Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 icon

Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202
НазваМетодичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202
Сторінка1/8
Дата17.02.2014
Розмір1.2 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин»

для студентів спеціальності 7.090202Дніпропетровськ НМетАУ 2004


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин»

для студентів спеціальності 7.090202ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої Ради академії

Протокол № 1 від 27.01.04


Дніпропетровськ НМетАУ 2004

УДК 621.774

Робоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 7.090202 / Укл. В.Д. Антонець . - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004 - 48 с.


У роботі викладені загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни "Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, практичних занять, питання з самоконтролю.

Містяться варіанти індивідуальних завдань для виконання контрольної роботи з дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал.

Призначена для студентів спеціальності 7.090202 – технологія машинобудування заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.


Укладач В.Д. Антонець , ст. викл.

Відповідальний

за випуск О.Є. Проволоцький, д-р. техн. наук, проф.

Рецензент В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано по друку 13.09.04 Формат 6084 1/16. Папір друк. Друк

плоский. Облік. – вид. арк. 2,88. Умов. друк. арк. 2,84. Тираж 100 пр.

Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ


ВСТУП ……………………………………………………

 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ………………….

 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ................................

 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ .....................................

 1. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ …………………………………..

 2. КОНТРОЛЬНА РОБОТА ………………………………..

ДОДАТОК 1 ………………………………………………

ДОДАТОК 2 ………………………………………………

ДОДАТОК 3 ……………………………………………….


4

5

6


8

17

17

28

38

48ВСТУП


Дана робоча програма і методичні вказівки призначені для вивчення дисципліни "Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин" студентами заочної форми навчання спеціальності 7.090202 "Технологія машинобудування".

Робоча програма складена на основі багаторічного досвіду викладачів кафедри технології машинобудування НМетАУ по читанню цього курсу.

Вона відбиває тенденції , що визначилися останнім часом: підвищення самостійності при вивченні дисципліни, виявлення взаємозв'язків при виборі метода отримання заготовок деталей, розвиток практичних навичок рішення.

Методичні вказівки складаються з п'яти розділів. У першому розділі наведені загальні методичні вказівки, у другому – рекомендована література, у третьому розділі викладаються робоча програма та основні зведення по технологічних методах виробництва заготовок і основного устаткування по їхньому одержанню. У четвертому розділі даються зведення про практичну роботу. В п'ятому розділі наведені методичні вказівки по виконанню контрольної роботи та варіанти завдань. Наприкінці п'ятого розділу даються нормативно-довідкові матеріали для виконання контрольної роботи.

Методичні вказівки дозволяють:

 • поглибити і закріпити теоретичні знання за дисципліною "Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин";

 • придбати навички виконання розрахунків і креслень заготовок;

 • придбати досвід роботи з навчальною, довідковою і нормативно-довідковою літературою.

Основу дисципліни складає вивчення основних закономірностей виробництва заготовок й одержання визначених навичок рішення практичних задач на основі знань цих закономірностей.

Студенти заочної форми навчання матеріал програми вивчають самостійно, а лекції, що читаються їм, носять допоміжний характер і ні в якому разі не можуть замінити підручники.

Більш глибоке пророблення матеріалу програми вимагає читання рекомендованої літератури, що є одним з видів самостійної роботи.

По даній дисципліні студентами виконуються практична і контрольна роботи, які відповідно до навчального графіка повинні бути захищені при особистій співбесіді з викладачем.


 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Відповідно до навчального плану дисципліну «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» вивчають студенти спеціальності 7.090202 "Технологія машинобудування". Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання –108 академічних годин. Розподіл годин за семестрами, видами занять і видами контролю представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1


Семестр

Усього годин

Види занять

Види контролю

Аудиторні, годин

Лекції, годин

Практичні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Контрольна робота

Екзамен

VIIІ

108

18

10

8

90


Робоча навчальна програма дисципліни з указівкою тем і методичних вказівок до лекційного матеріалу наведена в розділі 3.

Передбачені програмою практичне заняття, його тема і відведений аудиторний час на його виконання наведені в розділі 4.

При вивченні дисципліни "Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин" планується контрольована викладачем самостійна робота, що передбачає:

 • самостійне вивчення розділів дисципліни, що не викладаються на лекціях;

 • підготовку до практичних занять;

 • вивчення лекційного матеріалу;

 • виконання контрольної роботи.

Варіанти завдань, методичні вказівки і нормативно-довідковий матеріал для виконання контрольної роботи наведені в розділі 5. Контрольна робота складається з розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини (3 листи формату А4), включає відповідь на теоретичне запитання з різних розділів дисципліни і практичне завдання по розробці ескізів відливка і штампованої поковки. Виконана й оформлена за встановленими правилами контрольна робота здається в деканат. Після одержання зарахованої контрольної роботи необхідно врахувати всі зазначені рецензентом зауваження і внести необхідні виправлення.


 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Г.А. Прейс, Н.А. Сологуб, И.А. Рожнецкий и др. Технология конструкционных материалов: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп.-К.: Выща школа, 1991 –391 с.: ил.

 2. Солнцев Ю.П., Веселов В.А., Демянцевич В.П., Кузин А.В., Чашников Д.И. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МИСИС,1996. – 576 с.

 3. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов / Под. ред. В.С. Корсакова. – 3-е изд., доп. и перераб.– М.: Машиностроение, 1977. – 416 с.

 4. Титов Н.Д. , Степанов Ю.А. Технология литейного производства: Учебник для машиностроительных техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. – 400 с.

 5. Бойцов В.В., Трофимов И.Д. Горячая объёмная штамповка: Учебник – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. –264 с.: ил.

 6. Мансуров А.М. Технология горячей штамповки. – М.: Машиностроение, 1971. – 415 с.

 7. Хренов К.К. Сварка, резка и пайка металлов. –3-е изд., стереотип., М.: Машиностроение, 1973. – 408 с.

 8. Никифоров Г.Д., Бобров Г.В., Никитин В.М., Дьяченко В.В. Технология и оборудование сварки плавлением: Учебник для вузов по специальностям " Оборудование и технология сварочного производства" и "Металлургия и технология сварочного производства"/ Под общ. ред. Г.Д. Никифорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 320 с.: ил.


Додаткова література

 1. Дальский А.М. , Гаврилюк В.С. , Бухаркин Л.Н. и др. Технология конструкционных материалов: Учебное пособие для вузов по специальности "Комплексная автоматизация машиностроения"/ Под. общ. ред. А.М. Дальского. –2-е изд., перераб и доп. – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с.: ил.

 2. Головин В.А., Митькин А.Н., Резников А.Г. Технология холодной штамповки выдавливанием. - М.: Машиностроение, 1970. – 152 с.

 3. ГОСТ 26645-85. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1989. – 55 с.

 4. ГОСТ 7829-70. Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые свободной ковкой на молотах. Допуски и припуски – М.: Гос. комитет стандартов совета министров СССР, 1976. – 33 с.

 5. ГОСТ 7505 – 89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски. - М.: Изд-во стандартов, 1990. – 29 с.3. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ

ДИСЦІПЛИНИ


Розподіл навчальних годин по темах і видах занять з дисципліни "Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин" наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1тем

Найменування тем

Види занять

Аудиторні, годин

Лекції, годин

Практичні

заняття, годин

Самостійне вивчення, годинФізико-механічні і технологічні властивості матеріалів заготовок

0,5

0,5
7Процес виготовлення заготовок методом лиття

1

1
7Заготовки, одержувані литвом у разові форми

1

1
7Литво у постійні форми. Спеціальні засоби лиття

1

1
7Засоби виробництва заготовок пластичним деформуванням. Прокатка, волочіння, пресування

1,5

1,5
7Виробництво заготовок методом вільного кування. Різання

9

1

8

7Об'ємне гаряче штампування

1,5

1,5
8Виробництво зварних заготовок. Пайка

2

2
10Виробництво деталей з металевих порошків

0,5

0,5
6
ВСЬОГО

18

10

8

66

Відповідно до навчальної програми студент зобов'язаний засвоїти всі теми дисципліни. Нижче наводяться зміст робочої програми дисципліни і методичні вказівки до вивчення окремих тем з поділом на лекційне і самостійне вивчення.


Тема 1. Фізико-механічні і технологічні властивості матеріалів

заготовок (7,5 години)


Лекційний матеріал (0,5 години)

Кристалічна будова металів. Точкові, лінійні і поверхневі недосконалості. Кристалізація металів. Криві охолодження. Зерна металу. Дендрити. Пружна і пластична деформація.


Самостійне вивчення (7 годин)

Механічні, фізико-хімічні і технологічні властивості машинобудівних матеріалів. Основні зведення про сплави. Чавун. Класифікація і маркування сталей. Сплави кольорових металів. Ефективність використання матеріалу при виготовленні заготовки.

[1, С. 13-18], [2, С. 132-146, 189-259], [9, С. 11-15 ]


Питання для самоперевірки

 1. Назвіть три, що найбільше часто зустрічаються, типа

атомно-кристалічних ґрат металів.

 1. На які механічні властивості металів впливають дислокації?

 2. Яка температура називається рівноважною?

 3. У яких випадках відбувається дендритна кристалізація?

 4. По яких ознаках класифікують сталі?

 5. Розшифруйте позначення матеріалів: БСт3кп; 08кп; У11; 38ХН3МФ; ХВГ.

 6. Марки яких сталей починаються з літер А; Ш; Р; Э; Е?

 7. Що входить до складу латуней, бронз і дюралюмініїв?

 8. До якої групи властивостей матеріалів відноситься твердість, а до якої – ковкість?

 9. Що таке коефіцієнт вагової точності?


Тема 2. Процес виготовлення заготовок методом лиття (8 годин)


Лекційний матеріал (1 година)

Процес лиття, його сутність. Класифікація способів одержання литих заготовок. Ливарна форма, її призначення і різновиди.


Самостійне вивчення (7 годин)

Ливарні сплави і їхні технологічні властивості. Плавка ливарних сплавів. Стрижні, технологія їх виробництва. Ливникова система, її елементи, їхнє призначення. Види ливарних дефектів. Загальні принципи конструювання деталей, одержаних литвом.

[1, С. 54-59 , 75-76, 88-100 ], [2, С. 337-340, 365-367], [3, С. 174-177], [4, С. 126-163, 187-259], [9, С. 16-23, 45-48]

Питання для самоперевірки

 1. Чим відрізняється дендритна ліквація від зональної?

 2. До якої групи одержання виливків у формі відноситься лиття в кокіль?

 3. Опишіть конструкцію індукційної тигельної печі.

 4. З чого виготовляють неметалічні ливарні форми?

 5. Що таке знакові частини стрижня і для чого вони призначені?

 6. Перелічіть й опишіть елементи ливникової системи.

 7. Для чого призначений випор?

 8. Чим ливникова чаша відрізняється від лійки ливникової системи?

 9. У чому причина утворення усадочних раковин у тілі виливка?


Тема 3. Заготовки, що одержуються литвом у разові форми (8 годин)


Лекційний матеріал (1 година)

Технологічний процес одержання виливка в піщано-глинистій формі. Ливарне оснащення. Розробка технології одержання виливка.


Самостійне вивчення (7 годин)

Формувальні і стрижневі суміші і їхнє готування. Способи виготовлення разових ливарних форм і стрижнів. Ручне і машинне формування. Лиття в оболонкові форми. Лиття по моделях, що виплавляються. Лиття по моделях, що газифікуються. Лиття по моделях, що випалюються.

[1, С. 54-71, С. 81-84, С. 86-87], [2, С. 342-347, 354-356, 360-365],

[4, С. 38-125, С. 337-354, 383-384]


Питання для самоперевірки

 1. Що включає ливарне оснащення?

 2. З чого складаються формувальні і стрижневі суміші?

 3. У якій послідовності виготовляють разову піщано-глинисту форму?

 4. У чому перевага піскострільної формувальної машини перед піскодувною?

 5. Для чого застосовують сушіння ливарних форм і стрижнів?

 6. Для чого застосовують добавки до формувальних сумішей?

 7. Для чого після формування ливарна форма багаторазово проколюється голкоподібною спицею?

 8. Якою головною властивістю повинна володіти формувальна суміш при виготовленні оболонкової форми?

 9. Яким образом відділяється модель при литті по моделях, що виплавляються?

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки та завдання до виконання практичних І контрольних робіт з курсу «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальностей 090202, 090203, 090204 усіх форм навчання
Методичні вказівки та завдання до виконання практичних і контрольних робіт з курсу «Технологічні методи виробництва заготовок деталей...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів 050702 – електромеханiка,...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Проектування виробництва"; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Проектування виробництва" для студентів, які...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва” для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи