилов В.Ф. Физический эксперимент в средней школе. 1989.Додаткова

 1. Усова А.В., Тулькибаева Н.Н. Практикум по решению физических задач. 1992.

 2. Методика преподавания физики в школе: Частые вопросы: Учебное пособие для студентов пединститутов по физ.-мат.спец. /Под ред. С.Е.Каменецкого, Л.И.Ивановой. – М.: Просвещение, 1987. – 336 с.

 3. Основы методики пpеподавания физики в сpедней школе /Под pедакцией А.В.Пеpышкина, В.Г.Pазумовского и дp. – М., 1984.

 4. А.И.Резников и др. Методика преподавания физики в средней школе (пособие для учителей) «Механика», 1974.

 5. Методика преподавания физики в средней школе. Молекулярная физика. Основы электродинамики. Пособие для учителей /Под ред. А.И.Резникова, 1975.

 6. Хоpошавин С.А. Физический експеpимент в сpедней школе: 6-7 кл. – М., 1988.

 7. Анциферов Л.И., Пищиков И.М. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента. – 1984.

 8. Закота Л.А., Ляшенко О.І. Пpоблемне навчання фізики. – К., 1985.

 9. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики. 1977.

 10. Планування навчально-виховного пpоцесу з фізики в 9-11 класах сеpедньої школи /За pед. O.І.Бугайова. – К., 1989.

 11. Совpеменній уpок физики в сpедней школе / Под pед. В.Г.Pазумовского и Л.С.Хижняковой. – М.,1983.

 12. Сычевская З.В. Проверка результативности обучения физике. 1986.

 13. Учебное оборудование по физике в средней школе /Под ред. Покровского А.А. 1973.

 14. Самардак А.Я. Учителі-методисти радять і пропонують /За ред. Бугайова О.І. 1990.

 15. Хорошавин С.А. Техника и технология школьного эксперимента. 1978.

 16. Шаталов В.Ф. Опорные конспекты по кинематике и динамике. 1989.

 17. Шаталов В.Ф. Опорные сигналы по физике (6 кл.). 1978.

 18. Шаталов В.Ф. Опорные сигналы по физике (7 кл.). 1979.

 19. Ланина И.Я. Внекласная pабота по физике. – М., 1977.

 20. Івах І.В. Методика розв’язування задач з фізики. 1969.

 21. Бедриков Г.А., Буховцев Б.Б и др. Задачи по физике для поступающих в вузы. - изд.3. - Москва, "Наука", 1976 г. - 333 с.

 22. Бугайов, Смолянець. Підручники з фізики для 7 і 8 кл.

 23. Бугайов, Смолянець. Підручники з фізики для 9 кл.

 24. Буховцев, Мякішев. Підручники з фізики для 10 і 11 кл.

 25. Гончаренко. Підручники з фізики для 9-11 кл.

 26. Демкович В.П., Демкович Л.П.. Збірник задач з фізики для 8-10 класів середньої школи. - 5-те вид. - К.: Рад. шк., 1977р. розв'язати задачі згідно індивідуальних варіантів

 27. Кікоїн і др. Підручники з фізики для 9 кл.

 28. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Підручники з фізики для 7-9 кл.

 29. Пьоришкін. Родіна. Підручники з фізики для 7 і 8 кл.

 30. Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів середньої школи. -10-те вид.-К.: Рад. шк.,1991р;

 31. Самостоятельная работа учащихся с учебными текстами/ Н.М.Розенберг та ін. - К.: Вища школа. 1986. - 159 с.

 32. Черпінський М.В. НОП в школі, К. Рад. шк., К-1972 р.Перелік питань з «Методів оптимізації»

 1. Математичні моделі. Предмет навчальної дисципліни “Методи оптимізації”. Лінійне програмування. Різні форми запису задачі лінійного програмування. Способи зведення задачі лінійного програмування до задачі лінійного програмування, записаної в канонічній формі. Задачі практичного змісту, що зводяться до задачі лінійного програмування. Графіч­ний метод розв’язування задачі лінійного програмування.

 2. Поняття відрізка простору Rn.Опуклі множини простору Rn та деякі їх властивості. Приклади опуклих множин. Гіперплощина та півпростори простору Rn, їх опуклість. Поняття крайньої точки опуклої множини простору Rn. Многогранні множини простору Rn. Многогранність та опуклість множини допустимих розв’язків задачі лінійного програмування.

 3. Базисні допустимі розв’язки задачі лінійного програмування, записаної у канонічній формі. Вироджені та не вироджені базисні допустимі розв’язки. Вироджені та не вироджені задачі лінійного програмування. Базис базисних допустимих розв’язків. Про зв’язок між базисними допустимими розв’язками та вершинами многогранної множини, що визначається обмеженнями задачі лінійного програмування.

 4. Існування оптимального базисного допустимого розв’язку задачі лінійного програмування, яка має оптимальний розв’язок.

 5. Симплексний метод розв’язування задачі лінійного програмування. Ознака оптимальності базисного допустимого розв’язку. Ознака необмеженості зверху цільової функції задачі лінійного програмування на множині її допустимих розв’язків. Описання симплекс-методу розв’язання задачі лінійного програмування.

 6. Метод штучного базису відшукання початкового базисного розв’язку задачі лінійного програмування.

 7. М – метод розв’язування задачі лінійного програмування.

 8. Двоїсті задачі лінійного програмування та їх властивості.

 9. Перша та друга теореми двоїстості в лінійному програмуванні.

 10. Поняття псевдоплану задачі лінійного програмування. Ознака оптимальності псевдоплану. Двоїстий симплекс-метод розв’язування задачі лінійного програмування.

 11. Деякі питання двоїстості для задачі лінійного програмування відшукання мінімуму лінійної функції. Постановка транспортної задачі. Задача, двоїста до транспортної задачі.

 12. Властивості транспортної задачі.

 13. Методи північно-західного кута та мінімальної вартості відшукання базисного допустимого розв’язку транспортної задачі. Метод потенціалів розв’язування транспортної задачі.

 14. Незбалансовані транспортні задачі та методи їх розв’язування.

 15. Постановка дискретної задачі лінійного програмування. Ідея методу відтинання розв’язування задач оптимізації. Повністю цілочисельна задача лінійного програмування. Перший метод Гоморі розв’язування повністю цілочисельної задачі лінійного програмування.

 16. Частково цілочисельні задачі лінійного програмування. Другий метод Гоморі розв’язування частково цілочисельної задачі лінійного програмування. Третій метод Гоморі розв’язування повністю цілочисельної задачі лінійного програмування.

 17. Метод Дальтона-Ллевеліна розв’язування задач дискретного програмування. Ідея методу віток та меж розв’язування задач оптимізації. Метод Ленд-Дойга розв’язування повністю цілочисельної задачі лінійного програмування.

 18. Поняття матричної гри. Оптимальні чисті стратегії гравців. Нижня, верхня ціни та ціна матричної гри в чистих стратегіях.

Поняття сідлової точки. Критерій існування сідлової точки.

 1. Оптимальні змішані стратегії. Відшукання оптимальних змішаних стратегій та ціни матричної гри з допомогою лінійного програмування.

 2. Теорема існування оптимальних змішаних стратегій матричної гри (теорема про мінімакс).

 3. Поняття графа, мережі, потоку в мережі. Критерій існування потоку в мережі. Постановка задачі про оптимальний потік на мережі. Задача про найкоротший шлях. Метод Мінті її розв’язування. .

 4. Задача про максимальний потік. Теорема Форда – Фалкерсона. Метод Форда – Фалкерсона розв’язування задачі про максимальний потік.

 5. Задача про оптимальні призначення. Еквівалентні матриці витрат. Властивості задач про оптимальні призначення, які мають еквівалентні матриці. Угорський метод та метод Макка розв’язування задачі про оптимальні призначення.

 6. Постановка задачі нелінійного програмування. Класифікація задач нелінійного програмування. Деякі питання опуклого аналізу. Опуклі множини та їх властивості.

 7. Опуклі функції, приклади опуклих функцій, властивості опуклих функцій.

 8. Субградієнт та субдиференціал опуклої функції та їх властивості. Деякі екстремальні властивості опуклих функцій.

 9. Деякі питання загальної теорії опуклого програмування. Теорема Куна-Таккера. Теорія двоїстості в нелінійному програмуванні.

 10. Квадратичний симплекс-метод розв’язування задачі опуклого квадратичного програмування.

 11. Градієнтні методи безумовної оптимізації. Градієнтний метод найшвидшого спуску. Градієнтний метод з постійним кроком. Градієнтний метод з подрібненням кроку.

 12. Метод відтинальних гіперплощин.

^ Основна література.

1. Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І. Методи оптимізації. Навчальний електронний посібник для студентів спеціальностей “Прикладна математика”, “Інформатика”, “Соціальна інформатика”. – Київ: Електронне видання. Електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 2003р. – 215с

2. Методичні рекомендації до виконання практичних лабораторних та самостійних робіт з методів оптимізації та математичного програму­вання на персональних комп’ютерах / Упорядк. Ю.Д. Попов, В.І.Тюптя, В.І. Шевченко. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 1998. – 56 с.

3. Кучма М.І. Математичне програмування: приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ, 2000, 2006. – 344 с.

4. Цегелик Г.Г. Лінійне програмування. – Львів: Світ, 1995. – 215 с.

5. Степанюк В.В. Методи математичного програмування. – Київ: Вища школа, 1977. – 271 с.

6. Линейное и нелинейное программирование / Под общей редакцией проф. И.Н. Ляшенко. – Киев: Вища школа, 1975. – 370 с.

 1. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. М.: Наука, 1978. – 351 с.

 2. Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптимізації. – Черкаси: Брама – Україна, 2005. – 608 с.

Додаткова література.

 1. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. – М.: Наука, 1988. – 549 с.

 2. Бейко И.В., Бублик Б.Н., Зинько П.Н. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации. – Киев: Вища школа, 1983. – 511 с.

 3. Кармаков В.Г. Математическое программирование. – М.: Наука, 1986. – 286 с.

 4. Аоки М. Введение в методы оптимизации. – М.: Наука, 1977. – 344 с.

 5. Корбут А.А., Финкельштейн Ю.Ю. Дискретное программирование. – М.: Наука, 1969. – 368 с.

 6. Заславский Ю.Л. Сборник задач по линейному программированию. – М.: Наука, 1969. – 256 с.

 7. Катренко А.В. Дослідження операцій. Підручник. – Львів: Магнолія Плюс, 2004. – 549 с.

 8. Л.М. Вивальнюк, О.І. Соковенко, Ю.В. Костарчук та ін. Задачі оптимі­за­ції. Посібник для факультативних занять у 10-11 класах. – К.: Рад. школа, 1991. – 175 с.


Перелік питань з «Технологій виробництва»

І. Виробництво чорних і кольорових металів.

1. Суть металургійного виробництва.

1. У чому суть металургійного виробництва?

2. Назвіть характеристику основних вихідних матеріалів для виробництва металів.

3. Які існують промислові способи добування металів із руд? Їхні недоліки та переваги.

2. Виробництво чавуну.

4. Наведіть характеристику залізних руд.

5. У чому полягає підготовка руд до плавки? Назвіть основні способи підготовки.

6. Накресліть профіль доменної печі, назвіть її основні елементи.

7. У чому суть доменного процесу?

8. Наведіть характеристику основних продуктів доменного виробництва.

3. Виробництво сталі.

9. У чому суть виплавки сталі?

10. Охарактеризуйте суть виплавки сталі в конвертері, мартенівській та електричній печах. У чому перевага та недоліки цих способів, перспективи їх розвитку?

11. Охарактеризуйте основні способи підвищення якості сталі позапічною обробкою.

4. Виробництво кольорових металів.

12. У чому суть процесів виробництва кольорових металів?

13. Наведіть характеристику основних способів рафінування кольорових металів.

14. Наведіть особливості виробництва тугоплавких металів.

5. Основи порошкової металургії.

15. У чому суть порошкової металургії?

16. Назвіть основні способи добування порошків.

17. Перелічіть основні способи формування виробів з порошкових матеріалів. У чому суть цих способів?

18. У чому суть і призначення спікання порошкових виробів?

ІІ. Будова і властивості металів.

6. Загальні відомості.

19. У чому суть поліморфного перетворення в металах? Яке практичне значення воно має?

20. Наведіть характеристику дефектів кристалічної будови металів. Як вони впливають на властивості металів?

21. Опишіть процес кристалізації металів. Намалюйте і поясніть схему будови металевого зливка.

22. Що таке фаза і структурна складова в сплавах? Наведіть приклади.

23. Що таке твердий розчин? Які умови потрібні для повної розчинності двох компонентів сплаву?

24. Які сполуки компонентів можуть утворюватись у сплавах?

25. Назвіть основні механічні властивості металів. Як вони визначаються?

7. Залізовуглецеві сплави.

26. Назвіть фази і структурні складові залізовуглецевих сплавів. Яка їх будова, властивості?

27. Намалюйте діаграму стану залізовуглецевих сплавів. Зазначте фазовий склад сплавів на різних її ділянках.

28. Як класифікують вуглецеві сталі за вмістом вуглецю, якістю, будовою, призначенням? Як маркують вуглецеві сталі?

29. Як класифікують сірі чавуни за будовою металевої основи та форми включень графіту? Наведіть марки сірих чавунів. Що вони позначають?

8. Леговані сталі і чавуни.

30. У чому суть легування сталі?

31. Як маркують леговані сталі?

32. Назвіть основні групи легованих конструкційних сталей. Зазначте їх склад, марки, властивості та призначення.

33. Назвіть основні групи легованих інструментальних сталей. Зазначте їх склад, марки, властивості та призначення.

34. Назвіть основні групи легованих чавунів, їх склад, властивості та застосування.

9. Термічна і хіміко-термічна обробки сталі.

35. Що позначають критичні точки Ас1, Ас3, Асm при нагріванні і охолодженні сталі?

36. Які перетворення відбуваються в сталі при збільшенні швидкості охолодження? Які структури при цьому утворюються? Яка їх будова, властивості?

37. Яка швидкість охолодження сталі називається критичною?

38. Поясніть суть основних видів термічної обробки сталі.

39. У чому суть хіміко-термічної обробки сталі? Назвіть основні її види, призначення.

10. Кольорові метали і сплави.

40. Назвіть основні групи сплавів легких металів: алюмінієвих, магнієвих, титанових. Наведіть їх склад, маркування, властивості, застосування.

41. Розгляньте сплави на основі міді, їх склад, будову, маркування, властивості, застосування.

42. Назвіть групи сплавів на основі нікелю, їх склад, властивості, призначення.

43. Назвіть сплави на основі тугоплавких металів, їх склад, властивості, застосування.

44. Бабіти, їх склад, будова, властивості, застосування.

45. Які основні групи спечених порошкових матеріалів, їх склад, застосування?

ІІІ. Технологія ливарного виробництва

11. Загальна характеристика ливарного виробництва.

46. Яке місце займає ливарне виробництво в машинобудуванні і чому?

47. Назвіть і поясніть загальну технологічну схему виготовлення виливків.

12. Теоретичні основи виробництва виливків.

48. Назвіть основні ливарні властивості ливарних сплавів.

49. Яка конструкція виливка буде технологічною?

50. Який брак виникає у виливках з наявністю скупчення металу в окремих його перерізах?

13. Способи виготовлення виливків

51. Які способи виготовлення виливків існують у ливарному виробництві.

52. Що таке разова ливарна форма?

53. Назвіть склад формових сумішей.

54. Склад модельного комплексу та його призначення.

55. Яким властивостям мають відповідати формові і стрижневі суміші?

56. Які операції виконують при формуванні вручну за рознімною моделлю?

57. Які існують способи машинного формування?

14. Заливання, вибивання форм і стрижнів, очищення й обрубування виливків.

58. Які ковші використовують для заливання форм?

59. Які установки використовують для вибивання форм і стрижнів?

60. Яким інструментом обрубують і очищають виливки?

61. Назвіть основні види ливарного браку і методу виправлення.

15. Спеціальні способи виготовлення виливків.

62. Які переваги кокільного виливання?

63. Які машини застосовують при виливанні під тиском?

64 Яка перевага виливання за витоплюваними моделями?

65. Назвіть склад формової суміші при оболонковому виливанні.

66. Суть виготовлення виливків відцентровим виливанням.

16. Технологічні особливості виготовлення виливки із різних сплавів.

67. В якому стані може бути вуглець у чавуні?

68. Що впливає на процеси графітизації і вибілювання чавуну?

69. Як впливає форма графічних включень на властивості сірого чавуну?

70. Як виготовляють виливки з ковкого чавуну?

71. Які особливості одержання виливків із високоміцного чавуну?

72. Які особливості виготовлення виливків із сталі?

73. Які кольорові сплави використовують для одержання виливків?

74. Які особливості виготовлення виливків із тугоплавких сплавів.

IV. Обробка металів тиском.

17. Загальні відомості, суть і особливості обробки металів тиском.

75. Які переваги обробки тиском порівняно з іншими видами обробки?

76. Суть основних видів обробки тиском.

77. Основні закони пластичного деформування.

78. Який з видів обробки тиском забезпечує найсприятливішу механічну схему деформації?

79. Вплив швидкості деформації на механічні властивості металів.

80. Яка різниця між гарячим і холодним деформуванням?

18. Нагрівання металів перед обробкою тиском.

81. Які методи використовують для запобігання окисленню і зневуглецьовуванню?

82. Вибір температури нагрівання заготовок при обробці тиском.

83. Основні типи нагрівальних печей для обробки тиском.

84. Принцип дії основних електронагрівальних пристроїв.

19. Прокатне виробництво. Суть процесу прокатування.

85. Суть і основні види прокатування.

86. Яким має бути кут захвату при прокатуванні?

87. Основні види сортового прокату.

88. З чого складається прокатний стан?

89. Основні типи прокатних станів.

90. Виготовлення зварних і безшовних труб.

91. Прогресивні види прокату.

20. Пресування і волочіння.

92. Які основні переваги одержання профілів пресуванням?

93. Суть прямої і зворотної схем пресування.

94. Суть процесу волочіння.

95. Основні складові елементи інструмента для волочіння.

96. Які основні типи волочильних станів?

97. Назвіть способи волочіння труб.

21. Кування. Суть процесу і технологічні операції.

98. Які основні операції кування.

99. Основні типи ковальського обладнання.

100. Яка будова пароповітряного ковальського молота?

101. Будова гідравлічного ковальського преса.

102. Які основні етапи розробки технологічного процесу кування?

22. Гаряче об’ємне штампування: суть процесу і види.

103. Суть об’ємного штампування і його переваги порівняно з куванням.

104. Які ви знаєте види штампів і шипи рівчаків?

105. Схема роботи штампувальних молотів і пресів та їхні особливості порівняно з ковальськими.

106. Схема роботи і використання горизонтально-ковальських машин.

107. Основні етапи розробки технологічного процесу виготовлення поковок об’ємним штампуванням.

108. За якими показниками вибирають молоти і преси?

109. Види і обладнання для калібрування.

23. Холодне штампування: суть процесу і види.

110. Особливості та основні види холодного штампування.

111. Обладнання для холодного штампування.

112. Які ви знаєте основні види холодного об’ємного штампування?

113. Основні операції листового штампування.

114. Які основні елементи пробивних (вирубних) штампів?

115. Які ви знаєте основні види штампування витяганням?

116. Характеристика особливих методів листового штампування (вибухом, електрогідравлічною, електромагнітного тощо).

117. Основні вимоги охорони праці при штампуванні та куванні.

^ V. Технологія зварювального виробництва

24. Загальні відомості про фізичну суть і класифікацію способів зварювання.

118. У чому фізична суть зварювання?

119. Які способи зварювання ви знаєте?


25. Термічне електрозварювання.

120. У чому фізична суть зварювання і як класифікують його способи?

121. Які основні властивості зварювальної дуги та джерел її живлення?

122. Як досягається спад зовнішньої характеристики в джерелах змінного та постійного струму для дугового зварювання?

123. Для чого призначені електродні покриття і які їхні складові елементи?

124. Як забезпечується регулювання постійної дуги в зварювальних автоматах і яким чином при автоматичному зварюванні створюється захист розплавленого металу?

125. У чому суть газового зварювання і які галузі його застосування?

126. Які є види зварювання в захисних газах і для чого воно призначене?

127. У чому суть плазмового зварювання, які галузі його застосування?

128.Суть лазерного зварювання і його застосування.

129. Суть електро-променевого зварювання і його застосування.

26. Газове і термітне зварювання.

130. Які гази застосовують для газового зварювання і як їх одержують?

131. Які реакції відбуваються в ацетиленокисневому полум’ї? Типи зварювальних пальників.

132. Які є способи газового зварювання і як визначається його режим?

133. У чому суть термітного зварювання? Галузі його застосування.

27. Термомеханічне зварювання.

134. На якому принципі ґрунтується контактне зварювання і які його основні види?

135. Які є види стикового зварювання і яка між ними різниця?

136. Як здійснюється точкове зварювання і де воно застосовується?

137. Як здійснюється шовне зварювання і де воно застосовується?

138. У чому суть індукційного зварювання і які галузі його застосування?

139. Суть дифузійного зварювання, його застосування.

140. У чому суть конденсаторного зварювання і які галузі його застосування?

28. Механічне зварювання

141. У чому суть холодного зварювання і яке його застосування?

142. Суть і призначення зварювання тертям. У чому його переваги перед іншими способами зварювання?

143. У чому суть зварювання ультразвуком і які галузі його застосування?

144. Суть і призначення зварювання вибухом.

29. Технологія зварювання, паяння і наплавлення металів і сплавів.

145. Яку структуру мають метал шва і зона термічного впливу при зварюванні маловуглецевої сталі?

146. Які особливості зварювання вуглецевих і легованих сталей?

147. Назвіть способи зварювання чавуну.

148. Особливості зварювання кольорових металів.

149. Які причини виникнення напружень і деформацій, які є способи їх зменшення?

150. У чому суть паяння м’якими і твердими припоями?

151. У чому суть наплавлення металів і сплавів? Способи і галузі застосування наплавлення.

30. Контроль якості зварювання

152. Дефекти зварних з’єднань та причини їх утворення.

153. Які є методи контролю зварних з’єднань і в чому їхня суть?

31. Термічне різання металів

154. У чому суть газового різання і як воно здійснюється?

155. Як здійснюється різання плазмовою дугою і де його застосовують?

^ VI. Обробка конструкційних матеріалів різальними інструментами.

32. Загальні відомості.

156. Які ви знаєте рухи в металорізальних верстатах?

157. Основні схеми обробки різанням.

158. Як впливають геометричні параметри токарного різця на процес різання?

159. Основні елементи зрізу вального шару.

160. Основні явища, які супроводжують процес стружкоутворення.

161. Сили різання при точінні.

162. Критерії затуплення і стійкість інструментів.

163. Від яких факторів залежить швидкість різання?

164. Як позначають металорізальні верстати?

33. Обробка на верстатах токарної групи.

165. Які види робіт виконують на токарних верстатах?

166. Основні частини токарно-гвинторізного верстата і їх призначення.

167. Основні типи токарних різців.

168. Приладдя токарних верстатів.

169. Основні методи обробки конічних і фасонних поверхонь на токарних верстатах.

170. Які роботи виконують на карусельних верстатах?

171. Особливості будови і роботи на токарно-револьверних верстатах.

172. Основні типи токарних автоматів.

34. Обробка заготовок на свердлильних і розточувальних верстатах.

173. Які основні операції обробки отворів виконують на свердлильних верстатах?

174. Геометричні параметри спірального свердла.

175. Які основні типи і елементи зенкерів і розверток?

176. Основні типи свердлильних верстатів.

177. Які методи кріплення інструментів і заготовок на свердлильних верстатах.

178. Обробка деталей на горизонтально-розточувальних верстатах.

35. Обробка заготовок на фрезерних верстатах.

179. Коли використовується зустрічне і коли попутне фрезерування?

180. Основні типи фрез.

181. Дайте характеристику основних типів фрезерних верстатів.

182. Які ви знаєте схеми поділу на універсальних ділильних головках?

183. Наведіть схему нарізання гвинтових канавах з використанням універсальної ділильної головки.

184. Дайте характеристику основних робіт, які виконують на фрезерних верстатах.

36. Обробка заготовок на стругальних і довбальних верстатах.

185. Дайте характеристику основних типів стругальних верстатів.

186. Які особливості роботи і конструкцій стругальних і довбальних різців?

37. Обробка заготовок на протяжних верстатах.

187. Особливості обробки протяганням.

188. Які ви знаєте схеми різання при протяганні?

189. Назвіть основні елементи і геометричні параметри протяжок.

38. Зубонарізання

190. Які ви знаєте основні методи формоутворення зубців зубчастих коліс?

191. Дайте характеристику способів фрезерування зубчастих коліс з використанням ділильних головок.

192. Наведіть схему нарізання зубчастих коліс на зубофрезерних верстатах.

193. Нарізання шестерні на зубодовбальному верстаті.

194. Наведіть схему зубостругання прямозубих конічних коліс.

39. Обробка заготовок на шліфувальних верстатах.

195. Назвіть особливості обробки деталей шліфуванням.

196. Наведіть схеми круглого зовнішнього шліфування.

197. Які ви знаєте схеми плоского шліфування.

198. Наведіть схеми плоского шліфування.

199. Які основні характеристики шліфувальних кругів?

200. Дайте характеристику основних типів шліфувальних верстатів.

40. Чистові методи обробки.

201. Дайте характеристику хонінгування.

202. Обробка притиранням і поліруванням.

203. Яка схема обробки зубчастих коліс шевінгуванням?

204. Наведіть схеми зубошліфування.

41. Обробка заготовок поверхневим пластичним деформуванням.

205. Які основні методи обробки поверхневим пластичним деформуванням?

206. Наведіть основні схеми накатування різьби.

207. Дайте характеристику обробки циліндричних поверхонь обкатуванням і розкатуванням.

208. Наведіть схеми калібрування отворів.

42. Електрофізичні та електрохімічні методи обробки.

209. Які ви знаєте основні електрофізичні методи обробки?

210. Дайте характеристику основних методів електроерозійної обробки.

211. Які особливості електрохімічної обробки?

212. Наведіть схему ультразвукової обробки.

43. Основні напрями автоматизації виробництва в механічних процесах.

213. Які основні напрями автоматизації процесів механічної обробки?

214. Наведіть класифікацію систем ЧПК верстатами.

215. Дайте характеристику оперативної системи ЧПК (числового програмного керування).

216. Які особливості обробки деталей на багатоопераційних верстатах?

VII. Неметалеві матеріали

44. Виробництво деталей із пластмас.

217. Перелічіть характерні властивості пластмас як конструкційних матеріалів.

218. За якими ознаками щодо нагрівання класифікують пластмаси?

219. Перелічіть основні компоненти пластмас. Яку роль вони виконують?

220. Перелічіть основні способи переробки пластмас у вироби. В чому полягає їх суть?

221. У чому особливості обробки пластмас різанням?

222. Перелічіть основні способи зварювання пластмас. У чому їх суть?

223. Як склеюють пластмаси?

224. Як дістають покриття з пластмас? Перелічіть основні види таких покриттів.

225. Назвіть основні компоненти лакофарбових матеріалів.

45. Вироби з гуми.

226. Перелічіть основні компоненти, які входять до складу гумових матеріалів, їх призначення.

227. У чому суть вулканізації гумової суміші?

228. Назвіть найбільш поширені способи виготовлення виробів з гуми.

229. Назвіть найбільш характерні вироби з гуми та їхні специфічні властивості?

46. Виробничі процеси в машинобудуванні.

230. Дайте визначення виробничого та технологічного процесів.

231. Назвіть елементи виробничого процесу.

232. Що розуміють під якістю та продуктивністю виробничого процесу?

233. Вкажуть типи й види виробництв.

234. Чим відрізняється потокове виробництво від не потокового?

47. Заготовки деталей машин.

235. Назвіть способи отримання відливок (литва, виливків)

236. Які існують типи ливарних систем?

237. Який зміст технічних вимог, що вказується на кресленнях литих заготовок (виливків)?

238. Назвіть розділювальні (поділю вальні) операції штампувального виробництва.

239. Вкажіть стани технологічного процесу кування.

240. Назвіть типові процеси порошкової металургії.

48. Організація основного виробництва.

241. У яких підсистем складається виробнича система?

242. На які категорії поділяють (ділиться) виробничий персонал?

243. Як провести вибір принципу формування виробничої дільниці?

244. Проведіть розрахунок кількості верстатів в не потоковому виробництві.

245. Назвіть стадії в технічній підготовці виробництва.

246. Як здійснити оцінювання технологічності конструкції виробу?

49. Організація допоміжного виробництва.

247. Назвіть склад (структуру) системи інструментозабезпечення.

248. Які види контролю якості виробів існують на машинобудівних підприємствах?

249. Назвіть структуру системи технічного обслуговування.

250. Як розрахувати кількість верстатів (станків) в цеховій ремонтній базі?

251. Дайте класифікацію складських систем.

252. Назвіть види планувальних рішень складської системи та галузі їх використання.

253. Дайте класифікацію транспортних систем.

50. Організація праці на машинобудівному підприємстві.

254. Які задачі вирішуються науковою організацією праці?

255. Назвіть основні види горизонтального розподілу праці.

256. Дайте структуру системи охорони праці виробничого персоналу.

257. Які задачі необхідно вирішити при багатоверстатному обслуговуванні?

258. Назвіть шість груп умов праці.

51. Менеджмент машинобудівного виробництва

259. Які функції виконуються в процесі управління?

260. Назвіть варіанти систем оперативно-виробничого планування.

261. Які задачі вирішуються при контролі прийнятих управлінських рішень?

262. Назвіть принципи, які використовуються при управлінні виробництвом.

263. Визначте галузі використання різних структур управління виробництвом.

264. Дайте характеристики методам управління підприємствами.

Література

 1. Никифоров В.Н. Технология металов и конструкционные материалы. М.: Высшая школа, 1980.

 2. Пивоваров Л.А. и др. Основы обработки древесины и пластмасс.- К.: Радянська школа, 1979.

 3. Справочник по трудовому обучению /Карабанов А.И. и др.- М.: Просвещение, 1991.

 4. Гушулей І.Й. Основи деревообробки.- К.: Освіта, 1996.

 5. Алаи С.И., Григорьев П.М., Ростовцев А.Н. Технология конструкционных материалов.- М, 1986.

 6. Худяков А.В. Деревообрабатывающие станки.- М., 1978.

 7. Майский М.І. Технологія металів і конструкційні матеріали. К., “Урожай”, 1969.

 8. Беккерт М. Мир металла: Пер. с нем./ Под ред. В.Г. Людцау.- М.: Мир, 1980.

 9. Колев К.С. Новые методы обработки металла резанием. М., «Знание», 1959.

 10. Погодин-Алексеев Г.И. и др. Металловедение: (Методы анализа, лабораторные работы и задачи), 1956.

 11. Загальноосвітня підготовка учнів у процесі трудового навчання Д.О.Тхоржевський, В.О.Дідух, В.К.Сидоренко та ін. / За ред Д.О.Тхоржнвського. – К., 1998. – 184 с.

 12. Клімов Г.І., Седляр І.О., Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи. – К., 1995. – 179 с.

 13. Мусієнко В.Д., Захарченко Р.О., Сидоренко В.К., Тхоржевський Д.О. Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання: Методичний посібник. – К.: УДПУ імені М.П.Драгоманова, 1997. – 157 с.

 14. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання: Частина 1. Теорія трудового навчання. – К.: РННЦ “Дініг”, 2000. – 248 с.

 15. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання: Частина 2. Загальні засади методики трудового навчання. – К.: РННЦ “Дініг”, 2000. – 186 с.

 16. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання: Частина 3. Методика технічної праці у 5-9 класах. – К.: РННЦ “Дініг”, 2001. – 219 с.

Додаткова література

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376с.

 2. Деревообробка: Навчальний посібник для учнів 10-11 кл. /Г.А.Громов, Г.М.Солодовников, Б.А.Черепашенець. – К.: Радянська школа, 1991. – 174с.

 3. Левченко Г.Є., Сидоренко В.К., Терещук Б.М. Завдання програмованого контролю знань з трудового навчання, 5-9 класи: Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун” 1998. – 176с.

 4. Сидоренко В.К. Токарна і фрезерна справа: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи. – К.:ІСДО України, 1995. – 335с.

 5. Трудове навчання: Навч.посіб. для 7 кл. загальноосвітньої школи /В.М.Мадзігон, А.І.Воловиченко, Г.Є.Левченко та ін. – К.: Радянська школа, 1991. – 206с.

 6. Трудове навчання: Навч.посіб. для 6 кл. середньої школи /В.М.Мадзигон и др. – К.: Освіта, 1992. – 191с.


Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта


Абітурієнтам пропонуються завдання трьох рівнів складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимум 100 балів.


Перший рівень: потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (номер/букву обраної відповіді необхідно зазначити у екзаменаційній роботі). Запропоновано 9 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 2 бали.


Другий рівень: у завданнях (17-31) потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (номер/букву обраної відповіді необхідно зазначити у екзаменаційній роботі). Запропоновано 14 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 3 бали.


Третій рівень: у завданнях (10-16) потрібно обрати два із запропонованих варіантів відповіді (номер/букву обраної відповіді необхідно зазначити у екзаменаційній роботі). У завданнях (32-35) потрібно розв’язати задачі і за отриманим результатом потрібно обрати із запропонованих варіантів відповіді (букву обраної відповіді потрібно зазначити у екзаменаційній роботі). Запропоновано 10 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 4 балів.


Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість завдань

Сума балів

1

2

9

18

2

3

14

42

3

4

10

40

Разом100Схожі:

Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010
Ю. В. Теплінський, професор кафедри диференціальних рівнянь І прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102
...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0102 Фізичне виховання,
М. С. Солопчук, завідувач, професор кафедри теорії І методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, професор
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 iconКомплексний екзамен з англійської мови та фахової методики
Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 iconКомплексний екзамен з німецької мови та фахової методики
Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 iconКомплексний екзамен з музики
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 iconКомплексний екзамен з педагогіки
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи