Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни icon

Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Скачати 408.32 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Дата17.02.2014
Розмір408.32 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Абразивна обробка.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Информационные технологии в научно-исследовательской работе.doc
5. /6 курс/КР Проектуванння спец_альнох технолог_чнох оснастки.djvu
6. /6 курс/КР Технолог_я машинобудування (спец_альн_ розд_ли).doc
7. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч1.pdf
8. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч2.pdf
9. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч3.pdf
10. /6 курс/Основи проектування систем техн_чного контролю технолог_чних процес_в.doc
11. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
12. /6 курс/Системи автоматизованого проектування технолог_чних процес_в.doc
13. /6 курс/Спец_альн_ верстати _ системи в загальному машинобудуванн_.doc
14. /6 курс/Функц_он менеджмент ТМ.doc
15. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методические указания к выполнению индивидуальных заданий по дисциплине «Информационные технологии в научно-исследовательской работе»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія машинобудування (спеціальні розділи)" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Функціональний менеджмент", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів"

для студентів спеціальності 7.05050201


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів"

для студентів спеціальності 7.05050201


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 621.99 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів” для студентів спеціальності 7.05050201/ Укл.: С.Л. Негруб.- Дніпропетровськ: НМетАУ,2013.- 25 с.


Наведені рекомендації до вивчення дисципліни ”Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів”; мета і завдання дисципліни; необхідний обсяг знань і умінь студентів у результаті її вивчення; методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни.

Призначена для студентів спеціальності 7.05050201– технологія машинобудування заочної форми навчання


Укладачі: С.Л. Негруб, доцент

Відповідальний

за випуск В.С. Гришин, к-т. техн. наук, доц.


Рецензент В.О. Єрмократьєв, канд.техн.наук, доц. (НМетАУ)

ЗМІСТ

ВСТУП 6

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 7

2 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 8

3 ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 9

4 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 17ВСТУПДисципліна "Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів " є однієї з основних профілюючих дисциплін спеціальності 7.05050201, що формує спеціальну підготовку інженера-механіка по машинобудуванню.

"Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів", як навчальна дисципліна, являє собою дидактично обґрунтовану систему знань і практичних навичок проектування систем технічного контролю технологічних процесів при високих техніко-економічних показниках виробництва. Мета викладання дисципліни "Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів" – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для проектування сучасних технологічних процесів технологічного контролю та графічної проектної документації.

Після вивчення даної дисципліни студенти повинні вміти:

 • визначати технологічність конструкції при технічному контролі;

 • визначати трудомісткість контрольних робіт і операцій контролю;

 • складати типовий маршрутно-операційний технологічний процес технічного контролю деталей, що обробляються різанням;

 • аналізувати результати контролю і оцінювати стан технологічної дисципліни за показниками, що її характеризують.

Для вивчення дисципліни "Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів" необхідне знання дисциплін, які вивчались раніше: матеріалознавство; проектування і виробництво заготовок; технологія конструкційних матеріалів; взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри; деталі машин; теорія різання; різальний інструмент; металообробні верстати і промислові роботи; теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин.


1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИВідповідно до навчального плану дисципліну „Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів" вивчають студенти спеціальності 7.05050201 „Технологія машинобудування”. Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання - 174 академічних годин. Розділ годин за семестрами, видами занять і видами контролю представлено в таблиці 1.1


Таблиця 1.1 - Розділ годин за семестрами, видами занять і видами контролю

Семестр

Усього,

годин

Види занять

Види контролю

Аудиторні, годин

Лекційні, годин

Практичні, годин

Самостійна робота,

годин

IX

(I)

174

30

20

10

144

Контрольна робота,

іспит


Робоча навчальна програма дисципліни з указівкою тем і методичних вказівок до лекційного матеріалу наведена в розділі 3.

Передбачені програмою практичні заняття, їх теми і відведений аудиторний час на їх виконання наведені в розділі 4.

При вивченні дисципліни "Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів" планується контрольована викладачем самостійна робота, що передбачає:

самостійне вивчення розділів дисципліни, що не викладається на лекціях;

 • вивчення лекційного матеріалу;

 • виконання індивідуального завдання.2 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Дунаев И.М. и др. Организация проектирования системы технического контроля. М.: Машиностроение, 1981. – 191 с. ил.
 1. Технический контроль в машиностроении. Справ очник проектировщика /Под общ. ред. В.Н. Чуприна, А.Д. Никифорова – М.: Машиностроение, 1987, - 512 с. ил.


Додаткова


 1. Активный контроль в машиностроении: Справочник /Под редакцией Е.И. Педя. 2-е изд. перераб. и доп.– М.: Машиностроение, 1978. -352 с.

 2. Оптические приборы в машиностроении: Справочник. – М.: Машиностроение, 1974, -238 с.

 3. Зимин А.П., Игнатов А.В. Техминимум контролёра – машиностроителя. Пособие для контролёров механических цехов. Изд. 3-е, перераб. , исп. и доп. Машгиз, 1957.3 ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИРозподіл навчальних годин за темами і видами занять з дисципліни "Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів" наведено в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1 - Розподіл навчальних годин за темами і видами занять

№ тем

Найменування тем

За видом занять, годин

Аудиторні

Лекційні

Практичні

Самостійне вивчання

1

Вступ. Загальні відомості про технічний контроль. Основні поняття, терміни і визначення у галузі технічного контролю (ТК).

0,5

0,5

-

4

2

Технологічність конструкції при технічному контролі (ТКТК).

1,5

1,5

-

8

3

Проектування технологічних процесів і операцій ТК.

4

4

-

16

4

Типові технологічні процеси технічного контролю.

1,5

1,5

-

8

5

Організація контролю якості продукції у процесі виробництва.

4

2

2

8

6

Оцінка рівня технічного контролю

4

2

2

8

7

Економічна ефективність технічного контролю.

1

0,5

0,5

4

Усього

30

20

10

112

Відповідно до навчальної програми студент зобов’язаний засвоїти всі теми дисципліни. Нижче наводяться зміст робочої програми і методичні вказівки до вивчення окремих тем з поділом на лекційне і самостійне вивчення.


Тема 1 Вступ. Загальні відомості про технічний контроль. Основні поняття, терміни і визначення у галузі технічного контролю (ТК). (4,5 години)


Лекційний матеріал (0,5 години)


Технічний контроль, вимірювання, технічне діагностування, випробування. Контроль якості продукції, технологічного процесу, засобів технологічного оснащення, дотримання, технологічної дисципліни. Летючий, безперервний і періодичний контроль. Рухомий і стаціонарний контроль.

Об’єкт контролю. Ознака, що контролюється та її характеристика. Контролепридатність. Засоби, методи та умови контролю.


Самостійне вивчення (4 години)


Основні принципи проектування технічного контролю. Характеристика стадій та етапів проектування системи технічного контролю [1].

[1,С.4-11], [2,С.160-172]


Питання для самоперевірки


 1. Дайте визначення термінам «технічний контроль», «технічне діагностування», «випробування» та поясніть між ними різницю.

 2. Як здійснюється контроль якості продукції, технологічного процесу, засобів технологічного оснащення, дотримання, технологічної дисципліни?

 3. Які використовуються види контроля на виробництві?

 4. Як визначається контролепридатність об’єкту контроля?

 5. Чим відрізняються летючий, безперервний і періодичний контроль.

 6. Чим відрізняються рухомий і стаціонарний контроль?

 7. В чому полягають принципи проектування технічного контролю?

 8. Наведіть та охарактеризуйте стадії та етапи проектування системи технічного контролю.

Тема 2 Технологічність конструкції при технічному контролі (ТКТК). (9,5 годин)


Лекційний матеріал (1,5 години)

Поняття про технологічність конструкції при технічному контролі (ТКТК). Показники технологічності. Основні техніко-економічні показники технологічності, додаткові показники технологічності при технічному контролі. Оцінка рівня ТКТК.


Самостійне вивчення (8 годин)


Забезпечення технологічності конструкції при технічному контролі. Загальні відомості. Методи забезпечення контролепридатності. Вимоги до контролепридатності [1].

[1, С.11-20], [2, С.259-274]


Питання для самоперевірки


 1. Дайте визначення поняттю «Технологічність конструкції при технічному контролі»?

 2. Чим відрізняється поняття «технологічність конструкції при технічному контролі» від поняття «технологічність деталі»?

 3. Які показники технологічності конструкції при технічному контролі вам відомі? Наведіть їх.

 4. Поясніть відмінність основних техніко-економічних показників технологічності від додаткових показників технологічності конструкції при технічному контролі.

 5. Як виконується оцінювання рівня технологічності конструкції при технічному контролі?

 6. Як забезпечується технологічності конструкції при технічному контролі?

 7. Наведіть методи забезпечення технологічності конструкції при технічному контролі.

Тема 3 Проектування технологічних процесів і операцій ТК. (20 годин)


Лекційний матеріал (4 години)


Програма контролю. Правила технологічного проектування ТК. Основні етапи розробки процесів контролю. Визначення об’єму контролю.

Вибір засобів контролю.


Самостійне вивчення (16 годин)

Класифікація операцій контролю. Автоматизація технічного проектування технічного контролю. Ознайомлення з формами технологічної документації [1,2]. [1, С.20-37], [2, С.172-205]


Питання для самоперевірки


 1. Дайте визначення поняттю «програма контролю».

 2. У чому полягають правила технологічного проектування технічного контролю?

 3. Назвіть основні етапи розробки процесів контролю.

 4. Чим відрізняються етапи контролю між собою та чи можна нехтувати одним з них?

 5. Як визначити об’єм контролю на виробництві?

 6. За яких вимог виконується вибір засобів контролю?

 7. Як залежить вибір засобів контролю від виду виробництва?

 8. Як класифікують операції контролю?

 9. Які методи автоматизації проектування технічного контролю вам відомі? Наведіть приклади.

 10. Які форми документів використовують при проектуванні технічного контролю? З якими ви вже зустрічались як технолог?

 11. На яких етапах технологічного процесу ви зустрічаєтесь з одним з видів технічного контролю та як він називається?


Тема 4 Типові технологічні процеси технічного контролю. (9,5 години)


Лекційний матеріал (1,5 години)


Вихідні передумови побудови типового процесу ТК. Ознаки категорії об’єктів контролю та вимоги, які до них пред’являються.

Роботи з типізації технологічних процесів контролю. Особливості ТК при обробці різанням. Схема класифікації і класифікатор деталей, що оброблюються різанням, як об’єкт контролю.


Самостійне вивчення (8 годин)


Аналіз стану та методика системного проектування типових процесів контролю.

Ознайомлення з проектуванням технологічних процесів контролю у заготівельно-штампувальному виробництві, литковому виробництві, після термообробки [1,2].

[1, С.37-49], [2, С.206-231]


Питання для самоперевірки


 1. У чому полягають вихідні передумови побудови типового процесу ТК?

 2. Які ознаки категорії об’єктів контролю ви можете назвати?

 3. Які вимоги висуваються до об’єктів контролю?

 4. Що таке робота з типізації технологічних процесів контролю?

 5. В чому полягає робота з типізації технологічних процесів контролю

 6. В чому полягають особливості ТК при обробці різанням?

 7. Які види ТК крім ТК при обробці різанням ви можете назвати?

 8. З якою метою використовують класифікатор деталей, що оброблюються різанням?

 9. Як створюється технологічний процес технічного контролю деталей, що обробляються різанням та чим він відрізняється від у заготівельно-штампувальному виробництві, литковому виробництві, після термообробки?


Тема 5 Організація контролю якості продукції у процесі виробництва. (8,5 годин)


Лекційний матеріал (0,5 години)


Проектування організації технічного контролю на підприємстві.

Вхідний, операційний і приймальний контроль. Особливості організації ТК в залежності від типу виробництва.

Організація контролю технологічної дисципліни (КТД). Об’єкти КТД ті їх основні ознаки, що контролюються (технологічний процес, виріб, виконавці, технологічна і конструкторська документація, засоби технологічного оснащення, робоче місце).


Самостійна робота (8 годин)


Порядок проведення КТД. Реалізація результатів КТД. Відповідальність за дотримання і контроль КТД. Контроль точності технологічних процесів [1,2].

[1, С.49-60], [2, С.232-258]


Питання для самоперевірки


 1. Як організувати технічний контроль на підприємстві?

 2. Як відрізнити вхідний, операційний і приймальний контроль?

 3. Чи здатен операційних контроль замінити приймальний контроль?

 4. Навіщо проводити вхідний контроль?

 5. Дайте визначення терміну «технологічна дисципліна»?

 6. Як проводиться контроль технологічної дисципліни (КТД)?

 7. Як організовується контроль технологічної дисципліни?

 8. Наведіть порядок проведення КТД.

 9. Як реалізувати результати КТД?

 10. Хто вважається відповідальним за дотримання і контроль КТД?

 11. Як проводиться контроль точності технологічних процесів?


Тема 6 Оцінка рівня технічного контролю (8,5 годин)


Лекційний матеріал (0,5 годин)


Показники рівня технічного контролю. Методи оцінки рівня технічного контролю. Трудомісткість та розцінки на розробку процесів технічного контролю.


Самостійне вивчення (8 годин)


Методи визначення основних показників контролю.

[1, С. 60-69], [ 2, С. 335-348]


Питання для самоперевірки


 1. За якими показниками визначається рівень технічного контролю?

 2. За якими методами оцінюється рівень технічного контролю ?

 3. Поясніть з чого складається трудомісткість розробки процесів технічного контролю?

 4. Поясніть як складається трудомісткість розробки процесів технічного контролю?

 5. Назвіть методи визначення основних показників контролю.


Тема 7 Економічна ефективність технічного контролю. (4,5 години)


Лекційний матеріал (0,5 години)


Структура витрат на контроль об’єкта та величини економічного ризику. Достовірність контролю. [1,2].


Самостійне вивчення (4години)


Оцінка економічної ефективності впровадження прийомного статичного контролю. Економічна ефективність стандартизації методу технологічного проектування технічного контролю .[1, С. 69-76], [2, С. 277-288]


Питання для самоперевірки


 1. З чого складається структура витрат на контроль об’єкта?

 2. Дайте визначення терміну «достовірність контролю»?

 3. Як визначають достовірність контролю?

 4. Як проводиться оцінка економічної ефективності впровадження прийомного статичного контролю?

 5. За якими показниками відбувається оцінка економічної ефективності впровадження прийомного статичного контролю?4 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯПри вивченні дисципліни студенти виконують на кафедрі технології машинобудування наступні практичні заняття.

1. Ознайомлення з порядком відпрацювання конструкції виробу на ТКТК (4 години)

2. Розбір структури типового маршрутно-операційного процесу ТК деталей, що обробляються різанням (клас Б)) (2 години)

3. Визначення розряду робіт і професій виконавців контролю. Розбір методики розрахунку числа контролерів в залежності від типу виробництва (4 години)

4. Аналіз результатів контролю і оцінка стану технологічної дисципліни за показниками, що характеризують технологічну дисципліну (2 години)

5. Ознайомлення з організацією контролю засобів технологічного оснащення виробництва (2 години)

6. Показники рівня технічного контролю (2 години)

7. Вивчення впливу трудомісткості на розцінки технічного контролю (2 години)

Мета практичних занять – навчити проектувати системи технічного контролю технологічних процесів.


5 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ


З метою закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні дисципліни студенти повинні виконати індивідуальні завдання . Варіанти завдання на роботу зазначені в пункті 5.2 відповідно останнім двом цифрам залікової книжки. Згідно отриманого варіанту виписуємо номери 5 питань та виписуємо їх з переліку питань( пункт 5.1).

Перш ніж приступити до виконання індивідуального завдання, потрібно вивчити теоретичний матеріал відповідно до програми і проробити методичні вказівки по виконанню даної роботи.

При виконанні індивідуального завдання всі пояснення до розв’язуваних питань повинні викладатися коротко, послідовно й зрозуміло.

Індивідуальні завдання повинні бути оформлені в рукописному варіанті або набрані на комп’ютері на аркушах білого папера формату А4 (297х210). Розміри полів на аркушах: лівого – 20 мм, правого – 10 мм, верхнього і нижнього – 20 мм. Розділи можуть поділяється на підрозділи, пункти і т.д.

У випадку відсутності рекомендованої літератури, необхідної для виконання контрольної роботи, дозволяється використовувати наявні на підприємстві чи в бібліотеці довідники, галузеві нормативи, літературу інших періодів видання з обов’язковою вказівкою найменування джерела, сторінки, номера таблиці й інших даних використовуваних джерел.

Прислані індивідуальні завдання перевіряються викладачем і в залежності від якості її виконання або приймаються до захисту, або повертаються на доробку. Індивідуальне завдання остаточно приймається викладачем після співбесіди зі студентом.


5.1 Індивідуальні завдання


При виконанні індивідуального завдання необхідно дати відповіді послідовно на п’ять питань (табл. 5.1)

Таблиця 5.1 - Варіанти індивідуальних завдань

№ п/п

1 ВОПР.

2 ВОПР.

3 ВОПР.

4 ВОПР.

5 ВОПР.

1

1

11

22

43

97

2

2

12

23

44

65

3

3

13

24

45

66

4

4

14

25

46

67

5

5

15

26

47

68

6

6

16

27

48

69

7

7

17

28

49

70

8

8

18

29

50

71

9

9

19

30

51

72

10

10

20

31

52

73

11

11

21

32

53

74

12

12

33

54

75

82

13

13

83

34

55

76

14

14

24

35

56

77

15

15

45

36

57

78

16

16

66

37

58

79

17

17

67

38

59

80

18

18

68

39

60

81

19

19

59

40

61

82

20

20

10

41

62

83Продовження табл. 5.1

№ п/п

1 ВОПР.

2 ВОПР.

3 ВОПР.

4 ВОПР.

5 ВОПР.

21

21

61

42

85

94

22

22

63

40

54

38

23

23

64

71

55

89

24

24

8

41

28

99

25

25

9

82

42

75

26

26

1

54

65

76

27

27

2

34

55

77

28

28

3

35

56

78

29

29

4

36

57

79

30

30

1

22

43

87

31

31

2

23

44

65

32

32

3

24

45

66

33

33

37

58

80

54

34

34

38

59

81

91

35

35

39

60

82

94

36

36

40

61

83

92

37

37

41

62

84

95

38

38

42

85

18

99

39

39

10

54

19

100

40

40

43

17

63

97

41

41

34

65

52

100

42

42

35

66

11

27

43

43

36

67

50

59

44

44

47

68

29

78

45

45

48

69

28

39

46

46

49

70

27

36

47

47

50

71

26

37

48

48

51

72

25

80

49

49

52

73

24

12

50

50

53

74

23

70

Продовження табл. 5.1

№ п/п

№ п/п

№ п/п

№ п/п

№ п/п

№ п/п

51

51

12

46

86

10

52

52

11

44

66

50

53

53

10

90

77

22

54

54

19

1

23

67

55

55

18

19

91

66

56

56

17

2

24

46

57

57

12

68

48

92

58

58

18

3

25

47

59

59

14

69

27

93

60

60

100

26

48

92

61

61

32

27

85

96

62

62

33

50

40

69

63

63

37

58

80

96

64

64

38

59

81

98

65

65

39

60

82

17

66

66

40

61

83

16

67

67

41

62

84

100

68

68

37

58

80

86

69

69

38

59

81

85

70

70

39

60

82

94

71

71

40

61

83

55

72

72

41

62

84

30

73

73

42

85

7

21

74

74

80

14

6

27

75

75

43

26

5

97

76

76

44

65

4

2

77

77

45

66

3

27

78

78

46

67

13

59

79

79

47

68

14

50

80

80

48

69

15

51

Продовження табл. 5.1

№ п/п

№ п/п

№ п/п

№ п/п

№ п/п

№ п/п

81

81

49

70

16

52

82

82

50

71

17

61

83

83

51

72

18

64

84

84

52

73

19

12

85

85

53

74

20

67

86

86

1

53

21

10

87

87

2

44

66

90

88

88

3

90

22

22

89

89

4

1

23

67

90

90

5

55

91

100

91

91

6

2

24

46

92

92

7

68

28

92

93

93

8

3

25

47

94

94

9

69

29

93

95

95

10

26

48

99

96

96

11

27

50

86

97

97

12

50

40

30

98

98

37

58

80

2

99

99

38

59

81

4

100

100

39

60

82

5


5.2 Питання до варіантів індивідуальних завдань


 1. Технічний контроль. Розкрити зміст визначення.

 2. Сутність і задачі технічного контролю у машинобудівному виробництві.

 3. Система технічного контролю. Складові системи і їх характеристики.

 4. Сутність понять “Вимірювання”, “Технічне діагностування”, “Випробування”.

 5. Різновиди контролю і їх характеристики в залежності від об’єкту контролю, за етапами технологічного процесу, за часом проведення.

 6. Різновиди контролю і їх характеристики в залежності від місця його проведення.

 7. Сутність понять: “Об’єкт технічного контролю (ТК)”, “Ознака, що контролюється”, і їх характеристики.

 8. Характеристики понять: “Засоби контролю”, “Методи контролю”, “Умови контролю”.

 9. Різновиди методи контролю в залежності від засобів контролю, що застосовуються, і їх сутність.

 10. Назвати основні елементи технологічного процесу ТК і надати їх характеристики.

 11. Технологічність конструкції при технічному контролю (ТКТК). Сутність поняття ТКТК.

 12. Критерії (показники), за якими визначається і оцінюються ТКТК.

 13. Як визначаються основні показники оцінки ТКТК?

 14. Як визначаються додаткові показники оцінки ТКТК?

 15. Оцінка рівня ТКТК. Показники та методика оцінки рівня ТКТК.

 16. Порядок відпрацювання конструкції виробу на ТКТК.

 17. Послідовність і основний зміст робіт з відпрацювання ТКТК.

 18. Правила технологічного проектування ТК. Вимоги щодо розробки технології контролю.

 19. Основні етапи розробки процесів контролю та задачі, що вирішуються на цих етапах.

 20. Порядок визначення об’єму контролю.

 21. Порядок виробу засобів контролю.

 22. Визначення розряду робіт і професій виконавців контролю. Показники, за якими визначаються розряди робіт і професії виконавців.

 23. Нормування операцій контролю. Показники, за якими нормуються операції контролю. Визначення цих показників.

 24. Методика визначення числа контролерів в залежності від типу виробництва і кількості основних виробничих робітників.

 25. Типові процеси ТК. Вихідні передумови побудови типового процесу ТК.

 26. Ознаки категорій об’єктів контролю та вимоги, які до них ставляться.

 27. Організація контролю якості продукції у процесі виробництва. Організація і проведення вхідного, операційного та приймального контролю.

 28. Особливості організації ТК в залежності від типу виробництва (одиничне і дрібносерійне, середньосерійне, крупносерійне та масове виробництво).

 29. Організація контролю технологічної дисципліни (КТД).

 30. Об’єкти КТД і їх основні ознаки, що контролюються.

 31. Методика аналізу контролю і оцінки стану технологічної дисципліни.

 32. Організація контролю засобів технологічного оснащення.

 33. Організація робіт з обміну, аналізу та оформлювання браку.

 34. Оцінка рівня технічного контролю. Показники, за якими визначається рівень технічного контролю.

 35. Методи оцінки рівня технічного контролю.

 36. Приведіть якісні ознаки ТК.

 37. В чому полягає технічне завдання для технічного контролю?

 38. Якими вимогами необхідно керуються при розробці технології контролю?

 39. Що містить маршрут ТК у загальному вигляді?

 40. Дайте визначення поняттю «Технічна діагностика» та в чому вона полягає?

 41. Що відносять до характеристик об'єкту ТК?

 42. Дайте визначення поняттю «Технічна пропозиція» та в чому вона полягає?

 43. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою та поясніть кожен з її компонентів.

 44. Дайте визначення поняттю «Випробування» та в чому вони полягає?

 45. Дайте визначення поняттю «Ескізний проект» та в чому він полягає?

 46. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою

КВ = ОВ / N , та поясніть кожен з її компонентів.

 1. Назвіть етапи рішення задач при відпрацюванні конструкції на технологічність при технічному контролі.

 2. Дайте визначення поняттю «Контрольні випробування» та в чому вони полягають?

 3. Поясніть термін «Контролепридатність конструкції».

 4. Що відноситься до основних техніко-економічних показників ТКТК?

 5. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою , та поясніть кожен з її компонентів.

 6. Що таке «типізація елементів контролю» та з якою метою вона проводиться?

 7. Що являється відмітними особливостями ТК при обробці деталей різанням?

 8. Поясніть термін «Засіб контролю».

 9. Що містить «Робоча конструкторська документація» з точки зору ТК?

 10. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою та поясніть кожен з її компонентів.

 11. З чого складається контроль якості продукції?

 12. Дайте визначення терміну «контрольний зразок».

 13. Поясніть термін «програма контролю».

 14. Поясніть термін «методика контролю».

 15. З яких документів береться початкова інформація для розробки системи ТК ?

 16. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою та поясніть кожен з її компонентів.

 17. З яких заходів складається контроль техпроцесу?

 18. Дайте визначення терміну «Зразковий зразок» та поясніть, в чому полягає його відмінність від «контрольного зразка».

 19. Які показники відносять до додаткових техніко-економічних показників ТКТК?

 20. Поясніть термін «Умови контролю» та наведіть їх.

 21. Що включає в себе контроль технологічного оснащення?

 22. Які показники відносять до додаткових технічних показників ТК?

 23. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою

ТПК = ТКП КТ та поясніть кожен з її компонентів.

 1. Назвіть показники та їх значення, які відповідають нормальним умовам контролю.

 2. Дайте визначення терміну «активний контроль» та наведіть приклади його використання.

 3. Дайте визначення терміну «руйнуючий метод контролю».

 4. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою та поясніть кожен з її компонентів.

 5. Дайте визначення терміну «пасивному контроль» та наведіть приклади його використання.

 6. Дайте визначення терміну «неруйнуючий метод контролю».

 7. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою

С К = С З + С А + С Э + С О + С ПК + ( С С – С / С ) та поясніть кожен з її компонентів.

 1. Що таке приймальний контроль та з якою метою він проводиться?

 2. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою

Т ПК = t УСД + t МДР + t ПК та поясніть кожен з її компонентів.

 1. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою та поясніть кожен з її компонентів.

 2. З якою метою проводиться профілактичний контроль та в чому він полягає?

 3. З якою метою проводиться органолептичний контроль та в чому він полягає?

 4. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою та поясніть кожен з її компонентів.

 5. Приведіть послідовність оцінки економічної ефективності технічного контролю.

 6. За якими показниками ведеться оцінювання ефективності технічного контролю та поясніть їх складові.

 7. Чим відрізняється написання технологічного процесу технічного контролю від написання технологічного процесу виробництва деталі?

 8. Чи можна вважати одним і тим самим технологічний процес технічного контролю й перелік контрольних операцій в технологічному процесі виробництва деталі?

 9. Наведіть показники при оцінюванні стану технологічної дисципліни.

 10. Дайте визначення терміну «Технологічна дисципліна» та наведіть об’єкти контролю технологічної дисципліни.

 11. Наведіть об’єкти контролю технологічної дисципліни та їх основні контрольні ознаки.

 12. Розкажіть, як організовується контроль технологічного оснащення на виробництві.

 13. Наведіть основні положення про організацію робіт по обліку, аналізу й оформленню браку.

 14. Дайте визначення терміну «брак».

 15. Які заходи по усуненню браку слід проводити на виробництві для його усунення й зменшення?

 16. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою та поясніть кожен з її компонентів.

 17. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою та поясніть кожен з її компонентів.

 18. Поясніть, про що можна дізнатися скориставшись формулою та поясніть кожен з її компонентів.

 19. Наведіть загальні положення про організацію робіт по обліку, аналізу та оформленню браку.

 20. Надайте характеристику методам оцінки рівня технічного контролю на підприємстві та поясніть їх особливості.

 21. Які види технічного контролю вам відомі та поясніть їх призначення.

 22. Які особливості організації технічного контролю існують в залежності від типу виробництва.Схожі:

Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Ресурсозберігаючі технології та охорона довкілля для студентів напряму 050401 металургія / Укл. Н. Д. Ванюкова., М. В. Ягольник Дніпропетровськ:...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи