Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Скачати 238.76 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Дата17.02.2014
Розмір238.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Абразивна обробка.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Информационные технологии в научно-исследовательской работе.doc
5. /6 курс/КР Проектуванння спец_альнох технолог_чнох оснастки.djvu
6. /6 курс/КР Технолог_я машинобудування (спец_альн_ розд_ли).doc
7. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч1.pdf
8. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч2.pdf
9. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч3.pdf
10. /6 курс/Основи проектування систем техн_чного контролю технолог_чних процес_в.doc
11. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
12. /6 курс/Системи автоматизованого проектування технолог_чних процес_в.doc
13. /6 курс/Спец_альн_ верстати _ системи в загальному машинобудуванн_.doc
14. /6 курс/Функц_он менеджмент ТМ.doc
15. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методические указания к выполнению индивидуальных заданий по дисциплине «Информационные технологии в научно-исследовательской работе»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія машинобудування (спеціальні розділи)" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Функціональний менеджмент", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність»

для студентів технічних спеціальностей


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність»

для студентів технічних спеціальностей


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 339.166.5

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей /Укл.: А.О. Сулім-Тимовті, Т.С. Новородовська. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 16 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки, індивідуальні завдання та питання для заключного контролю з дисципліни «Інтелектуальна власність», наведена рекомендована література.

Призначена для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання.


Укладачі: А.О. Сулім-Тимовті, канд. техн. наук, доц.

Т.С. Новородовська, канд. біол. наук, доц.


Відповідальна за випуск Н.П. Корогод, канд. пед. наук, доц.


Рецензент О.В. Тертишна, канд. техн. наук, доц. (ДВНЗ «УДХТУ»)


Підписано до друку 02.02.2012. Формат 60x84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 0,94. Умов. друк. арк. 0,93. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

__________________________________

Редакційно-видавничій відділ НМетАУ


Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань з основ інтелектуальної власності та придбання навичок, необхідних для забезпечення охорони, використання та захисту прав інтелектуальної власності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття інтелектуальної власності, основні джерела міжнародного та національного регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності;

 • структуру національної системи охорони інтелектуальної власності;

 • основні властивості інтелектуальної власності як товару та нематеріального активу;

 • основні підходи до оцінки та методи оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності;

 • порядок оформлення та подання заявки на об’єкти права інтелектуальної власності.

вміти:

 • виявляти та ідентифікувати об’єкти інтелектуальної власності в залежності від існуючої системи класифікації;

 • пропонувати і здійснювати ефективні способи охорони інтелектуальної власності;

 • визначати послідовність, нормативно-правове та документальне забезпечення набуття прав;

 • застосовувати підходи, ефективні методи, алгоритм оцінки об’єктів права інтелектуальної власності та механізм їх введення у господарський обіг.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні заліку.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань (тести).

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є ознайомлювальною у сфері інтелектуальної власності і може бути пов’язана з дисциплінами економічного, технічного та гуманітарного напряму.


1. Загальні методичні вказівки


Структуру вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Розподіл навчальних годин (заочна форма навчання)
Усього

Чверть

I

Усього годин за навчальним планом

36

36

у тому числі:

Аудиторні заняття

4

4

з них:

лекції

4

4

лабораторні роботи

-

-

практичні заняття

-

-

семінарські заняття

-

-

Самостійна робота

32

32

Підсумковий контроль


Залік

ЗалікРобоча програма передбачає самостійну роботу, контрольовану викладачем, яка включає:

 • підготовку до аудиторних занять;

 • самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

 • виконання індивідуального завдання;

 • підготовку до контрольних заходів (залік).


2. Рекомендована література


Основна


1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України.


3. Цивільний кодекс; Цивільний процесуальний кодекс України; Постанови Пленуму Верховного суду України в цивільних справах: станом на 1 травня 1991 р. / Відп. ред. П.І. Шевчук. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 496 с.

4. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник /П.М. Цибульов. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. –172 с.

5. Кожарська І.Ю. Право інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності: Навч. посібник / І.Ю. Кожарська. – К.: Держінстінтелвласн.; 2008. – 144 с.

6. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності: Академічний курс /За ред. О.А. Підопригори. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – К.: ВД Ін Юре, 2004. – 672 с.

7. Артемьев Е.И. Патентоведение: Учебн. для вузов /Е.И. Артемьев, М.М.Богуславский, Р.П. Вчерашний и др. Под ред. В.А. Рясенцева – 3-е изд., перераб. и доповн. – М.: Машиностроение, 1984. – 351 с.

8. Азбука авторского права /Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1982. – 104 с.

9. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник/ В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

10. Патентна документація України: Посібник / Держ. департамент інтелект. власності, ДП Укр. ін-т пром. власності; С.Д. Куса. – 2-е вид., доповн. – К.: 2007. – 176 с.


Додаткова (електронний ресурс)


1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу.: http://zakon2.rada.gov.ua.

2. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу.: http://zakon2.rada.gov.ua.

3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу.: http://zakon2.rada.gov.ua.


3. Програма і питання для заключного контролю


Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1

№№ тем

Назва розділу / теми та її зміст

Види занять

Ауд.

Лекції

Сам. робота

1

2

3

4

5

1

Система інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. Об`єкти і суб`єкти права інтелектуальної власності. Національна та міжнародна законодавча база інтелектуальної власності. Структура національної системи охорони інтелектуальної власності.

1

1

4

2

Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності. Процедура оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності, комплект документації, нормативні акти, мито та збори.

1

1

6

3

Економічне значення інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як інтелектуальний капітал. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.

1

1

4

4

Захист та розпорядження правами інтелектуальної власності. Система захисту прав інтелектуальної власності. Форми та способи захисту прав інтелектуальної власності. Передача прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Види договорів.

1

1

6

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4

5

5

Індивідуальне завдання

-

-

12

Загалом

4

4

32Питання для контролю


1. Що таке власність?

2. Дайте визначення поняттю «Інтелектуальна власність».

3. Що являється об’єктом права інтелектуальної власності?

4. Хто є суб’єктом права інтелектуальної власності?

5. У чому полягає роль патентної документації?

6. Охарактеризуйте державну систему правової охорони інтелектуальної власності.

7. Назвіть основні завдання Державної служби з питань інтелектуальної власності.

8. Перелічіть основні організації, які підпорядковані Державній службі з питань інтелектуальної власності.

9. Назвіть основні кодекси України, які містять норми щодо права інтелектуальної власності.

10. Дайте визначення поняттю «Винахід».

11. Назвіть об’єкти винаходу.

12. Укажіть умови патентоздатності винаходу.

13. Охарактеризуйте експертизу заявки на винахід.

14. Дайте визначення поняттю «Корисна модель».

15. Укажіть умови патентоздатності корисної моделі.

16. Назвіть об’єкти корисної моделі.

17. Охарактеризуйте експертизу заявки на корисну модель.

18. Дайте визначення поняттю «Промисловий зразок».

19. Укажіть умови патентоздатності промислового зразка.

20. Назвіть об’єкти промислового зразка.

21. Охарактеризуйте експертизу заявки на промисловий зразок.

22. Дайте визначення поняттю «Знак для товарів та послуг».

23. Назвіть об’єкти знаків для товарів та послуг.


24. Охарактеризуйте експертизу заявки на знак для товарів та послуг.

25. Дайте визначення поняттю «Економіка інтелектуальної власності».

26. Охарактеризуйте основні складові економіки інтелектуальної власності.

27. Охарактеризуйте класифікацію видів інтелектуального капіталу.

28. Дайте визначення поняттю «Людський капітал».

29.Охарактеризуйте основні підходи щодо оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності.

30. На підставі яких видів договорів здійснюється розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?

31. Охарактеризуйте систему захисту прав інтелектуальної власності.

32. Назвіть основні форми та способи захисту прав інтелектуальної власності.

33. Охарактеризуйте антимонопольне законодавство у сфері інтелектуальної власності.


4. Індивідуальне завдання

Інструктивно-методичні матеріали щодо виконання індивідуальних завдань


Обсяг роботи – 3-4 стандартні сторінки друкованого (комп’ютерного) тексту.

Об'єктом розробки є конкретний об’єкт інтелектуальної власності – знак для товарів і послуг, який розроблений особисто студентом.


Пояснювальна записка повинна включати наступні дані:

1. Заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг (Додаток А).

2. Зображення знака, що заявляється (окремо у чорно-білому або кольоровому виконанні).

3. Опис знака (на окремому аркуші).

4. Перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за міжнародною класифікацією товарів та послуг (Додаток Б).

5. Довіреність.


Критерії оцінювання індивідуального завдання представлені в таблиці 4.1.


Таблиця 4.1
Критерії

Максимальна кількість балів

1

2

3

1

Послідовність аналізу

2

2

Вміння застосувати інформаційні джерела

2

3

Наявність узагальнень

2

4

Оригінальність підходу

2

5

Глибина опрацювання інформаційного матеріалу

2

6

Оформлення

2


Максимальна загальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання індивідуального завдання, дорівнює 12 балам.

Оцінка знань проводиться по загальній кількості балів, набраних кожним студентом, а саме:

«відмінно» – при кількості набраних балів від 10 і більше;

«добре» – при кількості від 7 до 9;

«задовільно» – від 4 до 6.


Література до індивідуального завдання


1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

2. Конституція України.

3. Цивільний кодекс України.


Додаток А

Заява про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні

[220] Дата подання заявки

[210] Номер заявки


[511] МКТП

[531] Індекси Міжнародної класифікації

зображальних елементів знака


Заява

про реєстрацію знака для

товарів і послуг в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державне підприємство "Український інститут промислової власності"
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601


Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) зареєструвати зазначене

в заявці позначення як знак для товарів і послуг на ім'я заявника(ів)


[731] Заявник(и):


(зазначається повне ім'я або повне найменування заявника(ів), його(їх) повна поштова адреса та код держави згідно зі стандартом ВОІВ ST.3)

Код за ЄДРПОУ (для заявників – юридичних осіб України)
Прошу (просимо) встановити пріоритет знака за датою:

 подання попередньої(іх) заявки(ок) у державі-учасниці Паризької конвенції (навести дані під кодами 310, 320, 330)

 відкриття виставки (навести дані під кодом 230)


[310] Номер попередньої заявки

[320] Дата подання попередньої заявки[330] Код держави

подання заявки згідно зі

стандартом ВОІВ ST.3[230] Дата відкриття виставки[750] Адреса для листування, повне ім'я або найменування адресатаТелефон: Факс: Електронна адреса: (E-mail)

[740] Прізвище та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власностіТелефон: Факс: Електронна адреса: (E-mail)


[540] Зображення знака

[541]  в зображенні використані стандартні символи

[546]  в зображенні використані нестандартні символи


[591] Зазначення кольору (кольорової гами) знака:


Продовження додатка А

[511] Перелік товарів та (або), які класифіковані згідно з Міжнародною класифікацією

товарів і послугЯкщо опис знака чи перелік товарів і/або послуг не вміщуються у

відведеній графі, то вони повністю наводяться на окремому аркуші

як додаток до заяви та підписуються заявником


Перелік документів, що додаються:

Кількість аркушів

Кількість примірників

 документ про сплату збору за подання заявки комплект фотокопій переклад на українську мову додаткових матеріалів документ, який засвідчує повноваження довіреної особи (довіреність) перелік товарів і/або послуг, для яких просять охорону знака документ про участь у виставці опис знака інший документ (вказати)Додаткові відомості (необхідне зазначити)

[390] Реєстрація(ії) в країні походження


[554]  Об'ємний знак [551]  Колективний знак


[646] Номери і дати інших заявок,

які пов'язані з цією у правовому відношенні


[646] Номери і дати інших заявок,

пов'язаних з даною у правовому відношенні
М.П.

______________ _______________ _______________

(Підпис заявника або (Прізвище, ініціали) (Дата підпису)

представника)


Додаток Б


МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ (МКТУ 9)

ТОВАРЫ

Класс 1 Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

Класс 2 Краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

Класс 3 Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

Класс 4 Технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения.

Класс 5 Фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Класс 6 Обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [не электрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.

Класс 7 Машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы.

Класс 8 Ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.

Класс 9 Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня.

Класс 10 Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

Класс 11 Устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарнотехнические.

Класс 12 Транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

Класс 13 Огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.

Класс 14 Благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

Класс 15 Музыкальные инструменты.

Класс 16 Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

Класс 17 Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

Класс 18 Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

Класс 19 Неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

Класс 20 Мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

Класс 21 Домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

Класс 22 Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное волокнистое сырье.

Класс 23 Нити текстильные и пряжа.

Класс 24 Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.

Класс 25 Одежда, обувь, головные уборы.

Класс 26 Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.

Класс 27 Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные.

Класс 28 Игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

Класс 29 Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

Класс 30 Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.

Класс 31 Сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод.

Класс 32 Пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Класс 33 Алкогольные напитки (за исключением пива).

Класс 34 Табак; курительные принадлежности; спички.

УСЛУГИ

Класс 35 Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Класс 36 Страхование: финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

Класс 37 Строительство; ремонт; установка оборудования.

Класс 38 Телекоммуникации.

Класс 39 Транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

Класс 40 Обработка материалов.

Класс 41 Воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

Класс 42 Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба.

Класс 43 Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.

Класс 44 Медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.

Класс 45 Персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц.


ЗМІСТ

Характеристика дисципліни …………………………………………….

3

1. Загальні методичні вказівки ………………………………………….

4

2. Рекомендована література…………………………………………….

4

3. Програма і питання для заключного контролю……………..

6

4. Індивідуальне завдання………………………………………………..

8

Додаток А…………………………………………………………………………….

10

Додаток Б…………………………………………………………………………….

12

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconРобоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Математика для економістів» для студентів економічних спеціальностей (АР)
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва” для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи