Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Сторінка1/4
Дата02.10.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни “Системи технологій”

для студентів за напрямом 6.030601,

«Менеджмент», заочної форми навчання


Дніпропетровськ НМетАУ 2011УДК 658:378.04(075.8)


Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом 6.030601, «Менеджмент» заочної форми навчання / Укл.: М.А. Мироненко, Ю.П. Синиціна, І.А. Алєксєєнко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 24 с.


Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни ”Системи технологій”, завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання.

Призначена для студентів, які навчаються за напрямом 6.030601, «Менеджмент».


Друкується за авторською редакцією


Укладачі: М.А. Мироненко, канд. техн. наук, доц.

Ю.П. Синиціна, канд. техн. наук, доц.

І.А. Алєксєєнко, асист.


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.


Рецензент Г.Г. Шломчак, д-р. техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 28.01.11. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,41. Умов. друк. арк. 1,39. Тираж 100 пр. Замовлення №

^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП


Дані методичні вказівки призначені для студентів напрямку 6.030601 ”Менеджмент і адміністрування” заочної форми навчання.

Цей навчально-методичний матеріал стане у нагоді студентам, які вивчають дисципліну ”Системи технологій” та виконують контрольну роботу з цієї дисципліни. Уважне вивчення вказівок дозволить студентам самостійно опанувати матеріал, який не було викладено під час аудиторних заняттях, а також виконати контрольну роботу.

Вивчення дисципліни ”Системи технологій” і виконання контрольної роботи з неї є важливим елементом освіти майбутніх спеціалістів-менеджерів.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни «Системи технологій» для студентів заочної форми навчання


Назва теми

Кількість годин

всього

у тому числі

лекції

практичні

сам. роб.

1. Технологічні процеси та технологічні системи як економічні об’єкти

12

2

2

6

2. Розвиток поколінь техніки та технологій

10

1

-

9

3. Особливості та пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки

11

2

-

10

4. Особливості технологічних систем у виробничій і невиробничій сферах

12

2

1

10

5. Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства

12

1

1

10

6. Технологія і якість продукції

12

2

1

10

7. Стандартизація та метрологія

12

2

1

10

Виконання контрольної роботи

27

-

-

27

Форма контролю

Іспит

Всього

108

12

4

92
  1. ^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ ”СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ”


Тема 1. Технологічні процеси та технологічні системи як економічні об’єкти


1.1. Визначення системи та її властивості; види та головні характеристики систем.

1.2. Технологічний процес як відкрита система.

1.3. Інтегрування технологічних систем у загальну систему і поняття організації.

1.4. Технологічні процеси як економічні об’єкти.

1.5. Чорна металургія як особлива галузь економіки України.

1.6. Виробнича структура металургійного підприємства. Організація виробничого процесу.


Методичні вказівки


При вивченні цієї теми насамперед необхідно визначитися з поняттями системи, технології, виробничого процесу, організації як групи людей.

Система – це сукупність взаємопов’язаних елементів, при взаємодії яких в межах цілого народжується нова властивість (властивості), яка не була притаманна жодному елементу окремо. Складовими частинами системи виступають не лише її елементи, але й зв’язки між ними. Необхідно вивчити головні характеристики, види систем та принципи їх побудови.

Технологія – це сполучення кваліфікаційних навичок, обладнання, інфраструктури, інструмента та відповідних технічних знань, необхідних для здійснення бажаних перетворень в матеріалах, інформації чи людях. Технологія є однією з основних внутрішніх складових організації. Технологічні системи функціонують за участю людини, спільно з матеріалами та технікою. Студенти повинні опанувати структуру соціотехнічної системи.

Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети. Тобто ”організація – це система свідомої координації діяльності двох чи більше людей”. Необхідно суворо розрізняти формальні та неформальні організації, усвідомити загальні характеристики організацій.

^ Виробничий процес являє собою комплекс взаємопов’язаних трудових, технологічних і природних процесів, в результаті яких вихідні матеріали перетворюються на готову (кінцеву) продукцію. Треба знати класифікацію, принципи та форми організації виробничих процесів.

Також студенти повинні розуміти, що чорна металургія є базовою галуззю господарства України, розвиток якої визначає науково-технічний прогрес у цілому. Чорна металургія є комплексною галуззю промисловості й має власні техніко-економічні особливості.

Далі слід зорієнтуватися в поняттях виробничої структури металургійного підприємства.

Підприємство – це самостійно господарюючий статутний суб’єкт, наділений правами юридичної особи, який здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Основною структурною одиницею кожного підприємства є цех.

Цех – це адміністративно уособлена частина підприємства, яка виконує технологічно однорідну операцію чи однакового призначення роботу. Цех має адміністративно-технічне керівництво, самостійне планове завдання (за обсягами виробництва, якістю продукції, витратами), а також закінчену бухгалтерську звітність. Однак він не є юридичною особою, не має фінансового господарства і розрахункового рахунку в банку. Треба знати види цехів, яку продукцію вони виробляють та які послуги надають.

Також студенти повинні знати структуру виробничого процесу та засоби її структурної перебудови з метою підвищення продуктивності.


Література: [1 – 6, 15].


Тема 2. Розвиток поколінь техніки та технологій


2.1. Поняття науково-технічного прогресу та його роль в народному господарстві.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи