Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201
Скачати 417.68 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201
Дата17.02.2014
Розмір417.68 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Абразивна обробка.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Информационные технологии в научно-исследовательской работе.doc
5. /6 курс/КР Проектуванння спец_альнох технолог_чнох оснастки.djvu
6. /6 курс/КР Технолог_я машинобудування (спец_альн_ розд_ли).doc
7. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч1.pdf
8. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч2.pdf
9. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч3.pdf
10. /6 курс/Основи проектування систем техн_чного контролю технолог_чних процес_в.doc
11. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
12. /6 курс/Системи автоматизованого проектування технолог_чних процес_в.doc
13. /6 курс/Спец_альн_ верстати _ системи в загальному машинобудуванн_.doc
14. /6 курс/Функц_он менеджмент ТМ.doc
15. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методические указания к выполнению индивидуальных заданий по дисциплине «Информационные технологии в научно-исследовательской работе»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія машинобудування (спеціальні розділи)" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Функціональний менеджмент", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до

вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і

системи в загальному машинобудуванні»

для студентів спеціальності 8.05050201


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до

вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і

системи в загальному машинобудуванні»

для студентів спеціальності 8.05050201


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013
УДК 621.906.234

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 8.05050201/ Укл.: С.Л. Негруб. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. –25с.


Викладені загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні», наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, практичних занять, питання з самоконтролю.

Містяться варіанти завдань для виконання контрольної роботи з дисципліни.

Призначена для студентів спеціальності 8.05050201 – технологія машинобудування заочної форми навчання.


Друкується за авторською редакцією.


Укладачі: С.Л. Негруб, к-т техн. наук, доц.


Відповідальний за випуск С.Л. Негруб, к-т техн. наук, доц.

Рецензент В.О. Єрмократьєв, к-т техн. наук, доц.

Комп’ютерний набір С.Л. Негруб, к-т техн. наук, доц.
ВСТУП

Дисципліна “Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні” є завершальною в загальній програмі вивчення технологічного устаткування машинобудівних виробництв.

Найважливішими видами технологічного устаткування автоматизованого механоскладального виробництва в машинобудуванні є металорізальні верстати з ЧПУ, автомати і автоматичні лінії, гнучкі верстатні системи, промислові роботи, устаткування для заготовчих операцій, транспорту і складів. Метою викладання дисципліни є докладне ознайомлення з цими видами устаткування і формування у студентів навичок в області їх проектування, в питаннях формоутворення і експлуатації. Крім того викладання вказаної дисципліни повинне розкрити взаємозв'язок різних галузей науки і техніки і показати вплив новітніх досягнень на формування і розвиток металорізального устаткування.

Базою для вивчення курсу є знання, одержані студентами при вивченні технології машинобудування і кінематики металообробних верстатів. Основним початковим документом для ухвалення рішення про рівень використовування спеціального автоматизованого устаткування є маршрутний технологічний процес. При цьому студент старшого курсу з використанням знань по економіці і організації виробництва, за технологією і основними прийомами проектування технологічних систем ухвалює рішення про створення свого оригінального варіанту модуля, лінії, ділянки або цеху.

Матеріали дисципліни “Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні” студенти вивчають самостійно за пропонованим списком літератури, по публікаціях в спеціальних журналах, по впроваджених системах на підприємствах за місцем роботи. Зі всіх неясних питань студенти одержують консультації на кафедрі, де також слухають настановні лекції.

Протягом семестру студенти виконують контрольну роботу по одному зі 100 варіантів, узгоджених з керівником курсу. Номер варіанту відповідає двом останнім цифрам облікового номеру залікової книжки студента.

1. ВЕРСТАТИ АВТОМАТИ, АВТОМАТИЧНІ ЛІНІЇ


1.1. Класифікація


Перспективи автоматизації машинобудування на сучасному етапі розвитку народного господарства. Роль технологічного устаткування в машинобудуванні. Комплексна автоматизація виготовлення деталей на базі автоматичних ліній і гнучких автоматизованих технологічних систем. Основні терміни і визначення. Класифікація верстатів-автоматів. Техніко-економічні показники устаткування. Продуктивність і методи її оцінки. Надійність технологічних систем. Універсальність і гнучкість устаткування.


1.2. Ступені автоматизації виробництва


Техніко-економічні і соціальні аспекти автоматизації. Автоматизація робочих машин. Автоматизація систем машин. Методи і засоби автоматизації в масовому і серійному виробництві.


1.3. Основні типи автоматів


Структура автоматів. Типові умови механізації, пристрої і системи управління. Універсальні і спеціальні автомати в умовах масового виробництва.


1.4. Принципи побудови однопозиційних автоматичних ліній


Концентрація операцій як основа створення багатопозиційних машин. Автомати і лінії послідовної дії. Автомати і лінії паралельної дії. Машини і лінії послідовно-паралельної дії.


1.5. Основні етапи проектування автоматів і

автоматичних ліній


Специфіка проектно-конструкторських задач при автоматизації масового і серійного виробництва. Варіантність технічних рішень на різних стадіях проектування. Формування загальної сукупності варіантів побудови систем машин.


1.6. Автоматичні лінії з агрегатних верстатів


Загальні положення. Переналагоджувані автоматичні лінії. Елементи систем автоматичних ліній. Проектування автоматичних ліній з агрегатних верстатів.


1.7. Роторні автоматичні лінії


Загальні положення. Пошук раціональної конструкції. Від роторної машини до автоматичної лінії. Роторні лінії в металообробці. Роторні лінії в складальному виробництві. Продуктивність роторних автоматичних ліній і шляху її підвищення. Системи управління і контролю. Цільові механізми роторних автоматичних ліній.


1.8. Транспортно-завантажувальні пристрої автоматів

автоматичних ліній


Транспортні пристрої автоматичних ліній з жорстким зв'язком. Транспортні пристрої автоматичних ліній з гнучким зв'язком. Механізми живлення для пруткового матеріалу. Механізми живлення для штучних заготівок. Вібраційні завантажувальні пристрої. Конвеєрні системи автоматичних ліній.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


У першому розділі студенти вивчають основну послідовність автоматизації машинобудівного виробництва, знайомляться з конструктивними особливостями автоматів і автоматичних ліній, освоюють конструкції ліній з агрегатних верстатів і роторних автоматичних ліній в комплексі з транспортно-завантажувальними пристроями.

При вивченні даного розділу перш за все необхідно засвоїти технологічну доцільність застосування технологічного устаткування з елементами автоматизації. Студенти детально знайомляться з технологічними можливостями окремої одиниці устаткування і ліній. При цьому необхідно засвоїти принцип комплектування ліній, виключивши їх перевантаження встановленим устаткуванням. Обґрунтовуються конструкції і кількість транспортних засобів і накопичувачів. Складання графіка завантаження, визначаючого продуктивність устаткування, узгоджується із загальним технологічним процесом.

Питання для самоперевірки


 1. Що є основою проектування процесів і устаткування для масового виробництва ?

 2. Основні принципи проектування верстатів-автоматів.

 3. Сутність агрегатно-модульного проектування верстатів.

 4. Типи автоматичних ліній і їх класифікація.

 5. Класифікація структурних схем агрегатного устаткування.

 6. Методи формування варіантів структурно-компонувальних схем автоматизованого устаткування.

 7. Основні поняття про продуктивність і надійність автоматичних ліній.

 8. Вплив режимів різання і надійності ріжучих інструментів на продуктивність і ефективність автоматичних ліній.

 9. Точність обробки деталей на автоматичних лініях і її вплив на продуктивність.

 10. У чому полягає сутність моделювання роботи автоматичних ліній, що складаються з вузлів, верстатів або ділянок ?

 11. Вибір методів раціональної експлуатації автоматичних ліній.

 12. Розрахунок оптимального числа наладників потокових ліній.

 13. Класифікація і основні характеристики силових вузлів автоматичних ліній.

 14. Класифікація і основні характеристики поворотно-ділильних пристроїв.

 15. Які застосовуються транспортні засоби в автоматичних лініях ?

 16. Які застосовуються пристосування і накопичувачі в автоматичних лініях ?

 17. Особливості роторних машин.

 18. Лінії, що складаються з роторних машин.


Література : 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18.


2. РОБОТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ І ГНУЧКІ

ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ В МАШИНОБУДУВАННІ


2.1. Організаційні і технологічні основи створення механічної обробки


Загальні відомості про гнучкі виробничі системи. Організаційно-технологічна підготовка виробництва. Методи спеціалізації елементів виробничої системи. Основні вимоги до технології і організації механічної обробки в ГАВ. Організаційно-технологічна структура ГАВ. Основні етапи створення підрозділів ГАВ механічної обробки.


2.2. Устаткування і схема побудови гнучких виробничих систем

в машинобудуванні


Склад і характеристики основного технологічного устаткування ГВС. Основне устаткування ГАВ механічної обробки. Перспективи застосування металообробного устаткування для отримання точних заготівок у складі ГАВ. Устаткування для отримання заготовок. Автоматизоване устаткування для ливарного виробництва. Автоматизоване ковальсько-пресове обладнання. Автоматизоване устаткування для механообработки. Верстати токарної групи. Оброблювальні центри. Автоматизоване транспортно-складське і накопичувальне устаткування для ГВС. Компоновка складських підсистем ГАВ. Рівень автоматизації верстатів з ЧПУ. Модулі ГАВ. Типові схеми компонування роботизованих технологічних модулів.


2.3. Пристрій і системи автоматизованого контролю і управління

гнучкими виробничими комплексами у машинобудуванні


Пристрої автоматичного контролю і вимірювання в ГВС. Мікропроцесорні пристрої управління технологічним устаткуванням ГВС. Автоматизовані системи управління ГВС. Модулі систем автоматизованого контролю.


2.4. Агрегатно-модульна побудова роботизованих технологічних

комплексів і ГВС


Верстати з ЧПУ і роботизовані технологічні комплекси агрегатно-модульної конструкції. Уніфіковане кріпильне і інструментальне оснащення для технологічного устаткування ГВС.

Уніфіковане устаткування і оснащення автоматизованих транспортно-складських систем ГВС.


2.5. Роботизовані комплекси і ГВС для механічної обробки заготівок типу тіл обертання


Типові схеми компонування роботизованих комплексів для обробки заготівок типу тіл обертання. Роботизований технологічний комплекс на базі токарного верстата з ЧПУ. Роботизований технологічний комплекс типа РТК-ЗДЗ1 для токарної обробки. Роботизовані технологічні комплекси типа МРК 50 для токарної обробки. Роботизовані технологічні ділянки і лінії для обробки заготівок типу тіл обертання. Роботизовані технологічні комплекси на базі багатоцільових верстатів з ЧПУ для обробки тіл обертання.


2.6. Роботизовані технологічні комплекси і гнучкі виробничі модулі в ГВС для механічної обробки призматичних заготівок


Типові схеми компонування РТК і ГВМ для обробки призматичних і інших заготівок складної форми конструкції ГВМ на базі багатоцільових верстатів з ЧПУ серії ІР. Гнучкі виробничі системи на базі ГВМ серії ІР для обробки корпусних деталей. Гнучкі виробничі модулі для багатошпиндельної обробки корпусних деталей.


2.7. Роботизовані комплекси для виконання технологічних операцій


Типові схеми компонування роботизованих комплексів для термообробки і нанесення покриттів. Типові схеми компонування роботизованих комплексів для складальних і зварювальних операцій. Автоматизована ділянка для збірки комплектів з великогабаритних деталей.


2.8. Модулі автоматизованої системи інструментального забезпечення


Модульні системи допоміжного і ріжучого інструменту. Пристрої для настройка інструменту поза верстатом. Пристрої для автоматичної системи інструментів. Система верстатних пристосувань.


2.9. Модулі автоматизованих транспортно-складських систем (АТСС)


Основні функції і вживаність модулів АТСС. Автоматичні складські модулі АТСС. Автоматичні транспортно-накопичувальні модулі АТСС. Управління транспортно-складськими системами.


2.10. Модулі автоматизованої системи видалення відходів

виробництва


Технологічні проблеми видалення стружки. Пристрої видалення стружки з зони різання і від верстата. Система переналагоджуваного устаткування для перебудови стружки.


2.11. Перспективи впровадження ГАВ


Автоматизація механообробного виробництва в Україні. Розвиток ГАВ за кордоном. Проблеми розвитку гнучких виробництв. Технологічні проблеми створення ГАВ загальних машинобудівних процесів. Задачі організаційного управління дослідженнями і розробками у області ГВ в умовах крупно-промислового ремонту. Типові компонування ГВС.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


При вивченні даного розділу студенти повинні засвоїти принцип побудови автоматизованих виробничих систем на модульному принципі від одиничного модуля до автоматизованої ділянки, цеху, заводу. Вивчаються особливості конструкцій технологічного устаткування, вживаного в гнучких автоматизованих системах. Студенти повинні засвоїти особливі вимоги, що пред'являються до заготівок, що підлягають обробці в автоматизованих системах, технологічних процесів, системи технологічної підготовки, інструменту.

На прикладах компонування моделей, ліній, ділянок для заготовчих операцій вивчаються особливості застосування автоматизованого устаткування для штампування, литва, кування заготівки, а також для нанесення захисних покриттів. При розборі планувань складних систем вивчаються взаємодії автоматизованих складів, транспортних систем і допоміжного устаткування з технологічними модулями. Застосовуючи технологічний досвід, студент вносить пропозиції по розробці декількох варіантів обробки деталей на одному і тому ж устаткуванні, зупиняючись на найоптимальнішому з погляду максимального завантаження устаткуванні. Із заздалегідь розробленого технологічного процесу вибирається устаткування для обробки деталей типу тіла обертання або призматичних деталей, використовуючи за основу модульний принцип комплектування складних систем.

Питання за номерами від 135 до 155 слід викладати згідно наступного плану відповіді:

1 Назва схеми.

2 Область застосування обладнання

3 Склад ГАВ, ГАД, ГАЦ та іншого заданого обладнання

4 Схема та її опис з технічними характеристиками

5Технічні особливості компонування схеми, що виділяє її поміж інших

6 Технологічні можливості обробки заданої деталі (для гнучких модулів та РТК) або уявної деталі на заданому обладнанні (маршрутна карта)

7 Можлива модернізація заданого обладнання для розширення його можливостей.


Питання для самоперевірки


 1. Призначення і особливості побудови гнучких виробничих систем.

 2. Сутність гнучкості виробничих систем.

 3. Сутність блоково-модульної побудови ГАВ.

 4. Основні види гнучких виробничих систем.

 5. Задачі технологічної підготовки автоматизованих виробництв.

 6. Етапи підготовки гнучких виробництв.

 7. Класифікація гнучких систем.

 8. Склад і структура гнучких робототехнічних систем.

 9. Систематизація способів завантаження промислових роботів.

 10. Завантажувальні і орієнтуючі пристрої в РТК.

 11. Які конструкції накопичувачів застосовуються в РТК ?

 12. Проектування транспортних систем в РТК.

 13. Особливості конструкції роботизованих модулів на базі токарних верстатів з ЧПУ.

 14. Особливості конструкції роботизованих модулів на базі фрезерних і розточувальних верстатів.

 15. Особливості роботизованого складання.

 16. Принцип побудови складальних РТС.

 17. Що таке гнучкий автоматизований завод ?

 18. Що таке гнучка автоматизована лінія ?

 19. Що таке гнучка автоматизована ділянка ?

 20. Що таке гнучкий автоматизований модуль ?

 21. Вимоги до технологічності деталей, оброблюваних в ГАВ.

 22. Які види автоматизованих складів застосовуються в ГАВ ?

 23. Компонування складських підсистем ГАВ.

 24. Технологічні основи блоково-модульної побудови ГВС.

 25. Визначення складу верстатів, що входять в гнучкий комплекс.

 26. Привести схему РТК для обробки тіл обертання.

 27. Привести схему роботизованого гнучкого ділянки для обробки корпусних деталей.

 28. Привести схему гнучкого ділянки для термообробки деталей.

 29. Привести схему гнучкого цехи з використанням оброблювальних центрів.

 30. Показники, що впливають на ефективність впровадження гнучких ділянок, ліній і цехів.

 31. Привести схеми модулів інструментального забезпечення.

 32. Привести схеми модулів транспортних систем.

 33. Привести схеми системи видалення і переробки стружки.


Література : 1, 2, 3, 4, 5, 18 .


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


1. Тенденція розвитку складових автоматичного виробництва.

2. Структура ГАВ.

3. Принципи побудови ГАВ.

4. Обчислювальні засоби ГАВ.

5. Програмне забезпечення ГАВ.

6. Гнучкість ГАВ.

7. Класифікація ГАВ.

8. Еволюція систем комплексної автоматизації промислового виробництва.

9. Основні принципи організації групового виробництва.

10. Основи технологічної підготовки групового виробництва.

11. Технологічність конструкції і уніфікація деталей.

12. Вибір заготівки, основні вимоги до заготівок.

13. Застосування оснащення в ГАВ.

14. Металообробне устаткування в груповому виробництві.

15. Проектування ділянок, ліній, цехів групового виробництва.

16. Організаційно-технологічна підготовка виробництва при використовуванні ГАВ.

17. Спеціалізація елементів виробничої системи.

18. Основні вимоги до технології і організації механічної обробки в ГАВ.

19. Організаційно-технологічна структура ГАВ.

20. Основні етапи створення підрозділів ГАВ механічної обробки.

21. Автоматизація технологічної підготовки виробництва ГАВ.

22. Визначення складу верстатів, що входять в комплекс.

23. Контроль якості обробки на верстаті.

24. Контроль стану інструменту на верстаті.

25. Проектування технологічного оснащення ГАВ.

26. Основне устаткування ГАВ механічної обробки.

27. Перспективи застосування металообробного устаткування для отримання точних заготівок у складі ГАВ.

28. Перспективи застосування металообробного устаткування для отримання точних заготівок у складі ГАВ.

29. Устаткування, вживане в ГАВ для виготовлення заготівок.

30. Устаткування, вживане в ГАВ (верстати токарної групи).

31. Устаткування, вживане в ГАВ (оброблювальні центри).

32. Розвиток систем ЧПУ в умовах ГАВ.

33. Рівень автоматизації верстатів з ЧПУ.

34. Модулі ГАВ.

35. Вимоги, що пред'являються до промислових роботів в ГАВ.

36. Технологічна класифікація промислових роботів.

37. Області застосування промислових роботів.

38. Система автоматичного контролю ГАВ: призначення САК.

39. Система автоматичного контролю ГАВ: структура САК.

40. Система автоматичного контролю ГАВ: режим функціонування САК.

41. Система автоматичного контролю ГАВ: розмірна настройка інструменту.

42. Система автоматичного контролю ГАВ: програмне забезпечення САК.

43. Система автоматичного контролю ГАВ: принципи контролю технічного стану елементів і модулів.

44. Принципи забезпечення єдності і достовірності контрольно-вимірювальної інформації в САК ГАВ.

45. Матеріально-технічна база САК ГАВ.

46. Нормативно-технічна база САК ГАВ.

47. Типи транспортно-накопичувальних систем ГАВ.

48. Технічні засоби автоматичних транспортно-накопичувальних систем.

49. Системи управління автоматичними транспортно-накопичувальними системами ГАВ.

50. Функції і складові елементи автоматичних складів ГАВ.

51. Типи автоматичних складів ГАВ.

52. Устаткування автоматичних складів.

53. Компонування складських підсистем ГАВ.

54. Технологічне проектування складів ГАВ.

55. Автоматизоване оперативне управління механообробними ділянками і лініями в ГАВ.

56. Організація управління ГАВ.

57. Властивість функцій, що реалізовуються системою управління ГАВ.

58. Принципи формування автоматизованих комплексів.

59. Особливості верстатів, вбудованих в комплекси.

60. Транспортні системи автоматизованого завантаження деталей.

61. Визначення складу верстатів, що входять до складу комплексів.

62. Варіант гнучкої системи управління ГАВ.

63. Особливості конструкцій роторних машин.

64. Автоматичні лінії, що складаються з роторних машин.

65. ГАВ в промислово розвинених країнах.

66. Проблеми розвитку гнучких виробництв.

67. Технологічні проблеми створення ГАВ загально машинобудівних процесів.

68. Багатономенклатурні гнучкі комплекси.

69. Задачі організаційного управління дослідженнями і розробками у області ГАВ.

70. Принципи побудови гнучких ВС.

71. Технологічні основи блоково-модульної побудови ГВС.

72. Основні види ГВС.

73. Технологічна підготовка ГВС.

74. Вплив транспортних зв'язків на структуру ГВС.

75. Вибір місткості міжопераційних накопичувачів.

76. Модуль робототехніки.

77. Адаптивні складально-захватні пристрої.

78. Гнучкі виробничі ділянки для обробки деталей типу тіл обертання.

79. ГВД для обробки корпусних деталей.

80. Гнучкі складальні ВС.

81. Гнучкість робототехнічних виробництв.

82. Організація робочого середовища робототехнічних виробництв.

83. Технологічність об'єктів роботизації.

84. Відпрацювання на технологічність складальних одиниць і створення РТК.

85. Завантажувальні і орієнтуючі пристрої РТК.

86. Накопичувачі РТК.

87. Гнучкі переналагоджувані структури роботизованих виробництв.

88. Роботизація навантажувально-розвантажувальних робіт.

89. Роботизування системи в металообробці різанням.

90. Роботизація отримання заготівок.

91. Зміст і послідовність робіт технологічної частини проекту ГАВ.

92. Функціонування системи розробки і постановки продукції на виробництві при різних рівнях автоматизації.

93. Методи і засоби вдосконалення проектних робіт при розробці ГАВ.

94. Послідовність робіт із створення інтеграції систем автоматизації.

95. Використання верстатів з ЧПУ в умовах групової технології.

96. Технологічне забезпечення оптимальності роботизованих технологічних ліній.

97. Оптимізація структури ГАВ по завантаженню обладнання, що входить в них.

98. Оптимізація технології на основі групового методу.

99. Структура підприємства в умовах інтегрованої автоматизації.

100.Агрегатно-модульный метод побудови автоматизованих комплексів.

101.Мережева модель розробки технологічної частини проекту ГАВ.

102.Етапи розвитку устаткування від верстатів з ЧПУ до автоматизованих комплексів.

103 Склад устаткування автоматизованих комплексів.

104.Техніко-економічна ефективність автоматизованих комплексів.

105.Розвиток і особливості систем управління автоматизованими виробництвами.

106.Розвиток гнучких виробничих комплексів. Гнучкі автоматизовані виробництва.

107.Оснащення верстатів автоматизованим транспортом.

108.Особливості експлуатації автоматизованих комплексів.

109.Надійність роботи автоматизованих комплексів.

110.Типові автоматизовані модулі на базі токарних верстатів.

111.Визначення складу устаткування для транспортування деталей.

112.Визначення складу верстатів, що входять в гнучкий комплекс.

113. Визначення складу устаткування для транспортування інструмента.

114. Визначення управляючого обчислювального комплексу.

115. Багатономенклатурні гнучкі комплекси (комплекс АЛП-3-1).

116. Багатономенклатурні гнучкі комплекси (комплекс ЛЛП-3-2) .

117. Агрегатно-модульний метод побудови гнучких систем.

118. Автоматизований склад заготівок і оброблених деталей.

119. Виробничий процес, виконуваний гнучким комплексом.

120. Особливості експлуатації автоматизованих комплексів устаткування з технологією, яка гнучко перебудовується, надійність роботи комплексів.

121. Схеми індивідуального обслуговування устаткування в РТК.

122. Схеми групового обслуговування устаткування РТЛ і РОТД.

123. Схеми індивідуального і групового виконання операцій в РТК.

124. ГАД з АТСС лінійного типу, поперечним розташуванням обладнання і роликовим конвеєром.

125. ГАД з АТСС лінійного типу, двостороннім розташуванням устаткування і роликовим конвеєром.

126. ГАД з АТСС лінійного типу, поперечним розташуванням устаткування і рейковим транспортним візком.

127. ГАД з АТСС лінійного і кільцевого типу і транспортним роботом для токарної обробки.

128. Схеми індивідуального і групового обслуговування устаткування РТЛ і РОТД.

129. Схеми індивідуального і групового виконання операцій у РТК.

130. РТК на базі верстата з ЧПУ 16К20Ф3.

131. Уніфікований магазин з тактовим стовбуром СН 2009.

132. РТК для токарної обробки деталей типу тіл обертання з штучних заготовок.

133. Роботизовані комплекси для обробки заготівок типу тіл обертання послідовно на декількох верстатах.

134. Роботизовані комплекси для обробки заготівок типу тіл обертання на двох токарних верстатах.

135. РТК РРТК - 3Д31.

136. Робототехнологічний комплекс ЛАС-ЧПУ.

137. Роботизовані комплекси для обробки плоских і призматичних заготовок.

138. Модуль ИР320ПМФ4.

139. Модуль ИР500ПМФ4.

140. Модуль ИР800ПМФ4.

141. Гнучка АД “Талка 320”.

142. Гнучка АД “Талка 320.3”.

143. Гнучкий автоматизований цех “Талка 320-500”.1”.

144. Гнучка АД “Талка 500.5”.

145. ГАД “Талка 500-3”

146. ГАД АСК-20.

147. ГАД “Талка 500-2”.

148. ГАД “Талка 800.1”

149. ГАД “Талка 800.2”.

150. ГАЦ “Талка 500-800”.

151. ГАЦ “Талка 800 “.

152. Роботизовані комплекси для термообробки і нанесення покриттів.

153. Роботизовані комплекси для складальних і зварювальних операцій.

154. Роботизований комплекс для гарячого штампування заготівок.

155. Роботизовані комплекси в ливарному виробництві.

156. Системи переналагоджуваного устаткування для переробки стружки.

157. Пристрої видалення стружки із зони різання і від верстата.

158. Модулі автоматизованих транспортно-складських систем.

159. Модулі автоматизованої системи інструментального забезпечення.

160. Модулі системи автоматизованого контролю.

161. Комплексна автоматизація виготовлення деталей на базі автоматичних ліній і гнучких автоматичних технологічних систем.

162. Принципи побудови однопозиційних автоматів і автоматичних ліній.

163. Автомати і лінії послідовної дії.

164. Автомати і лінії паралельної дії.

165. Машини і лінії послідовно-паралельної дії.

166. Основні етапи проектування автоматів і автоматичних ліній.

167. Автоматичні лінії з агрегатних верстатів.

168. Вимірювання на верстаті похибки обробки і діагноста інструменту.

169. Контрольно-вимірювальні машини і модулі у складі ГВС.

170. Приклади технологічного програмного забезпечення при управлінні верстатом з ЧПУ.

171. Вимоги до технологічних процесів ГВС.

172. Розвиток автоматизації виробничих процесів.

Таблиця 1

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Варіант

Контрольні питання

1

1

22

43

107

153

2

2

23

44

65

152

3

3

24

45

66

151

4

4

25

46

67

150

5

5

26

47

68

149

6

6

27

48

69

148

7

7

28

49

70

147

8

8

29

50

71

146

9

9

30

51

72

145

10

10

31

52

73

144

11

11

32

53

74

143

12

33

54

75

142

97

13

13

34

55

76

141

14

14

35

56

77

140

15

15

36

57

78

139

16

16

37

58

79

138

17

17

38

59

80

137

18

18

39

60

81

136

19

19

40

61

82

135

20

20

41

62

83

134

21

21

42

85

84

133

22

63

110

154

158

171

23

64

111

155

159

172

24

108

136

160

170

27

25

109

137

12

35

59

26

1

54

75

76

140

27

2

34

55

77

139

28

3

35

56

78

138

29

4

36

57

79

137

Продовження. табл. 1

Варіант

Контрольні питання

30

5

37

58

80

136

31

6

38

59

81

135

32

7

39

60

82

144

33

8

40

61

83

143

34

9

41

62

84

141

35

10

42

85

158

142

36

11

110

154

159

27

37

22

43

107

153

97

38

23

44

65

152

141

39

24

45

66

151

27

40

25

46

67

150

59

41

26

47

68

149

108

42

27

48

69

148

109

43

28

49

70

147

156

44

29

50

71

146

157

45

30

51

72

145

160

46

31

52

73

144

12

47

32

53

74

143

170

48

35

135

106

86

10

49

27

133

44

66

150

50

59

134

90

127

22

51

86

139

1

23

67

52

87

128

149

91

126

53

88

127

2

24

46

54

89

126

68

148

92

55

90

145

3

25

47

56

91

124

69

147

93

57

92

153

26

48

172

58

93

122

27

145

86

59

94

151

50

40

30

Продовження. табл. 1

Варіант

Контрольні питання

60

95

120

109

5

145

61

96

119

74

120

155

62

97

118

33

101

139

63

98

117

31

146

35

64

99

116

30

155

44

65

100

115

15

150

172

66

101

114

10

29

144

67

102

113

9

49

139

68

103

112

8

47

138

69

104

111

131

33

78

70

105

110

36

17

154

71

106

109

11

21

141

72

71

108

152

3

111

73

22

107

16

99

131

74

154

172

15

23

50

75

60

68

100

134

170

76

83

91

16

113

132

77

9

59

109

154

1

78

11

20

115

67

150

79

19

41

25

103

141

80

13

73

28

145

80

81

136

40

158

2

61

82

81

107

144

4

57

83

1

102

20

44

154

84

155

2

113

21

41

85

5

23

163

141

46

86

27

59

45

91

150

87

21

166

56

104

140

88

101

30

155

5

99

89

72

6

39

93

152

Продовження. табл. 1

Варіант

Контрольні питання

90

7

143

156

48

81

91

1

105

147

43

56

92

64

109

34

112

149

93

152

72

31

109

57

94

6

46

80

152

25

95

15

148

29

88

103

96

109

38

66

143

96

97

102

11

37

155

74

98

14

110

28

154

37

99

153

97

118

33

12

100

6

50

111

126

152РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Гибкое автоматизированное производство /В.О. Азбель, В.А.Егоров Под общей редакцией С.А. Майорова и др. - 2-е изд. перераб. и дополн. - Л.: Машиностроение, 1985. - 454 с.

 2. Гибкие автоматизированные производственные системы /Л.С.Ямпольский и др. К.: Техника, 1985. - 280 с.

 3. Гавриш А.П., Ямпольский Л.С. Гибкие робототехнические системы. Учебник . - К.: Вища школа, 1989 . - 407 с.

 4. Логашев В.Г. Технические основы гибких автоматических производств. - Л.: Машиностроение, 1985. - 176 с.

 5. Промышленные роботы: конструирование, управление, эксплуатация. Костюк В.И., Гавриш А.П. и др. - К.: Вища школа, 1985. - 359 с.

 6. Петров В.А. и др. Планирование гибких производственных систем. - Л.: Машиностроение, 1985. - 182 с.

 7. Сатановский Р.Л. Организационное обеспечение гибкости машиностроительного производства - Л.: Машиностроение, 1987. - 96 с.

 8. Модульное оборудование для гибких производственных систем механической обработки: Справочник / Р.Э. Сафраган и др. К.: Техника, 1989. - 175 с.

 9. Дерябин А.Л., Эстерзон М.А. Технология изготовления деталей на стандартных с ЧПУ и в ГСП. - М.: Машгиз, 1989. - 288 с.

 10. Гибкие производственные комплексы /Под ред. П.Н. Белянина и В.А. Лещенко М.: Машиностроение, 1984. - 384 с.

 11. Организационно-технологическое проектирование ГСП. /В.О.Азбель и др. Под общ. ред. С.П. Митрофанова Л.: Машиностроение, 1986 . - 294 с.

 12. Ратмиров В.А. Управление станками гибких производственных систем. - М.: Машиностроение, 1987. - 272 с.

 13. ГОСТ 26228-85.

 14. Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в машиностроении. Альбом схем и чертежей. Учебное пособие для втузов /Ю.М. Соломенцев и др. - М.: Машиностроение 1989. - 192 с.

 15. Дащенко А.И. Проектирование автоматических линий. - М.: Высшая школа, 1983. - 328 с.

 16. Земсков Г.Г. Металлорежущие системы машиностроительных производств . - М. : Высшая школа, 1988. - 464 с.

 17. Прейс В.В. Технологические роторные машины. М.: Машиностроение, 1986. - 128.

 18. Проников А.С. Металлорежущие станки и автоматические линии. - М.: Машгиз, 1981. - 479 с.


ЗМІСТ

ВСТУП ........... 3

1.ВЕРСТАТИ АВТОМАТИ, АВТОМАТИЧНІ ЛІНІЇ 4

1.1. Класифікація 4

1.2. Ступені автоматизації виробництва 4 1.3. Основні типи автоматів 4

1.4. Принципи побудови однопозиційних автоматичних ліній …………….4

1.5. Основні етапи проектування автоматів і автоматичних ліній………….5

1.6. Автоматичні лінії з агрегатних верстатів 5

1.7. Роторні автоматичні лінії 5

1.8. Транспортно-завантажувальні пристрої автоматів і автоматичних

ліній 5

2. РОБОТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ І ГНУЧКІ

ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ В МАШИНОБУДУВАННІ…….............................7

2.1. Організаційні і технологічні основи створення ГАВ механічної

обробки 7

2.2. Устаткування і схема побудови гнучких виробничих систем в

машинобудуванні 7

2.3. Пристрій і системи автоматизованого контролю і управління

гнучкими виробничими комплексами в машинобудуванні…………………8

2.4. Агрегатно-модульна побудова роботизованих технологічних

комплексів і ГВС 8

2.5. Роботизовані комплекси і ГВС для механічної обробки

заготівок типу тіл обертання .............................................................................8

2.6. Роботизовані технологічні комплекси і гнучкі виробничі модулі

в ГВС для механічної обробки призматичних заготівок………………….....9

2.7. Роботизовані комплекси для виконання технологічних операцій……...9

2.8. Модулі автоматизованої системи інструментального забезпечення…..9

2.9. Модулі автоматизованих транспортно-складських систем (АТСС )…..9

2.10. Модулі автоматизованої системи видалення відходів виробництва...10

2.11. Перспективи впровадження ГАВ……………………………………....10

Контрольні питання…………………………………………………………..12

Індивідуальне завдання…………………………………………….................19

Рекомендована література….………………………………………………...23

Зміст……………………………………………………………………………24


Підписано до друку . Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Обл.-вид. арк. 1,47 Усл. др. арк. 1,45. Тираж 150 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ -5, пр. Гагаріна,4
Редакцийно-видавничий відділ НМетАУ


Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності мн
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни " Моделювання системних характеристик в економіці" для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Моделювання системних характеристик в економіці”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи