Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601
Скачати 213.56 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601
Дата17.02.2014
Розмір213.56 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/_нформац_йн_ технолог_х.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Методолог_я та орган_зац_я наукових досл_джень.doc
5. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
6. /6 курс/Педагог_ка та психолог_я вищох школи для ЕО.doc
7. /6 курс/Теоретичн_ та експериментальн_ досл_дження екосистем.docx
8. /6 курс/Управление и обращение с отходами.docx
9. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Національна металургійна академія України
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601
Вимоги до оформлення контрольної роботи
Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине

МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія

вищої школи» для студентів спеціальності 8.04010601-

екологія та охорона навколишнього середовища (ЕО)


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


Х а р а к т е р и с т и к а д и с ц и п л і н и


Навчальна дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи» є нормативною і входить до гуманітарного циклу дисциплін вищого навчального закладу при підготовці магістрів зі спеціальності - екологія та охорона навколишнього середовища (ЕО).

Мета вивчення дисципліни – сформувати у магістрантів стійки знання з наукової педагогіки та психології вищої школи, сприяти оволодінню основами педагогічної та психологічної теорій, розкрити можливості свідомого використання форм та засобів педагогічного та психологічного впливу для успішного вирішення проблем навчання, виховання та освіти студентів. При підготовці курсу були задіяні новітні розробки з педагогіки, педагогічної психології, психології пізнання, психології міжособистісних відносин, конфліктології та психології управління. Вони дають цілісну характеристику основам вузівської педагогіки та психології як системи знань які необхідні магістрантам в їх майбутній навчальній та науковій діяльності, для ефективного використання в своїй практичній роботі у студентських аудиторіях. Програма курсу відображає високий теоретичний рівень та має практичну спрямованість. Особлива увага приділяється не тільки традиційним формам та методам навчання, та і новітнім підходам та технологіям викладання навчальних дисциплін, в яких задіяні останні розробки в галузі прикладних педагогічних та психологічних наук.

За підсумком вивчення дисципліни студент повинен знати:

- методологічні основи сучасної педагогіки вищої школи та методи педагогічного впливу на особистість студента;

- різноманітні форми організації навчального процесу у ВНЗ;

- особливості педагогічної комунікації між викладачем та студентом;

- психолого – педагогічну специфіку навчально - пізнавальної діяльності;

- особливості мислення та мови як основних характеристик навчальної діяльності викладача;

- існуючі моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії та їх характеристики.

вміти:

- використати сучасні методики організації навчального процесу у ВНЗ;

- застосовувати правила аргументації та спростування в навчальній діяльності;

- створювати сприятливий морально-психологічний клімат у студентському колективі у ході навчального процесу;

- використати в навчальному процесі технології ефективного спілкування та раціональної поведінки у конфлікті;

- задіяти в своїй майбутній діяльності стратегії поведінки, які використовуються при конфліктній взаємодії;

- застосовувати в навчальній діяльності ефективні види психологічного впливу на студентів.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні заліку.

Засоби діагностики успішності навчання – виконання індивідуального завдання та здача заліку на основі опрацювання розділів програми, які викладаються на лекціях та вивчаються самостійно.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є обов’язковою складовою для підготовки магістрантів зі спеціальності - екологія та охорона навколишнього середовища (ЕО) і має безпосередній зв`язок із дисциплінами всього гуманітарного циклу дисциплін вищого навчального закладу при підготовці майбутніх магістрів.


Робоча програма навчальної дисципліни

«Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності

8.04010601- екологія та охорона навколишнього середовища (ЕО)

Нормативні

дані

Форма

навчання

Курс

Всього

годин

Аудиторні

Лекції

Практичні

(семінарські)

заняття

Самост.

робота

Підсумк.

контроль

Заочна

1

72

8

8

-

64

Залік

Тематичний план навчальної дисципліни

«Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності

8.04010601- екологія та охорона навколишнього середовища (ЕО)те-ми

Назва теми

Кількість аудит.

годин

Лекції


(год.)

Практ.

занят-тя

(год.)

Самос-тійна

робота

(год.)

1.

Організаційні форми та методи навчання

2

2
6

2.

Лекція як основа проведення навчального процесу


2

3.

Інноваційні підходи при викладанні навчальних дисциплін


8

4.

Педагог як суб'єкт педагогічної діяльності


6

5.

Психолого – педагогічні питання навчально - пізнавальної діяльності

2

2
8

6.

Мислення та мова як основні характеристики навчальної діяльності викладача

2

2
8

7.

Спілкування викладачів та студентів, його структура та засоби


6

8.

Конфлікти та шляхи їх подолання в навчальній діяльності

2

2
8

9.

Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки викладача в конфлікті


6

10.

Види психологічного впливу викладача на студентів


6
Усього – 72 години

8

8
64РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми. – К.:Либідь, 1998.

 2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - М.: Прогресс, 1988.

 3. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства в системе непрерывного педагогического образования: Монография. – К.: Вища шк., 1997.

 4. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии  и педагогики. –

- Киев,1999.

5. Браим  И.Н.  Этика делового общения. -  М., 1996

6. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посібник за

модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури.

– К.: Центр навчальної літератури, 2005.

7. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. - Санкт-Петербург:

Питер, 2000.

8. Зарайский Д.А. Технология личного влияния. - Киев: ТАИР, 2000.

9. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-

методическое обеспечение. – К.: Вища шк., 1990.

10. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб, 2002.

11. Малышев К.Б. Психология управления. - М.: PerSe, 2000.

12. Методика викладання у вищій школі. Опорний конспект лекції для

студентів рівня підготовки «Магістр» усіх спеціальностей та слухачів

вищої школи педагогічної майстерності: Навч.-метод. видання.– К.:

КНТЕУ, 2002.

13. Немов Р.С. Психология, Кн.1. Общие основы психологии - М., 1994.

14. Немов Р.С. Психология, Кн.3.  Общие основы психологии - М., 1994.

15. Панкратов В.Н. Психотехнология управления людьми. - М.: Изд.

Института Психотерапии, 2001.

16. Паркинсон С., Рустомжи М.  Искусство управления. -  М., 1997.

17. Педагогічні технології: теорія та практика: Навч. посіб. / За ред. проф. М.В.Гриньової. – Полт. держ. ун-т. ім. В.Г. Короленка. – Полтава: АСМІ: 2004.

18. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. - М. 2002.

19. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. - Самара: «БАХРАХ»», 2000.

20. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації: Навч. посібник. – К., 1996.

21. Самосознание и защитные механизмы личности. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000.

22. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика. В вопросах и ответах. - М.: АСТ, 1999.

23. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Р-н-Д, 2000.

24. Танаев В., Карнаух И. Практическая психология управления - М.: АСТ- ПРЕСС, КНИГА, 2003. - 304 с.

25. Тарасевич Н.М. Стратегія поведінки вчителя у складних педагогічних ситуаціях: Спецкурс. Тексти лекцій. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2005.

26. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – М, Наука, 1991.

27. Фрейд З. Психология бессознательного. - М., 1990.

28 Хрестоматия "Психология работы с персоналом". Под. ред. Л. В. Винокурова С-Пб: Питер, 2001.

29. Цветаев В.М. Управление персоналом С-Пб: Питер, 2001.

30. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. – К.: Академвидав, 2003.

31.  Этика и психология делового общения. (Под ред. В.Н. Лавриненко). Учебник. - М., 2002.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ (8 годин)


Тема 1. Організаційні форми та методи навчання (2 години)

Загальна характеристика змісту сучасної вищої освіти. Основні традиційні методи навчання: лекція, семінарське заняття, лабораторна робота, виробнича практика.

Література: [1]; [4]; [6]; [9]; [12].


Тема 5. Психолого – педагогічні питання навчально - пізнавальної

діяльності (2 години)

Відчуття, сприйняття та увага в учбовій діяльності. Природа відчуттів, фізіологічний механізм їх виникнення. Чутливість та її вимірювання. Визначення та види сприйняття, фізіологічні основи сприйняття.

Поняття про увагу. Різновиди і форми уваги, її властивості.

Література: [4]; [10]; [13]; [14]; [18]; [18]; [22]; [23]; [30].


Тема 6. Мислення та мова як основні характеристики навчальної діяльності викладача (2 години)

Загальна характеристика мислення. Операції, процеси та форми мислення. Індивідуальні особливості мислення. Мова та її функції. Основні види мови.

Мова як існування і як інструмент мислення.

Література: [1]; [3]; [4]; [10]; [12]; [13]. [14]; [17]; [18]; [22]; [23].


Тема 8. Конфлікти та шляхи їх подолання в навчальній діяльності (2 години)

Теорії механізмів виникнення конфліктів. Конфлікти та трансактний аналіз. Технології керування конфліктами. Поняття керування конфліктом. Керування конструктивними та деструктивними конфліктами.

Література: [2]; [5]; [7]; [8]; [15]; [16]; [20]; [24]; [25]; [28]; [29]; [31].


ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ (64 години)


Тема 1. Організаційні форми та методи навчання

Значення дипломного та курсового проектування для формування майбутнього спеціаліста. Роль самостійної роботи в учбовому процесі .

Література: [1]; [4]; [6]; [9]; [12].


Тема 2. Лекція як основа проведення навчального процесу

Формування структури лекції. Підготовка викладача до лекції.

Читання лекції. Робота викладача після лекції.

Література: [1]; [3]; [6]; [9]; [12]; [17]; [22].


Тема 3. Інноваційні підходи та методи викладання навчальних дисциплін.

Поняття навчального тренінгу. Поняття активних методів навчання. Дидактичні та ділові ігри, ігрове моделювання професійної діяльності в сучасному навчальному процесі.

Література: [1]; [3]; [6]; [9]; [12]; [15]; [17]; [19]; [25].


Тема 4. Педагог як суб'єкт педагогічної діяльності.

Суб'єктивні властивості педагога. Здібності в структурі педагогічної діяльності. Індивідуальні якості в структурі суб'єкта педагогічної діяльності.

Література: [4]; [6]; [10]; [13]; [14]; [18]; [22].


Тема 5. Психолого – педагогічні питання навчально - пізнавальної

діяльності

Властивості сприйняття, вади сприйняття. Значення пам’яті для учбової діяльності. Поняття та характеристика пам’яті. Види пам’яті. Основні процеси пам’яті. Прийоми заучування.

Література: [4]; [10]; [13]; [14]; [18]; [18]; [22]; [23]; [30].


Тема 6. Мислення та мова як основні характеристики навчальної діяльності викладача.

Основні вимоги до культури мови. Правила аргументації та спростування. Мовні стереотипи. Єдність смислу, форми та змісту в вербальному викладанні навчального матеріалу.

Література: [1]; [3]; [4]; [10]; [12]; [13]. [14]; [17]; [18]; [22]; [23].


Тема 7. Спілкування викладачів та студентів, його структура та засоби

Суспільні і міжособистісні відносини. Соціальна роль особистості у спілкуванні. Структура спілкування (комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони спілкування). Об`єктивні та суб`єктивні бар`єри в спілкуванні. Вербальні та невербальні засоби комунікаційної діяльності. Види та типи міжособистісного спілкування викладача та студентів.

Література: [2]; [4]; [8]; [11]; [12]; [13]; [14]; [18]; [20]; [22]; [23]; [30].


Тема 8. Конфлікти та шляхи їх подолання в навчальній діяльності.

Моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії та їх характеристики. Стратегія поведінки особистості викладача у конфлікті. Типи конфліктних особистостей.

Література: [2]; [5]; [7]; [8]; [15]; [16]; [20]; [24]; [25]; [28]; [29]; [31].


Тема 9. Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки викладача в конфлікті

Поняття технології ефективного спілкування та їх різновиди. Спілкування як основний елемент у конфліктній взаємодії. Основні аспекти спілкування та їх функції в конфлікті.

Література: [2]; [5]; [6]; [7]; [8]; [16]; [17]; [20]; [24]; [28]; [31].


Тема 10. Види психологічного впливу викладача на студентів.

Переконання як основний вид психологічного впливу, взаєморозуміння викладача та студентів, його основний зміст. Навіювання як різновид психологічного впливу в навчальній діяльності. Роль емоційного психологічного впливу (зараження) у підвищенні ефективності проведення навчального процесу.

Література: [5]; [7]; [8]; [11]; [15]; [16]; [20]; [24]; [25]; [28]; [29]; [31].


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (контрольні роботи)

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеп­лення навичок самостійної роботи з літературою пропо­нується виконання індивідуального завдання в формі контрольної роботи.

Самостійна робота є складовою підготовки протягом навчального семестру. Метою самостійного опрацювання навчального матеріалу є набуття навичок роботи з базовою і додатковою літературою, формування самостійного творчого мислення. Передбачаються наступні види роботи:

- вивчення кожної теми лекційного курсу за навчально-методичною літературою;

- написання контрольної роботи;

- підготовка до заліку.


Рекомендації щодо виконання контрольних робіт


Написання контрольної роботи займає важливе місце у процесі організації самостійних занять, також є засобом перевірки знань з дисципліни «Введення до фаху інженера - педагога».

Контрольна робота стимулює до більш глибокого вивчення предмета, розвивають вміння користуватися навчальною літературою, складати бібліографію.

Контрольна робота виконується на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури, список якої не обмежує ініціативи студента і його можливостей в використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідженні (монографії, наукові статті та ін.)

Наведені у роботі цитати повинні мати посилання на джерело, де необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, назву роботи, місто і рік видання.

Написання контрольної роботи слід починати з вибору теми. Після визначення мети роботи необхідно скласти план, який повинен мати конкретні питання. Зміст контрольної роботи обов’язково слід писати на початку роботи.

Контрольні роботи пишуться за складеним планом, який має структуру:

Зміст

Вступ. У вступі необхідно дати пояснення теми, показати її актуальність, сформулювати фундаментальну проблему, якій присвячена робота, мету та завдання дослідження, провести аналіз джерел і літератури. Обсяг – 1 – 2 стор.

Основна частина містить ті проблемні питання, що розкривають тему. В основній частині слід окреслити 2 – 3 питання, формулювання яких повинна відповідати змісту контрольної роботи. Рекомендовано поділити основний матеріал на розділи, які, у свою чергу, можна поділити на підрозділи. Пам’ятайте, що вони мають закінчуватися логічними висновками. Обсяг-10-13 стор.

Висновки. У висновках необхідно зробити загальні висновки по змісту контрольної роботи. Обсяг 1 – 2 стор. Бажана авторська оцінка проаналізованих джерел з вибраної теми індивідуального завдання.

Список вивчених і використаних у роботі джерел та літератури подається в алфавітному порядку. Їх кількість повинна налічувати не менш 5-6 позицій.


ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

(номер контрольної роботи обирається відповідно до останньої або двох передостанніх цифр залікової книжки студента-заочника)


 1. Освітня система в Україні.

 2. Інновації в освіті. Критерії педагогічних інновацій.

 3. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки.

 4. Стилі педагогічного керівництва.

 5. Здібності в структурі педагогічної діяльності.

 6. Індивідуальні якості в структурі суб'єкта педагогічної діяльності.

 7. Психофізіологічні передумови діяльності педагога.

 8. Педагогічна майстерність та її елементи.

 9. Педагогічні технології та їх значення у сучасному педагогічному процесі, їх основні різновиди.

 10. Поняття про педагогічну етику.

 11. Сучасні форми та методи навчання.

 12. Професійна мотивація сучасного педагога.

 13. Відчуття та сприймання як початкові ланки пізнавального процесу. Механізми виникнення відчуттів, класифікація, властивості, закономірності, взаємодія відчуттів.

 14. Загальна характеристика уваги як пізнавального процесу.

 15. Психологічні теорії уваги, її види та властивості.

 16. Теорії пам’яті в психологічній науці та їх характеристика.

 17. Фізіологічні механізми пам’яті та її індивідуальні особливості. Розвиток пам’яті.

 18. Найважливіші теорії мислення та характеристики.

 19. Поняття і структура інтелекту. Проблема виміру інтелекту.

 20. Творче мислення. Поняття, ознаки, умови розвитку.

 21. Поняття внутрішнього мовлення. Феномен егоцентричного мовлення.

 22. Психологічні теорії уяви, основні види уяви.

 23. Психологічні основи творчої діяльності.

 24. Психоаналіз: співвідношення свідомості та несвідомого.

Значення несвідомого для психіки людини.

 1. Стреси в житті людини: причини виникнення та шляхи подолання.

 2. Педагогічне спілкування. Педагогічна комунікація: сутність і функції.

 3. Вербальна та невербальна комунікація, їх значення у педагогічній діяльності.

 4. Технології ефективного спілкування та раціональної поведінки у конфлікті.

 5. Внутрішньоособистісні конфлікти, основні концепції, форми та способи їх подолання.

 6. Поняття про міжособистісні та групові конфлікти, їх характеристики та різновиди.

 7. Конфлікти в організаціях та трудових колективах і способи їх прогнозування та попередження..

 8. Педагогічні конфлікти: види, причини та засоби їх усунення.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ (ДО ЗАЛІКУ)

 1. Загальна характеристика змісту сучасної вищої освіти.

 2. Основні традиційні методи навчання: лекція, семінарське заняття, лабораторна робота, виробнича практика.

 3. Значення дипломного та курсового проектування для формування майбутнього спеціаліста.

 4. Роль самостійної роботи в сучасній освіті .

 5. Лекція: її значення в навчальному процесі.

 6. Поняття і різновиди активних методів навчання.

 7. Ігрове моделювання професійної діяльності в сучасному навчальному процесі.

 8. Суб'єктивні властивості педагога. Здібності в структурі педагогічної діяльності.

 9. Індивідуальні якості та їх роль в структурі суб'єкта педагогічної діяльності.

 10. Значення відчуття та сприйняття для навчальної діяльності.

 11. Поняття про увагу. Різновиди і форми уваги, її властивості.

 12. Поняття та характеристика пам’яті. Види пам’яті.

 13. Основні процеси пам’яті. Прийоми заучування.

 14. Операції, процеси та форми мислення. Індивідуальні особливості мислення.

 15. Мова та її функції. Основні види мови.

 16. Мова як існування і як інструмент мислення. Основні вимоги до культури мови.

 17. Правила аргументації та спростування. Мовні стереотипи.

 18. Єдність смислу, форми та змісту в вербальному викладанні навчального матеріалу.

 19. Структура спілкування (комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони спілкування). Об`єктивні та суб`єктивні бар`єри в спілкуванні.

 20. Вербальні та невербальні засоби комунікаційної діяльності.

 21. Види та типи міжособистісного спілкування викладача та студентів.

 22. Теорії механізмів виникнення конфліктів.

 23. Трансактний аналіз у прогнозуванні конфліктів.

 24. Технології керування конфліктами.

 25. Моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії та їх характеристики.

 26. Стратегії поведінки особистості викладача у конфлікті.

 27. Типи конфліктних особистостей і форми поведінки з ними.

 28. Поняття технології ефективного спілкування та їх різновиди.

 29. Спілкування як основний елемент у конфліктній взаємодії. Основні аспекти спілкування та їх функції в конфлікті.

 30. Переконання як основний вид психологічного впливу, взаєморозуміння викладача та студентів, його основний зміст.

 31. Навіювання як різновид психологічного впливу в навчальній діяльності.

 32. Значення емоційного психологічного впливу (зараження) у підвищенні ефективності проведення навчального процесу.

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
«Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 – професійна освіта Днепропетровск нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 04010601 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності мн
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи