Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Скачати 397.9 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Сторінка1/3
Дата17.02.2014
Розмір397.9 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090218


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090218


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 25.01.05


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


УДК /621.1.016.4(07)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090218/ Укл.: В. Є. Кремнев, Д.С. Адаменко, К.В. Кремнева. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013 – 25 с.


Наведені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки", а також необхідні для виконання завдання довідкові дані.

Призначені для студентів спеціальностей: 7.090202 – технологія машинобудування, 7.090218 – металургійне обладнання заочної форми навчання.


Друкується за авторською редакцією


Укладачі: В. Є. Кремнев, канд. техн. наук, доц.

Д.С. Адаменко, канд. техн. наук, доц.

І. Б. Шелудько ст. викладач

Відповідальний за випуск М.В.Губинський, д-р техн.наук, проф.


Рецензент Румянцев В.Д., канд.техн.наук, проф. НМетАУ


Підписано до друку 07.05.05 Формат 60х80 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік. -вид арк.. 1,76 Умов. друк.арк. 1,73. Тираж 100 пр. Замовлення №65.


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4


_______________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП


Навчальна дисципліна ”Теоретичні основи теплотехніки” входить до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Мета вивчення дисципліни - навчання студентів теоретичним основам та методам розрахунків перетворення теплової енергії та роботи і властивостям тіл за допомогою яких ці перетворення здійснюються, основам переносу теплоти та методам розрахунків теплотехнічних пристроїв, а також властивостям основних видів палива та методам розрахунків його спалювання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: термодинамічні властивості робочих тіл та методи їх обчислювання; фундаментальні залежності і особливості перетворення теплоти в роботу; методи теоретичних та експериментальних досліджень; закони переносу теплоти; властивості різних палив.

- вміти: виконувати теплотехнічні розрахунки процесів перетворення енергії; виконувати термодинамічний аналіз ефективності роботи обладнання; виконувати розрахунки теплотехнічних пристроїв; виконувати розрахунки горіння різних палив.

Критерії успішності – отримання позитивно оцінки при складанні індивідуальних завдань контрольної роботи та заліку.

Засоби діагностики успішності навчання перелік тем для заліку, індивідуальні завдання контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є складовою частиною при підготовці бакалаврів спеціальності 7.090202 – технологія машинобудування, 7.090218 – металургійне обладнання. Дисципліні передує вивчення дисциплін «Фізика», «Вища математика».

Набуті знання та вміння використовуються при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін.

  1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Відповідно до навчального плану дисципліну «Теоретичні основи теплотехніки» вивчають студенти спеціальності 7.090202 – технологія машинобудування та 7.090218 – металургійне обладнання. Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання – 108 годин. Розподіл годин за видами занять і видами контролю наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Розподіл годин за видами занять і видами контролю відповідно до навчального плану дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки»
Усього

Усього годин за навчальним планом

108

у тому числі:

Аудиторні заняття


16

з них:

- лекції


12

- лабораторні заняття

-

- практичні заняття

4

- семінарські заняття

-

Самостійна робота

92

у тому числі при :

- підготовці до аудиторних занять


+

- підготовці до контрольних заходів

-

- виконанні курсових проектів(робіт)

-

- виконанні індивідуальних завдань

+

- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


+

Підсумковий контроль

Інд.завдання, залік


При вивченні дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» студенти-заочники, керуючись програмою дисципліни, самостійно працюють над підручниками і навчальними посібниками. Рекомендується прослухати оглядові лекції по основних питаннях дисципліни. Матеріал дисципліни вивчається по основному переліку підручників (див. список літератури, що рекомендується). Для більш докладного вивчення окремих питань і в допомогу при вирішенні контрольних робіт рекомендується додаткова література.

При самостійній роботі студента над підручником необхідно домагатися виразного представлення про фізичну сутність досліджуваних явищ і процесів. При вивченні кожного розділу дисципліни рекомендується складати конспект (він використовується при повторенні матеріалу) і вирішувати задачі для закріплення теоретичного матеріалу. Засвоєння розділу перевіряється по якості відповідей на питання для самоперевірки. Якщо при вивченні дисципліни виникають які-небудь питання, студент може одержати консультацію на кафедрі промислової теплоенергетики.

Для практичного застосування отриманих знань студент повинен виконати контрольне завдання.


  1. РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ


Розподіл навчальних годин по темах і видах занять з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» наведено в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Розподіл навчальних годин по темах і видах занять з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки»

N

тем

Назва розділу/теми

Види заняття

Лекції, годин

Практичні заняття, годин

Самостійне вивчення, годин

1

Основні термодинамічні поняття, теплоємність газів

2

-

4

2

Перший, другий закон термодинаміки, термодинамічні процеси

2

-

4

3

Водяна пара та паросилові установки, теплові двигуни

2

2

4

4

Теплопровідність, конвекційний теплообмін та теплообмін випромінюванням, складний теплообмін

2

-

4

5

Теплообмінні апарати

2

2

4

6

Паливо та його, газоподібне, тверде та рідке паливо та їхнє спалювання

2

-

4

Нижче наводиться розширений зміст тем робочої програми дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для більш глибокого вивчення та закріплення знань отриманих на аудиторних заняттях, а також для самостійного вивчення того матеріалу, що не викладається на лекціях чи не опрацьовується на практичних заняттях.

Основні термодинамічні поняття та закони. Предмет і метод технічної термодинаміки. Термодинамічна система. Термодинамічний стан і термодинамічний процес. Термічні і калорічні параметри стану. Закони ідеальних газів. Рівняння стану. Робота зміни об’єму газу.
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму "Металургія"
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи менеджменту” для студентів напрямів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconРобоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Математика для економістів» для студентів економічних спеціальностей (АР)
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Теоретичні основи теплотехніки\" для студентів спеціальностей 090202, 090218 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва” для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи