Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Сторінка3/4
Дата02.10.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
^

6.6. Стандарти на Системи управління якістю.


6.7. Служба управління якістю продукції на підприємстві.

6.8. Сертифікація.


Методичні вказівки


Вивчити і зрозуміти поняття якості.

Згідно із Міжнародним стандартом ISO 9000: 2000, ”якість – це ступінь, з яким сукупність притаманних характеристик задовольняє вимоги”.

Конкурентоспроможність – це здатність продукції відповідати вимогам, що склалися на даному ринку на даний конкретний період.

Показники якості залежать від виду та призначення продукції, вони є специфічними для кожної галузі. Показники якості розподіляються на:

- узагальнюючі;

- одиничні;

- комплексні.

^ Узагальнюючі показники характеризують якість продукції незалежно від її виду та призначення. До них належать обсяг виробництва та доля окремих видів у загальному обсязі. Дозволяють порівняти рівень якості різної продукції, а також виявити його зрушення.

^ Одиничні показники належать тільки до однієї з властивостей продукції.

Комплексні показники якості характеризують кілька властивостей продукції.

Необхідно усвідомити, у чому полягають і чим відрізняються між собою методи визначення кількісних значень показників якості:

- експериментальний (вимірювальний) – за допомогою технічних засобів;

- реєстраційний – на основі наглядань і підрахунку кількості подій, предметів або витрат;

- органолептичний – на основі аналізу сприйняття органів почуттів (зору, смаку, слуху і т. ін. – дегустатори, «нюхачі» в парфумерній промисловості і т. ін.);

- розрахунковий – з використанням теоретичних чи емпіричних залежностей показників якості від параметрів продукції;

- соціологічний – на основі аналізу думок споживачів, зібраних прямим опитуванням або анкетуванням («ну, як Вам «Comet Gel»?);

- експертних оцінок – базується на кількісних оцінках даних видів продукції спеціалістами-експертами.

Продукція, яка має необхідний заданий комплекс властивостей, вважається доброякісною і придатною для використання.

Для кожного з показників властивостей продукції регламентуються свої межі допустимих відхилень, які називаються допуском. Продукція, показники якої виходять за межі допуску, є недоброякісною.

Студент повинен розібратися із поняттям управління якістю, усвідомити, що є цілями і політикою в області якості.

^ Управління якістю – це встановлення параметрів якості, забезпечення і підтримання необхідного їх рівня від стадії проектування і до споживання виробу (продукції), шляхом цілеспрямованого впливу на умови і фактори, що впливають на якість, а також організації контролю якості продукції.

^ Метою діяльності підприємства в області якості повинне стати виконання вимог замовників, забезпечення задоволення їх потреб і очікувань та формування у них довіри до продукції (послуг) підприємства через суворе дотримання встановлених вимог. Для досягнення цієї мети вищим керівництвом підприємства дотримується Політика в галузі якості.

^ Політика в області якості – це сформульовані вищим керівництвом загальні наміри і спрямованість організації, пов’язані із якістю.

Для управління якістю на підприємстві повинна бути створена Система управління якістю. При створенні системи управління якістю необхідно враховувати показники якості, особливо одиничні (призначення, надійності, естетичності і т. ін.).

Вимоги Системи управління якістю (СУЯ) пред’являються до усіх сфер діяльності підприємства. Вся діяльність підприємства розглядається як взаємопов’язані процеси. Процес – це сукупність взаємопов’язаних чи взаємодіючих видів діяльності по перетворенню входів на виходи.

Необхідно знати, що вимоги до системи управління якістю (СУЯ) викладені в стандартах по СУЯ.

У 2000 р. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) випустила стандарт ISO 9001: 2000 (на його основі створено ДСТУ ISO 9001 – 2001: «Системи управління якістю. Вимоги»).

Необхідно розуміти сутність 7 принципів, які входять в основу системи ISO 9001: 2000: орієнтації на клієнта, лідерства, участі і залучення всього персоналу, підходу з позиції процесу, системного підходу до управління, прийняття рішень на факторній основі, взаємовигідних відносин з постачальниками.

Студент повинен усвідомити важливе значення служби управління якістю продукції підприємства, зрозуміти, що таке система контролю якості, технічний контроль, які його функції та об’єкти.

^ Система контролю якості – це сукупність методів і засобів контролю та регулювання компонентів, що впливають і визначають рівень якості продукції на стадіях маркетингу, НДДКР, виробництва, а також технічного контролю на усіх стадіях виробничого процесу.

^ Технічний контроль – це перевірка дотримання технічних вимог, що висуваються до якості продукції на усіх стадіях її виготовлення, а також виробничих умов і факторів, які забезпечують необхідну якість.

Необхідно зрозуміти, для чого призначена сертифікація продукції і Системи управління якістю.

Сертифікація – це підтвердження третьою (незалежною) організацією відповідності якості виробленої продукції або СУЯ вимогам певних стандартів. Перший досвід сертифікації з’явився у другій половині XVIII сторіччя та був відомий як «клеймування». Металеві вироби Уральських заводів Демидових із зображеним на них соболя охоче купували в Європі.

Треба знати три види систем сертифікації (міжнародна, державна, регіональна), чим відрізняються обов’язкова та добровільна сертифікація і, нарешті, що таке сертифікат відповідальності. Також необхідно знати основні принципи і стадії сертифікації.


Література: [13 – 15].


Тема 7. Стандартизація та метрологія


7.1. Поняття стандартизації. Основні цілі стандартизації.

7.2. Об’єкт і область стандартизації.

7.3. Рівні стандартизації.

7.4. Нормативні документи в системі стандартизації.

7.5. Основи теорії метрології.

7.6. Вимірювання і вимірювальні прилади.

7.7. Метрологічне забезпечення на підприємстві.


Методичні вказівки


При вивченні даної теми слід насамперед вивчити поняття стандартизації та її основні цілі.

Стандартизація – це діяльність, яка спрямована на розробку і встановлення вимог, норм, правил, характеристик, як обов’язкових для виконання, так і тих, що рекомендуються. Це забезпечує право споживача на придбання товарів належної якості за прийнятну ціну, а також право на безпеку і комфортність праці.

^ Об’єктом (предметом) стандартизації називають продукцію, процес чи послугу, для якої розробляють вимоги, характеристики, параметри, правила і т. ін. Стандартизація може стосуватися як об’єкта в цілому, так і окремих його складових.

^ Областю стандартизації називають сукупність взаємопов’язаних об’єктів стандартизації. Наприклад, чорна металургія є областю стандартизації, а об’єктами стандартизації в чорній металургії можуть бути технологічні процеси, обладнання, хімічний склад і механічні властивості напівфабрикатів та готової продукції, екологічність виробництв тощо.

Треба усвідомити відмінність міжнародної, регіональної та національної стандартизації. Необхідно приділити особливу увагу нормативним документам в системі стандартизації: стандарти, документи технічних умов, зведення правил, регламенти (технічні регламенти), положення, а також можливим видам стандартів.

При розгляданні основ теорії метрології насамперед необхідно вивчити визначення поняття метрології, а також усвідомити її основні проблеми.

Метрологія – це наука про виміри, методи досягнення їх єдності та необхідної точності.

Далі студентам необхідно розібратися, що таке вимірювання та вимірювальний прилад, що являють собою основні характеристики вимірювального приладу (чуйність та точність), що таке погрішність вимірювання (абсолютна і відносна) і що таке клас точності вимірювального приладу.

Особливу увагу слід приділити метрологічному забезпеченню на підприємстві, повірянню та калібруванню засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

^ Метрологічне забезпечення – це встановлення і використання метрологічних норм і правил, а також розробка, виготовлення і застосування технічних засобів, які необхідні для досягнення єдності та потрібної точності вимірювань.

^ Повіряння ЗВТ – встановлення придатності ЗВТ до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик. Державне повіряння виконують державні повірювачі. Повірянню підлягають ЗВТ, на які розповсюджується державний метрологічний нагляд. Усі інші ЗВТ підлягають калібруванню атестованими калібрувальними лабораторіями.

^ Калібрування ЗВТ – визначення в означених умовах чи контроль метрологічних характеристик ЗВТ, на які не розповсюджується державний метрологічний нагляд.

Повіряння і калібрування ЗВТ здійснюється в терміни, що встановлені річними графіками. Дата (термін) повіряння чи калібрування визначається як день, місяць і рік.


Література: [8, 10, 15].  1. ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ”СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ”


Виконання контрольної роботи передбачає побудування студентом діаграми Паретто за індивідуальним завданням.

Діаграма Паретто належить до статистичних методів управління якістю [14] і може бути ефективно застосована для виявлення та аналізу впливу різних факторів на якість продукції.

Загальне формулювання принципу Паретто: ”У межах даної групи або множини окремі малі частини виявляють набагато більшу значущість, ніж це відповідає їх відносній питомій вазі у цій групі чи множині”.

Причини зміни якості продукції (виробів) численні, а їхній вплив різноманітний. У відповідності до принципу Паретто, усі численні причини зміни якості розділяються на дві групи. До першої групи належить невелика кількість причин, які здійснюють на якість продукції найбільш істотний вплив. Їх називають ”нечисленні істотно важливі”.

Другу групу складає велика кількість причин, які впливають на якість продукції незначно. Ці причини називають ”численні неістотні”.


Виконання контрольної роботи здійснюється на аркушах формату А4 у такій послідовності.

І етап: студент бере вихідні дані з таблиці 2.1 відповідно до свого варіанта, погодженого із викладачем (пояснення до таблиці в додатку).

ІІ етап: для побудування діаграми Паретто слід скласти таблицю, передбачивши у ній графи для підсумків за кожною ознакою, яка перевіряється, окремо, для накопиченої суми підсумків за різними ознаками, для відсотків за кожною ознакою до загального підсумку та для накопичених відсотків (таблиця 2.2).

Таблиця 2.1


Варіанти завдань для виконання контрольної роботи


Варіант № 1

Варіант № 2

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Деформація

26

Пояси

24

Подряпини

43

Плена

33

Тріщини великі

52

Подряпини

19

Тріщини дрібні

108

Раковини

98

Розрив

74

Тріщини

52

Раковини

12

Неметалеві включення

40

Інші

18

Інші

22

Всього:
Всього:Продовження таблиці 2.1


Варіант № 3

Варіант № 4

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Плями

32

Неметалеві включення

41

Розрив

48

Пояси

62

Тріщини

112

Плями

17

Раковини

88

Розрив

10

Плена

12

Тріщини дрібні

78

Деформація

18

Тріщини великі

12

Інші

14

Інші

14

Всього:
Всього:
Варіант № 5

Варіант № 6

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Пояси

7

Тріщини

92

Плена

25

Раковини

50

Неметалеві включення

30

Деформація

25

Раковини

28

Розрив

16

Тріщини великі

82

Плями

41

Тріщини дрібні

77

Неметалеві включення

6

Інші

11

Інші

14

Всього:
Всього:
Варіант № 7

Варіант № 8

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Деформація

23

Пояси

44

Подряпини

112

Плена

23

Тріщини великі

41

Подряпини

65

Тріщини дрібні

50

Раковини

18

Розрив

28

Тріщини

31

Раковини

21

Неметалеві включення

78

Інші

20

Інші

17

Всього:
Всього:
Продовження таблиці 2.1


Варіант № 9

Варіант № 10

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Плями

87

Неметалеві включення

25

Розрив

28

Пояси

10

Тріщини

30

Плями

29

Раковини

66

Розрив

17

Плена

23

Тріщини дрібні

87

Деформація

10

Тріщини великі

62

Інші

12

Інші

20

Всього:
Всього:
Варіант № 11

Варіант № 12

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Пояси

48

Тріщини

90

Плена

15

Раковини

16

Неметалеві включення

56

Деформація

3

Раковини

10

Розрив

66

Тріщини великі

24

Плями

8

Тріщини дрібні

23

Неметалеві включення

35

Інші

17

Інші

21

Всього:
Всього:
Варіант № 13

Варіант № 14

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Деформація

110

Пояси

40

Подряпини

18

Плена

23

Тріщини великі

23

Подряпини

68

Тріщини дрібні

81

Раковини

56

Розрив

44

Тріщини

12

Раковини

22

Неметалеві включення

18

Інші

16

Інші

19

Всього:
Всього:
Продовження таблиці 2.1


Варіант № 15

Варіант № 16

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Плями

56

Неметалеві включення

61

Розрив

20

Пояси

35

Тріщини

13

Плями

12

Раковини

8

Розрив

24

Плена

69

Тріщини дрібні

88

Деформація

6

Тріщини великі

71

Інші

10

Інші

18

Всього:
Всього:
Варіант № 17

Варіант № 18

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Пояси

6

Тріщини

45

Плена

8

Раковини

36

Неметалеві включення

12

Деформація

5

Раковини

25

Розрив

8

Тріщини великі

84

Плями

67

Тріщини дрібні

93

Неметалеві включення

28

Інші

14

Інші

11

Всього:
Всього:
Варіант № 19

Варіант № 20

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Деформація

26

Пояси

24

Подряпини

43

Плена

33

Тріщини великі

52

Подряпини

19

Тріщини дрібні

108

Раковини

98

Розрив

74

Тріщини

52

Раковини

12

Неметалеві включення

40

Інші

18

Інші

22

Всього:
Всього:
Продовження таблиці 2.1


Варіант № 21

Варіант № 22

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Плями

32

Неметалеві включення

41

Розрив

48

Пояси

62

Тріщини

112

Плями

17

Раковини

88

Розрив

10

Плена

12

Тріщини дрібні

78

Деформація

18

Тріщини великі

12

Інші

14

Інші

14

Всього:
Всього:
Варіант № 23

Варіант № 24

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Пояси

7

Тріщини

92

Плена

25

Раковини

50

Неметалеві включення

30

Деформація

25

Раковини

28

Розрив

16

Тріщини великі

82

Плями

41

Тріщини дрібні

77

Неметалеві включення

6

Інші

11

Інші

14

Всього:
Всього:
Варіант № 25

Варіант № 26

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Деформація

23

Пояси

44

Подряпини

112

Плена

23

Тріщини великі

41

Подряпини

65

Тріщини дрібні

50

Раковини

18

Розрив

28

Тріщини

31

Раковини

21

Неметалеві включення

78

Інші

20

Інші

17

Всього:
Всього:
Продовження таблиці 2.1


Варіант № 27

Варіант № 28

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Плями

87

Неметалеві включення

25

Розрив

28

Пояси

10

Тріщини

30

Плями

29

Раковини

66

Розрив

17

Плена

23

Тріщини дрібні

87

Деформація

10

Тріщини великі

62

Інші

12

Інші

20

Всього:
Всього:
Варіант № 29

Варіант № 30

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Пояси

48

Тріщини

90

Плена

15

Раковини

16

Неметалеві включення

56

Деформація

3

Раковини

10

Розрив

66

Тріщини великі

24

Плями

8

Тріщини дрібні

23

Неметалеві включення

35

Інші

17

Інші

21

Всього:
Всього:
Варіант № 31

Варіант № 32

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Деформація

110

Пояси

40

Подряпини

18

Пльони

23

Тріщини великі

23

Подряпини

68

Тріщини дрібні

81

Раковини

56

Розрив

44

Тріщини

12

Раковини

22

Неметалеві включення

18

Інші

16

Інші

19

Всього:
Всього:
Продовження таблиці 2.1


Варіант № 33

Варіант № 34

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Плями

56

Неметалеві включення

61

Розрив

20

Пояси

35

Тріщини

13

Плями

12

Раковини

8

Розрив

24

Плена

69

Тріщини дрібні

88

Деформація

6

Тріщини великі

71

Інші

10

Інші

18

Всього:
Всього:
Варіант № 35

Варіант № 36

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Пояси

6

Тріщини

45

Плена

8

Раковини

36

Неметалеві включення

12

Деформація

5

Раковини

25

Розрив

8

Тріщини великі

84

Плями

67

Тріщини дрібні

93

Неметалеві включення

28

Інші

14

Інші

11

Всього:
Всього:
Варіант № 37

Варіант № 38

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Деформація

26

Пояси

24

Подряпини

43

Плена

33

Тріщини великі

52

Подряпини

19

Тріщини дрібні

108

Раковини

98

Розрив

74

Тріщини

52

Раковини

12

Неметалеві включення

40

Інші

18

Інші

22

Всього:
Всього:
Продовження таблиці 2.1


Варіант № 39

Варіант № 40

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Плями

32

Неметалеві включення

41

Розрив

48

Пояси

62

Тріщини

112

Плями

17

Раковини

88

Розрив

10

Плена

12

Тріщини дрібні

78

Деформація

18

Тріщини великі

12

Інші

14

Інші

14

Всього:
Всього:
Варіант № 41

Варіант № 42

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Пояси

7

Тріщини

92

Плена

25

Раковини

50

Неметалеві включення

30

Деформація

25

Раковини

28

Розрив

16

Тріщини великі

82

Плями

41

Тріщини дрібні

77

Неметалеві включення

6

Інші

11

Інші

14

Всього:
Всього:
Варіант № 43

Варіант № 44

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Деформація

23

Пояси

44

Подряпини

112

Плена

23

Тріщини великі

41

Подряпини

65

Тріщини дрібні

50

Раковини

18

Розрив

28

Тріщини

31

Раковини

21

Неметалеві включення

78

Інші

20

Інші

17

Всього:
Всього:
Продовження таблиці 2.1


Варіант № 45

Варіант № 46

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Плями

56

Неметалеві включення

61

Розрив

20

Пояси

35

Тріщини

13

Плями

12

Раковини

8

Розрив

24

Плена

69

Тріщини дрібні

88

Деформація

6

Тріщини великі

71

Інші

10

Інші

18

Всього:
Всього:
Варіант № 47

Варіант № 48

Типи дефектів

Кількість випадків

Типи дефектів

Кількість випадків

Пояси

6

Тріщини

45

Плена

8

Раковини

36

Неметалеві включення

12

Деформація

5

Раковини

25

Розрив

8

Тріщини великі

84

Плями

67

Тріщини дрібні

93

Неметалеві включення

28

Інші

14

Інші

11

Всього:
Всього:

Таблиця 2.2


Дані для побудови діаграми Паретто


Типи дефектів

Кількість випадків

Накопичена сума кількості випадків

№ кількості випадків кожного типу до загалу

Накопичений відсоток

А

Деформація

104

104

52,0

52,0

Б

Подряпини

42

146

21,0

73,0

В

Раковини

20

166

10,0

83,0

Г

Тріщини

10

176

5,0

88,0

Д

Плями

6

182

3,0

91,0

Е

Розрив

4

186

2,0

93,0
Інші

14

200

7,0

100,0

Всього:

200

-

100,0

-


1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи