Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Сторінка1/12
Дата17.02.2014
Розмір2.17 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка»

для студентів напрямів підготовки

6.050502 – «Інженерна механіка» (ІМ)

6.050503 – «Машинобудування» (МБ)


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка»

для студентів напрямів підготовки

6.050502 – «Інженерна механіка» (ІМ)

6.050503 – «Машинобудування» (МБ)


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка» для студентів напрямів 6.050502 – Інженерна механіка (ІМ), 6.050503 – Машинобудування (МБ)/ Укл.: А.В.Ніколенко, Ю.Е.Удовенко, В.В.Кузнецов, М.Ю.Каряка – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. - с. 94.


Наведені робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напрямів – 6.050502 – Інженерна механіка (ІМ), 6.050503 – Машинобудування (МБ) заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.


Укладачі: А.В.Ніколенко, канд. техн. наук, доц.

Ю.Е.Удовенко, канд. хім. наук, доц.

В.В.Кузнецов, канд. техн. наук, асистент

М.Ю.Каряка, асистент

Відповідальний за випуск: А.В.Ніколенко, канд. техн. наук, доц.


Рецензент: О.Ю.Потап, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Відповідальний за комп’ютерний набір: М.Ю.Каряка, асистент.


Підписано до друку _________. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк.3,41. Умов. друк. арк.3,36. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………….…..….5

1. Робоча програма з дисципліни «Електротехніка,

електроніка і мікропроцесорна техніка»……………………………….…….....6

1.1. Характеристика дисципліни……………………………………..………6

1.2. Зміст дисципліни за темами……………………………………….…….7

2. Вказівки до виконання та оформлення робіт……………………………….12

3. Методичні вказівки до виконання завдання на тему 1

«Розрахунок складного кола постійного струму»…………………………….13

4. Методичні вказівки до виконання завдання на тему 2

«Розрахунок однофазного кола синусоїдного струму»………………………29

5. Методичні вказівки до виконання завдання на тему 3

«Розрахунок трифазного кола змінного струму»……………………………..40

6. Методичні вказівки до виконання завдання на тему 4

«Розрахунок трифазного трансформатора»…………………………………...53

7. Методичні вказівки до виконання завдання на тему 5

«Розрахунок двигуна постійного струму»………………………………….…59

8. Методичні вказівки до виконання завдання на тему 6

«Розрахунок асинхронного двигуна»…………………………………….……66

9. Методичні вказівки до виконання завдання на тему 7

«Розрахунок випрямляча із згладжувальним фільтром»……………………..74

«Розрахунок підсилювача постійного струму»……………………………….82

10. Методичні вказівки до виконання завдання на тему 8

«Мікропроцесорна техніка»……………………………………………………86

Література……………………………………………………………………….94


ВСТУП

Електротехнічна підготовка інженерів неелектротехнічних спеціальностей забезпечується дисциплінами електротехнічного циклу.

Мета електротехнічних дисциплін – теоретична та практична підготовка інженерів в галузі електротехніки, електропривода, електропостачання та електроустаткування з тим, щоб вони мали можливість обирати необхідне електротехнічне устаткування і вміти його правильно використовувати.

З цих позицій однією з задач підготовки спеціалістів є прищеплювати вміння та навички розрахунків електричних кіл, технічних характеристик електричних машин.

Для студентів заочного відділення НМетАУ з курса “Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка” є важливим самостійне виконання контрольних робіт.


1. Робоча програма з дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка»


Розподіл навчальних годин


 

Усього

Семестр

5

Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

108

108

Аудиторні заняття, з них:

12

12

Лекції

4

4

Лабораторні роботи

4

4

Практичні заняття

4

4

Семінарські заняття

0

0

Самостійна робота, у тому числі при:

96

96

Підсумковий контроль

 екзамен

екзамен


1.1. Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» є нормативною і входить до циклу дисциплін природничо-наукової підготовки.

Мета вивчення дисципліни – теоретична і практична підготовка фахівців - не електриків в галузі електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки.

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- електротехнічні закони, методи аналізу електричних, магнітних та електронних кіл;

- принципи дії, будову, властивості та галузі застосування основних електротехнічних, електронних та мікропроцесорних пристроїв;

- електротехнічну , електронну та мікропроцесорну термінологію і символіку;

- основні правила електробезпеки.

вміти:

- читати електричні, електронні та мікропроцесорні схеми та документацію;

- визначати параметри і характеристики типових електротехнічних, електронних та мікропроцессорних елементів і пристроїв;

- виконувати вимірювання основних електричних величин;

- обирати необхідні електротехнічні пристрої, правильно їх експлуатувати із дотриманням правил безпеки та складати разом зі фахівцями-електриками технічні завдання на розробку електричних частин автоматизованих пристроїв та установок для керування виробничими процесами.

 Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті лабораторних робіт і виконанні індивідуальної контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – викладання дисципліни базується на попередньому вивченні дисциплін «Креслення», «Фізика» (використовується матеріал розділів «Електрика і магнетизм», «Фізика твердого тіла»), «Вища математика» (використовується знання студентами комплексних чисел, диференційного та інтегрального числення, векторного аналізу).

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни «Електропривод металургійних машин та агрегатів» і дипломному проектуванні.


1.2. Зміст дисципліни за темами


Тема 1. Розрахунок складних кіл постійного струму

Вступ до теорії електричних кіл. Основні закони електричних кіл. Електричне коло та його елементи. Визначення ЕРС, напруги, струму. Класифікація елементів кола. Ідеалізовані елементи кола. Еквівалентні схеми реальних пристроїв. Умовні додатні напрямки струмів та напруг. Схеми електричних кіл. Закон Ома. Закони Кірхгофа. Еквівалентні перетворення послідовного та паралельного з’єднань елементів кола. Енергетичний баланс в електричних колах. Метод законів Кірхгофа.


Контрольні запитання до теми 1

1. Області використання постійного струму.

2. Яка різниця між електричним колом та схемою його заміщення?

3. На яких законах базуються відомі методи розрахунку електричних кіл?

4. Режими роботи джерела електричної енергії.

5. Способи увімкнення приймачів електричного струму.

6. Як визначають напрямок ЕРС, напруги та струму?

7. Як визначають енергетичний баланс в електричних колах?

8. Описати методику розрахунку системи лінійних рівнянь в середовищі Mathcad за допомогою блоку Given … Find.

9. Описати методику розрахунку системи лінійних рівнянь в середовищі Mathcad за допомогою використання матричної форми запису розв’язка рівнянь.

10. Надати стислі відомості про системні константи середовища Mathcad та .


Тема 2. Розрахунок однофазного електричного кола змінного струму

Синусоїдні електричні величини. Комплексний метод аналізу. Змінні, миттєві, періодичні, пульсуючі електричні величини (струм, напруга, ЕРС), частота змін величин. Причини широкого розповсюдження синусоїдних величин. Зсув фаз між напругою та струмом. Деякі властивості комплексних чисел. Оригінал та зображення. Векторні діаграми. Сутність комплексного методу. Види електричних опорів в колі змінного струму та їх комплексний вираз. Закон Ома та Кірхгофа в комплексній формі.

Послідовне та паралельне з`єднання активних і реактивних приймачів. Послідовне з`єднання резистора, індуктивного та ємнісного елементів. Зв`язок між струмами та напругами. Комплексний опір. Векторні діаграми. Паралельне з`єднання резистора, індуктивного та ємнісного елементів. Зв`язок між струмами та напругами. Комплексна провідність. Векторні діаграми.

Потужність кіл синусоїдного струму. Активна, реактивна та повна потужність кола змінного струму. Коефіцієнт потужності та його значення для народного господарства. Заходи по підвищенню коефіцієнта потужності.


Контрольні запитання до теми 2

1. Які параметри характеризують синусоїдну електричну величину?

2. Що таке діюче значення синусоїдних струму,напруги, ЕРС?

3. З якою метою користуються діючими значеннями синусоїдних струму, напруги, ЕРС?

4. Що таке комплекси синусоїдних струму, напруги, ЕРС?

5. В чому полягають переваги комплексного методу зображення синусоїдних електричних величин?

6. Що таке зсув фаз? Чому дорівнюють кути зсуву фаз між напругами на резистивному, індуктивному та ємнісному елементах?

7. Чому дорівнюють кути зсуву фаз між струмом та напругою у послідовному R, L, C – колі?

8. Чому дорівнюють кути зсуву фаз між струмом та напругою у паралельному R, L, C – колі?

9. У чому полягає резонанс напруг та струмів? В яких колах вони реалізується?

10. Що характеризують активна, реактивна та повна потужності у колах однофазного змінного струму?


Тема 3. Трифазні кола змінного струму

Багатофазні кола та системи. Симетричний режим роботи трифазного кола. Багатофазне електричне коло. Фаза багатофазного кола. Багатофазна система величин (ЕРС, напруг, струмів). Симетричні та несиметричні багатофазні системи. Основна властивість симетричних систем величин. Переваги трифазних систем. Незв’язані та зв’язані трифазні кола. Основні визначення. Симетричний та несиметричний багатофазний приймач. Визначення симетричного режиму роботи. Аналіз роботи кола при з’єднанні приймача зіркою та трикутником. Співвідношення лінійних та фазних напруг та струмів

Потужність багатофазних кіл

Потужність багатофазних кіл як сума потужностей окремих фаз, що входять до їх складу. Активна, реактивна і повна потужності трифазного кола. Розрахунок потужностей через фазні та лінійні напруги та струми. Трикутник потужностей.

Несиметричний режим роботи трифазних кіл. Спрощуючі припущення, які приймають при аналізі несиметричних режимів роботи. Аналіз роботи кола при з’єднанні приймача зіркою. Роль нейтрального проводу. Аналіз роботи кола при з’єднанні приймача трикутником.


Контрольні запитання до теми 3

1. Які переваги мають трифазні кола порівняно з однофазними?

2. Які співвідношення між струмами та напругами існують при з’єднанні генератора «зіркою»?

3. Які співвідношення між струмами та напругами існують при з’єднанні генератора «трикутником»?

4. У чому полягають переваги чотирьохпровідних трифазних кіл?

5. Як зв’язані фазні та лінійні напруги при з’єднанні споживачів «зіркою»?

6. Роль нейтрального проводу.

7. Як зв’язані фазні і лінійні струми споживача, який з’єднаний «трикутником»?

8. Як розраховують активну, реактивну та повну потужності в трифазних колах?

9. Чому дорівнюють активна, реактивна та повна потужності в трифазних колах при симетричному навантаженні?

10. Яка перевага з’єднання споживачів «зіркою» у порівнянні з «трикутником»?


Тема 4. Трансформатор

Визначення трансформатора. Принцип дії, класифікація за різними ознаками. Область застосування. Визначення трансформатора. Принцип дії, класифікація за різними ознаками. Область застосування.
Рівняння первинної і вторинної обмоток однофазного трансформатра в комплексній формі. Магніторушійна сила (МРС) котушки. Обгрунтування сталості основного магнітного потоку трансформатора. Рівняння магніторушійних сил.

Визначення приведеного трансформатора. Визначення приведеного трансформатора та доцільність введення цього поняття. Умова еквівалентності реального та приведеного трансформаторів. Рівняння приведеного трансформатора та побудова на їх основі схеми заміщення трансформатора. Призначення окремих елементів схеми заміщення та визначення їх параметрів з дослідів холостого ходу та короткого замикання.

Трифазні трансформатори. Будова трансформатора. Принцип дії, способи увімкнення обмоток трансформатора. Група з`єднання. Вмикання трансформаторів на паралельну роботу.


Контрольні запитання до теми 4

1. Яка обмотка називається первинною, а яка вторинною?

2. Із якого матеріалу зроблений магнітопровід і чому?

3. Як визначити коефіцієнт трансформації трансформатора?

4. Що таке зовнішня характеристика трансформатора?

5. За рахунок чого зростає струм у вторинному колі трансформатора?

6. За рахунок чого зростає струм у первинному колі трансформатора?

7. Яким чином з’єднуються первинні і вторинні обмотки трансформатора?

8. Які величини залежать від схеми з’єднання обмоток трансформатора?

9. Що називається холостим ходом трансформатора?

10. Які втрати мають місце в експерименті холостого ходу?


Тема 5. Двигуни постійного струму

Область застосування електричних машин постійного струму. Принцип дії, класифікація за способом збудження (незалежне, паралельне, послідовне збудження). Механічні характеристики двигунів різних типів, їх особливості.
Пуск у хід та реверсування двигунів постійного струму.


Контрольні запитання до теми 5

1. Принцип дії двигуна постійного струму.

2. Від чого залежить величина ЕРС якоря двигуна?

3. Рівняння електричної рівноваги для двигунів постійного струму.

4. На яку величину напруга на затискачах двигуна відрізняється від ЕРС ?

5. Які ви знаєте характеристики двигунів постійного струму з паралельним збудженням?

6. Які ви знаєте характеристики двигунів постійного струму з послідовним збудженням?

7. Які ви знаєте характеристики двигунів постійного струму з змішаним збудженням?

8. Що таке реакція якоря і на що вона впливає?

9. Гальмівні режими двигунів.

10. Проблеми пуску ДПС.


Тема 6. Асинхронні двигуни

Область застосування асинхронних машин. Принцип дії, ковзання та межі його зміни для двигунів. Обертовий момент асинхронного двигуна та його залежність від напруги мережі, ковзання і опору обмотки ротора. Механічна характеристика. Особливості пуску у хід.


Контрольні запитання до теми 6

1. Пояснити принцип дії асинхронного двигуна.

2.Внаслідок чого з'являється момент, в асинхронного двигуна і від чого він залежить?

3. Як одержують обертове магнітне поле?

4. Яка частота обертання основного магнітного поля асинхронного двигуна? Яка можлива максимальна частота обертання поля при частоті струму живлячої мережі 50 Гц?

5. Як визначити число полюсів асинхронного двигуна за паспортними даними, якщо відомі частота обертання ротора і частота струму мережі?

6. Що таке ковзання? Як змінюється ковзання при рості навантаження двигуна?

7. Від чого залежить частота струму в обмотці ротора?

8. Чому при пуску двигуна виникають великі пускові струми в обмотках ротора і статора?

9. Які існують способи пуску асинхронних двигунів з метою зменшення пускового струму?

10. Що називається механічною характеристикою двигуна?


Тема 7. Електронні прилади

Електронно-дірковий перехід та його властивості Напівпровідникові діоди та їх характеристики. Електронні пристрої. Електронні підсилювачі. Електронні генератори.


Контрольні запитання до теми 7

1. Які матеріали використовують при виготовленні напівпровідників?

2. Що називається власною та домішковою провідністю напівпровідників?

3. Що таке основні та не основні носії зарядів?

4. Дати характеристику окремим видам p-n переходу.

5. Дати характеристику випрямляючим напівпровідниковим діодам.

6. Скільки p-n переходів мають біполярні транзистори?

7. Навести умовні позначення транзисторів у електронних схемах.

8. Навести електричну схему однонапівперіодного випрямляча.

9. Навести електричну схему двохнапівперіодного випрямляча.

10. Навести електричну схему трифазного випрямляча.


Тема 8. Мікропроцесорні пристрої

Мікропроцесори. Загальна характеристика мікропроцесора. Системи команд мікропроцесора. Прилад створення фрагмента мікропроцесорної системи керування для підтримання заданого значення технологічного параметра об`єкта.

Програмовані логічні контролери. Загальні відомості. Основи програмування логічних контролерів. Таймери та лічильники у програмованих логічних контролерах. Команди обробки даних програмованих логічних контролерів.

Програмовані електронні реле EASY. Електронні програмовані реле серії EASY. Приєднання джерела живлення та цифрових входів. вхідні кола змінної напруги. Вхідні кола постійної напруги. Приєднання аналогових входів. Приєднання вихідних кіл EASY. Релейні виходи. Транзисторні виходи. Входи та виходи модулів розширення. Входи та виходи при роботі у інформаційній мережі.

Контрольні запитання до теми 8

  1. Загальна характеристика мікропроцесора.

  2. Система команд мікропроцесора.

  3. Група арифметичних та логічних команд мікропроцесора.

  4. Група команд передачі управління мікропроцесора.

  5. Група команд управління стеком, вводом – виводом, стан мікропроцесора.

  6. Багатофункціональність мікропроцесорних систем.

  7. Програмовані логічні контролери. Загальні відомості.

  8. Основи програмування програмованих логічних контролерів.

  9. Таймери та лічильники у програмованих логічних контролерах.

  10. Команди обробки даних програмованих логічних контролерів.


2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ POБІT

1. Кожна робота повинна виконуватись в окремому зошиті (або на аркушах паперу, зшитих у зошит), на обкладинці якого повинні бути вказані: прізвище, ім’я та по батькові студента, його шифр та домашня адреса, номер контрольної роботи, спеціальність.

2. Писати слід на одній сторінці аркуша або залишати широкі поля.

3. Умова задачі повинна бути сформульована достатньо повно й чітко.

4. Основні положення рішення повинні мати пояснення. Рішення повинно ілюструватися схемами, рисунками, векторними діаграмами та ін. На електричних схемах треба вказати позитивний напрямок струмів.

5. Графічна частина роботи повинна бути виконана акуратно, за допомогою креслярського інструмента з обов’язковим додержанням масштабу.

6. Слід дотримуватись такого порядку запису при розрахунках: спочатку формула, потім підстановка числових значень величин, які входять у формулу без будь-яких перетворень, потім результат зі значенням одиниць виміру згідно з діючим Держстандартом.

7. У ході розв’язання задачі не слід змінювати один раз прийнятий позитивний напрямок струмів та найменування вузлів. При розв’язанні задачі різними методами одній i тій же величині слід надавати одне й те ж позначення.

8. Контрольна робота повинна мати перелік літератури, використаної при виконанні контрольної роботи, дату й підпис студента.

9. У прорецензованій роботі студент повинен у розділі "Робота над помилками" виправити всі зауваження.

10. Контрольна робота, що виконана не за своїм варіантом, не зараховується та повертається без перевірки.

Контрольні завдання мають 50 варіантів. Варіанти одного й того ж завдання відрізняються один від одного схемами та числовими значеннями заданих величин.

Вихідні розрахункові дані до задач визначають за двома останніми цифрами шифру студента. Якщо дві останні цифри більші за 50, то для визначення номера варіанту необхідно відняти 50. А якщо передостання цифра нуль то студент повинен виконувати варіант, який визначається останньою цифрою свого шифру.


3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ 1

«РОЗРАХУНОК СКЛАДНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ»


В задачі 1 розглядається розрахунок електричних схем зі змішаним з’єднанням резисторів і декількома джерелами живлення. Для їх розрахунку треба знати та вміти застосовувати закон Ома і закони Кірхгофа.

Електричним колом називається сукупність пристроїв, що утворюють замкнений шлях для протікання електричного струму, призначені для передачі, перетворення і розподілення електричної енергії (чи інформації) і, електромагнітні процеси в якому описуються поняттями електричний заряд, електрорушійна сила, струм, напруга. В електричних колах розрізняють вузли, гілки та замкнені контури.

Вузол – це точка, в якій з’єднуються три й більше гілок. Гілка – це ділянка електричного кола з послідовно з’єднаними елементами, по якій протікає однаковий струм та яка знаходиться між двома вузлами. Контур – це будь-який замкнений шлях, який проходить кількома гілками.

Електричні кола бувають розгалужені та нерозгалужені. У нерозгалуженому (послідовному) колі через усі його елементи перебігає один i той же струм.

3.1. Закон Ома


а) б) в)

Рис. 3 .1. а) –пасивна гілка; б) – активна гілка; в) – нерозгалужене коло.

(R – пасивний лінійній елемент, який має електричний опір)


а) закон Ома для пасивної гілки (рис. 1.1а):

I = U/R = U·G, (3.1)
величина G, зворотня опору, є електрична провідність, [См]:

G=1/R. (3.2)

б) закон Ома для активної гілки (рис. 1.1.б)

І=(±Е±U)/R; (3.3)

в) узагальнений закон Ома (рис.1.1.в):

І=Е/(R0+Rн), (3.4)

тут R0 – внутрішній опір джерела, Rн - опір навантаження.

3.2. Закони Кірхгофа

3.2.1. Перший закон Кірхгофа: Алгебраїчна сума струмів гілок, які з’єднані в одному вузлі, дорівнює нулю:

. (3.5)

Струми, які спрямовані к вузлу, вважаються додатними, від вузла – від’ємними.

3.2.2. Другий закон Кірхгофа: алгебраїчна сума ЕРС в незалежному замкненому контурі дорівнює алгебраїчній сумі спадів напруг на резисторах, які входять в цей контур:

(3.6)

Якщо напрямок ЕРС, або струму співпадає з обраним напрямком обходу контуру, - знаки Еі , RiIi – додатні; не співпадають – знаки від’ємні.

Другий закон Кірхгофа, який записаний для кола (мал.. 1.1.в),

E = IR0 + IRн = IR0 + U, звідки,

U = Е – IR0 (3.7)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні машини», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електричні машини» для студентів напряму 050702...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань icon1. Лінійні електричні кола постійного струму
Наведена робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Теоретичні основи електротехніки”,...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні апарати», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання на контрольну роботу до вивчення дисципліни «Електричні апарати» для...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 090101
Методичні вказівки до практичної частини та виконання тестових завдань з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи