Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" для студентів спеціальності 090202
Скачати 260.04 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" для студентів спеціальності 090202
Дата17.02.2014
Розмір260.04 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Абразивна обробка.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Информационные технологии в научно-исследовательской работе.doc
5. /6 курс/КР Проектуванння спец_альнох технолог_чнох оснастки.djvu
6. /6 курс/КР Технолог_я машинобудування (спец_альн_ розд_ли).doc
7. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч1.pdf
8. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч2.pdf
9. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч3.pdf
10. /6 курс/Основи проектування систем техн_чного контролю технолог_чних процес_в.doc
11. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
12. /6 курс/Системи автоматизованого проектування технолог_чних процес_в.doc
13. /6 курс/Спец_альн_ верстати _ системи в загальному машинобудуванн_.doc
14. /6 курс/Функц_он менеджмент ТМ.doc
15. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методические указания к выполнению индивидуальных заданий по дисциплине «Информационные технологии в научно-исследовательской работе»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія машинобудування (спеціальні розділи)" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Функціональний менеджмент", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконанняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА

та методичні вказівки до виконання

контрольної роботи з дисципліни

"Системи автоматизованого проектування

технологічних процесів"

для студентів спеціальності 8.090202

Дніпропетровськ НМетАУ 2000


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА

та методичні вказівки до виконання

контрольної роботи з дисципліни

"Системи автоматизованого проектування

технологічних процесів"

для студентів спеціальності 8.090202

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол №1 від 29.02.2000

Дніпропетровськ НМетАУ 2000

УДК 658.512.22.011.56 (031)

Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" для студентів спеціальності 8.090202 /Укл. О.Г. Ясев. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2000. - 31 с.


Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклади виконання деяких розділів.

Призначені для студентів спеціальності 8.090202 - технологія машинобудування.


Укладач: О.Г. Ясев, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.С. Гришин, канд. техн. наук, доц.


Рецензент Р.П. Дідик, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри технології гірничого машинобудування (Національна гірнича академія України)


Редактор О.І. Лук'янець

Підписано до друку 18.09.2000 Формат 60x84 1/16. Папір друк. Друк плоский

Облік. - вид. арк. 1.82. Умов. друк. арк. 1.79. Тираж 100 пр. Замовлення № 55.


Національна металургійна академія України,

49600, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4


ЗМІСТ

 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З

 2. РОБОЧА ПРОГРАМА 5

 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ 7

3.1. Технічне забезпечення САПР ТП 8

 1. Програмне забезпечення САПР ТП 10

 2. Інформаційне забезпечення САПР ТП 11

 3. Методичне забезпечення САПР ТП 19

ЛІТЕРАТУРА 27

ДОДАТКИ 28


31

Додаток 3 Условные коды элементов информационной модели деталиНаименование элемента

Код

Примечание

Вид (технологический класс) детали

Вал

Д01
Втулка

Д02
Рьгчаг (некруглий стержень)

ДОЗ
Корпус

Д04
Элементы зубчатых передач

Д05

Материал детали

Чугун

МОЇ
Сталь

М02
Цветной сплав

МОЗ
Неметалл

М04

Вид поверхности

Плоский торец поверхности вращения

гай
Плоскость произвольная

П012
Наружная цилиндрическая поверхность

П021
Внутренняя цилиндрическая поверхность

П022
Наружная коническая поверхность

ПОЗІ
Внутренняя коническая поверхность

П032
Наружная резьба

П041
Внутренняя резьба

П042
Шпоночньїй паз

П051
Фасонная поверхность

П061
Зубчатых профиль

П071


30

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для спеціальності 8.090202 - технологія машинобудування - дисципліна "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" (САПР ТП) викладає зміст і особливості автоматизованого виконання проектних процедур під час розробки технологічних процесів механоскладального виробництва за допомогою ЕОМ.

Дисципліна "САПР ТП" вивчається студентами дистанційних форм навчання в XI семестрі. Для студентів передбачається читання лекцій з найбільш складних питань курсу, виконання практичних, лабораторних і контрольної робіт. Основною формою вивчення даної дисципліни є самостійна робота студентів з літературними джерелами.

Вивчення розділів дисципліни здійснюється в послідовності, що рекомендується. Значну допомогу у вивченні дисципліни дають теоретичні відомості, що роз'яснюють методику виконання контрольної роботи. Контроль якості засвоєння вивченого матеріалу виконується студентом самостійно за допомогою питань для самоперевірки.

Контрольна робота повинна виконуватися студентами тільки після вивчення і засвоєння теоретичного курсу. Контрольна робота включає відповіді на питання завдань й оформлюється відповідно до даних методичних вказівок і основних вимог ЕСКД.

Завдання на контрольну роботу видається студенту індивідуально. Після виконання контрольна робота захищається студентом у процесі обговорення з викладачем.  1. Мета викладання дисципліни

А
3
втоматизація проектування технологічних процесів в десятки разів
зменшує терміни підготовки виробництва за рахунок автоматизації інженерної праці не тільки під час виконання,так званих,"рутинних" робіт, але, на


сучасному етапі розвитку обчислювальної техніки, також і в творчій сфері діяльності.

Широке застосування САГІР ТП стримується недостатньою кількістю кадрів технологів, які мають відповідні знання для ефективного використання САПР ТП на практиці. Тому мета даної дисципліни - на основі засвоєння теоретичних знань в галузі розробки та використання САПР навчити студентів кваліфіковано застосовувати на практиці методи і засоби автоматизованого проектування технологічних процесів.


1.2. Задача вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни - ознайомлення з сучасними методами проектування технологічних процесів за допомогою ЕОМ, вибору і розробки комплексів технічних засобів САПР ТП, організації структури програмного забезпечення і баз даних, вибору алгоритмів рішення проектних процедур.


1.3. Рекомендації до вивчення дисципліни

Для успішного вивчення дисципліни "САПР ТП" студент повинен мати відповідний обсяг знань з технології машинобудування, металообробного обладнання, технологічної оснастки, математичного моделювання та інформатики. Технолог-машинобудівник є користувачем вже розробленої та створеної системи автоматизованого проектування, яка базується на технічних, програмних та інформаційних компонентах з відповідними характеристиками. У результаті вивчення курсу студент повинен засвоїти, що проектування технологічних процесів за допомогою САПР є ефективною сучасною формою організації технологічної підготовки виробництва, яка дозволяє в швидкозмінних умовах багатономенклатурного виробництва в найкоротший термін розробляти оптимальні технологічні процеси.

4

Додаток 2


Приложение к заданию на контрольную работу


Эскиз детали
Дополнительная информация для создания информационной модели детали

Материал детали

Сталь 45

Масса детали, кг

1.2

Твердость поверхностей, НВ

200

Неуказанные предельнне отклонения размеров, квалитет

12

Погрешность формы поверхностей, мкм

10029

Додаток 1 ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ

на контрольну роботу з дисципліни "САПР технологічних процессов"

1. Охарактеризувати основні вимоги до технічного забезпечення САПР ТП.
Зобразити структурну схему, описати призначення та технічні

характеристики елементів комплексу технічних засобів АРМ технолога.

2. Охарактеризувати структуру і призначення елементів програмного забезпечення САПР ТП.

Описати склад та призначення елементів прикладного програмного забезпечення САПР ТП.

3. Охарактеризувати основні вимоги та елементи, що входять до складу баз даних.

Описати особливості реляційного підходу при побудові бази даних.

Розробити структуру фрагмента бази даних, що містить такі елементи інформації:

різець, свердло, абразивний інструмент, фреза, протяжка, різальний інструмент, зенкер, лезовий інструмент, розгортка, шліфувальне коло, довбач, притир.

Розробити інформаційну модель заданого валу.

4. Охарактеризувати призначення методичного забезпечення САПР ТП і його співвідношення з іншими компонентами САПР ТП.

Розробити алгоритм вибору методу виготовлення заготовки та зобразити його графічну схему.

28

5 1. РОБОЧА ПРОГРАМАТЕМА 1. ВСТУП.

Особливості технологічного проектування в сучасних умовах. Склад задач технологічної підготовки виробництва. Стадії та етапи проектування технологічних процесів. Методи рішення технологічних задач. Складові частини процесу проектування. Проектні процедури.


ТЕМА 2. СКЛАД І СТРУКТУРА САПР ТП.

Основні компоненти САПР ТП. Взаємодія компонентів САПР ТП. Вимоги до технічного, програмного та інформаційного забезпечення САПР ТП. АРМ технолога і спеціальні мережі.


ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦІОНУВАННЯ САПР ТП. Задачі САПР ТП для одиничного, серійного і масового типів виробництв.


ТЕМА 4. ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЕТАЛІ (ІМД).

Принципи та особливості побудови ІМД для задач проектування технологічних

процесів


ТЕМА 5. ОСНОВНИЙ АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОЦЕДУР. Формальний опис проектної процедури. Особливості реалізації проектних процедур технологічного проектування в автоматизованому режимі


ТЕМА 6. АЛГОРИТМИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПРОЕКТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.

Алгоритм вибору маршруту обробки деталі. Алгоритми визначення міжопераційних припусків. Алгоритми вибору режимів обробки.

ТЕМА 7.. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САПР ТП. Інтегровані автоматизовані системи


ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНИХ ВОПРОСОВ

 1. Приведите минимальньїй набор злементов вьічислительной техники, которьіе должньї бить в составе технического обеспечения САПР ТП.

 2. Приведите минимальнне значення технических характеристик основних злементов вьічислительной техники, используемьіх в составе САПР ТП.

 3. Приведите злементм вьічислительной техники, которне предназначеньї для длительного хранения больших обьемов информации, и их технические характеристики.

 4. Укажите, какие из перечисленньїх злементов вьічислительной техники, могут не входить в минимальньїй набор средств технического обеспечения САПР ТП (модем, принтер, ЗВМ, сканнер, клавиатура, СБ-КОМ, графопостроитель, мьішь, накопитель на гибких магнитннх дисках, монитор, накопитель на жестких магнитннх дисках).

5. Какой из видов программного обеспечения является наиболее
универсальньш? Приведите примерьі основних разновидностей программного
обеспечения зтой группьі.

 1. Какой из видов программного обеспечения в наибольшей степени связан с особенностями проектирования технологических процессов? Приведите примерн основних разновидностей программного обеспечения зтой группн.

 2. Охарактеризуйте основньїе разновидности и составляющие информаци-онного обеспечения САПР ТП.

 3. Какие особенности и области применения имеют иерархический, сетевой и реляционньїй подходи при построении информационного обеспечения САПР ТП?

9. Приведите основнне компоненти (обеспечения) САПР ТП и кратко их охарактеризуйте.

10. Какие сведения содержит информационная модель детали.

11.Охарактеризуйте понятие «алгоритм внполнения проектной процедури» и приведите примерн алгоритмов.

27

6

ЛИТЕРАТУРА

1.САПР технологических процессов, режущих инструментов и приспособлений / Под ред. С.Н.Корчак - М.: Машиностроение, 1989.

 1. Системи автоматизированного проектирования в 9 кн. / Под ред. И.П.Норенкова - М.: Вьісшая школа, 1986., № 1, 2, З, 5, 6.

 2. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении / Б.Е. Челищев, И.В. Боброва, А. Гонсалес-Сабатер. Под ред. акад. Н.Г. Бруевича.- М.: Машиностроение, 1987. —264 с.

 3. Применение ЗВМ в технологической подготовке серийного производства / С.П. Митрофанов, Ю.А. Гульнов, Д.Д. Куликов и др. — М.: Машиностроение, 1981. - 287 с.

 4. Справочник по САПР / А.П. Будя, А.Е. Кононюк, Г.П. Куценко и др. Под ред. В.И. Скурихина. - К.: Техніка, 1988.- 375 с.

 5. Капустин Н.М. Разработка технологических процессов обработки деталей на станках с помощью ЗВМ. -М.: Машиностроение, 1976.-288 с.

 6. Автоматизированньїе системьі технологической подготовки производства в машиностроении / Под ред. Г.К. Горанского. - М.: Машиностроение, 1976.- 240 с.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЬШОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЬІ

Автоматизированное проектирование технологических процессов осуществляется в результате взаимодеиствия определенньїх составляющих (компонент), основними из которнх являются:

- техническое обеспечение (комплекс средств внчислительной техники, с
помощью которих производится преобразование информации при
проектировании);

- программное обеспечение (программн, определяющие правила обработки информации при проектировании);

 • информационное обеспечение (исходную, промежуточную и внходную проектную информацию);

 • методическое обеспечение (совокупность основних правил, методов и алгоритмов проектирования);

- математическое обеспечение (математические модели и методи,
используемие при проектировании);

 • лингвистическое обеспечение (язики программирования, используемие для создания программного и информационного обеспечений);

 • организационное обеспечение (совокупность документов, определяющих деятельность специалистов различного профиля, использующих - САПР и поддерживающих САПР в работоспособном состоянии).

При вьшолнении контрольной работн основное внимание уделяется техническому, программному, информационному и методическому обеспечению САПР ТП, позтому материалн контрольной работн должньї содержать четнре соответствующие раздела.

Вид типового задания на контрольную работу приведен в Приложении 1.

7

26

способом ее получения.

Графическое описание алгоритма с использованием упомяиутнх ранее условньїх обозначений представлено на рисунке 3.3. Кажднй из операторньїх блоков 1, 2, 4, 6, которьіе изображеньї на схеме в виде прямоугольников, предполагает вьшолнение определенной совокупности однозначних действий. Например, при вьшолнении блока 2 рассчитьіваются составляющие технологической себестоимости определенного варианта изготовления заготовки и величина себестоимости. Условньїе блоки 3 и 5 содержат конкретне вопросн, ответьі на которне определяют последовательность дальнейших действий. Например, при вьшолнении блока 5 ставится вопрос: «Все ли конкурирующие вариантьі способов получения заготовки рассмотреньї?». В зависимости от ответа на зтот вопрос возможен переход либо к блоку 6, либо к блоку 1.

Содержание и последовательность действий, вьшолняемьіх на каждом зтапе алгоритма, представленного в виде блок-схемьі, однозначно соответствует пунктам текстового описання алгоритма и содержанию проектной процедури.
Рис. 3.3. Блок-схема алгоритма внбора способа получения заготовки.  1. Техническое обеспечение САПР ТП
   1. Краткие теоретические сведения


Техническое обеспечение САПР ТП представляет собой совокупность взаимосвязанньїх технических средств (ТС), предназначенньк для вшіолнения автоматизированного проектирования. ТС создаются на базе устройств внчислительной, организационной, коммуникационной и измерительной техники. К ТС предьявляются системньїе, функциональньїе, технические и организационно-зксплуатационнне требования.

Системнне требования включают зффективность, универсальность, совместимость, гибкость и открнтость, надежность, точность, защищенность и стоимость. Зффективность ТС предполагает возможность вьшолнения проектирования и получения оптимальньїх решений. Универсальность ТС обусловливает возможность использования для проектирования различньїх обьектов. Совместимость ТС определяется технической, информационной, программной и зксплуатационной совместимостью злементов комплекса ТС данной САПР ТП между собой, а также со внешними к данной САПР ТП системами. Гибкость и открнтость ТС означает возможность модернизации и дальнейшего развития. Надежность ТС обеспечивает нормальное функционирование САПР ТП в течение всего цикла проектирования. Точность ТС характеризуется достоверностью получаемих проектньїх решений и зависит от точности исходньїх данньїх, надежности ТС и защищенности от внешних воздействий (помех, сбоев в системе питання, некомпетентного и несанкционированного вмешательства). Стоимость ТС должна обеспечивать получение зкономического зффекта.

Функциональньїе требования определяют возможность реализации и зффективного использования методического, информационного и математического обеспечений САПР ТП.

8


 1. Ввібрать из информационной модели детали (ИМД) данньїе о детали, а из банка данншх сведения о данном варианте получения заготовки, необходимьіе для расчета технологаческой себестоимости.

 2. Рассчитать составляющие и общую величину технологаческой себестоимости для данного варианта оолучения заготовки.

 3. Сравнить рассчитанную величину технологаческой себестоимости для данного варианта получения заготовки с минимальной (ранее установленной). При сравнении возможньї два результата, в зависимости от которьгх изменяется ход вьшолнения процедурьі. Во-первьіх, если новая рассчитанная величина себестоимости больше или равна прежней, то зтот вариант не имеет преимуществ перед ранее рассмотренннми, и данеє переходят к вьшолнению п. 5 алгоритма. Во-вторьк, если новая рассчитанная величина себестоимости меньше прежней, то зтот вариант имеет определеннне преимущества, и далее переходят к п. 4 алгоритма.

 4. Новая рассчитанная величина технологаческой себестоимости прини-мается в качестве минимальной и далее переходят к п. 5 алгоритма.

 5. Проверяется наличие еще не рассмотренньїх вариантов получения заготовки. В зтом случае также возможньї два результата проверки. Если рассмотреньї еще не все вариантьі, то переходят к рассмотрению следующего варианта получения заготовки (то єсть возвращаются к п. 1 алгоритма). Если все вариантьі рассмотреньї, то процедура внбора завершается, и переходят к п. 6 алгоритма.

6.В качестве наиболее приемлемого принимается тот способ получения заготовки, для которого величина технологаческой себестоимости минимальна. Результат вьшолнения данной проектной процедурн (принятое проектное решение) фиксируется в ИМД и формулируются исходнне данньїе для следующей проектной процедурн, которой является проектирование заготовки в соответствии с вьібранннм

25

Технические требования вьіражаются в виде количественних, качественньїх и номенклатурньгх значений характеристик ТС (бистродействие и разрядность устройств, формати представлення данньїх, разрешающая способность, емкость запоминающих устройств, види носителей данньїх и т.п.). Характеристики ТС, используемнх в САПР ТП, не могут бить ниже определенннх минимальньк значений. Например, бистродействие и емкость оперативного запоминающего устройства ЗВМ должньї бьіть не менее 106 операций в секунду и 16 Мбайт соответственно.

Организационно-зксплуатационнне требования обусловливают нормаль-нне условия зксплуатации и обслуживания САПР ТП (зргономика и техническая зстетика, безопасность, квалификация персонала, организация обслуживания и ремонта, климатические и гигиенические требования).

ТС САПР ТП подразделяется на группьі средств программной обработки данннх и периферийньїе устройства (подготовки и ввода данньїх, отображения и документирования, архива проектньїх решений и передачи данньїх).

ТС программной обработки данньїх представлень! ЗВМ (процессорами и запоминающими устройствами), то єсть устройствами, в которнх реализуется программное управление и преобразование информации.

ТС подготовки, ввода, отображения и документирования обеспечивают общение пользователя с ЗВМ при проектировании (дисплей, клавиатури, принтери, сканнерн, графопостроители и т. п.).

ТС архива проектньїх решений предназначенн для хранения, зашити, контроля, восстановления и тиражирования информации и представлень] внешними запоминающими устройствами (в основном зто накопители не гибких и жестких магнитньгх дисках, на лазерних компакт-дисках).

ТС передачи данньїх обеспечивают взаимодействие между САПР ТП пс каналам связи (модеми, устройства для усиления, защитн и сопряжения и т.п.).

Комплекс ТС САПР ТП может иметь вид автоматизированного рабочегс места (АРМ) технолога. Для организации обмена информацией и повишени;

9

24

его графическую схему.

Ответ на первьій вопрос зтого раздела задания оформляется в виде реферата по материалам литературньїх источников.

В процессе подготовки ответа на второй вопрос устанавливаем, что одним из основних показателей, которнй определяет вьібор варианта способа получения заготовки, является технологическая себестоимость изготовления заготовки. Себестоимость заготовки зависит от стоимости материала, заработной платьі производственного и непроизводственного персонала, затрат на зксплуатацию и амортизацию производственного оборудования и оснастки и других факторов. Для оденки каждой составляющей себестоимости используются известньїе рекомендации /1, 3-7/. Например, стоимость материала

М заготовки при определенном способе ее изготовления можно оценить по формуле:

М=Q·S - (Q-q)·Sb

где Q - масса заготовки при данном способе ее изготовления;

S - цена материала заготовки;

q - масса детали;

Sb - цена отходов данного вида.

Наиболее рациональннй способ изготовления заготовки имеет наименьшую величину технологической себестоимости.

Таким образом, основное содержание проектной процедурьі (вьібор способа получения заготовки) состоит в следующем:

 • для каждого из сравниваемьіх вариантов необходимо рассчитать величини технологической себестоимости;

 • сравнить рассчитаннне себестоимости и вибрать тот вариант, для которого величина себестоимости является наименьшей.

Текстовое описание алгоритма вьшолнения проектной процедури имеет


зффективности использования ресурсов ТС отдельньїе АРМ на машиностро-ительньїх предприятиях обьединяют в локальньїе сети. В некоторнх случаях целесообразно подключать АРМ к глобальним информационньш сетям (чаще всего через серверьі локальньїх сетей предприятия).


3.1.2. Порядок вьшолнения раздела работьі

1. Охарактеризовать основньїе требования, предьявляемьіе к техническомуобеспечению САПР ТП.

 1. Изобразить структурную схему комплекса технических средств заданной разновидности САПР ТП.

 2. Охарактеризовать назначение злементов комплекса технических средств заданной разновидности САПР ТП.

4. Указать технические характеристики злементов комплекса техническихсредств заданной разновидности САПР ТП.


3.2. Программное обеспечение САПР ТП


3.2.1. Краткие теоретические сведения


Программное обеспечение САПР ТП представляет собой совокупность програми с необходимой программной документацій, предназначенньїх для вьшолнения автоматизированного проектирования технологических процессов. Программное обеспечение (ПО) делится на общесистемное, базовое и прикладное.

Общесистемное ПО предназначено для организации функционирования технических средств САПР ТП, т.е. для планирования и управлення процессом преобразования информации, распределением имеющихся ресурсов, и представлено операционньїми системами ЗВМ и вьічислительньїх систем. Общесистемное ПО создается для многих приложений и специфику САПР ТП

10

23

Операторньш блок изображается в виде прямоугольника, в котором записнваются оператори (действия, которьіе следует внполнять на данном шаге процесса проектирования). Условньш блок изображается в виде ромба с указанием внутри него вопроса, на которьій следует полупить ответ, и на оснований ответа продолжить проектирование в направлений, соответству-ющим ответу. Связи между блоками указьіваются стрелками. Перед построением графического описання алгоритма целесообразно построигь текстовое описание алгоритма, для чего необходимо проанализировать содержание проектной процедури и внделить логически обособленньїе части. которьте затем будут изображеньї в виде блоков.

Алгоритми проектних процедур используют при разработке пакетоЕ прикладних программ для их вьшолнения с помощью ЗВМ.


3.4.2. Порядок вьшолнения раздела работн


1. Охарактеризовать назначение методического обеспечения САПР ТП и егосоотношение с другими компонентами САПР ТП.

 1. Проанализировать заданную проектную процедуру.

 2. Разработать текстовое описание алгоритма вьшолнения заданной проектной процедури.

4.Разработать и изобразить графическое описание заданной проектной

процедури. 5.Проверить правильность реализации алгоритма по графическому описанню и

сравнить с содержанием заданной проектной процедури.


3.4.3. Пример вьшолнения раздела работн


Пусть задание для данного раздела контрольної работн имеет вид:

 1. Охарактеризовать назначение методического обеспечения САПР ТП і его соотношение с другими компонентами САПР ТП.

Разработать алгоритм вибора способа получения заготовки и изобразит^

.22

1112

2320

13


14

19


15

1816

17


Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconВ.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” (для студентів спеціальності 092100 “Охорона...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconЄсаулов с. М., Бабічева о. Ф. Системи автоматичного регулювання технологічних процесів
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 курсу всіх...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до практичних занять з курсу "автоматизація виробничих процесів" для студентів спеціальності 090202
Освоєння методики розрахунку основних економічних показників автоматизованого виробництва. Закріплення лекційного матеріалу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Нормативно-правове супроводження проектної діяльності ” для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconДо виконання контрольної роботи з дисципліни
Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Надійність електричних мереж” (для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „комерційна діяльніссть в будівництві”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Комерційна робота в будівництві” для студентів 6 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання практичної роботи «проектування технологічних процесів складання»
Вивчити методику та набути практичних навичок проектування технологічного процесу складання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування»
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Системи автоматизованого проектування технологічних процесів\" для студентів спеціальності 090202 iconХарківська націонльна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка проектних рішень в будівництві» для студентів 6 курсу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи