Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку icon

Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку
Скачати 73.66 Kb.
НазваВимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку
Дата30.10.2014
Розмір73.66 Kb.
ТипДокументи
1. /HADI_zaproshennya 2014.doc
2. /вимоги до статей 2014.doc
Запрошуємо вас взяти участь у V і
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПРИЙНЯТІ

ДО ДРУКУ У ЗБІРКУ

«Проблеми та перспективи розвитку підприємництва»,

що видається

Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.

Адреса сайтів: http://khadiep.wix.com/zbirka та

http://www.khadi.kharkov.ua/index.php?id=2386

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ№18363-7163Р від 05.09.2011 р., видане Державною реєстраційною службою України.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1609 від 21.11.2013 року збірник внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук

Збірник внесено до Міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus

У збірці «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найбільш актуальних проблем економічної теорії, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку і аудиту, міжнародної економіки, розміщення продуктивних сил і економіки регіонів, математичних методів та інформаційних систем в економіці.

Статті й огляди, які подаються до редакції, не повинні бути опубліковані або призначені для публікації в іншому видавництві.

Статті повинні відповідати профілю журналу і супроводжуватися довідками про авторів за вказаною нижче формою.

ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада
Повна назва й адреса організації учасника
Назва статті
Науковий керівник
Місто, cклад Нової пошти, на який слід відіслати збірник
Кількість збірників
Контактний телефон, e-mail учасника
Дата заповнення заявки

Обсяг статті не повинен бути менше за 8 сторінок з урахуванням анотації, таблиць, графіків і рисунків. Мова видання – українська, російська, англійська.

Стаття подається у вигляді файлу формату MS Word (версій 97, 2000, 2003 але не 2007!) на СD диску або електронною поштою. Кожен файл підписується прізвищем автора, 2 першими словами теми та приписом мови латиницею, наприклад: Gorovyi_Capital_Classification_ukr.doc або Gorovyi_Capital_Classification_eng.doc

Правила оформлення рукопису

Папір формату А4 (210x297 мм).

Шрифт — Times New Roman, кг 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см.

Поля: ліве — 2,0 см, верх­нє— 2,0 см, праве— 2,0 см, нижнє— 2,0 см.

Номер сторінки не вказується.

У тексті не допускаються порожні рядки та нетекстові символи, заборонені "примусові" ручні переноси (за допомогою дефісу).

Таблиці і рисунки слід розміщувати після першого посилання на них по тексту.

Таблиці і рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word (або копіюються з Excel) і розміщуються посередині.

Таблиці нумеруються та підписуються перед таблицею одним рядком. Наприклад, Таблиця 1 – Оцінка динаміки обсягу капіталу підприємства. – напівжирний шрифт

Рисунки нумеруються та підписуються після рисунка одним рядком. Наприклад, Рисунок 2 – Класифікація видів капіталу. – напівжирний шрифт.

Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.

Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку у дужках арабськими цифрами за переліком.

Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронуме­ровані в порядку згадування про них у тексті. Посилання на джерело подається в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним списком джерел мовою оригіналу. Правила оформлення – згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.) та має містити на менше 10 джерел.

Структура статті українською / російською мовами :

 1. індекс УДК - зліва вгорі без абзацного відступу;

 2. Код JEL класифікації (JEL classіfіcatіon codes) – нижче на рядок без абзацного відступу;

 3. назва статті – нижче на рядок, великими літерами , посередині;

 4. прізвище автора (авторів) та ініціали, вчене звання та науковий ступінь - зліва під назвою статті, курсивом без абзацного відступу;

 5. назва ВНЗ- зліва, курсивом без абзацного відступу;

 6. анотація мовою статті обсягом 200-250 слів (відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів; висновки) – курсивом з абзацу.

 7. ключові слова або словосполучення – 5-7, через кому – курсивом з абзацу;

 8. пункти 3-7 у тій же послідовності з тими ж вимогами оформлення англійською мовою. В англійській версії ім’я та прізвище автора вказуються повністю.

 9. текст статті (розбивається на наступні логічні блоки з обов’язковим їх позначенням):

 • Постановка проблеми.

 • Аналіз останніх досліджень і публікацій.

 • Невирішені складові загальної проблеми.

 • Формулювання цілей статі.

 • Виклад основного матеріалу дослідження.

 • Висновок або наукова новизна.

 • Перелік посилань (виконується курсивом, кегель 14, через 1 інтервал, мовою оригіналу).

В окремому файлі подається інформація:

- назва статті (російською та англійською мовами);

- відомості про автора: ПІБ повністю, повна назва організації – місця роботи кожного автора, країна, місто, контактна інформація (e-mail) для кожного автора (російською та англійською мовами);

- анотація (російською та англійською мовами);

- ключові слова (російською та англійською мовами);

- УДК;

- перелік літератури.

Цей файл необхідний до включення публікації до РІНЦ і його розмір не входить до кількості сторінок, що оплачуються.

Текст, всі цифрові дані та матеріали до статті повинні бути ретельно вивірені авторами. Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються в тексті, належить подавати у вигляді абревіатури, розшифрувавши її при першому згадуванні.

Автори статті відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а також за вміщені в статті дані, що не є предметом відкритої публікації.

Рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія. У текст статті без погодження з автором можуть бути внесені редакційні виправлення.

Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:

 • відсутній повний пакет супровідних документів;

 • оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;

 • тематика статті не відповідає профілю видання;

 • назва статті не відповідає змісту;

 • матеріали повністю публікувалась раніше в інших виданнях;

 • стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат).

У разі оформлення статей не за вказаними вимогами редакція має право відхилити статтю до її доопрацювання автором.

Оскільки збірка видається на умовах самоокупності, то за друк статей передбачається оплата у розмірі 30 грн за кожну сторінку. Пересилання збірки здійснюється Новою поштою – автор сплачує доставку сам при отриманні у відділенні. Кожен додатковий екземпляр збірки заздалегідь замовляється і коштує 80 грн.

Кошти слід перерахувати на ім’я відповідального секретаря збірки для подальшого перерахунку коштів безпосередньо видавцю. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на картковий рахунок у Приватбанку : 5168 7554 0701 6290 (Горовий Дмитро Анатолійович), який можна здійснити як у касах, так і терміналах відділень Приватбанку. У разі сплати у касі у графі «Зміст операції» вказати «для передачі видавцю за друк збірника наукових праць».

Квитанцію (або чек) про перерахування коштів просимо надсилати разом зі статтею і довідкою про автора(ів).

Статті, довідку про авторів й банківську квитанцію (або чек) про сплату організаційного внеску автори можуть:

1) передати особисто відповідальному секретарю редакційної колегії Горовому Дмитру Анатолійовичу за попередньою домовленістю за адресою: Харків, вул. Тимурівців, 3а, факультет управління та бізнесу ХНАДУ, к.269 або 258 (проїзд до станції метро "Академіка Павлова" або трамваями № 16а та 27).

2) відправити поштою рекомендованим листом за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Петровського, 25, ХНАДУ, кафедра економіки підприємства. Матеріали збірника наукових статей.

3) відправити електронною поштою за адресою: ksenya_fff@mail.ru (у цьому випадку копію банківської квитанції надсилайте як скан у вигляді графічного файлу та очікуйте підтвердження про надходження протягом доби).

У разі виникнення питань звертайтеся з 11.00 до 19.00 до технічного секретаря редакційної колегії: Горової Ксенії Олександрівни - к.е.н., доцента, заступника декана факультету управління та бізнесу ХНАДУ за тел. +38-098-216-23-91.
Статті у № 2 2014 приймаються до 20 жовтня 2014 р.

Схожі:

Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconПравила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки
Матеріали до збірника наукових статей мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом не менше 6-7 сторінок формату а-4 в одному...
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconВимоги до оформлення тез доповідей
Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику з підписами авторів, відрецензовані та рекомендовані...
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconВимоги до статей
Рукописи статей, що подаються до нашого збірника, повинні бути оформленні на аркушах формату А4 з полями: верхнім -20 мм(для розміщення...
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconВимоги до статей, що подаються для друку у Міжнародний збірник наукових праць “Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”
У одному номері збірника може бути видана лише одна стаття автора (як власна, так і у співавторстві). Стаття повинна містити неменше...
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconВимоги до статей у
Вимоги до статей у «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: реалії...
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconВимоги до оформлення статей
Стаття має бути структурована (поділена на розділи з заголовками) І відповідно до вимог вак україни мати такі елементи
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconВимоги до оформлення статей
Стаття повинна бути структурована (поділена на розділи із заголовками) І відповідно до вимог вак україни мати такі елементи
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconВимоги до оформлення статей
Стаття повинна бути структурована (поділена на розділи з заголовками) І відповідно до вимог вак україни мати такі елементи
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconВимоги до оформлення тез матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику (з підписами авторів), ретельно оформлені у вигляді готовому до друку
Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику (з підписами авторів), ретельно оформлені у вигляді...
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconВимоги до оформлення статей стаття має бути структурована (поділена на розділи з заголовками) І
Стаття має бути структурована (поділена на розділи з заголовками) І відповідно до вимог вак україни мати такі елементи
Вимоги до статей, що можуть бути прийняті до друку у збірку iconВимоги до оформлення статей стаття повинна бути структурована (поділена на розділи з заголовками) І
Стаття повинна бути структурована (поділена на розділи з заголовками) І відповідно до вимог вак україни мати такі елементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи