Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Сторінка1/3
Дата17.02.2014
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні

завдання до вивчення

дисципліни «Теорія різання»

для студентів спеціальності 7.090202

Дніпропетровськ НМетАУ 2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні

завдання до вивчення

дисципліни «Теорія різання»

для студентів спеціальності 7.090202

Затверджено


на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 27.01.04


Дніпропетровськ НМетАУ 2004

УДК 621.9.02 (07)

Робоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія різання» для студентів спеціальності 7.090202 / Укл.: С.Д. Захаренков, Е.В. Троско, В.Д. Антонець . - Дніпропетровськ:

НМетАУ, 2004 - 46 с.

Викладені загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю.

Містяться варіанти завдань для виконання контрольної ро-

боти з дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал.

Призначена для студентів спеціальності 7.090202 – техно-

логія машинобудування.

Друкується за авторською редакцією.


Укладачі: С.Д. Захаренков, ст. викл.

Е.В. Троско, канд. техн. наук, доц.

В.Д. Антонець , ст. викл.

Відповідальний

за випуск О.Є. Проволоцький, д-р. техн. наук, проф.

Рецензент В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано по друку 13.09.04 Формат 6084 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік. – вид. арк. 2,58. Умов. друк. арк. 2,56. Тираж 150 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ


ВСТУП .....................................................................................................

4

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ .............................................

5

2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .................................................

6

3. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ........................................................................................


7

4. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ..................................................................

18

5. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЇХНЬОМУ ВИКОНАННЮ .................................................


19

ВСТУПРобоча програма складена на основі рекомендаційної програми для даної спеціальності і відбиває тенденції, що визначилися останнім часом: підвищення самостійності при вивченні дисципліни, виявлення усіх взаємозв'язків між окремими явищами процесу різання, розвиток практичних навичок рішення технічних завдань і т.д.

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні природи й основних закономірностей процесу різання: пластичного деформування відокремлюваного поверхневого шару, перетворення його в стружку, утворення і формування обробленої поверхні, сил різання, теплофізичних процесів при різанні, природи зношування і затуплення інструмента. Отримані знання є основою для рішення таких практичних завдань, як призначення оптимальної геометрії ріжучого інструмента, розрахунку сил і потужності різання, температури різання і стійкості інструмента, шорсткості й інших показників якості обробленої поверхні, призначення і розрахунок режиму різання, оптимізація його за різними критеріями.

Вивчення дисципліни «Теорія різання» повинне мати своїм результатом:

1. Ясне розуміння студентами основного кола завдань, що розв'язуються теорією різання, методів і технічних засобів, що застосовуються при їхньому рішенні, принципів і закономірностей процесу різання і взаємозв'язки різних явищ у процесі різання.

 1. Студенти повинні мати навички застосування положень теорії для рішення практичних завдань і представляти проблеми, поставлені перед наукою в зв'язку з корінною перебудовою машинобудування на базі гнучких автоматичних модулів, їхніх систем і автоматизованих виробництв.

Основу дисципліни складає вивчення основних закономірностей процесу різання й одержання визначених навичок рішення практичних завдань на базі знань цих закономірностей.

Студенти заочного навчання матеріал програми вивчають самостійно, а лекції, що читаються їм, носять допоміжний характер і ні в якому разі не можуть замінити підручники.

Більш глибоке пророблення матеріалу програми вимагає читання рекомендованої нижче літератури, що є одним з видів самостійної роботи.

По даній дисципліні студентами виконуються лабораторні роботи і контрольна робота, яка відповідно до навчального графіка повинна бути захищена при особистій співбесіді з викладачем.


 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Відповідно до навчального плану дисципліну «Теорія різання» вивчають студенти спеціальності 7.090202 "Технологія машинобудування". Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання –108 академічних годин. Розподіл годин за семестрами, видами занять і видами контролю представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1


Семестр

Усього годин

Види занять

Види контролю

Аудиторні, годин

Лекції, годин

Лабораторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Контрольна робота.

Екзамен

VII

108

24

12

12

84


Робоча навчальна програма дисципліни з указівкою тем і методичних вказівок до лекційного матеріалу наведена в розділі 3.

Передбачені програмою лабораторні заняття, їх теми і відведений аудиторний час на їхнє виконання наведені в розділі 4.

При вивченні дисципліни "Теорія різання" планується контрольована викладачем самостійна робота, що передбачає:

 • самостійне вивчення розділів дисципліни, що не викладаються на лекціях;

 • підготовку до лабораторних занять;

 • вивчення лекційного матеріалу;

 • виконання контрольної роботи.

Варіанти завдань, методичні вказівки і нормативно-довідковий матеріал для виконання контрольної роботи наведені в розділі 5. Контрольна робота складається з 2-х завдань №1 і №2. Завдання №1 включає 4 питання. Завдання №2 складається з 2-х виробничих завдань. Виконана й оформлена за встановленими правилами контрольна робота здається в деканат. Після одержання зарахованої контрольної роботи необхідно врахувати всі зазначені рецензентом зауваження і внести необхідні виправлення.


 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Обработка резанием. Термины, определения и обозначения общих понятий. ГОСТ 15762-83.-М.: ГОСКОМ СССР по стандартам, 1983.

2. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. - М.: Машиностроение, 1975.

3. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов - М.: Высш. школа, 1985.

4. Вульф А.М. Резание металлов. – Л.: Машиностроение, 1973.

5. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине "Теория резания, тепловые процессы в технологических системах" (для студентов специальности 12.01), Днепропетровск, ДМетИ, 1989.

Додаткова

6. Подураев В.И. Резание труднообрабатываемых материалов: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1974.

7. Аршинов В.А., Алексеев Г.А, Резание металлов и режущий инструмент. – М.: Машиностроение, 1976.

8. Справочник технолога-машиностроителя / Под общей ред. А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. Т.2. – М.: Машиностроение, 1985.

9. Абрамов Ф.Н., Коваленко В.В. и др. Справочник по обработке металлов резанием. – Киев: Техника, 1983.

10. Филоненко С.Н. Резание металлов. – Киев: Техника, 1975.

Список літератури даний у порядку переваги. Вивченню матеріалу програми по книгах [2], [3] і т.д. повинне передувати ґрунтовне знайомство з ДСТ на терміни і поняття [1], тому що у всій літературі, що рекомендується, виключення складає [7] - терміни і поняття відрізняються від ДСТ.

Послідовність матеріалу програми найчастіше не збігається з послідовністю викладу цих питань у підручниках 2, 3, 4.

Матеріал програми побудований по дидактичних принципах і кожний новий розділ базується на попередніх. Тому з метою кращого розуміння при вивченні дисципліни варто вивчати розділи програми в послідовності, викладеної нижче.


3. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ

ДИСЦІПЛИНИ


Розподіл навчальних годин за темами і видами занять з дисципліни "Теорія різання" наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять
тем

Найменування тем

Види занять

Аудиторні, годин

Лекції, годин

Лабора-

торні заняття, годин

Самостійне вивчення, годин

1

2

3

4

5

6Вступ. Основні поняття, терміни і визначення, що стосуються до обробки різанням по Держстандарту 25762-83

1,5

1,5
4,5

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6Фізичні основи процесу різання металів

3,5

3,5
8,5Якість обробленої поверхні

1,5

1,5
4,5Інструментальні матеріали

1

1
3Сила і робота різання

8

2

6

6Теплові явища при різанні

1

1
5Зношування і стійкість інструменту

7

1

6

5Оброблюваність матеріалів. Мастильно-охолод-

жуючі рідини і режими різання

0,5

0,5
5,5
ВСЬОГО

24

12

12

42


Відповідно до навчальної програми студент зобов'язаний засвоїти всі теми дисципліни. Нижче наводяться зміст робочої програми дисципліни і методичні вказівки до вивчення окремих тем з поділом на лекційне і самостійне вивчення.

Тема 1. Вступ. Основні поняття, терміни і визначення, що стосуються до обробки різанням за ДСТ 25762-83 (6 годин)


Лекційний матеріал (1,5 години)

Предмет науки про різання і мета вивчення дисципліни «Теорія різання». Зміст курсу.

Визначення рухів різання і їхнє забезпечення. Поверхні обробки і площини. Лезо, його елементи і їхнє позначення.

Системи координат: інструментальна (ІСК), статична (ССК), кінематична (КСК). Визначення їхніх координатних площин.

Геометрія інструмента: визначення переднього і заднього кутів, кута загострення, кута в плані, кута нахилу крайки.

Елементи і характеристики шару, що зрізається.

Режими різання, визначення і розмірність.

Самостійне вивчення (4,5 години)

Значення обробки різанням у машинобудуванні в даний час і в майбутньому, виходячи з приоритетного розвитку машинобудування, його автоматизації і підвищення технічного рівня продукції, що випускається.

Основні етапи становлення і розвитку науки про різання.

Формоутворюючі рухи різання при точінні, свердленні, фрезуванні та інших видах обробки.

Геометрія інструмента в різних системах координат.

Зв'язок між елементами режиму різання і розмірами шару, що зрізується.

[1], [2, С. 31-36, 49-52], [3, С. 5, 34-36].


Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення переднього кута в статичній системі координат.

 2. Назвіть координатні площини статичної системи координат.

 3. Укажіть системи координат і назвіть координатні площини.

 4. Дайте визначення переднього і заднього кутів.

 5. Що таке орієнтована статична система координат і що таке кінематична?

 6. Дайте визначення подачі, як подача впливає на положення основної площини в КСК?

 7. Що таке кут загострення леза, який зв'язок між кутом загострення , переднім і заднім кутом?

8. Дайте визначення товщини і ширини перерізу шару, що зрізується.


Тема 2. Фізичні основи процесу різання металів (12 годин)


Лекційний матеріал (3,5 години)

Процес утворення стружки: деформація шару, що зрізується, у перехідній зоні, яка пластично деформується і стружці, що утворилася, при її просуванні по передній поверхні інструмента; елементи теорії пластичної деформації шару, що зрізується, в умовах вільного різання; спрощені схеми передньої пластично деформованої зони і схема з єдиною площиною зсуву; модель процесу утворення стружки як простого зсуву. Площина зрушення, визначення кута зсуву.

Наріст і механізм його утворення. Залежність наросту від різних факторів (властивостей оброблюваного матеріалу, геометрії інструмента, режимів різання). Вплив наросту на процес різання і міри боротьби з ним.

Види стружок, класифікація їх по виду деформації і її ступеня. Вплив на вид стружки різних факторів.


Самостійне вивчення (8,5 годин)

Експериментальні методи вивчення процесу стружкоутворення, їх сутність та можливості надання інформації щодо змін у зонах деформації.

Якісні характеристики процесу стружкоутворення, показники ступеня деформації.

Характеристики стружки – коефіцієнти стовщення, розширення й укорочення стружки, напрямок сходу стружки і кут сходу стружки. Укорочення стружки і її залежність від кута зсуву (формула Тіме І.А.); поняття про відносний зсув.

Залежність коефіцієнта укорочення стружки, як показника ступеня пластичної деформації, від різних факторів (пластичності матеріалу, режимів різання, геометрія інструмента).

[2, С. 89-91, 113-118], [3, С. 64-93], [8, С. 34-39].


Питання для самоперевірки

 1. Як передній кут леза впливає на ступінь деформації шару, що зрізується?

 2. Чи впливає кут у плані на ступінь деформації шару, що зрізується?

 3. Якими критеріями оцінюється ступінь деформації стружки?

 4. Що відбувається з зоною первинної деформації з ростом швидкості різання?

 5. Чим відрізняється модель утворення стружки з однією площиною зрушення (по Тіме) від реального процесу утворення стружки?

 6. Визначте (якісно) залежність наросту від властивостей оброблюваного матеріалу.

 7. Визначте залежність наросту від нормального переднього кута й обґрунтуйте її.

8. Визначте умови, при яких один вид стружки переходить в іншій.


Тема 3. Якість обробленої поверхні (6 годин)


Лекційний матеріал (1,5 години)

Показники, що визначають якість обробленої поверхні: шорсткість, зміцнення, залишкові напруги.

Шорсткість і фактори, що визначають її: фактори, що піддаються аналітичному розрахунку, і випадкові фактори.

Залишкові перетини зрізу і висота нерівності (шорсткості), розрахована по геометричних залежностях; неможливість визначення дійсності (фактичної) шорсткості на основі геометричних залежностей.

Залежність реальної шорсткості від різних факторів (властивостей матеріалу, геометрії інструмента, режимів різання, МОР).

Зміцнення (наклеп) обробленої поверхні, його природа і характеристики (ступінь, глибина наклепу) ; залежність наклепу від різних факторів.

Залишкові напруги в поверхневому шарі деталі, фактори, що впливають на них.


Самостійне вивчення (4,5 години)

Вплив якості обробленої поверхні на експлуатаційні характеристики деталей машин.

Структура експериментальних формул для визначення шорсткості поверхні в залежності від різних факторів.

Механізм виникнення залишкових напруг під дією силового поля.

Механізм виникнення залишкових напруг під дією температурного поля.

[2, С. 135-140], [3, С. 90-91], [4, С. 87-90], [8, С. 79-97],

[9, С. 58-62]

Питання для самоперевірки

 1. Що таке наклеп і як він впливає на експлуатаційні показники деталі?

 2. Проаналізуйте залежність розрахункової висоти мікронерівностей (висоти залишкових гребінців від режимів різання).

 3. Як залежить від швидкості різання фактична шорсткість і висота залишкових гребінців?

 4. Поясніть механізм виникнення наклепу.

 5. Як впливає на наклеп геометрія інструменту?

 6. Що розуміють під розрахунковою висотою мікронерівностей?

 7. Чи впливає на шорсткість обробленої поверхні подача? Якщо впливає, то як?


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма І пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси, рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, перелік практичних занять, контрольні завдання по варіантах І рекомендації до їх виконання
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМіністерство освіти І науки україни
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи конституційного права» для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік", література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять, індивідуальне завдання за варіантами та вказівки до його виконання
Бухгалтерський облік” для студентів, які навчаються за напрямами підготовки: 030502 – економічна кібернетика, 030504 – економіка...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія різання\", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи