Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної icon

Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
НазваМетодичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Сторінка1/9
Дата17.02.2014
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та контрольні завдання по дисц. “Основи екології”

для студентів

усіх спеціальностей


ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2002


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


по дисциплині “Основи екології”


Програма, методичні вказівки

та контрольні завдання для студентів заочної

форми усіх спеціальностей

Затверджено


на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 1 від 29.01.02.


ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2002


УДК

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по дисц. “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей. Уклали:

Бобилєв В.П., Беймо А.Г. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2002 ,--с.41

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Основи екології” та виконання контрольних завдань студентами усіх спеціальностей. Вони вміщують задачі дисципліни, загальні методичні вказівки, робочу програму з контрольними запитаннями та літературою по кожній темі. Контрольні завдання вміщують теоретичні питання за основними розділами дисципліни та практичні розрахункові завдання, які дозволяють студентам показати рівень засвоєння теоретичного матеріалу.


Укладачі: Бобилєв В.П., канд.техн.наук., проф.

Беймо А.Г, асист.


Відповідальний за випуск О.В. Саввін, канд. техн. наук, доц.


Рецензент Б.І. Мельніков, канд. техн. наук, доц., зав. каф. (ДГТХУ)


Редактор


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Екологія - це наука про взаємодію живих істот між собою і з навколишньою природою.

Основи екології - наукова дисципліна, що вивчає взаємодію господарської діяльності людини, зокрема, промисловості, транспорту, енергетики, з навколишнім природним середовищем, та розробляє принципи і засоби, що виключають прямі і побічні негативні антропогенні впливи на біосферу.

Екологічні проблеми безперервно зв'язані з технологічними процесами, обладнанням, організацією виробництва.

Вирішення цих проблем має особливо велике значення в коксохімічному та металургійних виробництвах, що характеризуються викидами шкідливих речовин в повітряний та водний басейни, а також забрудненням літосфери.

Завдання дисципліни - передати студентам знання про закономірності взаємодії суспільства та природи, основні природоохоронні проблеми, що виникають в умовах сучасного промислового виробництва, вплив зміненого середовища на людину, засоби захисту, відновлення і раціонального використання природних ресурсів, управління якістю навколишнього середовища на базі сучасних досягнень науки, техніки та технології з захисту навколишнього природного середовища.

Програма "Основи екології" допускає вивчення глобальних проблем екології; законів екології; основних понять екології; екологічних факторів та їхнього впливу; джерел та наслідків забруднення навколишнього середовища;

джерел і видів забруднення атмосфери; засобів охорони повітря від забруднення; джерел і видів забруднення води на металургійних підприємствах; факторів забруднення літосфери; класифікації шкідливих речовин, наслідків гострих і хронічних отруєнь, принципи нормування шкідливих речовин у навколишньому середовищі; засобів оцінки величини екологічних збитків.

У результаті вивчення дисципліни "Основи екології" студент повинен уміти:

а) кваліфіковано, на науковій основі і вимог законів охорони природи, ставити і вирішувати природоохоронні завдання;

б)виробляти інструментальні вимірювання числових показників стану навколишнього природного середовища;

в) виробляти розрахунки і здійснювати вибір обладнання для очищення;

г) оцінювати збитки, завдані природі від існуючих технологій.

Дисципліна "Основи екології'' базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні загальної хімії, фізики і вищої математики.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИПри вивченні літератури рекомендується вести конспект. Він допоможе систематизувати знання і буде потрібен при виконанні контрольної роботи та підготовці до заліку.

Питання для самоперевірки є доповненням при повторенні вивченого матеріалу.

Відповідати на питання треба після роботи над теоретичною частиною вивченої теми. Якщо при вивченні дисципліни виникають питання, то рекомендується звернутися до викладача кафедри для консультації. На протязі навчального року та у період екзаменаційної сесії в академії читаються дозорні лекції з основних підрозділів дисципліни. Лекції допомагають докладно розібрати ті питання, які недостатньо висвітлені у літературі, або складні до засвоєння.

Контрольна робота виконується студентом після вивчення матеріалу згідно з програмою та здається в академію на рецензію.

Якщо контрольна робота зарахована, то студент допускається до здачі заліку з дисципліни.

Залік є перевіркою підготовки студента. Під час здачі заліку студент повинен показати глибокі знання з теоретичних та практичних питань дисципліни, що вивчається.


ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


ТЕМА 1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета та завдання дисципліни "Основи екології"

Причина розвитку екологічних проблем людства. Розвиток глобальної екологічної кризи. Причини ї складові екологічної кризи. Тенденції зміни якості навколишнього середовища. Масштабне забруднення біосфери. Вплив чорної та кольорової металургії на навколишнє середовище.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ № 1

Під час вивчення теми № 1 потрібно усвідомити мету та завдання екології . Вивчити періоди розвитку взаємостосунків природи та людини, з'ясувати причини розвитку глобальної екологічної кризи, етапи розвитку кризи. Усвідомити масштаби забруднення біосфери. Знати, які захворювання мають бути наслідками забруднення навколишнього середовища важкими металами, нітратами та іншими забруднювачами. Усвідомити, що формування екологічного світогляду - це головний шлях виходу з екологічної кризи.

Література: [1], [2], [З].

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Завдання дисципліни "Основи екології".

2. Що таке екологія?

3.Охарактеризуйте періоди розвитку стосунків людства та при- роди з точки зору впливу на навколишнє середовище.

4.Перелічіть глобальні екологічні проблеми.

5.Перелічіть етапи розвитку глобальної екологічної кризи та охарактеризуйте кожен з них.

6.До чого призводить інтенсивне застосування мінеральних добрив у сільському господарстві?

7.До чого призводить забруднення водоймищ мінералізованими стоками?

8.До чого призводить забруднення водоймищ іонами кадмію? Цинку?

9.Що таке ДДТ? Чому його застосування заборонено?


ТЕМА 2. ВЧЕННЯ ПРО БІОСФЕРУ

Поняття "біосфера". Вчення Вернадського про біосферу. Межі біосфери. Основні етапи розвитку біосфери. Її склад. Функції та склад живої речовини. Біотичний кругообіг. Хімічний склад біосфери.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ № 2

Необхідно з'ясувати, хто першим застосував термін "біосфера", як розвивалося це поняття, внесок Докучаєва та Вернадського в розвиток вчення про біосферу. Виділити основні етапи розвитку біосфери. Погляди Вернадського та сучасних вчених на проблему появи життя на Землі. Вивчення цієї теми повинно дати поняття про новизну ідей Вернадського, властивості біосфери. Склад біосфери по Вернадському. Склад живої речовини: продуценти, консументи та редуценти. Схема біологічного кругообігу. Функції живоі речовини і значення кожної функції для біосфери. Хімічний склад біосфери. Макроелементи, мікроелементи, ультрамікроелементи. Класифікація хімічних елементів щодо їх ролі в біосфері.

Література: [2],З].

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ1.Що таке біосфера?

2.Де вперше виник термін "біосфера "?

3.В чому суть вчення Вернадського?

4.Чим визначається мета біосфери ?

5.Етапи розвитку біосфери.

6.Склад біосфери по Вернадському.

7.Функції живої речовини. Визначте значення кожної з них для біосфери.

8.Склад живої речовини.

9. Доведіть схему біотичного кругообігу.

10. Як класифікуються хімічні елементи щодо їх ролі у біосфері?

ТЕМА 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНИ ЕКОЛОГІЇ


Екологічна система. Класифікація екологічних систем. Біогеоценоз. Його схема. Біотоп, біохори, біоцикли. Біоценоз. Біологічний вид. Популяція. Природне середовище. Гомеостаз. Екологічні фактори, їх класифікація. Лімітуючий фактор. Зона оптимуму та зона песімуму фактора. Екологічна валентність. Стенобіонти та еврибіонти. Ланцюг трофічний. Ланцюги пасовиськ та детритні ланцюги. Показники ефективності трофічних ланцюгів. Принцип Реді. Сукцесія. Основні екологічні закони.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ № 3

Необхідно з'ясувати, що таке "екологічна система" і що таке "біогеоценоз". У чому їх різниця, як класифікуються екологічні системи за розмірами, з чого складається біогеоценоз. Уясніть, що таке вид біологічний, популяція. Природне середовище, його види. Екологічні фактори, їх класифікації, вплив на живі істоти. Екологічна валентність, класифікація живих організмів за екологічною валентністю. Лімітуючі фактори. Ланцюги живлення різних екологічних систем. Біомаса. Первинна та вторична сукцесії. Основні екологічні закони: біогенної міграції атомів, внутрішньої динамічної рівноваги, генетичної різноманітності, історичної незворотньості, константності, кореляції та інші.

Література: [1] , [2].


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Що таке екологічна система? Наведіть приклад.

2.Наведіть класифікацію екологічних систем.

3.Що головне в екологічній системі - органічний чи неорганічний компонент?

4.Що таке "біогеоценоз"?

5.Наведіть схему біогеоценозу.

6.У чому різниця понять "екологічна система" і "біогеоценоз"?

7.Що таке гомеостаз? Приклади гомеостазу.

8.Що таке біологічний вид? Приклад.

9.Що таке популяція? Приклад.

10.Що таке природне середовище?

11.Що таке екологічний фактор? Приклад.

12.Класифікація екологічних факторів.

13.Що таке абіотичні фактори? Приклад.

14.Що таке зона оптимуму та зона песімуму фактора?

15.Що таке лімітуючий фактор ?

16.Наведіть закон Лібіха.

17.Наведіть закон Шелфорда.

18.Як діють в екологічних системах механізми зворотнього зв'язку?

Якими вони бувають?

19.Що таке трофічні ланцюги?

20.Наведіть приклади трофічних ланцюгів.

21.Які показники використовуються для оцінки ефективності трофічних ланцюгів?

22.Що таке сукцесія ? Наведіть приклади.


ТЕМА 4. КРУГООБІГ РЕЧОВИНИ В БІОСФЕРІ. ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРУ НА КРУГООБІГ

Поняття про кругообіг: Кругообіг як засіб підтримування гомеостазу в біосфері. Великий геологічний кругообіг. Його схема. Малий біологічний кругообіг. Його схема. Поняття про біохімічні цикли. Біохімічні цикли елементів: вуглецю, сірки, фосфору, азоту. Вплив антропогенного фактора на кругообіг.

Література: [1], [2].


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Схема кругообігу вуглецю.

2.В які сполуки перетворюють азот бактерії - фіксатори азоту?

3.Що таке фотосинтез? Основна реакція.

4.Який вміст в атмосфері?

5.Які істоти здатні поглинати азот з повітря?

6.До чого може привести збільшення вмісту в атмосфері?

7.Що робиться з і в атмосфері?

8.Що роблять нітрифікуючі бактерії з сполуками азоту?

9.Схема малого біологічного кругообігу.

10.Вплив антропогенного фактора на кругообіг сірки.

11.Які сполуки утворюються в процесі денітрифікації?

12.Схема кругообігу сірки.

13.

Коли йде ця реакція?

14.До яких наслідків приводять антропогенні викиди ?

15.Вплив антропогенного фактора на кругообіг вуглецю.

16.Різниця між малим та великим кругообігами.

17.

Що показує ця реакція ?

18.Схема біохімічного циклу азоту.

19.У вигляді яких сполук рослини здатні поглинати сірку?

20.

Що показує ця реакція?

21.Що таке амоніфікація?

22.Які істоти здатні перетворювати молекулярний азот у сполуки, які поглинають рослини?

23.Вплив антропогенного фактора на кругообіг азоту.

24. Що показує ця реакція+ 9388,3 кДж ?

25.Процес саморегулювання вмісту в атмосфері?


ТЕМА 5. ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Показники, які використовують для нормування шкідливих речовин. Поняття про ГДК (гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин), ГДВ (гранично-допустимі викиди), ГДЕН (гранично-допустиме екологічне навантаження), МДР (максимально - допустимий рівень), КЕС (кризисна екологічна ситуація), СЗЗ (санітарно - захисні зони). Критерії визначення ГДК шкідливих речовин в атмосфері, гідросфері, грунтах. Види сукупної дії сумішок шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин за ступенем небезпеки, токсичною дією.

Література: [1], [6].

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Поняття про ГДК.

2.Поняття про ГДВ.

3.Поняття про ГДЕН.

4.Класи санітарно - захисних зон.

5.Критерії нормування шкідливих речовин в атмосфері.

6.Види ГДК в атмосфері.

7.Критерії нормування шкідливих речовин у гідросфері.

8.Критерії нормування шкідливих речовин у грунті.

9. Як класифікуються шкідливі речовини за ступенем небезпеки.

10. Види сукупної дії сумішок шкідливих речовин.

11.Аддитивна дія сумішок шкідливих речовин. Приклади.

12.Незалежна дія сумішок шкідливих речовин. Приклади.

13.Синергічна дія сумішок шкідливих речовин. Приклади.

14.Антагоністична дія сумішок шкідливих речовин. Приклади.

15.Шляхи попадання шкідливих речовин в організм.

16.Фактори, які впливають на токсичність речовин.

17.Як впливає хімічний склад на токсичність?

18.Як класифікуються речовини за токсичністю?


ТЕМА 6. АТМОСФЕРА, ЇЇ СКЛАД ТА ЗАХИСНІ ФУНКЦІЇ

Склад атмосфери. Функції ії захисних оболонок. Характеристика основних забруднювачів атмосфери. Парниковий ефект. Озонові дірки. Кислотні дощі. Смоги. Вплив металургійних виробництв на атмосферу.

Література: [2], [З], [5]


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Що таке атмосфера?

2.З яких оболонок складається внутрішня частина атмосфери?

3.Склад та значення тропосфери.

4.Характеристика та значення стратосфери.

5.Склад та значення стратопаузи.

6.Характеристика мезосфери та мезопаузи.

7.Склад та значення іоносфери.

8.Протоносфера, її значення для біосфери.

9.Магнітне поле Землі, його значення для біосфери.

10.Характеристика як забруднювача атмосфери : властивості, джерела викидів в атмосферу, вплив на людину та довкілля.

11.Характеристика як забруднювача атмосфери.

12.Парниковий ефект, його можливі наслідки.

13.Окисли сірки як забруднювачі атмосфери

14.Кислотні дощі, їх наслідки, схема утворювання.

15.Окисли азоту як забруднювачі атмосфери.

16.Руйнування озонового шару.

17.Смоги. Їх види. Схема утворювання.

18.Викиди основних металургійних виробництв.


ТЕМА 7. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ЗАБРУДНЕННЯМ АТМОСФЕРИ

Дослід світових держав у боротьбі з забрудненням атмосфери. Типи газоочищувальних установок, які використовуються у металургійних виробництвах.

Література: |1], [4], [5].

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Класифікація газоочищувальних апаратів.

2.Сухі пиловловлювачі : механічні та фільтруючі.

3.Промивачі: форсуночні скрубери, скрубери Вентурі та інші.

4.Рідинно - плівкові пиловловлювачі.

5.Електрофільтри.

6.Засоби очищення газовикидів від хімічних домішок.

7.Абсорбційні методи.

8.Адсорбційні методи.

9.Іонообмінні методи.

10.Термічне та термокаталітичне очищення.


ТЕМА 8. ГІДРОСФЕРА, ОХОРОНА ЇЇ ВІД ЗАБРУДНЕНЬ

Водні ресурси світу та України. Властивості води, їх значення для біосфери. Водовикористання та водоспоживання. Класифікація стічних вод. Забруднення води металургійними виробництвами. Методи очищення стічних вод.

Література: [1], [2], [5], [6].


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Які властивості води відрізняють її від речовин аналогічного складу?

2.Які властивості води мають особливе значення для біосфери?

3.Різниці між водовикористанням та водоспоживанням.

4.Типи систем водопостачання.

5.Класифікація стічних вод.

6.Основні забруднювачі води металургійних виробництв та їх вплив

на гідросферу

7.Механічні методи очищення води.

8.Основні апарати для механічного очищення води.

9.Фізико - хімічні методи очищення води.

10.Хімічні методи очищення стічних вод.

11.Електрохімічні методи очищення стічних вод.

12. Біохімічні методи очищення стічних вод.


ТЕМА 9. СТРАТЕГІЯ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА

Зміни в світогляді людства у кінці 60 - х років. Праці Римського клубу. Модель взаємодії та гармонічного розвитку стосунків природи та суспільства.


Література:

1.П.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурудуй. Основи загальної екології.- К.: Либідь, 1995 -367с.

2.П.В. Стадницкий, А.И. Родионов. Экология.- Санкт – Петербург: Химия, 1997 - 238с.

3.К.М. Петров. Общая экология. Санкт – Петербург: Химия ,1997 - 350с.

4.С.Б. Старк. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом производстве.- М.: Металлургия, 1977

5.Н.Р. Торочешников.Техника защиты окружающей среды. М.- Высшая школа,1989 -389с.

6.А.П. Шицкова, Ю.В. Новиков, Н.В. Климкина, В.Н. Шаприцкий. 0храна окружающей среды от загрязнения предприятиями черной металлургии.- М.: Металлургия, 1982.


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Номер варіанта обирається за двома останніми цифрами залікової книжки. Контрольне завдання складається з 3-х теоретичних питань та 2-х практичних завдань.

 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


0 варіант

1. Запишіть основні поняття екології : популяція, біоценоз, довкілля, екологічна ніша, екологічна система. Проілюструйте прикладами.

2. Значення математичного моделювання для екології. Наведіть фактори, які, як Вам здається, необхідно урахувати при складанні програми управління ресурсами великого водного басейну.

 1. Запишіть, що таке грунт та наведіть його характеристики.


1 варіант

1. Запишіть визначення екологічної системи та біогеоценозу. Наведіть схему біогеоценозу, різниця між біогеоценозом та екологічною системою.

2. Сучасне глобальне моделювання біосфери в екології. Проілюструйте прикладом.

3. Перерахуйте функції грунту.
2 варіант

1. Фотосинтез. Його роль у розвитку біосфери.

2. Наведіть концепцію стійкого розвитку біосфери.

 1. Перерахуйте фактори грунтоутворювання.


3 варіант

1. Перетворення енергії в екологічних системах.

2. Закон Лібіха. Проілюструйте прикладом.

3. Ерозія грунту. Види ерозії.

4 варіант

 1. Трофічні ланцюги. Наведіть приклади. Яка найбльша кількість кілець

у трофічному ланцюгу?Поясніть відповідь з використанням закону

Лінденмана.

2. Закон Шелфорда. Проілюструйте прикладом.

3. Перерахуйте причини деградації грунтів.


5 варіант

1. Закон зменшення енерговіддачі у природокористуванні. Наведіть приклади.

2. Сукцесія. Види сукцесій. Наведіть приклади.

3. Рекультивація земель. Види технічної рекультивації.

6 варіант

1. Лімітуючий фактор .Які фактори можуть бути лімітуючими? Наведіть

приклади.

 1. Визначення біосфери по Вернадському. Значення вчення Вернадсько-

го про біосферу.

3. Що таке атмосфера? Її склад та значення для біосфери.


7 варіант

1. Погляди Вернадського на проблему походження життя на Землі.

2. Демографічний "вибух" та глобальна екологічна криза.

3. Тропосфера. Її склад та значення для біосфери.


8 варіант

1. Як Ви розумієте принцип цілісності біосфери по Вернадському ? Наведіть приклади.

2. Чорнобильська катастрофа та екологічна криза.

3. Тропосфера. Її розміщення та значення для біосфери.


9 варіант

 1. Розкрийте роль живої речовини в еволюції Землі, використовуючи

книгу Вернадського ”Біосфера”.

 1. Висихання Аральського моря - катастрофа суперрегіонального масштабу.

3. Стратосфера, її склад, розміщення, значення для біосфери.


10 варіант

1. Основні етапи еволюції біосфери.

2. Знищення тропічних лісів та глобальна екологічна криза.

З. Стратопауза, її розміщення та значення для біосфери.


11 варіант

1. Розкрийте сутність концепції ноосфери по Вернадському.

2. За допомогою яких типів організмів відбувається біотичний кругообіг речовин? Наведіть схему кругообігу.

3. Іоносфера, її розміщення, склад, значення для біосфери.


12 варіант

1. Пояснить дію механізму саморегуляції вуглекислого газу в атмосфері.

Вплив антропогенних викидів на механізм саморегулювання.

2. Розкрийте сутність деструктивної функції живої речовини в біосфері.

3. Протоносфера, її склад, розміщення, значення для біосфери


13 варіант

1. Обгрунтуйте залежність обсягу і темпів фотосинтезу від господарсь-

кої діяльності людини.

2. Розкрийте сутність концентраційної функцїї живої речовини в біосфері.

3. Магнітне поле Землі. Його значення для біосфери.


14 варіант

1. Поняття про механізм негативного зворотнього зв'язку. Поясніть дію механізму негативного зворотнього зв'язку на прикладі безстічного озера.

2. Розкрийте сутність середоутворюючої функції живої речовини в біосфері.

3. Наведіть характеристику сучасних масштабів забруднення атмосфери.


15 варіант

1. Поняття про механізм позитивного зворотнього зв'язку. Обгрунтуйте

механізм дії позитивного зворотнього зв'язку при скиданні в річну

систему стічних вод високої мінералізації.

 1. Зміни газового складу атмосфери під впливом живої речовини в про-

цесі еволюції біосфери.

3. Угарний газ - забруднювач атмосфери. Його властивості, джерела, дія

на біосферу, ГДК (гранично-допустимі концентрації).

16 варіант

 1. Поняття про механізм позитивного зворотнього зв'язку. Обгрунтуйте

механізм дії позитивного зворотнього зв'язку на прикладі опустелювання та ерозії грунтів з урахуванням антропогенного фактора.

2. Дія живої речовини на літосферу в процесі еволюції.

3. - забруднювач атмосфери, його властивості, антропогенні джерела, дія на біосферу

. 17 варіант

1. Наведіть закони мінімумів Лібіха. Обгрунтуйте дію закону мінімумів Лібіха на прикладі екологічної системи лугу, якщо лімітуючим фактором буде засуха.

2. Дайте характеристику хімічного складу біосфери.

3. Парниковий ефект. Можливі наслідки для біосфери.

18 варіант

 1. Поняття про сукцесію. Який ефект від сукцесії буде відбувається в результаті пожежі у лісі ?

 2. Наведіть основний закон біосфери Вернадського. Поясніть, як Ви його

розумієте.

3. Окисли сірки - забруднювачі атмосфери. Джерела викидів, дія на біоту,

гранично-допустимі концентрації.


19 варіант

 1. Поняття про сукцесію.Її види. Яка сукцесія буде відбуватися в резуль-

таті заболочення грунтів у лісі?

 1. Наведіть визначення популяції, біологічний вид. Природне середови-

ще, його види.

3. Кислотні дощі. Причини виникнення. Реакції утворення. Наслідки.


20 варіант

 1. Поняття про сукцесію. Її види. Яка сукцесія буде відбуватися в результаті припинення обробки поля, на місці якого раніше був ліс?

 2. Екологічні фактори. Їх класифікація. Приклади.

 3. Окисли азоту – забруднювачі атмосфери. Їх властивості, джерела викидів, дія на біоту, гранично-допустимі концентрації.


21 варіант

1Чадний газ – забруднювач атмосфери. Джерела викидів, токсикологічна

характеристика, гранично-допустимі концентрації.

2. Поняття про екологічну валентність. Зони оптимуму та песімуму.

Еврибіонти та стенобіонти. Приклади.

3.Руйнування озонового шару. Причини. Наслідки. Основні реакції.


22 варіант

1.Бенз(а)пірен – забруднювач атмосфери. Джерела викидів, дія на біоту, гранично-допустимі концентрації.

2.Поняття про лімітуючий фактор. Приклади. Які, на Вашу думку, фактори мо жуть бути лімітуючими для популяції прісноводного рака?

3.Смог. Види смогів. Причини виникнення. Основні реакції. Наслідки.

23 варіант

1.Наведіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку глобальної екологічної кризи.

2.Трофічні ланцюги. Приклади. Показники оцінки ефективності трофічних ланцюгів.

3.Сполуки фтору – забруднювачі атмосфери. Їх джерела, дія на біоту.


24 варіант

1.Охарактеризуйте основні риси глобальної екологічної кризи.

2.Біотоп, біохори, біоцикли. Наведіть визначення та приклади.

3.Класифікація газоочищувальних апаратів за засобами очищення.


25 варіант

1.Обґрунтуйте верхню та нижню межі біосфери.

2.Поняття про гомеостаз, гомеостатичне плато. Наведіть приклади гомеостатичних реакцій.

3.Наведіть апарати, які використовують для сепарації крупнодисперсного

пилу з газового потоку.

26 варіант

1.Наведіть склад біосфери за Вернадським. Приклади.

2.Великий геологічний кругообіг. Наведіть схему.

3.Наведіть газоочищувальні апарати, які використовують для сепарації дрібнодисперсного пилу з газового потоку.


27 варіант

 1. Наведіть основні типи живих істот, з яких складається жива речовина біосфери.

 2. Поняття про біогеоценоз. Схема складу біогеоценозу. Різниця між екологічною системою і біогеоценозом.

3.Перерахуйте основні шляхи зменшення забруднення атмосфери.


28 варіант

 1. Розкрийте сутність енергетичної функції живої речовини в атмосфері.

 2. Поняття про екологічну систему. Класифікація екологічних систем за розміром. Проілюструйте прикладами.

 3. Роль зелених насаджень в зменшенні забруднення атмосфери. Обґрунтуйте, які дерева більше усього забирають пил і чому.


29 варіант

 1. Перерахуйте критерії нормування шкідливих речовин в атмосфері. Наведіть визначення, що таке гранично-допустима концентрація. Види ГДК в атмосфері населених пунктів, ГДК в повітрі робочої зони.

 2. Наведіть закон біогенної міграції та проілюструйте прикладами.

 3. Наведіть і опишіть схему колообігу вуглецю в біосфері з урахуванням антропогенного фактора.

30 варіант

 1. Вчення А. Тенслі про екосистему. Принципи функціонування екосистем.

 2. Роль продуцентів у біосфері.

 3. Шляхи розвитку суспільства, які забезпечують гармонію з природою.31 варіант

 1. Вчення В. М. Сукачова про біогеоценоз.

 2. Склад біосфери за В. І. Вернадським.

 3. Принципи раціонального природокористування.


32 варіант

 1. Класифікація екологічних факторів. Характеристика абіотичних факторів.

 2. Проблема сировинних ресурсів та шляхи її вирішення.

 3. Концепція ноосфери за В. І. Вернадським.


33 варіант

 1. Біотичні фактори. Їх приклади.

 2. Автомобільний транспорт – один з головних джерел забруднення атмосфери.

 3. Популяція, біологічний вид. Приклади.

34 варіант

 1. Біогеоценоз, його структура. Біоценоз. Біотоп.

 2. Саморегулювання в біосфері. Приклади.

3.Забруднення середовища різнорідними випромінюваннями та його наслідки.


35 варіант

 1. Енергетичні фактори формування навколишнього середовища.

 2. Хвороби, викликані забрудненнями води.

 3. Водний баланс біосфери.

36 варіант

 1. Радіаційний баланс термодинамічної системи “ земна поверхня – атмосфера”.

 2. Розповсюдження води у природі.

3.Глобальні кліматичні зміни.

37 варіант

 1. Вчення В. В. Шулєйкіна про географічні теплові машини.

 2. Характеристика водоспоживання у металургійній галузі.

 3. Фотосинтез. Його значення для біосфери.


38 варіант

 1. Причини розвитку екологічних проблем людства.

 2. Біохімічні методи очищення стічних вод. Їх сутність та застосування в металургійній промисловості.

 3. Характеристика показників, які використовують для нормування шкідливих речовин у довкіллі.


39 варіант

 1. Етапи розвитку взаємовідносин людства та природи.

 2. Поняття про ГДК в атмосферному повітрі. Види ГДК.

 3. Електрохімічні методи очищення стічних вод. Їх застосування при очищенні стоків металургійних виробництв.


40 варіант

 1. Етапи розвитку сучасної глобальної екологічної кризи.

 2. Поняття про ГДВ, ГДС, ГДЕН, МДР, СЗЗ. Їх характеристика.

 3. Хімічні методи очищення стічних вод. Їх застосування при очищенні стоків металургійних виробництв.

41 варіант

 1. Поняття про біосферу. Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу.

 2. Критерії визначення ГДК в атмосфері. Види ГДК в повітрі.

 3. Фізико-хімічні методи очищення стічних вод. Їх застосування при очищенні стоків металургійних виробництв.

42 варіант

 1. Поняття про біосферу. Межі біосфери. Основні етапи розвитку біосфери.

 2. Критерії визначення ГДК шкідливих речовин у водоймах. Види ГДК.

 3. Основні апарати, які використовуються для очищення стоків металургійних виробництв механічними методами.


43 варіант

 1. Склад біосфери по В. І. Вернадському. Склад живої речовини.

 2. Критерії визначення ГДК шкідливих речовин у ґрунтах.

 3. Механічні методи очищення стічних вод. Їх застосування для очищення стоків металургійних виробництв.

44 варіант

 1. Функції живої речовини.

 2. Види сукупної дії сумішок шкідливих речовин в атмосфері. Приклади.

 3. Класифікація домішок у стічних водах по Л. А. Кульскому. Вибір засобів очищення з застосуванням цієї класифікації.

45 варіант

 1. Поняття про біотичний кругообіг речовин. Його схема.

 2. Класифікації шкідливих речовин за ступенем небезпеки та токсичною дією.

 3. Системи водопостачання, які використовуються у промисловості.46 варіант

 1. Хімічний склад біосфери. Класифікація елементів за їх роллю в біосфері.

 2. Фактори, які впливають на можливість отруєння токсичною речовиною.

 3. Водопостачання та водоспоживання. Водні ресурси України.


47 варіант

 1. Класифікація елементів, які входять до складу живих істот.

 2. Склад атмосфери. Її значення для біосфери.

 3. Властивості води. Їх значення для біосфери.

48 варіант

 1. Поняття про екологічну систему. Принципи функціонування та класифікація екологічних систем за розміром.

 2. Функції захисних оболонок атмосфери.

 3. Термічне та термокаталітичне очищення викидів в атмосферу.

49 варіант

 1. Поняття про біогеоценоз. Його схема. Біотоп. Біохор. Біоцикл.

 2. Парниковий ефект. Причини виникнення. Можливі наслідки.

 3. Іонообмінні методи очищення викидів в атмосферу.

50 варіант

 1. Біологічний вид. Популяція. Природне середовище. Його види. Приклади.

 2. Озонові дірки. Причини виникнення.

 3. Адсорбційні засоби очищення викидів в атмосферу.

51 варіант

 1. Гомеостаз. Гомеостатичне плато. Засоби підтримання гомеостазу в

атмосфері.

 1. Кислотні дощі. Причини виникнення. Основні реакції. Наслідки.

 2. Характеристика засобів очищення газових викидів металургійних виробництв від хімічних домішок.

52 варіант

 1. Екологічні фактори. Їх класифікація. Приклади.

 2. Смог. Типи смогів. Причини виникнення. Головні реакції. Наслідки.

 3. Принципи дії електрофільтрів,які очищують газові викиди від дрібнодисперсного пилу.

53 варіант

 1. Поняття про лімітуючий фактор. Зони оптимуму та песімуму фактора. Закон Лібіха. Приклади.

 2. Поняття про кругообіг. Різниця між великим та малим кругообігами. Схема великого кругообігу.

 3. Принцип дії рідинно-плівочних пиловловлювачів.

54 варіант

 1. Екологічна валентність. Стенобіонти та еврибіонти. Приклади.

 2. Малий біотичний кругообіг. Його схема. Поняття про біохімічний цикл.

 3. Принцип дії форсуночних скруберів та скруберів Вентурі.


55 варіант

 1. Поняття про трофічний ланцюг, трофічну сітку. Ланцюги пасовиськ та детритні ланцюги. Приклади.

 2. Біохімічний цикл вуглецю.

 3. Принцип дії сухих механічних пиловловлювачів.

56 варіант

 1. Показники ефективності трофічних ланцюгів.

 2. Біохімічний цикл сірки.

 3. Принцип дії та характеристика сухих фільтруючих пиловловлювачів.


57 варіант

 1. Сукцесії. Види сукцесій. Приклади.

 2. Біохімічний цикл фосфору.

 3. Класифікація газоочищувальних апаратів, які використовуються у металургії.


58 варіант

 1. Зміни в світогляді людства у кінці 60-х років.

 2. Поняття про атмосферу. Склад внутрішньої частини атмосфери.

3.Поняття про біогеоценоз. Схема біогеоценозу. Різниця між екологічною системою та біогеоценозом.

59 варіант

 1. Засоби очищення промислових стічних вод гальванічних виробництв.

 2. Склад та значення тропосфери та тропопаузи.

 3. Гомеостаз. Приклади гомеостазу. Механізми негативного та позитивного зворотного зв’язку .

60 варіант

 1. Засоби переробки відпрацьованих травильних розчинів.

 2. Склад та значення стратосфери, стратопаузи та мезосфери.

 3. Поняття про біологічний вид, популяцію, природне середовище. Приклади.

61 варіант

 1. Біохімічний цикл азоту. Схема. Опис. Головні реакції.

 2. Засоби очищення стічних вод доменного виробництва.

 3. Іоносфера, протоносфера, магнітне поле Землі. Їх характеристика. Значення для біосфери.

62 варіант

 1. Антропогенний вплив на біохімічний цикл вуглецю.

 2. Засоби очищення стічних вод прокатного виробництва.

 3. Характеристика СО як забруднювача атмосфери. Його властивості. Джерела надходження в атмосферу. Вплив на людину та довкілля.


63 варіант

 1. Антропогенний вплив на біохімічний цикл сірки.

 2. Засоби очищення стічних вод коксохімічного виробництва.

 3. Характеристика СО2 як забруднювача атмосфери.

64 варіант

 1. Антропогенний вплив на біохімічний цикл фосфору.

 2. Засоби очищення стічних вод гірничодобувних виробництв.

 3. Парниковий ефект. Можливі наслідки.


65 варіант

 1. Антропогенний вплив на біохімічний цикл азоту.

 2. Екологічні фактори. Їх класифікація. Приклади.

 3. Характеристика окислів сірки як забруднювачів атмосфери.


66 варіант

 1. Абіотичні фактори. Приклади. Зона оптимуму та песімуму фактора.

 2. Кислотні дощі. Схема утворювання. Наслідки.

3.Формування екологічного світогляду – головний шлях виходу з екологічної кризи.

67 варіант

 1. Лімітуючий фактор. Закон Лібіха. Закон Шелфорда. Приклади.

 2. Характеристика окислів азоту як забруднювачів атмосфери.

 3. Дія механізмів зворотнього зв’язку в екологічних системах. Приклади.

68 варіант

 1. Трофічні ланцюги. Їх види. Приклади. Показники ефективності трофічних

ланцюгів.

 1. Руйнування озонового шару. Причини. Механізм. Наслідки.

 2. Поняття про токсичність речовини. Класифікація речовин за токсичністю.


69 варіант

 1. Фотосинтез. Основні реакції. Значення для біосфери.

 2. Вплив хімічного складу неорганічних та органічних речовин на їх токсичність.

 3. Кругообіг сірки у біосфері.

70 варіант

 1. Кругообіг азоту у біосфері .

 2. Продуктивність екосистем.

 3. Характеристика дії географічної теплової машини – “екватор-полюс”.

71 варіант

 1. Механізми саморегулювання вмісту вуглецю у біосфері.

 2. Трофічні зв’язки в екосистемі. Продуценти, консументи, редуценти.

 3. Характеристика дії географічної теплової машини – “океан-суша”.

72 варіант

 1. Піраміди мас, чисел та енергії. Трофічні рівні.

 2. Кругообіг азоту у біосфері.

 3. Характеристика дії географічної теплової машини - “система течій Світового океану”.

73 варіант

 1. Водообіг у біосфері. Рівняння водного балансу біосфери.

 2. Характеристика екологічної системи – “тундра”.

 3. Роль бактерій-азотофіксаторів та нітрифікуючих бактерій у біохімічному циклі азоту.

74 варіант

 1. Кругообіг фосфору у біосфері.

 2. Характеристика екологічної системи – “пустеля”.

 3. Позитивний зворотний зв’язок. Приклади його дії у біосфері.

75 варіант

 1. Прогноз зміни структури земельного фонду світу.

 2. Характеристика екологічної системи – “степ”.

 3. Поняття про ноосферу, техносферу. Шляхи управління природними екосистемами.

76 варіант

 1. Поняття про моніторинг довкілля. Глобальна система моніторингу довкілля.

 2. Характеристика екологічної системи – “саванна”.

 3. Циклічні кліматичні зміни. Впливи на клімат Землі.

77 варіант

 1. Поняття про адаптацію організмів до середовища. Фізіологічні та

морфологічні пристосування організмів до середовища проживання.

 1. Характеристика екологічної системи – “тайга”.

 2. Атмосфера. Її будова та значення для біосфери.78 варіант

 1. Поняття про екологічний фактор. Характеристика абіотичних факторів.

 2. Характеристика екологічної системи – “дубрава”.

3.Склад та захисні функції тропосфери, стратосфери, тропопаузи та стратопаузи.

79 варіант

 1. Світло – один з головних абіотичних факторів. Адаптації істот до нього.

 2. Характеристика екологічної системи – “березняк”.

 3. Склад та захисні функції іоносфери, протоносфери та магнітосфери.

80 варіант

 1. Температурні адаптації рослин та тварин.

 2. Характеристика екологічної системи – “лишайний ліс”.

 3. Масштаби забруднення атмосфери.


81 варіант

 1. Еврібіонти та стенобіонти.

 2. Характеристика екологічної системи – “субтропічний ліс”.

3. Кислі дощі. Забруднювачі , які викликають їх появу. Основні

реакції. Наслідки.

82 варіант

 1. Вологість – один з головних абіотичних факторів.Пристосування істот, які пов’язані з різною вологістю середовища.

2. Екологічна система – “тропічний ліс”.

 1. Очищення викидів металургійних виробництв від хімічних домішок.

83 варіант

 1. Характеристика морської екосистеми.

 2. Едафічні абіотичні фактори середовища.

 3. Санітарно-гігієнічна роль зелених насаджень в очищенні повітря.

84 варіант

 1. Вода , її властивості. Значення для біосфери.

 2. Характеристика прісноводної екосистеми.

 3. Біотичні екологічні фактори.

85 варіант

 1. Поняття про лімітуючий фактор.Закон толерантності.Приклади.

 2. Поняття про біосферу. Положення вчення В.І.Вернадського про біосферу.

 3. Розповсюдження води у біосфері.Запаси води в Україні.

86 варіант

 1. Масштаби забруднення внутрішніх водоймищ в Україні.

 2. Межі біосфери.Основні компоненти біосфери за В.І.Вернадським.

 3. Поняття про популяцію.Характеристики популяцій живих істот.87 варіант

 1. Біотоп , біохор , біоценоз , екосистема , біогеоценоз – основні поняття екології.

 2. Етапи розвитку біосфери.Кругообіг речовин у біосфері.

 3. Забруднення води нітратами та нітрітами. Джерела. Механізм впливу на біоту.Наслідки.

88 варіант

 1. Характеристика структури біоценозу.

 2. Хімічний склад біосфери.

 3. Поняття про ГДК та ГДС шкідливих речовин у прісній воді.

89 варіант

 1. Хімічні показники якості природних вод.

 2. Класифікація хімічних елементів по їх вмісту в живих істотах.

 3. Мутуалізм , коменсалізм , нейтралізм – біотичні фактори.90 варіант

 1. Паразитизм , хижацтво , анабіоз – біотичні фактори.

 2. Механічне очищення стічних вод металургійних виробництв.

 3. Природоохоронна система в Україні.

91 варіант

 1. Використання коагуляції та флокуляції для очищення стічних вод металургійних виробництв.

 2. Принципи раціонального природокористування.

 3. Вплив шумового забруднення на екологічні системи.

92 варіант

 1. Використання іонного обміну , адсорбції для очищення стічних вод металургійних виробництв.

 2. Раціональне використання та охорона надрових ресурсів.

 3. Погляди В.І.Вернадського та сучасних вчених на проблему появи життя на Землі.

93 варіант

 1. Склад живої речовини біосфери.

 2. Схема кругообігу вуглецю.

 3. Види ГДК в атмосфері.

94 варіант

 1. Макроелементи , мікроелементи , ультрамікроелементи – класифікація елементів по їх вмісту в живих істотах.

 2. Біогеоценоз.Його схема.

 3. Великий геологічний кругообіг.Його схема.95 варіант

 1. Закон генетичної різноманітності.Його значення.Приклади.

 2. Синергічна дія суміші шкідливих речовин.Приклади.

 3. Функції живої речовини.Значення кожної функції для біосфери.96 варіант

 1. Закон Лінденмана.Його значення для біосфери.

 2. Критерії формування шкідливих речовин у грунті.

 3. Шляхи попадання шкідливих речовин в організм.Токсичність шкідливих речовин.

97 варіант

 1. Газоочищувальні апарати , які використовують для сепарації дрібнодисперсного пилу з газового потоку.

 2. Сутність енергетичної функції живої речовини.

 3. Схема кругообігу вуглецю з урахуванням антропогенного фактора.

98 варіант

 1. Значення математичного моделювання для екології.Наведіть фактори , які , як Вам здається , необхідно урахувати при складанні програм управління ресурсами великого водного басейну.

 2. Сукцесія. Види сукцесії. Приклади.

 3. Закон мінімумів Лібіха. Обгрунтуйте дію закону на прикладі екологічної

системи лугу , якщо лімітуючим фактором буде засуха.

99 варіант

 1. Бенз(а)пірен – забруднювач атмосфери.Джерела викидів , дія на біоту , гранично-допустимі концентрації.

 2. Вчення В.М.Сукачова про біогеоценоз.

 3. Закон зменшення енерговіддачі у природокористуванні. Приклади.ІІ. Практична частина


Завдання 1.1 для варіантів 0-24


Чи буде шкідливою сумарна дія суміші речовин А,Б,В, якщо вони вміщуються в повітрі в концентраціях , мг/м.куб., наведених в таблиці 1. Концентрація якої речовини має бути зменшена та у скількі разів , якщо концентрація речовини Б збільшиться на 10 % , щоб суміш була безпечною ?


Таблиця 1

№варіанта

НАЗВА РЕЧОВИН


КОНЦЕНТРАЦІЯ

РЕЧОВИН,мг/м.куб.А

Б

В

А

Б

В


0.

Ацетон

Фенол

--

1

3

--


1.

Ацетон

Формальдегід

Фенол

10

10

50

2.

Етилен

Пропилен

Бутилен

1

10

5

3.

Метиловий спирт

Етиловий

спирт

CCl4

80

70

4

4.

Циклогексан

Бензол

--

9

3

--

5.

Оцтова

кислота

Оцтовий

ангідрид

--

2

3

--

6.

CO2

Пил цементу

--

70

10

--

7.

H2SO4

HCl

HNO3

9

8

4

8.

H2S

NH3

Анілін

1

10

20

9.

NO

NO2

SO2

5

3

3

10.

SO3

NO

NO2

13

0.3

0.7

11.

HF

SO2

SO3

0.06

0.7

0.08

12.

SO2

Фенол

NO

15

0.5

0.01

13.

SO2

CO

NO

0.9

1.0

0.4

14.

SO2

CO

Фенол

0.5

10

2

15.

SO2

NO

NO2

0.07

0.8

0.9

16.

SO2

H2S

--

0.1

0.2

--

17.

SO2

Ni

--

0.4

0.1

--

18.

SO2

H2SO4

--

0.2

0.1

--

19.

Гексан

Формальдегід

NO

3

3

0.8

20.

V2O5

Cr2O3

--

0.7

0.8

--

21.

V2O5

SO2

--

0.7

1.2

--

22.

V2O5

MnO

MnO2

0.8

0.3

0.1

23.

Анілін

SO2

H2S

0.9

0.1

0.2

24.

CO2

Cl2

NH3

0.1

0.8

7
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМетодичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по дисц. “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей. Уклали
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Політологія" для студентів усіх
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Політологія" для студентів усіх
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «експериментальні дослідження ливарних процесів» для студентів заочної форми навчання
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Експериментальні дослідження ливарних процесів» для студентів заочної...
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності»
...
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства енергетична електроніка робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів заочної...
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи