Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання icon

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Скачати 379.75 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Дата17.02.2014
Розмір379.75 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Абразивна обробка.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Информационные технологии в научно-исследовательской работе.doc
5. /6 курс/КР Проектуванння спец_альнох технолог_чнох оснастки.djvu
6. /6 курс/КР Технолог_я машинобудування (спец_альн_ розд_ли).doc
7. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч1.pdf
8. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч2.pdf
9. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч3.pdf
10. /6 курс/Основи проектування систем техн_чного контролю технолог_чних процес_в.doc
11. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
12. /6 курс/Системи автоматизованого проектування технолог_чних процес_в.doc
13. /6 курс/Спец_альн_ верстати _ системи в загальному машинобудуванн_.doc
14. /6 курс/Функц_он менеджмент ТМ.doc
15. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методические указания к выполнению индивидуальных заданий по дисциплине «Информационные технологии в научно-исследовательской работе»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія машинобудування (спеціальні розділи)" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Функціональний менеджмент", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Вища освіта і Болонський процес»

для магістрантів усіх спеціальностей

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 681.326


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Вища освіта і Болонський процес» для магістрантів усіх спеціальностей. / Укл. Потап О.Ю. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 22 с.


Наведено робочу програму та рекомендації з самостійного вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес», методичні вказівки до виконання індивідуального завдання.

Призначена для самостійної роботи магістрантів заочної форми навчання усіх спеціальностей.


Укладач О.Ю. Потап, канд. техн. наук, проф.


Відповідальний за випуск: Ясев О.Г., начальник навчально-наукового центру НМетАУ, канд. техн. наук, проф.


© Національна металургійна академія України, 2013
1. Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин (денна та заочна форми навчання)
Денна форма

Заочна

форма

Усього годин за навчальним планом

36

36

у тому числі:

Аудиторні заняття8


4

з них:

лекції


8


4

лабораторні роботи

-

-

практичні заняття

-

-

семінарські заняття

-

-

Самостійна робота


28

32

у тому числі при :

підготовці до аудиторних занять


4


4

підготовці до модульних контрольних робіт


-


-

виконанні курсових проектів (робіт)

-

-

виконанні індивідуальних завдань

12

24

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях


12


4

Підсумковий контроль


Диф.

залік

Залік Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна "Вища освіта і Болонський процес" є нормативною для студентів, які навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” усіх напрямів підготовки та спеціальностей.

Програму складено на основі навчальної програми дисципліни "Вища освіта України і Болонський процес" (Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.. В.Гнатюка, 2004.- 18с.), затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-715 від 09.04.2004р.), вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМС ОНП) у вищих навчальних закладах та основних положень КМС ОНП у Національній металургійній академії України.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння основних положень Болонського процесу, оволодіння методами та засобами впровадження їх у вищу освіту України.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • об’єктивні тенденції розвитку вищої освіти, які започатковують створення сучасного європейського освітнього простору;

 • переваги, які надає Болонський процес випускникам вищої школи, роботодавцям, а також викладачам та науковцям;

 • роль викладача та студента у формуванні діяльної особистості майбутнього фахівця;

 • основні засади Європейської кредитної трансферної системи та кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

 • особливості форм і методів освіти та навчання, що сприяють становленню діяльності особистості майбутнього фахівця;

уміти:

 • планувати навчальний процес в умовах КМС ОНП;

 • застосовувати модульний принцип побудови навчальних дисциплін при створенні робочих програм;

 • підбирати та використовувати відповідні форми модульного контролю успішності.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті індивідуального завдання.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект робочих програм навчальних дисциплін, які є вихідною інформацією для виконання індивідуального завдання.

Зміст дисциплінитем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Європейська інтеграція України як чинник її розвитку. Роль освіти у процесі євроінтеграції

Європейський вбір України – складова її подальшого розвитку. Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження співробітництва України та ЄС. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. Входження освіти і науки України до європейського інформаційного та освітнього поля як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.


1


2

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. Основні документи Болонського процесу

Хронологія подій Болонського процесу. Залучення європейських держав до Болонського процесу. Основні документи Болонського процесу (Лісабонська конвенція, Сорбонська декларація, Болонська декларація).

1

3

Принципи шляхи і засоби адаптації вищої освіти України до Європейської системи вищої освіти

Система освітніх стандартів в Україні.

Стратегічні завдання розвитку освіти України у контексті положень Болонської декларації: введення двоциклового навчання; запровадження Європейської кредитної трансферної системи (ECTS); формування системи контролю якості освіти; розширення мобільності студентів та викладачів; забезпечення працевлаштування та привабливості системи освіти.

1 г. лекц.

2 г.

самост.

роботи

[1,3]

4

Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМС ОНП) у вищу освіту України

Методичні засади впровадження КМС ОНП. Модульний принцип побудови навчального матеріалу. Графік навчального процесу. Структурно-логічна схема підготовки фахівців. Навчальний план. Визначення трудомісткості модулів та дисциплін. Планування навчальних дисциплін. Контроль успішності в умовах КМС ОНП. Застосування європейської шкали оцінювання. Рейтингова система оцінювання досягнень студентів.

1 г. лекц.

2 г.

самост.

роботи

[1,3]Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

№№

теми

Назва теми

Тривалість (годин)

1

Системи освіти в країнах Америки та Європи

Постановка вищої освіти у розвинених країнах Європи: типи ВНЗ, освітні рівні, організація навчального процесу. Викладач і студент як суб’єкти освітнього процесу. [6, С. 6 – 11]

4

Індивідуальне завдання

№№

теми

Тема завдання

1

Розробка робочого плану та технологічної карти навчальної дисципліни

Індивідуальне завдання полягає в укладанні робочого плану та технологічної карти однієї з навчальних дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів з урахуванням вимог КМС ОНП. Вихідними даними індивідуального завдання є робоча програма відповідної навчальної дисципліни.

Рекомендована література

 1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма./ Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.. В.Гнатюка, 2004. – 18с.

 2. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник./ За ред. В.Г.Кременя. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384с.

 3. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Національній металургійній академії України. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 76с.

 4. Розробка програм навчальних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Посібник для викладачів. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. – 34с.

 5. Потап О.Ю., Зворикін В.Б., Ступак Ю.О. Тестове забезпечення модульного контролю успішності: Програмна оболонка та посібник для викладачів. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 87 с.

 6. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» / Укл. О.Ю. Потап. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 39 с.

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ


Навчальним планом заочного факультету передбачене виконання одного індивідуального завдання з дисципліни «Вища освіта і Болонський процес».

За рішенням викладача студентам пропонується завдання одного з двох різновидів: розробка робочого плану та технологічної карти навчальної дисципліни або розробка комплекту тестових завдань для проведення модульного контролю за однією з навчальних дисциплін.

2.1. Індивідуальне завдання з розробки робочого плану навчальної дисципліни

Науково-методичне забезпечення кожної навчальної дисципліни в мінімальному обсязі включає:

- програму навчальної дисципліни;

- робочий план навчальної дисципліни;

- конспект лекцій;

- методичні вказівки до практичних занять та лабораторних робіт (якщо вони передбачені навчальним планом);

- тематику та інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять (якщо вони передбачені навчальним планом);

- комплекти модульних індивідуальних завдань та модульних контрольних робіт (якщо вони передбачені програмою дисципліни) в кількості, що дорівнює кількості залікових модулів дисципліни;

- інструктивно-методичні матеріали до курсового проекту або курсової роботи (якщо вони передбачені навчальним планом);

- комплект екзаменаційних білетів;

- методичні матеріали для самостійного опрацювання окремих розділів програми дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- пакет комплексних контрольних робіт для контролю залишкових знань.

Робочий план навчальної дисципліни розробляється лектором на базі робочої програми навчальної дисципліни, розглядається на засіданні кафедри, яка здійснює викладання дисципліни, і затверджується деканом відповідного факультету.

Один примірник робочого плану передається до деканату.

Якщо дисципліна вивчається на протязі кількох навчальних четвертей, робочий план розробляється для кожної з них окремо.

Оновлення (переоформлення) робочого плану здійснюється в разі внесення змін до програми навчальної дисципліни.

Для виконання індивідуального завдання студент отримує від викладача в якості вихідних даних електронну версію робочої програми однієї з навчальних дисциплін, яка вивчалась ним під час навчання в бакалавраті. (Взірець такої програми наведено у додатку А.) Структура, зміст та порядок створення програм навчальних дисциплін регламентовані Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Національній металургійній академії України [3, 4].

Після детального ознайомлення з наданою програмою дисципліни студент має укласти для неї робочий план. Якщо дисципліна вивчається впродовж двох або більшої кількості четвертей, робочий план має бути укладений для однієї з них за вказівкою викладача.

Взірець робочого плану навчальної дисципліни наведений у додатку Б.

Укладений робочий план має містити технологічну карту, яка визначає розподіл аудиторних занять різного виду та модульних контрольних заходів по усіх 10 тижнях навчальної четверті. Бажано обмежуватись першими дев’ятьма тижнями четверті, залишаючи останній 10 тиждень для перескладання модульних контролів, з яких були отримані незадовільні оцінки, та складання екзаменів.

Проведення модульних контрольних заходів бажано планувати окремо для кожної академічної групи.

2.2. Індивідуальне завдання з розробки комплекту тестових завдань для проведення модульного контролю

За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу через необхідність здійснення модульних контролів суттєво збільшується кількість контрольних заходів. Одним з найбільш ефективних засобів забезпечення об’єктивності та якості педагогічного контролю є використання тестових технологій.

Індивідуальне завдання передбачає створення студентами комплекту завдань у тестовій формі для однієї з навчальних дисциплін, яка вивчалась ними під час навчання в бакалавраті.

При виконанні цього завдання необхідно керуватись основними вимогами до представлення завдань у тестовій формі та методичними рекомендаціями щодо правильного використання різних тестових форм, що містяться у посібнику [5].

Студентам пропонується скласти комплект з 12 завдань різної форми:

 • 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді;

 • 2 завдання з вибором кількох правильних відповідей;

 • 3 завдання на встановлення відповідності;

 • 3 завдання на встановлення правильної послідовності;

 • 2 завдання відкритої форми.

До тексту завдань необхідно додати правильні відповіді (ключі).


Додаток А

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Міністерство освіти i науки України

Нацiональна металургійна академія України
Кафедра Автоматизації

виробничих процесів

Затверджую:

Перший проректор

професор В.П. Iващенко


‘‘____’’ ___________ 2007 р.
Програма навчальної дисципліни


Автоматизація бізнес-процесів
Напрям

6.050202

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїРозподіл навчального часу (денна форма навчання)

Усього

Ч е т в е р т і

ХІІІ

ХІV

ХV

ХVI

Усього годин за навчальним планом

108108

у тому числі:

Аудиторні заняття


4848

з них:

лекції


3232

лабораторні заняттяпрактичні заняття

1616

семінарські заняття


Самостійна робота


6060

у тому числі при :

підготовці до аудиторних занять


2424

підготовці до контрольних заходів

2727

виконанні курсових проектів (робіт)виконанні індивідуальних завданьопрацюванні розділів програми,

які не викладаються на лекціях


99

Підсумковий контроль

Д.З.

Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна "Автоматизація бізнес–процесів" є вибірковою (за вибором навчального закладу) і входить до циклу професійно-практичних дисциплін.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для проектування та налагодження систем управління базами даних, що пов’язані з контролем та управлінням бізнес–процесами підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію бізнес-процесів підприємства та основи аналізу його діяльності;

 • характеристику основних пакетів програм систем управління базами підприємства (СУБП);

 • номенклатуру сучасних технічних засобів автоматизації бізнес–процесів;

 • критерії вибору і принципи побудови інтегрованої бази даних підприємства.

вміти:

використовуючи результати обстеження підприємства, НТД, ТПР та

комп’ютерні технології:

 • визначити об’єкт застосування корпоративної СУБП та її структуру;

 • вибрати пакет програм СУБП;

 • спроектувати корпоративну обчислювальну мережу з вибором

необхідного апаратного забезпечення;

 • брати участь у розробці інтегрованої бази даних.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при виконанні контрольних робіт.

 Засоби діагностики успішності навчаннякомплект завдань у тестовій формі.

 Зв’язок з іншими дисциплінами – вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях з навчальних дисциплін „Електроніка та мікропроцесорна техніка”, “Комп’ютерні технології та програмування”, „Мікроекономіка”, „Економіка підприємства”. Дисципліна є завершальною на етапі підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Структура дисципліни

Мо-дуль

Тема лекції (заняття)

Обсяг, год.

Шифр

змістового

модуля

Вид

модуль-ного контролю

I

Модуль 1. Бізнес-процеси підприємства та їх автоматизація

Лекції

Автоматизація господарської діяльності підприємства


4

ПФ.Д.06.

ЗР.О.06.13


ПФ.Д.06.

ЗР.О.06.14Конт-рольна робота

Побудова інтегрованих баз даних й управління ними

8

Практичні заняття

Побудова інформаційної моделі

підприємства


4

Самостійна робота


Підготовка до аудиторних занять


8

Опрацювання розділів програми,

які не викладаються на лекціях


3

Підготовка та складання модульного

контролю


9

У с ь о г о

36


Модуль 2. Розробка і аналіз бізнес-плану підприємства


Лекції

Бізнес-план підприємства


8

ПФ.Д.06.

ЗР.О.06.13


ПФ.Д.06.

ЗР.О.06.14Конт-рольна роботаАвтоматизація розробки й аналізу бізнес-плану підприємства


4

Практичні заняття

Аналіз бізнес-плану підприємства


4

Самостійна робота


Підготовка до аудиторних занять


8

Опрацювання розділів програми,

які не викладаються на лекціях


3

Підготовка та складання модульного

контролю


9

У с ь о г о

36
Мо-дуль

Тема лекції (заняття)

Обсяг, год.

Шифр

змістового

модуля

Вид

модуль-ного контролю

ІІI

Модуль 3. Розробка та моделювання систем управління бізнес-процесами


Лекції

Моделювання систем управління бізнес-процесами (СУБП)


4

ПФ.Д.06.

ЗР.О.06.09

ПФ.Д.06.ЗР.О.06.10

ПФ.Д.06.ЗР.О.06.11

ПФ.Д.06.ЗР.О.06.12


Конт-рольна робота

Розробка інтегрованих СУБП

4

Практичні заняття

Створення та використання математичної моделі для системи управління економічним балансом підприємства8

Самостійна робота


Підготовка до аудиторних занять


8

Опрацювання розділів програми,

які не викладаються на лекціях


3

Підготовка та складання модульного

контролю


9

У с ь о г о

36


Зміст дисципліни

Лекційний курстем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Автоматизація господарської діяльності підприємства

Підприємство як центр обробки інформації. Процесний підхід. Методологія автоматизації бізнес-процесів підприємства. Постановка задачі автоматизація господарської діяльності підприємства й розробка бізнес-правил4

2

Побудова інтегрованих баз даних й управління ними

Інформаційна модель підприємства. Класифікація автоматизованих інфор-маційних систем. Вимоги до баз даних. Концептуальна, логічна і фізична моделі даних. Типи логічних моделей даних. Побудова реляційної СУБД8

3

Бізнес–план підприємства

Структура та основні розділи бізнес-плану. SWOT–аналіз. Маркетінговий і виробничий плани. Організаційний і фінансовий плани. Критерії якості бізнес-плану. Методика UNIDO


8

4

Автоматизація розробки й аналізу бізнес-плану підприємства

Складання бізнес-плану підприємства в універсальних офісних пакетах Word та Excel. Використання спеціалізованих програм для бізнес-планування


4

5

Моделювання систем управління бізнес-процесами

Завдання моделювання бізнес-процесів. Методологія моделювання бізнес-процесів. Генерація моделей та звітів. Засоби доступу до моделей


4

6

Розробка інтегрованих СУБП

Завдання, які розв’язують СУБП. Технічні вимоги до баз даних. Вибір системи для реалізації. Проектування структури системи. Технічна реалізація системи


4Практичні заняття
занять

Тема заняття

Тривалість (годин)

1

Побудова інформаційної моделі підприємства

4

2

Аналіз бізнес-плану підприємства

4

3

Створення та використання математичної моделі для системи управління економічним балансом підприємства

8Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


№№

теми

Назва теми

Тривалість (годин)

1

Галузі застосування та етапи розвитку інформаційних баз підприємства [5, С.26–33]

3

2

Проведення презентації бізнес-плану [2, С.152-160]

3

3

Створення рішень на базі засобів моделювання [4, С.160-163]

3Рекомендована література

 1. Потап О.Е., Бейцун С.В., Лебедь В.В. Автоматизированное проектиро­вание информационных и управляющих систем: Учебное пособие. – Дн-вск: НМетАУ, 2002. – 108 с.

 2. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. – К: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 3. Клоков И.В. Бизнес-план на компьютере. – СПб.: Питер, 2007. – 169 с.

 4. Елманова Н. Краткое введение в моделирование бизнес-процессов. – Компьютер Пресс. – 2007. – №№ 8, 9, 11, 12.

 5. Автоматизація бізнес-процесів: Конспект лекцій / Укладач М.В. Михайловський. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 88 с.
Укладач: доцент, к.т.н.


М.В. МихайловськийЗавідувач кафедри АВП: доцент, к.т.н.


О.П. ЄгоровПрограму затверджено на засіданні НМК за напрямом 6.050202 –

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

протокол № 5 від «_06_травня 2012 р.Голова НМК за напрямом: доцент, к.т.н.


О.П. Єгоров

Узгоджено:


Начальник навчального відділуА.І. ДемченкоДодаток Б

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

РОБОЧОГО ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України
Затверджую
Декан факультету___________________ Л.М. Савчук
“______’’ ______________ 20____р.

Робочий план

та технологічна карта

на ІV четверть 2012 - 2013 навчального року


з дисципліни

«Автоматизація бізнес–процесів»


Факультет

Комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації


Кафедра

Автоматизації виробничих процесів


Потік, групи

АВ01-09-1,2


Напрям

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


Курс

ІV

Четверть

ХVІ


Лектор

доцент Михайловський М.В.

Види

навчальної

роботи

Усьо-

го

Кількість годин на порядковому навчальному тижні


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А у д и т о р н і з а н я т т я
Лекції

32

4

4

4

4

4

4

4

4Лабораторні заняття


Практичні заняття

16

2

2
2

2
2

2

4
Семінарські заняття

Усього

48

6

6

4

6

6

4

6

6

4
З а х о д и м о д у л ь н о г о к о н т р о л ю

Контрольні роботи

3+++
Захист індивід. завдань


Виконання та захист курсових проектів (робіт)


Підсумковий контроль+
Модуль

Навчальний тижденьВид за-нять

Тема та зміст занять

Кількість годин

Модульний контроль

І

1

Лекція

Автоматизація господарської діяльності підприємства

Підприємство як центр обробки інформації. Процесний підхід. Методологія автоматизації бізнес-процесів підприємства. Постановка задачі автоматизація господарської діяльності підприємства й розробка бізнес-правил

4
І

1

Практ.заняття

Побудова інформаційної моделі підприємства

2
І

2

Лекція

Побудова інтегрованих баз даних й управління ними

Інформаційна модель підприємства. Класифікація автоматизованих інформаційних систем. Вимоги до баз даних

4
І

2

Практ.заняття

Побудова інформаційної моделі підприємства (закінчення заняття)

2
І

2

Лекція

Побудова інтегрованих баз даних й управління ними

Концептуальна, логічна і фізична моделі даних. Типи логічних моделей даних. Побудова реляційної СУБД

4
І

3

Контр.робота+

ІІ

4

Лекція

Бізнес–план підприємства

Структура та основні розділи бізнес-плану. SWOT–аналіз. Маркетинговий і виробничий плани. Організаційний і фінансовий плани

4
ІІ

4

Практ. заняття

Аналіз бізнес-плану підприємства

2
ІІ

5

Лекція

Бізнес–план підприємства

Критерії якості бізнес-плану. Методика UNIDO

4
ІІ

5

Практ.заняття

Аналіз бізнес-плану підприємства

(закінчення заняття)

2Модуль

Навчальний тижденьВид за-нять

Тема та зміст занять

Кількість годин

Модульний контроль

ІІ

6

Лекція

Автоматизація розробки й аналізу бізнес-плану підприємства

Складання бізнес-плану підприємства в універсальних офісних пакетах Word та Excel. Використання спеціалізованих програм для бізнес-планування


4
ІІ

6

Контр.робота+

ІІІ

7

Лекція

Моделювання систем управління бізнес-процесами

Завдання моделювання бізнес-процесів. Методологія моделювання бізнес-процесів. Генерація моделей та звітів. Засоби доступу до моделей


4
ІІІ

7

Практ.заняття

Створення математичної моделі для системи управління економічним балансом підприємства

2
ІІІ

8

Лекція

Розробка інтегрованих СУБП

Завдання, які розв’язують СУБП. Технічні вимоги до баз даних. Вибір системи для реалізації. Проектування структури системи. Технічна реалізація системи


4
ІІІ

8

Практ.заняття

Створення математичної моделі для системи управління економічним балансом підприємства

(продовження заняття)

2
ІІІ

9

Практ.заняття

Використання математичної моделі для системи управління економічним балансом підприємства

(закінчення заняття)

4
ІІІ

9

Контр.робота+Рекомендована література

 1. Потап О.Е., Бейцун С.В., Лебедь В.В. Автоматизированное проектиро­вание информационных и управляющих систем: Учебное пособие. – Дн-вск: НМетАУ, 2002. – 108 с.

 2. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. – К: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 3. Клоков И.В. Бизнес-план на компьютере.– СПб.: Питер, 2007.– 169 с.

 4. Елманова Н. Краткое введение в моделирование бизнес-процессов. – Компьютер Пресс. – 2007. – №№ 8, 9, 11, 12.

 5. Автоматизация бизнес-процессов: Конспект лекций / Составитель Н.В.Михайловский. – Днепропетровск: НМетАУ, 2007. – 119 с.

 6. Автоматизація бізнес-процесів: Конспект лекцій / Укладач М.В.Михайловський. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 114 с.
Робочий план склав:

доцент, к.т.н.


Затверджено на засіданні кафедри Автоматизації виробничих процесів

протокол № 11 від «_17_травня 2012 р.


/М.В. Михайлівський /


Завідувач кафедри АВП доцент, к.т.н.

/ О.П. Єгоров /


Додаток В


ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

РІЗНИХ ФОРМ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Обвести кружком номер правильної відповіді:

1. ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ У ЛАНЦІ, ЯКА ОПИСУЄТЬСЯ ФУНКЦІЄЮ ПЕРЕДАЧІ , СТАНОВИТЬ

1) 0,2 с

2) 0,6 с

3) 0,4 с

4) 2,0 с

5) 1,5 с


Обведіть кружком номери усіх правильних відповідей:

2. ЕЛЕМЕНТИ ПРОФІЛЮ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ

1) кільцевий повітропровід

7) шахта

2) колошник

8) чавунна льотка

3) розпар

9) вогнетривка кладка

4) розподільник шихти

10) горн

5) рівень засипки

11) фурмена амбразура

6) заплечики

3. Встановити відповідність:

ВИД ДОХОДУ ФОРМА КАПІТАЛУ

1) торговельний прибуток А) акція

2) підприємницький Б) торговельний капітал

прибуток У) позичковий капітал

3) засновницький Г) промисловий капітал

прибуток Д) контрольний пакет акцій

4) дивіденд Е) перемінний капітал

Ж) постійний капітал


Відповіді: 1______, 2______, 3_______, 4_______ .


4. Встановити правильну послідовність:

ОСНОВНІ СТАДІЇ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПЕРЕДІЛУ

 Виплавка сталі

 Виплавка чавуну

 Виробництво злитків (заготовок)

 Підготовка залізорудної сировини

 Виробництво готового прокату


Доповнити:

5. ЧАВУНОМ НАЗИВАЮТЬ СПЛАВ ЗАЛІЗА ЗІ ВМІСТОМ ВУГЛЕЦЮ БІЛЬШ ____ %.


ЗМІСТ


1. Робоча програма дисципліни ……………………………………………

3

2. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання ………...

7

Додаток А. Приклад оформлення програми навчальної дисципліни …...

10

Додаток Б. Приклад оформлення робочого плану навчальної дисципліни …………………………………………………………………..


16

Додаток В. Приклади оформлення hізних форм тестових завдань ……...

20
Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconМетодичні вказівки для виконання індивідуального завдання
Головко В.І., Верховська А. О. Робоча програма та методичні вказівки для виконання індивідуального завдання із дисципліни «Автоматизацiя...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни «Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз)
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз) з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Роботою студента. Метою виконання індивідуального завдання є поглиблення знань студента з даної дисципліни, набуття навичок самостійної...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Бухгалтерський облік”/ Укладачі: В.І. Лисиця, Л. Б. Рябушка. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconДо самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання
move to 0-16919754
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconМетодичні вказівки для вивчення дисципліни І виконання індивідуального завдання

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання, теоретичні матеріали для самостійного вивчення, література, що рекомендується
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Екологія» для студентів напряму 050601 / Укл.:...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання на тему
Ндивідуального завдання на тему «Розрахунок шихтових матеріалів для сірого чавуну»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи