Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни icon

Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Скачати 226.62 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Дата17.02.2014
Розмір226.62 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Абразивна обробка.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Информационные технологии в научно-исследовательской работе.doc
5. /6 курс/КР Проектуванння спец_альнох технолог_чнох оснастки.djvu
6. /6 курс/КР Технолог_я машинобудування (спец_альн_ розд_ли).doc
7. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч1.pdf
8. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч2.pdf
9. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч3.pdf
10. /6 курс/Основи проектування систем техн_чного контролю технолог_чних процес_в.doc
11. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
12. /6 курс/Системи автоматизованого проектування технолог_чних процес_в.doc
13. /6 курс/Спец_альн_ верстати _ системи в загальному машинобудуванн_.doc
14. /6 курс/Функц_он менеджмент ТМ.doc
15. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методические указания к выполнению индивидуальных заданий по дисциплине «Информационные технологии в научно-исследовательской работе»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія машинобудування (спеціальні розділи)" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Функціональний менеджмент", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Абразивна обробка"

для студентів спеціальності 8.05050201


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Абразивна обробка"

для студентів спеціальності 8.05050201


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 621.99 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Абразивна обробка” для студентів спеціальності 8.05050201/ Укл.: С.Л. Негруб.- Дніпропетровськ: НМетАУ,2013.- 20 с.


Наведені рекомендації до вивчення дисципліни ”Абразивна обробка”; мета і завдання дисципліни; необхідний обсяг знань і умінь студентів у результаті її вивчення; методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни.

Призначена для студентів спеціальності 8.05050201 – технологія машинобудування. заочної форми навчання


Укладачі: С.Л. Негруб, доцент

Відповідальний

за випуск В.С. Гришин, к-т. техн. наук, доц.


Рецензент В.О. Єрмократьєв, канд.техн.наук, доц. (НМетАУ)

ЗМІСТ

ВСТУП 5

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 6

2 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 7

3 ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 9

4 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 16ВСТУПДисципліна "Абразивна обробка" є нормативною й входить до циклу професійно – практичної підготовки магістрів інженерної механіки по машинобудуванню спеціальності 8.05050201.

"Абразивна обробка", як навчальна дисципліна, являє собою дидактично обґрунтовану систему знань і практичних навичок проектування технологічних процесів в частині використання сучасних інструментів і особливостей окремих фінішних процесів. Мета викладання дисципліни "Абразивна обробка" – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для проектування сучасних технологічних процесів в частині використання сучасних інструментів і особливостей окремих фінішних процесів. Після вивчення даної дисципліни студенти повинні вміти:

- призначити параметри абразивного інструмента в залежності від особливостей матеріалу, що обробляється;

- визначати тип абразивної обробки, застосуванням якого можна дотримати технічні вимоги до деталі;

- складати типову операцію абразивної обробки;

- аналізувати стан поверхневого шару та шорсткість поверхні після абразивної обробки.

Для вивчення дисципліни "Абразивна обробка" необхідне знання дисциплін, які вивчались раніше: матеріалознавство; проектування і виробництво заготовок; технологія конструкційних матеріалів; теорія різання; різальний інструмент; металообробні верстати; теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин.


1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИВідповідно до навчального плану дисципліну „Абразивна обробка" вивчають студенти спеціальності 8.05050201 „Технологія машинобудування”. Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання - 72 академічних годин. Розділ годин за семестрами, видами занять і видами контролю представлено в таблиці 1.1


Таблиця 1.1 - Розділ годин за семестрами, видами занять і видами контролю

Семестр

Усього,

годин

Види занять

Види контролю

Аудиторні, годин

Лекційні, годин

Практичні, годин

Самостійна робота,

годин

IX

(I)

72

12

8

4

60

Контрольна робота,

залік


Робоча навчальна програма дисципліни з указівкою тем і методичних вказівок до лекційного матеріалу наведена в розділі 3.

Передбачені програмою практичні заняття, їх теми і відведений аудиторний час на їх виконання наведені в розділі 4.

При вивченні дисципліни "Абразивна обробка" планується контрольована викладачем самостійна робота, що передбачає:

самостійне вивчення розділів дисципліни, що не викладається на лекціях;

 • вивчення лекційного матеріалу;

 • виконання індивідуального завдання.2 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА1. Маслов Е.Н. Теория шлифования металлов. М.: Машиностроение, 1974. – 320 с.

2. Кулаков Ю. М., Хрульков В. А. Отделочно-зачистная обработка деталей. М.: Машиностроение, 1979. - 157 с.

3. Масловский В.В., Дудко П.Д. Полирование металлов и сплавов. – М.: Высшая школа, 1974. – 255 с.

4.Отделочные операции в машиностроении: Справочник / П. А. Руденко, М.Н. Шуба, В.А. Щгнивец и др. /Под общей ред. П. А. Руденко  - К.: Техника, 1985. – 136с.- Библиогр.: С. 132-135 с.: ил., табл.

5. Роспасиенко В. И., Смирнов Г. Ф., Черницын В. С. Средства зачистки проката. -  М.: Машиностроение, 1973. – 300 с.

6.Смирнов М. С., Простаков М. Е., Липкин Я. Н. Очистка поверхности стали. – М.: Металлургия,  1978. – 250 с.

7.Щеголев В. А., Уланова М. Е. Эластичные абразивные и алмазные инструменты. – Л.: Машиностроение, 1977. – 182 с.

8. Проволоцкий А.Е. Струйно – абразивная обработка деталей машин. – К.: Техника, 1989. – 277 с.

9. Саленко О.Ф., Пєтько І.В., Третьяков О.В., Гідро- та гідроабразивна обробка: Теорія, технологія та обладнання: Навч. посібник. -  К.: ІЗМН, 1999. – 488 с.

10. Обработка деталей свободными абразивами в вибрирующих резервуарах. Карташов И.Н., Шаинский М.Е., Власов В.А. и др. – К.: Вища школа, 1975. – 188 с.:

11. Бабичев А.П. Вибрационная обработка деталей. М.: Машиностроение, 1974. -136 с.

12. Барон Ю.М. Технология абразивной обработки в магнитном поле. Л.: Машиностроение, 1975. - 128 с. – Библиогр.: С.126-127.

13. Ящерицын П.И., Мартынов А.Н., Гридик А.Д. Финишная обработка деталей уплотненным потоком свободного абразива. – Минск: Наука и техника, 1978. – 224 с.

14. Ящерицын П.И., Попов С.А., Наерман М.С. Прогрессивная технология финишной обработки деталей. – Минск: Беларусь, 1978. – 174 с.

15. Гдалевич А.И. Финишная обработка лепестковыми кругами. М.: Машиностроение, 1990. – 112 с. – Библиогр.: 32 с.

16. Паньков Л.А., Костин Н.В. Обработка инструментами из шлифовальной шкурки. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988. -235 с.

17. Серебреницкий П.П. Обработка деталей механическими щетками. Л.: Лениздат, 1967. – 152 с. Библиогр.: С. 149-152.

18. Шальнов В.А. Шлифование и полирование высокопрочных материалов. М.: Машиностроение, 1972. – 272 с. – Библиогр. с. 268-270.

19. Микронометрия и эксплуатационные свойства машин. Рига.: Зинатие, 1972.

20.  Хусу А.П., Виттенберг Ю.Р., Пальмов В.А. Шероховатость поверхностей  (теоретико-вероятностный подход). – М.: Наука, 1975. – 344 с.

21.  Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения: В 10 т./Под общей ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. - Одесса: ОНПУ, 2002.- Т.4. Теория абразивной и алмазно-абразивной обработки материалов -  802 с.
3 ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИРозподіл навчальних годин за темами і видами занять з дисципліни "Абразивна обробка" наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Розподіл навчальних годин за темами і видами занять

№ тем

Найменування тем

За видом занять, годин

Аудиторні

Лекційні

Практичні

Самостійне вивчання

1

Вступ. Загальні відомості про абразивну обробку. Основні поняття, терміни й визначення. Класифікація фінішних методів, абразивних матеріалів та межі їх використання.

1

1

-

10

2

Особливості методів, інструменти, обладнання, основні параметри режиму різання, область використання.

1

1

-

12

3

Фінішні методи механічної обробки, що виконуються вільним зерном. Особливості методів, інструменти, обладнання, основні параметри режиму різання, область використання.

4

2

2

14

4

Особливості фінішних методів механічної обробки, що виконуються абразивом, який закріплений на пружньо - еластичній основі. Особливості методів, інструменти, обладнання, основні параметри режиму різання, область використання.

4

2

2

12

5

Зношування абразивних зерен при різних схемах закріплення та вплив виду процесу на утворення мікрорельєфу поверхні, що обробляється.

2

2

-

12

Усього 72

12

8

4

60

Відповідно до навчальної програми студент зобов’язаний засвоїти всі теми дисципліни. Нижче наводяться зміст робочої програми і методичні вказівки до вивчення окремих тем з поділом на лекційне і самостійне вивчення.


Тема 1 Вступ. Загальні відомості про абразивну обробку. Основні поняття, терміни й визначення. Класифікація фінішних методів, абразивних матеріалів та межі їх використання. (11 годин)


Лекційний матеріал (1 година)


Загальні відомості про галузь застосування фінішних операцій, класифікація методів абразивної обробки в залежності від стану абразивного зерна, що використовується в шліфувальному інструменті. Види та властивості абразивних матеріалів та межі їх використання. Параметри шліфувального інструмента та їх призначення.


Самостійне вивчення (10 годин)


Вплив призначених параметрів інструмента на тріщиноутворення, зношування інструмента, та якість поверхні, що обробляється. Вирази для визначення основних силових показників.

[1, 3-7, 17- 21]


Питання для самоперевірки


 1. Назвіть галузь застосування фінішних операцій.

 2. Наведіть класифікацію методів абразивної обробки в залежності від стану абразивного зерна, що використовується в шліфувальному інструменті.

 3. Перерахуйте види шліфувальних матеріалів, які використовуються на виробництві.

 4. Які використовуються види шліфувальних інструментів на виробництві?

 5. Наведіть фінішні методи обробки.

 6. Наведіть приклади різних видів абразивних матеріалів, властивості та межі їх використання.

7. Назвіть параметри шліфувального інструмента та їх призначення.

8. Назвіть параметри шліфувального інструмента (стрічковий інструмент) та їх призначення.


.

Тема 2 Особливості методів, інструменти, обладнання, основні параметри режиму різання, область використання. (13 годин)


Лекційний матеріал (1 година)

Фінішні методи механічної обробки, що виконуються зв’язаним зерном: тонке шліфування, хонінгування, суперфініш, крацювання, голкофрезерування, шліфування пелюстковими кругами, стрічкове шліфування. Особливості процесів, інструменти, схеми роботи, призначення параметрів процесу обробки, область використання кожного процесу.


Самостійне вивчення (12 годин)


Вплив призначених параметрів інструмента на тріщиноутворення, зношування інструмента, та якість поверхні, що обробляється. Вирази для визначення основних силових показників. [2, 6, 8, 9, 17, 21]


Питання для самоперевірки


 1. Наведіть класифікацію існуючих фінішних методів обробки.

 2. Назвіть фінішні методи механічної обробки, що виконуються зв’язаним зерном.

 3. До яких методів фінішної обробки з точки зору роботи зерна відносять тонке шліфування, хонінгування, суперфініш, крацювання, голкофрезерування, шліфування пелюстковими кругами, стрічкове шліфування.

 4. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів тонкого шліфування від хонінгування.

 5. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів суперфінішу від крацювання.

 6. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів голкофрезерування від шліфування пелюстковими кругами.

 7. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів при стрічковому шліфуванні від шліфування пелюстковими кругами.

 8. Назвіть особливості процесу, інструментів, які використовуються, схеми роботи, призначення параметрів процесу обробки, область використання кожного процесу.

 9. Визначте вплив призначених параметрів інструмента на тріщиноутворення, зношування інструмента, та якість поверхні, що обробляється для кожного з розглянутих методів.

 10. Наведіть вирази для визначення основних силових показників для кожного з розглянутих методів.


Тема 3 Фінішні методи механічної обробки, що виконуються вільним зерном. Особливості методів, інструменти, обладнання, основні параметри режиму різання, область використання. (18 годин)


Лекційний матеріал (2 години)


Фінішні методи механічної обробки, що виконуються вільним зерном: доведення, притирання, ультразвукова обробка, струминно-абразивна обробка, вібраційна обробка в абразивному середовищі, магнітно-абразивна обробка. Особливості процесів, інструменти, схеми роботи, призначення параметрів процесу обробки, область використання кожного процесу.


Самостійне вивчення (14 годин)

Вплив призначених параметрів інструмента на тріщиноутворення, зношування інструмента, та якість поверхні, що обробляється. Вирази для визначення основних силових показників. [6, 15- 16, 21]


Питання для самоперевірки


 1. Назвіть фінішні методи механічної обробки, що виконуються вільним зерном.

 2. До яких методів фінішної обробки з точки зору роботи зерна відносяться доведення, притирання, ультразвукова обробка, струминно-абразивна обробка, вібраційна обробка в абразивному середовищі, магнітно-абразивна обробка?

 3. Наведіть особливості процесу, інструментів, схеми роботи, призначення параметрів процесу обробки, область використання кожного з розглянутих процесів.

 4. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів доведення та притирання.

 5. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів ультразвукової обробки від струминної-абразивної обробки.

 6. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів вібраційної обробки в абразивному середовищі від магнітно-абразивної обробки.

 7. Назвіть особливості процесу, інструментів, які використовуються, схеми роботи, призначення параметрів процесу обробки, область використання кожного процесу.

 8. Визначте вплив призначених параметрів інструмента на тріщиноутворення, зношування інструмента, та якість поверхні, що обробляється для кожного з розглянутих методів.

 9. Наведіть вирази для визначення основних силових показників для кожного з розглянутих методів.


Тема 4 Особливості фінішних методів механічної обробки, що виконуються абразивом, який закріплений на пружньо - еластичній основі. Особливості методів, інструменти, обладнання, основні параметри режиму різання, область використання. (16 годин)


Лекційний матеріал (2 години)


Фінішні методи механічної обробки, що виконуються абразивом на пружньо - еластичній основі. Способи закріплення абразиву в інструментах. Особливості роботи абразивного інструмента на пружньо - еластичній основі.


Самостійне вивчення (12 годин)


Особливості призначення параметрів процесу обробки.

[1-21].


Питання для самоперевірки


 1. Назвіть види фінішних методів механічної обробки, що виконуються абразивом на пружньо - еластичній основі.

 2. Чим відрізняються фінішні методи, що виконуються абразивом на пружньо - еластичній основі?

 3. Які способи закріплення абразиву в інструментах використовуються?

 4. В чому полягає особливість роботи абразивного інструмента на пружньо - еластичній основі?

 5. В чому полягають особливості призначення параметрів процесу обробки?Тема 5 Зношування абразивних зерен при різних схемах закріплення та вплив виду процесу на утворення мікрорельєфу поверхні, що обробляється. (14 годин)


Лекційний матеріал (2 години)


Вплив схеми закріплення абразиву в інструменті та матеріалу зв`язки на зношування інструменту та утворення мікрорельєфу, його властивостей та експлуатаційних характеристик.


Самостійна робота (12 годин)


Вирази для кількісного визначення величини шорсткості при різних процесах абразивної обробки.

[19- 21].


Питання для самоперевірки


 1. Поясніть вплив схеми закріплення абразиву в інструменті на зношування інструменту.

 2. Поясніть вплив схеми закріплення абразиву в інструменті на утворення мікрорельєфу та його властивостей.

 3. Поясніть вплив схеми закріплення абразиву в інструменті на його експлуатаційні характеристики.

 4. Поясніть вплив матеріалу зв`язки інструмента на його зношування.

 5. Поясніть вплив матеріалу зв`язки інструмента на утворення мікрорельєфу та його властивостей.

 6. Поясніть вплив матеріалу зв`язки інструмента на його експлуатаційні характеристики.

 7. Наведіть вирази для кількісного визначення величини шорсткості при жорсткому шліфуванні.

 8. Наведіть вирази для кількісного визначення величини шорсткості при шліфуванні вільним абразивом.

 9. Наведіть вирази для кількісного визначення величини шорсткості при шліфуванні інструментом на пружньо-еластичній зв’язці.4 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯПри вивченні дисципліни студенти виконують на кафедрі технології машинобудування наступні практичні заняття.

1. Ознайомлення з особливостями високопористого інструмента, областю його використання та параметрами режиму різання (2 години).

2. Ознайомлення з особливостями полімер-абразивного інструмента та його місцем серед фінішних інструментів, областю його використання та параметрами режиму різання (2 години).

Мета практичних занять – навчити проектувати технологічні процеси виготовлення деталей з використанням сучасних інструментів і особливостей окремих фінішних процесів.


5 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ


З метою закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні дисципліни студенти повинні виконати індивідуальні завдання . Варіанти завдання на роботу зазначені в пункті 5.2 відповідно останнім останній цифрі залікової книжки. Згідно отриманого варіанту виписуємо номери 6 питань та виписуємо їх з переліку питань( пункт 5.1).

Перш ніж приступити до виконання індивідуального завдання, потрібно вивчити теоретичний матеріал відповідно до програми і проробити методичні вказівки по виконанню даної роботи.

При виконанні індивідуального завдання всі пояснення до розв’язуваних питань повинні викладатися коротко, послідовно й зрозуміло.

Індивідуальні завдання повинні бути оформлені в рукописному варіанті або набрані на комп’ютері на аркушах білого папера формату А4 (297х210). Розміри полів на аркушах: лівого – 20 мм, правого – 10 мм, верхнього і нижнього – 20 мм. Розділи можуть поділяється на підрозділи, пункти і т.д.

У випадку відсутності рекомендованої літератури, необхідної для виконання контрольної роботи, дозволяється використовувати наявні на підприємстві чи в бібліотеці довідники, галузеві нормативи, літературу інших періодів видання з обов’язковою вказівкою найменування джерела, сторінки, номера таблиці й інших даних використовуваних джерел.

Прислані індивідуальні завдання перевіряються викладачем і в залежності від якості її виконання або приймаються до захисту, або повертаються на доробку. Індивідуальне завдання остаточно приймається викладачем після співбесіди зі студентом.


5.1 Індивідуальні завдання


При виконанні індивідуального завдання необхідно дати відповіді послідовно на п’ять питань (табл. 5.1)

Таблиця 5.1 - Варіанти індивідуальних завдань


№ п/п

1 ВОПР.

2 ВОПР.

3 ВОПР.

4 ВОПР.

5 ВОПР.

6 ВОПР.

1

1

11

21

31

41

51

2

2

12

22

32

42

52

3

3

13

23

33

43

53

4

4

14

24

34

44

54

5

5

15

25

35

45

55

6

6

16

26

36

46

56

7

7

17

27

37

47

57

8

8

18

28

38

48

58

9

9

19

29

39

49

59

10

10

20

30

40

50

605.2 Питання до варіантів індивідуальних завдань


 1. Назвіть види фінішної обробки.

 2. Які методи відносяться до жорсткого шліфування?

 3. Які методи відносяться до шліфування інструментом на еластичній основі?

 4. Які методи відносяться до шліфування вільним зерном?

 5. В чому особливості шліфування жорстким шліфувальним кругом?

 6. В чому особливості шліфування інструментами на еластичній основі?

 7. В чому особливості шліфування вільним зерном?

 8. Що показує зернистість матеріалу і як її обирають для конкретної операції?

 9. Яке технологічне обладнання використовується при жорсткому шліфуванні?

 10. Яке технологічне обладнання застосовується при шліфування на еластичній основі?

 11. Яке технологічне обладнання застосовується при шліфування вільним зерном?

 12. Розкажіть про особливості різання при шліфування.

 13. Розкажіть про особливості процесу струминної обробки.

 14. Які робочі середовища застосовуються при струминній обробці?

 15. Чи можливо забезпечити точність поверхні при гідроабразивній обробці?

 16. Розкажіть про особливості мікрорельєфу обробленої поверхні після шліфування.

 17. Розкажіть про особливості мікрорельєфу після шліфування інструментами на пружній основі.

 18. Розкажіть про особливості мікрорельєфу після шліфування вільним зерном.

 19. Розкажіть про особливості зони обробки при шліфуванні, якими засобами здійснюється подача ЗОР та її функції у процесі.

 20. Що таке "субмікропрофіль" і в чому його переваги?

 21. Чи можливе застосування шліфувального інструмента після нанесення покриття електроіскровим легуванням?

 22. Який метод абразивної обробки зарекомендував себе на операціях очистки поверхні після електроіскрового легування?

 23. В чому полягає сутність магнітоабразивної обробки, які інструменти застосовуються та які обробляються?

 24. Назвіть галузь застосування фінішних операцій.

 25. Наведіть класифікацію методів абразивної обробки в залежності від стану абразивного зерна, що використовується в шліфувальному інструменті.

 26. Перерахуйте види шліфувальних матеріалів, які використовуються на виробництві.

 27. Які використовуються види шліфувальних інструментів на виробництві?

 28. Наведіть приклади різних видів абразивних матеріалів, властивості та межі їх використання для струминної обробки.

 29. Назвіть параметри шліфувального інструмента та їх призначення для віброобробки.

 30. Назвіть параметри шліфувального інструмента (стрічковий інструмент) та їх призначення.

 31. Наведіть класифікацію існуючих фінішних методів обробки.

 32. До яких методів фінішної обробки з точки зору роботи зерна відносять тонке шліфування, хонінгування, суперфініш, крацювання, голкофрезерування, шліфування пелюстковими кругами, стрічкове шліфування.

 33. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів тонкого шліфування від хонінгування.

 34. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів суперфінішу від крацювання.

 35. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів голкофрезерування від шліфування пелюстковими кругами.

 36. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів при стрічковому шліфуванні від шліфування пелюстковими кругами.

 37. Назвіть особливості процесу, інструментів, які використовуються, схеми роботи, призначення параметрів процесу обробки, область використання кожного процесу.

 38. Визначте вплив призначених параметрів інструмента на тріщиноутворення, зношування інструмента, та якість поверхні, що обробляється для кожного з розглянутих методів.

 39. Наведіть вирази для визначення основних силових показників для кожного з розглянутих методів.

 40. Наведіть схеми обладнання для механічної обробки, що виконуються вільним зерном та поясніть принцип його роботи.

 41. До яких методів фінішної обробки з точки зору роботи зерна відносяться доведення, притирання, ультразвукова обробка, струминно-абразивна обробка, вібраційна обробка в абразивному середовищі, магнітно-абразивна обробка?

 42. Наведіть особливості процесу, інструментів, схеми роботи, призначення параметрів процесу обробки, область використання кожного з розглянутих процесів.

 43. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів доведення та притирання.

 44. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів ультразвукової обробки від струминної-абразивної обробки.

 45. Поясніть відмінність основних технологічних параметрів інструментів вібраційної обробки в абразивному середовищі від магнітно-абразивної обробки.

 46. Назвіть особливості процесу, інструментів, які використовуються, схеми роботи, призначення параметрів процесу обробки, область використання для хонінгування.

 47. Визначте вплив призначених параметрів інструмента на тріщиноутворення, зношування інструмента, та якість поверхні, що обробляється для струминно-абразивної обробки.

 48. Наведіть вирази для визначення основних силових показників для жорсткого шліфування.

 49. Назвіть види фінішних методів механічної обробки, що виконуються абразивом на пружньо - еластичній основі.

 50. Чим відрізняються фінішні методи, що виконуються абразивом на пружньо - еластичній основі від методів, які виконуються вільним зерном?

 51. Які способи закріплення абразиву в інструментах використовуються?

 52. В чому полягає особливість роботи абразивного інструмента на пружньо - еластичній основі?

 53. В чому полягають особливості призначення параметрів процесу обробки?

 54. Поясніть вплив схеми закріплення абразиву в інструменті на утворення мікрорельєфу та його властивостей.

 55. Поясніть вплив матеріалу зв`язки інструмента на його зношування.

 56. Поясніть вплив матеріалу зв`язки інструмента на утворення мікрорельєфу та його властивостей.

 57. Поясніть вплив матеріалу зв`язки інструмента на його експлуатаційні характеристики.

 58. Наведіть вирази для кількісного визначення величини шорсткості при жорсткому шліфуванні.

 59. Наведіть вирази для кількісного визначення величини шорсткості при шліфуванні вільним абразивом.

 60. Наведіть вирази для кількісного визначення величини шорсткості при шліфуванні інструментом на пружньо-еластичній зв’язці.Схожі:

Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Ресурсозберігаючі технології та охорона довкілля для студентів напряму 050401 металургія / Укл. Н. Д. Ванюкова., М. В. Ягольник Дніпропетровськ:...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи