Національна металургійна академія україни icon

Національна металургійна академія україни
Скачати 148.95 Kb.
НазваНаціональна металургійна академія україни
Дата17.02.2014
Розмір148.95 Kb.
ТипДокументи
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Кафедра

Промислової теплоенергетикиЗатверджую:

перший проректор

професор В.П.Іващенко

‘‘__’’ __________ ____ р.


Програма навчальної дисципліни


з дисципліни

Теоретичні основи теплотехніки

Напрям

6.050502

Інженерна механіка
6.050503

Машинобудування
6.070106

Транспортні технології (автомобільний транспорт)


Розподіл навчальних годин (денна форма навчання)

Усього

Семестри

XII

XIII

ХIY

Усього годин за навчальним планом

108

108у тому числі:

Аудиторні заняття

48

48з них:

- лекції

32

32- лабораторні заняття

8

8- практичні заняття

8

8- семінари

Самостійна робота

60

60у тому числі при :

- підготовці до занять

24

24- підготовці до контрольних заходів

27

27- виконанні курсових проектів(робіт)

-


- виконанні індивідуальних завдань

-


- опрацювання розділів прграми, які не викладаються на лекціях

9

9Підсумковий контроль (екзамен,залік)

Д.з.

Д.з.

Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна ”Теоретичні основи теплотехніки” входить до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Мета вивчення дисципліни - навчання студентів теоретичним основам та методам розрахунків перетворення теплової енергії та роботи і властивостям тіл за допомогою яких ці перетворення здійснюються, основам переносу теплоти та методам розрахунків теплотехнічних пристроїв, а також властивостям основних видів палива та методам розрахунків його спалювання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- термодинамічні властивості робочих тіл та методи їх обчислювання;

- фундаментальні залежності і особливості перетворення теплоти в роботу;

- методи теоретичних та експериментальних досліджень;

- закони переносу теплоти;

- властивості різних палив.

вміти:

- виконувати теплотехнічні розрахунки процесів перетворення енергії;

- виконувати термодинамічний аналіз ефективності роботи обладнання;

- виконувати розрахунки теплотехнічних пристроїв;

- виконувати розрахунки горіння різних палив.

Критерії успішності – отримання позитивно оцінки при захисті лабораторних робіт та складанні контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для проведення контрольних робіт.

.

Зв’язок з іншими дисциплінами –Дисципліні передує вивчення дисциплін «Фізика», «Вища математика».

Набуті знання та вміння використовуються при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін.

Структура дисципліни

Модуль

Тема лекції (заняття)

Обсяг, год

Шифр змістовного модуля

Вид підсумкового контролю

І

Модуль1.Основні термодинамічні поняття та закони

Лекції

.Основні термодинамічні поняття


2


ПФ.Д.01.ЗП.0.02.01 ЗП.0.02.02

Контрольна робота

Теплоємність газів

2

Перший закон термодинаміки та термодинамічні процеси

2

Другий закон термодинаміки

2

Водяна пара

2

Практичні заняття

Термодинамічні процеси

2

Водяна пара

2

Лабораторні заняття
Визначення теплоємності повітря

2

Самостійна робота
Підготовка для аудиторних занять

8

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

3

Підготовка та складання підсумкового контролю

9Усього

36

ІІ

Модуль 2 Теплові двигуни. Основні закони переносу теплоти

Лекції

Теплові двигуни


4

ПФ.Д.01.ЗП.0.02.05;08;09;10

Контрольна робота

Паросилові установки

2

Теплопровідність

2

Конвекційний теплообмін

2

Теплообмін випромінюванням

2

Практичні заняття

Розрахунки термодинамічних циклів теплових двигунів

2

Лабораторні заняття

Випробовування поршневого компресору

2

Самостійна робота
Підготовка для аудиторних занять

8
Модуль

Тема лекції (заняття)

Обсяг, год

Шифр змістовного модуля

Вид підсумкового контролю
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

3Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього

36

ІІІ

Модуль3 Складний теплообмін та теплообмінні апарати .Паливо.

Лекції

Складний теплообмін

2

ПФ.Д.01.ЗП.0.01.05 ЗП.0.01.06

Контрольна робота

Теплообмінні апарати

2

Паливо та його характеристика

2

Газоподібне паливо та його згорання

2

Тверде і рідке паливо та їх спалення

2

Практичні заняття

Конструкторський і перевірочний розрахунки теплообмінних апаратів

2

Лабораторні заняття

Визначення коефіцієнту теплопередачі в водно-водяному теплообміннику

4

Самостійна робота
Підготовка для аудиторних занять

8

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

3

Підготовка та складання підсумкового контролю

9Усього

36

Зміст дисципліни

Лекційний курс

N N

тем

Назва розділу/теми та її зміст

тривалість

(годин)

1

Основні термодинамічні поняття та закони

Предмет і методи технічної термодинаміки. Термодинамічна система, стан і процес. Термічні і калоричні параметри стану. Закони ідеальних газів. Рівняння стану. Робота зміни об`єму газу.

2

2

Теплоємність газів

Масова. об`ємна і мольна теплоємність. Середня і дійсна теплоємність. Теплоємність при постійному об`ємі і тиску. Залежність теплоємності від температури. Таблиця теплоємності. Теплоємність суміші робочих тіл. Визначення кількості теплоти.

2

3

Перший закон термодинаміки. Термодинамічні процеси

Сутність та формулювання першого закону термодинаміки. Рівняння першого закону термодинаміки для рухливого робочого тіла. Схема аналізу процесів зміни стану робочих тіл. Термодинамічні процеси: ізохорний, ізобарний, ізотермічний, адіабатний. Зображення в координатах PV і TS . Основні характеристики. Політропні процеси.

2

4

Другий закон термодинаміки

Сутність та формулювання другого закону термодинаміки. Термічний коефіцієнт корисної дії. Аналітичне відбиття другого закону. Зміни ентропії в оборотних та необоротних процесах.

2

5

Водяна пара та процеси зміни його стану

Схема парогенератору. Процеси пароутворення в PV і TS координатах. Таблиці водяної пари та IS-діаграма. Процеси водяної пари.

2

6

Теплові двигуни

Класифікація і принципи дії поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Цикли Отто, Дизеля, Тринклера.

Принцип дії і конструкції газотурбінних установок. Цикли ГТУ.

4

7

Паросилові установки

Принципова схема паросилової установки. Цикл Ренкіна. Вплив параметрів пари на термічний ККД циклу Ренкіна. Шляхи підвищення економічності паросилових установок.

2

8

Теплопровідність

Основні поняття і визначення. Закон Фурьє. Диференційне рівняння теплопровідності у плоскій стіні при граничних умовах третього роду.

2

9

Конвекційний теплообмін

Основні поняття і визначення. Рівняння Ньютона-Ріхмана. Основи теорії подібності. Рівняння подібності тепловіддачі для різних випадків теплообміну.

2

10

Теплообмін випромінюванням

Основні поняття і визначення. Закони теплового випромінювання. Теплообмін випромінюванням між тілами. Випромінювання газів.

2

11

Складний теплообмін.

Теплопередача скрізь плоску стінку. Коефіцієнт теплопередачі. Шляхи інтенсифікації теплопередачі.

2

12

Теплообмінні апарати.

Призначення, класифікація і схеми теплообмінних апаратів. Конструкторський і перевірочний розрахунки теплообмінних апаратів. Конструкції теплообмінних апаратів.

2

13

Паливо та його характеристика

Види палива та їх особливості. Склад твердого, рідкого і газоподібного палива. Вища та нижча теплота згоряння палива. Умовне паливо. Температура горіння палива: калориметрична, теоретична, дійсна. Пірометричний коефіцієнт. Теплотехнічна оцінка палива. Коефіцієнт використання тепла палива.

2

14

Газоподібне паливо та його згоряння

Розрахунок горіння газоподібного палива. Особливості спалювання газоподібного палива.

2

15

Тверде і рідке паливо та їх спалення

Розрахунок горіння твердого і рідкого палива. Три стадії горіння твердого палива. Шаровий, факельний та циклонний способи спалювання твердого палива. Особливості спалювання рідкого палива.

2
Практичні заняття
Назва заняття


Тривалість

(годин)

1

Термодинамічні процеси

2

2

Водяна пара

2

3

Розрахунки термодинамічних циклів теплових двигунів

2

4

Конструкторський і перевірочний розрахунки теплообмінних апаратів

2Лабораторні заняття
№№
Назва роботи

Тривалість

(годин)

1

Визначення теплоємності повітря

2

2

Випробування поршневого компресору

2Визначення коефіцієнту теплопередачі у водо-водяному теплообміннику

4Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекції


№№

теми

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість

(годин)

3

Політропний процес та його узагальнююче значення

3

6

Компресори

3

8

Теплова ізоляція та її розрахунок

3Рекомендована література


1. Теплотехника /Под ред. И.Н.Сушкова. –М.: Металлургия, 1973.-479 с.

2. Телотехника: Учебник для инженерно-технических специальностей вузов / А.П.Баскаков и др. Под общ. ред. А.П.Баскакова. – М.:Энергоиздат, 1991.-264 с.

3. . Телотехника: Учебник для студентов вузов / А.М.Архаров и др. Под общей редакцией В.И.Крутова. – М.: Машиностроение, 1986.-432 с.

4. Недужий И.А., Алабовский А.Н. Техническая термодинамика и теплопередача. – К.; Вища школа, 1978. – 224 с.

5.Термодинамика / Н.М.Беляев. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 344 с.

6.Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамики. – М.: Машиностроение, 1969. – 376 с.


Укладачі доцент, к.т.н. / В.Є. Кремнев/


ст. викладач / Н.С. Аверіна /

Програму затверджено на засіданні кафедри ПТЕ

Протокол № _8______ від „_10______”____11_____ _2008________ р.


Завідувач кафедри ПТЕ професор, д.т.н. / М.В. Губинський /


Голова НМК за напрямом «Інженерна механіка»,

доц., к.т.н. /В.О. Єрмократ`єв/


Узгоджено:


Начальник навчального відділу / А.І. Демченко/

Схожі:

Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія україни iconНаціональна металургійна академія України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи