Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Скачати 459.97 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Сторінка1/3
Дата12.05.2013
Розмір459.97 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи конституційного права»

для студентів напряму 6.020105 – документознавство

та інформаційна діяльність


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 34 (17)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи конституційного права» для студентів напрямку 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність /Укл. І.І. Гусєв. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 36 с.


Наведені загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання.

Призначена для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність.


Укладач І.І. Гусєв, ст. викл.


Відповідальний за випуск В.В. Малий, канд. техн. наук, проф.


Рецензент Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 11.06. 2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,11. Умов. друк. арк. 2,09. Тираж 100 пр. Замовлення №
^


Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ
ВСТУППроголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі. Змінилась організація державної влади – відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову. Виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути президентства, конституційної юрисдикції. Збройні Сили України та ін.

Почалось становлення сучасного українського парламентаризму й правосуддя та цілісної системи органів виконавчої влади.

Водночас відійшли у небуття колишні загальносоюзні державні органи й організації та численні недемократичні інститути (однопартійність, цензура тощо).

У суспільстві почала складатися реальна багатопартійність, демократична виборча система, місцеве самоврядування тощо.

Українська держава поступово входить у світове співтовариство як повноправний і рівноправний суб'єкт.

Поряд із змінами в організації держави й суспільства і завдяки їм відбуваються зміни у правовій системі в цілому. З перших років незалежності було прийнято значну кількість принципово нових законодавчих актів України замість колишніх союзних законів і підзаконних актів та істотно оновлено чимало чинних законів. Складається якісно нова система права України, в тому числі її провідна галузь – конституційне право.

Важливим етапом в українському державотворенні й законотворчості, у розвитку українського суспільства і держави стало прийняття 28 червня 1996 р. нової Конституції України. Ця Конституція проголосила Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, визнала людину найвищою соціальною цінністю і утвердила реальне народовладдя. Вона підсумувала попередній розвиток суспільства й держави, створила об'єктивно необхідні правові основи їх функціонування і подальшого розвитку, зумовила незворотність цих процесів і нове ставлення до України інших держав та міжнародних органів й організацій.

Нова Конституція створила основу для якісно нової системи права України, всіх її галузей і насамперед такої провідної галузі, як конституційне право України. Прийняті на основі Конституції в розвиток її положень нові законодавчі акти сприяли становленню більшості основних інститутів конституційного права, насамперед – державного і суспільного ладу, прав та свобод людини і громадянина, форм безпосередньої демократії, організації державної влади й місцевого самоврядування та ін.

Оволодіння цією галуззю права передбачає, насамперед, всебічне пізнання і осмислення чинної Конституції України, яка є не лише актом найвищої юридичної сили, а й найвищою національною політичною і духовною цінністю, втіленням і засобом реалізації національної ідеї.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

 • стан основних проблем науки конституційного права;

 • предмет конституційного права України, методи конституційно-правового регулювання суспільних відносин;

 • структуру, функції, принципи, юридичні властивості Конституції України, її роль і місце в правовій системі республіки;

 • загальні засади конституційного ладу;

 • конституційно-правовий статус особи, гарантії реалізації основних прав, свобод і обов'язків громадян України;

 • виборчу систему України, нормативно-правове регулювання організації і проведення референдумів;

 • конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади;

 • механізм захисту Конституції України;

 • державну символіку України і її нормативне регулювання.


Уміти:

 • використовувати дані науки конституційного права України у вирішенні професійних завдань;

 • орієнтуватися в системі державно-правового законодавства і державно-правовій практиці;

 • тлумачити чинне державно-правове законодавство; правильно застосовувати норми Конституції України, других державно-правових актів.

Згідно з робочим навчальним планом вивчення дисципліни «Основи конституційного права» передбачає організацію навчального процесу, який складається з лекцій, практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольної роботи, контрольних заходів.

Лекції покликані формувати у студентів основи знань з дисципліни та визначити основні напрями, зміст і характер самостійної роботи і консультацій.

Самостійна робота є логічним продовженням лекційних занять, проводиться під керівництвом викладача і передбачає вивчення основного тексту підручників, додаткових джерел, поточної інформації, законодавчого та інструктивного матеріалу, розв’язання ситуаційних завдань, відповіді на питання для самоконтролю.

Студент самостійно обирає тривалість і режим роботи над програмним матеріалом в залежності від своїх здібностей і конкретних умов.

Програма навчальної дисципліни розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра та спеціаліста.

Форма підсумкового контролю – залік. 1. ^ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН
  (заочна форма навчання)

Всього

Усього годин за навчальним планом

72

у тому числі:

Аудиторні заняття

12

з них:

– лекції

8

– лабораторні заняття
– практичні заняття

4

– семінарські заняття
^ Самостійна робота

60

У тому числі :

– підготовка до аудиторних занять

12

– підготовка до контрольних заходів

18

– виконання індивідуальних завдань

20

– опрацювання розділів програм, які не викладались на лекціях

10

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

Залік
 1. ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання, є неодмінна умова і складова частина навчального процесу – формою самостійного вивчення предмета. Якість виконання контрольної роботи є свідченням того, наскільки студент засвоїв матеріал і здатний реально його використовувати. Вивчення проблем, зазначених у завданні контрольної роботи, дозволяє студентам добре орієнтуватися в різноманітті літератури, методах і формах рішення полемічних питань і поглядів різних авторів.

Якісне виконання контрольної роботи є неодмінною умовою успішної здачі заліку.

Студент, який не виконав контрольну роботу чи не здав її в призначений термін, до здачі заліку не допускається.

Кількість розроблених варіантів контрольної роботи дає змогу кожному студенту самостійно перевірити свої знання з дисципліни, підійти до виконання домашньої контрольної роботи творчо, індивідуально.

Перед її виконанням потрібно добре вивчити рекомендовану літературу та виконати самостійні завдання, які передбачені згідно з програмою даної дисципліни. Контрольна робота складається із 30 варіантів, кожний із них включає два теоретичних питання з різних тем дисципліни та практичне завдання. Студенти виконують роботу по одному з них. Варіант вибирається відповідно до першої букви прізвища студента, а саме:


Варіант 1 – А, Варіант 2 – Б, Варіант 3 – В, Варіант 4 – Г, Варіант 5 – Д, Варіант 6 – Е, Варіант 7– Є, Варіант 8 – Ж, Варіант 9 – З, Варіант 10 – І, Варіант 11 – Й, Варіант 12 – К, Варіант 13 – Л, Варіант 14 – М, Варіант 15 – Н, Варіант 16 – О, Варіант 17 – П, Варіант 18 – Р, Варіант 19 – С, Варіант 20 – Т, Варіант 21 – У, Варіант 22 – Ф, Варіант 23 – Х, Варіант 24 – Ц, Варіант 25 – Ч, Варіант 26 – Ш, Варіант 27 – Щ, Варіант 28 – Ю, Варіант 29, 30 – Я.


Студенти можуть виконувати завдання контрольної роботи в будь–якому порядку, але обов’язково вони повинні чітко вказати, яке саме завдання виконують: вказати його варіант та зміст завдання. Крім того, студенти зобов’язані виконати всі завдання свого варіанта.

Контрольна робота виконується студентами індивідуально, самостійно в письмовій формі. Вона може бути набрана на комп’ютері або написана у зошиті чи на аркушах формату А–4.

Якщо студенти виконують роботу не на комп’ютері, то вона повинна бути написана охайно, без виправлень, закреслень, почерк повинен вільно читатись. У випадках, коли робота буде виконана почерком, який не читається, вона буде оцінена як не зарахована.

При написанні і оформленні домашньої контрольної роботи забороняється використовувати червону або зелену пасту (чорнила).

Якщо в роботі наводяться цитати або посилання на чинне законодавство, обов’язково робити позначки і вказувати назву джерела, автора, сторінку.

В кінці роботи студенти повинні вказати окремо використану нормативну та рекомендовану літературу: із вказівками авторів, назв джерел, назв видань, рік видання, дати прийняття нормативно-правових актів, сторінки, статті нормативних чинників. В кінці роботи студенти повинні поставити дату написання роботи та свій особистий підпис.

Контрольна робота обов’язково повинна мати титульний аркуш, на якому вказується назва дисципліни, курс, група, прізвище студента, номер його варіанта. Крім того, робота повинна мати сторінку для рецензії викладача.

Контрольна робота надсилається своєчасно згідно з індивідуальним навчальним планом студента.

При виконанні домашньої контрольної роботи студентам необхідно конкретно і повно відповісти на теоретичні питання, обґрунтовуючи свої відповіді відповідними нормативно-правовими чинниками. При цьому студенти повинні чітко назвати відповідний нормативний акт, дату його прийняття та вказати не тільки конкретну статтю (або ж статті), а ще й відповідний пункт, а коли це потрібно, ще й вказати відповідні частини цього пункту.

При посиланні на відповідні нормативно-правові акти допускаються такі скорочення як:

– ЗУ – Закон України.

– Постанова КМУ – Постанова Кабінету Міністрів України.

– Постанова ВРУ – Постанова Верховної Ради України.

– Декрет КМУ – Декрет Кабінету Міністрів України.

Саму назву нормативно-правового акта слід вказувати повністю, без скорочень.

Розкриваючи зміст конкретного теоретичного питання, студенти повинні відповідати конкретно і по суті самого питання, без зайвих розсудів.

При вирішенні ситуаційного завдання студентам треба уважно ознайомитися спочатку зі змістом самого завдання, визначившись при цьому, яку саме галузь права охоплює це завдання і вже потім переходити до його вирішення, грамотно застосовуючи норми відповідних нормативно-правових актів. При вирішенні ситуаційного завдання студенти повинні відповідати конкретно, по суті на кожне поставлене в завданні конкретне запитання, в тій же послідовності, як ці питання надані в завданні. Відповідь на кожне питання ситуаційного завдання необхідно обґрунтувати відповідною нормою чинного законодавства, як і при відповіді на теоретичні питання.

Контрольна робота з дисципліни «Основи конституційного права» вважається виконаною в повному обсязі, якщо студентом зроблені всі завдання варіанта.


 1. Завдання до домашньої контрольної роботи


Варіант № 1

Теоретичне завдання:

1. Роль Конституції в житті держави, суспільства та особи.

2. Правовий статус Президента України.

Практичні завдання:

1. Громадянин Петренко звернувся до суду з позовом на редакцію однієї з обласних газет на предмет захисту своєї репутації, оскільки в газеті був надрукований матеріал про нього, що не відповідає дійсності. При цьому Петренко вимагає не тільки спростування недійсної інформації, але й відшкодування йому моральних збитків. Чи є правові підстави для задоволення його позову?

2. При ознайомленні зі списком виборців на виборах народних депутатів України громадянин Пенко виявив неточність у зазначених про нього даних. Пенко звернувся з заявою про помилку у списку виборців до голови дільничної виборчої комісії. Голова комісії відмовився розглянути заяву Пенка, порадивши йому звернутися до районної державної адміністрації. Дайте юридичний аналіз наведеної ситуації.


Варіант № 2

Теоретичне завдання:

1. Предмет і метод Конституційного права України як науки.

2. Правовий статус КМУ.

Практичні завдання:

1. Громадянка Гани Мугане з двома дітьми віком 8 та 15 років уклала шлюб з громадянином України Гончаруком, який усиновив дітей Мугане. Чи набула Мугане внаслідок укладення шлюбу з Гончаруком громадянства України? Чи набудуть діти Мугане громадянства України?

2. Народного депутата України Іванова було обрано головою Вищої ради юстиції. Іванов обов'язки голови Вищої ради юстиції запропонував виконувати на громадських засадах, не складаючи з себе обов'язків народного депутата України. Під головуванням Іванова протягом двох років були прийняті чисельні рішення щодо призначення та обрання суддями близько п'ятисот осіб. Дайте правову оцінку наведеній ситуації.


Варіант № З

Теоретичне завдання:

1. Конституційне право – галузь національного права України.

2. Предмет Конституційного права.

Практичні завдання:

1. У день виборів народних депутатів України на виборчу дільницю № 20 виборчого округу № 1 з'явились представники місцевого осередку УНА–УНСО з проханням дозволити їм спостерігати за ходом голосування.

Голова виборчої дільниці відмовив у цьому проханні, оскільки його попередньо не повідомили про намір направити спостерігачів від УНА–УНСО на виборчу дільницю. Як Ви оцінюєте рішення голови комісії?

2. Підготуйте зразок скарги до Європейського Суду з прав людини.


Варіант № 4

Теоретичне завдання:

1. Місце і роль Конституційного права в системі права.

2. Інститут конституційно-правової відповідальності: поняття, зміст, основні різновиди.

Практичні завдання:

1. Характеризуючи систему органів державної влади України, студент Дітко сказав, що за територією дії вони поділяються на вищі та центральні. До першого виду він відніс Президента України, Конституційний Суд України та Генерального Прокурора України, а до другого – Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України та обласні ради. Студент Аврамчук не погодився з Дітком, заявивши, що Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України є вищими органами держави, оскільки їх діяльність поширюється на всю територію України, а центральні органи діють лише в межах областей. Яка Ваша точка зору?

2. На сесії Жарівської міської ради було прийняте рішення включити до складу виконавчого комітету міської ради секретаря ради та голів постійних комісій ради. Жарівський міський голова скасував це рішення ради, оскільки згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" члени виконавчого комітету міської ради не можуть бути депутатами цієї ради. Дайте правову оцінку рішенню ради та діям міського голови.


Варіант № 5

Теоретичне завдання:

1. Система Конституційного права. Принципи Конституційного права.

2. Конституційно - правовий статус Прокуратури України.

Практичні завдання:

1. Громадянка України Поляка виїхала на постійне місце проживання до Греції, де через рік у неї народилась дитина. Чи буде визнано дитину Поляки громадянином України, якщо громадянство її батька невідоме? Чи зміниться ситуація, якщо буде встановлено, що батьком дитини є громадянином Бельгії?

2. На черговій сесії Київської районної ради має розглядатися питання "Про заходи щодо зміцнення законності та правопорядку на території району". Готуючи це питання, міський голова звернувся до начальника Київського міського відділу МВС України з вимогою надати інформацію щодо розкритих протягом року на території міста злочинів та щодо матеріального і кадрового забезпечення діяльності міського відділу МВС України. Начальник відділу відмовився надати таку інформацію, оскільки вона, на його думку, містить службову таємницю. У зв'язку із відмовою надати таку інформацію Київський міський голова видав розпорядження про звільнення з посади начальника міського відділу МВС України. Дайте правову оцінку наведеній ситуації.


Варіант № 6

Теоретичне завдання:

1. Конституційний статус правосуддя в Україні.

2. Конституційно-правові норми.

Практичні завдання:

1. Група з дванадцяти громадян України вирішила створити релігійну організацію та зареєструвати її. Але їм відмовили в реєстрації на підставі того, що двоє віруючих не досягли 18 років. Дайте оцінку правомірності прийнятого рішення.

2. Голова Веселівської районної державної адміністрації звернувся до Веселівської районної ради с проханням делегувати йому право встановлювати місцеві податки та збори на території району. Своє прохання він мотивував необхідністю застосування оперативних заходів з метою наповнення місцевих бюджетів. Розглянувши це питання на сесії районної ради, депутати вирішили надати таке право голові районної державної адміністрації. Дайте оцінку законності рішення районної ради.


Варіант № 7

Теоретичне завдання:

1. Конституційний статус самоврядування в Україні.

2. Джерела конституційного права.

Практичні завдання:

1. Громадянин Аргентини Петренко – українець за походженням, який приїхав до України за туристичною путівкою, звернувся до голови села Креничі Макітренка з проханням надати йому громадянство України. Макітренко відмовився прийняти від Петренка заяву, мотивуючи це тим. що останній погано володіє українською мовою. Дайте правову оцінку наведеній ситуації. Який порядок набуття громадянства України українцями за походженням?

2. Декілька жителів одного з населених пунктів Харківської області вирішили створити релігійну організацію. Коли про це стало відомо в сільраді, її голова сказав, що таку організацію обов'язково потрібно зареєструвати, бо в іншому разі їх чекає доля "Білого братства", яке, як виявилося, не було зареєстроване. Правда, голова сказав, що він не впевнений, чи це потрібно робити в сільраді. Дайте пораду жителям. Чи мають вони право створювати релігійну організацію? Хто реєструє подібного роду організації? Чи відноситься "Біле братство" до релігійних організацій? Які види релігійних організацій існують в Україні?


Варіант № 8

Теоретичне завдання:

1. Конституційний статус виборів та референдумів в Україні.

2. Види джерел Конституційного права. Конституційні закони.

Практичні завдання:

1. Підготуйте зразок звернення громадянина України до Конституційного Суду України щодо тлумачення відповідної статті Конституції України (за власним вибором).

2.Глумівське міське управління юстиції, розглянувши поданий для реєстрації статут територіальної громади міста Глумова. відмовило у його реєстрації, оскільки, по-перше, структура статуту не відповідає структурі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", по-друге, не було сплачено реєстраційний збір. Чи правомірна відмова у реєстрації статуту? Чи можна оскаржити рішення міського управління юстиції?

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси, рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, перелік практичних занять, контрольні завдання по варіантах І рекомендації до їх виконання
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма І пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМіністерство освіти І науки україни
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи