Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Скачати 212.89 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Дата02.10.2012
Розмір212.89 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НМетАУ


РОБОЧА ПРОГРАМА
методичні вказівки і індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Математика для економістів»

для студентів економічних спеціальностей (академічна різниця)

(частина 2)


Дніпропетровськ, 2012ББК 22.142

Робоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних спеціальностей (АР) /Укл.: Г.Г. Швачич, В.І. Христян, О.В. Соболенко – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 52 с.


Наведені рекомендації до вивчення дисципліни “Математика для економістів”: робоча програма дисципліни, необхідний обсяг знань студентів в результаті її вивчення, основна і додаткова література, що рекомендується. Наведено варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни.

Призначені для студентів очно-заочної форми навчання, які навчаються за економічними спеціальностями (АР).

Друкується за авторською редакцією.


Укладачі:  Г.Г. Швачич, канд. техн. наук, проф.,

В.І. Христян, О.В. Соболенко


Відповідальний за випуск: Г.Г. Швачич, канд. техн. наук, проф.


Рецензент Н.О. Різун, канд. техн. наук (ДУЕП) 1. ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


Навчальним планом з дисципліни "Вища математика" передбачено виконання контрольних робіт. Кількість задач контрольної роботи визначається викладачем. Перед розв’язуванням задач необхідно вивчити відповідний розділ теоретичного матеріалу.

При виконанні контрольних робіт студент повинний строго дотримувати наступних правил.

1. Виконувати контрольні роботи строго за варіантом, номер якого вказує викладач.

2. Кожна контрольна робота виконується в окремому зошиті в клітку чорнилом будь-якого кольору, крім червоних. У зошиті повинні бути поля для рецензента; наприкінці зошита необхідно залишити кілька чистих аркушів для доповнень і виправлень відповідно до зауважень рецензента.

 1. Оформлення обкладинки зошита повинно відповідати зразку:нмЕТау


Кафедра пм І оТ


^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №


з дисципліни "Математика для економысів"


студента технологічного факультету


група _____ спеціальність__________


_______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Варіант №


№ залікової книжки ________


Дата здачі роботи до деканату __________


Викладач _____________________


Дніпропетровськ

2012


4. Перед рішенням кожної задачі вказується її умова, замінивши загальні дані конкретними зі свого варіанта. Розташовувати задачі необхідно в порядку зростання їхніх номерів, зберігаючи нумерацію.

5. Розв’язок задач обов’язково супроводжуються поясненнями, необхідними рисунками або графіками та посиланнями на відповідні теоретичні поняття та формули.

6. Після одержання прорецензованої роботи студент повинний уважно вивчити рецензію і виконати всі зауваження рецензента.

7. Робота, виконана з якими-небудь порушеннями перерахованих вище вимог, не зараховується і повертається студенту для переробки.

8. Студент, що не виконав хоча б одну контрольну роботу, до іспиту не допускається.

9. Якщо контрольна робота після перевірки не зарахована, треба виправити помилки згідно з зауваженнями рецензента. Це необхідно робити у кінці роботи (або в окремому зошиті), написавши спочатку титул “Робота над помилками”. Вносити зміни до тексту вже перевіреної роботи категорично забороняється. Доопрацьована контрольна робота надсилається для повторної перевірки разом з першим варіантом.

10. Номер варіанту контрольної роботи обирається згідно з двома останніми цифрами залікової книжки, або студентського квитка. При чому, якщо цей номер перевищує цифру 50, то номер контрольної роботи визначається наступним чином: від цифри 100 віднімається цифра, що відповідає двома останніми цифрами залікової книжки, або студентського квитка. Наприклад, якщо номер двох останніх цифр залікової книжки відповідає цифрі 48, то студент виконує 48 варіант. В разі, коли номер двох останніх цифр залікової книжки 85, то варіант контрольної роботи обирається наступним чином: 100-85=15 і студент виконує 15 варіант контрольної роботи.


3. ЛІТЕРАТУРА


3.1. Основна 1. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах ч.1,2. – М.: Высшая школа, 1980.

 2. Запорожец Г.И.  Руководство к решению задач по математическому анализу. – М.: Высшая школа, 1966.

 3. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. – Харьков: Изд–во ХГУ, 1967.

 4. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука, 1977.

 5. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и студентов вузов. – М.: Наука, 1986.

 6. ШвачичГ.Г. Лінійна алгебра в розрахунках середовища MATHCAD: Підручник: ДАУБП, 2000. – 236 с.

 7. Швачич Г.Г. MATHCAD в інженерних та економічних розрахунках: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ-ІПК МК, 2000. – 72 с.


3.2. Додаткова


 1. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. – М.: Наука, 1969.

 2. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа для втузов. – М.: Наука, 1969.

 3. Вища математика. Основні означення, приклади і задачі. ч.1,2. – К.: Либідь, 1992.

 4. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление, Т.1,2. – М.: Наука, 1982.

 5. Минорский В.П.  Сборник задач по высшей математике. – М.: Наука, 1969.^ ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


Задача 14


Знайти неозначені інтеграли

14.1. а) ; б) ;

в) ; г) .


14.2. а) ; б) ;

в) ; г) .


14.3. а) ; б) ;

в) ; г) .


14.4. а) ; б) ;

в) ; г) .


14.5. а) ; б) ;

в) ; г) .


14.6. а) ; б) ;

в) ; г)


14.7. а) ; б)

в) ; г) .


14.8. а) ; б) ;

в) ; г) .


14.9. а) ; б) ;

в) ; г) .


14.10. а) ; б) ;

в) ; г) .


Задача 15


Обчислити означені інтеграли

15.1. а) ; б) .

15.2. а) ; б) .

15.3. а) ; б) .

15.4. а) ; б) .

15.5. а) ; б) .

15.6. а) ; б) .

15.7. а) ; б) .

15.8. а) ; б) .

15.9. а) ; б) .

15.10. а) ; б) .


Задача 16


Розв’язати задачу, пов’язану з геометричними додатками означеного інтеграла

16.1. Обчислити площу фігури, обмеженої параболою y2 і прямою х-у-6=0.

16.2. Обчислити об”єм тіла, утвореного обертанням навколо осі ординат фігури, обмеженої параболами y2 і .

16.3. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями , ху=1 і прямою х=4.

16.4.Обчислити об”єм тіла, утвореного обертанням навколо осі ординат фігури, обмеженої лініями і віссю абсцис.

16.5. Обчислити площу фігури, обмеженої параболою y=4-х2 і прямо y=х+2.

16.6.Обчислити об”єм тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис фігури, обмеженої лініями y3 і .

16.7. Обчислити площу фігури, обмеженої параболою y2+4х і прямою

x-у+4=0.

16.8.Обчислити об”єм тіла, утвореного обертанням навколо осі ординат фігури, обмеженої параболами y=3-х2 і y2+1.

16.9. Обчислити площу фігури, обмеженої параболою y=3-х2-2х і віссю абсцис.

16.10.Обчислити об”єм тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис фігури, обмеженої гіперболою ху=4 , прямими х=3, х=12 і віссю абсцис.


Задача 17


Обчислити невласні інтеграли, або довести їх розбіжність


17.1. а) ; б) .

17.2. а) ; б) .

17.3. а) ; б) .

17.4. а) ; б) .

17.5. а) ; б) .

17.6. а) ; б) .

17.7. а) ; б) .

17.8. а) ; б) .

17.9. а) ; б) .

17.10. а) ; б) .


Задача 18Знайти загальний розв”язок диференціального рівняння першого порядку

18.1. 18.2.


18.3. 18.4.


18.5. 18.6.


18.7.


18.8.


18.9. 18.10.


Задача 19


Знайти частинні розв’язки рівнянь, що задовольняють заданим початковим умовам


19.1.
19.2.19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.


19.9.


19.10.

№№

варіанта

Номери задач

Контрольна робота № 3

1

14.2

15.2

16.9

17.4

18.9

19.2

2

14.4

15.6

16.8

17.10

18.4

19.4

3

14.8

15.1

16.4

17.3

18.10

19.5

4

14.9

15.4

16.6

17.9

18.1

19.7

5

14.3

15.7

16.5

17.7

18.5

19.8

6

14.1

15.5

16.1

17.8

18.9

19.9

7

14.7

15.8

16.10

17.2

18.4

19.6

8

14.5

15.6

16.2

17.5

18.8

19.3

9

14.1

15.3

16.3

17.4

18.3

19.1

10

14.5

15.10

16.9

17.6

18.4

19.10

11

14.4

15.4

16.5

17.1

18.9

19.5

12

14.6

15.2

16.1

17.2

18.2

19.8

13

14.10

15.5

16.7

17.4

18.7

19.3

14

14.3

15.8

16.5

17.9

18.6

19.6

15

14.7

15.4

16.10

17.6

18.10

19.9

16

14.9

15.6

16.4

17.7

18.8

19.1

17

14.8

15.7

16.8

17.10

18.1

19.4

18

14.5

15.9

16.6

17.3

18.3

19.7

19

14.2

15.2

16.2

17.5

18.6

19.8

20

14.3

15.1

16.3

17.10

18.7

19.9

21

14.6

15.6

16.4

17.1

18.9

19.6

22

14.1

15.6

16.9

17.6

18.5

19.10

23

14.7

15.3

16.10

17.4

18.4

19.2

24

14.2

15.4

16.2

17.5

18.9

19.1

25

14.9

15.8

16.4

17.4

18.10

19.4

26

14.4

15.6

16.6

17.9

18.1

19.7

27

14.10

15.4

16.7

17.7

18.5

19.1

28

14.3

15.10

16.5

17.8

18.2

19.2

29

14.9

15.2

16.1

17.5

18.6

19.5

30

14.6

15.1

16.7

17.6

18.4

19.3

31

14.5

15.5

16.9

17.4

18.5

19.4

32

14.10

15.4

16.6

17.3

18.3

19.5

33

14.5

15.3

16.2

17.2

18.10

19.1

34

14.3

15.4

16.6

17.6

18.8

19.5

35

14.5

15.8

16.5

17.9

18.5

19.8

36

14.6

15.5

16.3

17.4

18.2

19.7

37

14.8

15.7

16.5

17.5

18.9

19.3

38

14.1

15.5

16.8

17.10

18.2

19.6

39

14.4

15.9

16.7

17.2

18.5

19.7

40

14.2

15.3

16.10

17.6

18.7

19.1

41

14.2

15.1

16.2

17.3

18.8

19.8

42

14.6

15.10

16.4

17.5

18.1

19.6

43

14.3

15.6

16.3

17.6

18.6

19.5

44

14.7

15.4

16.4

17.10

18.5

19.2

45

14.4

15.8

16.10

17.5

18.1

19.3

46

14.9

15.3

16.4

17.3

18.4

19.4

47

14.7

15.6

16.8

17.9

18.2

19.5

48

14.4

15.5

16.6

17.5

18.6

19.10

49

14.1

15.2

16.4

17.6

18.3

19.4

50

14.10

15.10

16.2

17.9

18.10

19.7Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань icon«інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань
«Інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з дисципліни „ТехнІчнІ основи водопІдготовки та водопостачання”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна техніка I органiзацiя обчислювальних робіт»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних, лабораторних робіт, індивідуальних завдань, методичні вказівки до самостійної роботи студентів і т.і. до бібліотеки університету
З метою належної підготовки усіх навчальних структурних підрозділів університету до нового 2013-2014 навчального року зобов’язую
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи