Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 icon

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія машинобудування (спеціальні розділи)" для студентів спеціальності 090202
НазваМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія машинобудування (спеціальні розділи)" для студентів спеціальності 090202
Сторінка1/9
Дата17.02.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Абразивна обробка.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Информационные технологии в научно-исследовательской работе.doc
5. /6 курс/КР Проектуванння спец_альнох технолог_чнох оснастки.djvu
6. /6 курс/КР Технолог_я машинобудування (спец_альн_ розд_ли).doc
7. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч1.pdf
8. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч2.pdf
9. /6 курс/ОТМЦ_КурсП_2004__Ч3.pdf
10. /6 курс/Основи проектування систем техн_чного контролю технолог_чних процес_в.doc
11. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
12. /6 курс/Системи автоматизованого проектування технолог_чних процес_в.doc
13. /6 курс/Спец_альн_ верстати _ системи в загальному машинобудуванн_.doc
14. /6 курс/Функц_он менеджмент ТМ.doc
15. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методические указания к выполнению индивидуальных заданий по дисциплине «Информационные технологии в научно-исследовательской работе»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія машинобудування (спеціальні розділи)" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення кожної теми й література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Системи автоматизованого проектування технологічних процесів" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні» для студентів спеціальності 05050201
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Функціональний менеджмент", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсового проекту з дисципліни

"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)"

для студентів спеціальності 7.090202Дніпропетровськ НМетАУ 2004


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсового проекту з дисципліни

"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)"

для студентів спеціальності 7.090202
Затверджено

на засіданні Вченої Ради

академії

Протокол № 1 від 27.01.04


Дніпропетровськ НМетАУ 2004


УДК 621 (075.8)


Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія машинобудування (спеціальні розділи)” для студентів спеціальності 7.090202 / Укл.: В.С. Гришин, О.М. Мололкіна, С.П. Лапшин. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 42 с.Наведені загальні методичні вказівки до виконання курсового проекту.

Містяться варіанти завдань для виконання курсового проекту, необхідний довідковий матеріал.

Призначені для студентів спеціальності 7.090202 – технологія машинобудування заочної форми навчання.Укладачі: В. С. Гришин, канд. техн. наук, проф.

О.М. Мололкіна, асп.

С.П. Лапшин, ст. викл.


Відповідальний за випуск О.Є. Проволоцький, д-р техн. наук, проф.

Рецензент І.В. Добров, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

Комп'ютерний набір О.М. Мололкіна, асп.


Підписано до друку . Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. . Умов. друк. арк. .Тираж пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ …………………………………………...……. 4

2 ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ……………………............…..... 4


2.1 Вступ ……………………………......…………………………………...... 5

2.2 Службове призначення деталі …………………………………….....…... 6

2.3 Аналіз технологічності конструкції деталі ………………..........………. 6

2.4 Визначення типу виробництва і форми його організації …………........ 8

2.5 Аналіз варіантів технологічних процесів ……………………..............… 9

2.6 Вибір та економічне обґрунтування способу отримання заготовки .... 11

2.7 Вибір методів обробки …………………………......…………………… 15

2.8 Вибір технологічних і вимірювальних баз …….......………………….. 16

2.9 Формування маршруту виготовлення деталі ….……....………………. 17

2.10 Вибір технологічного устаткування ……………….......……………... 19

2.11 Визначення припусків на обробку та розмірів заготовки ……........... 19

2.12 Вибір пристроїв .......…………………..........…………………...……... 20

2.13 Вибір ріжучого і допоміжного інструменту ………….............……… 21

2.14 Вибір засобів технічного контролю ………………..........……………. 21

2.15 Розмірний аналіз та моделювання технологічного процесу ….......... 22

2.16 Проектування технологічного процесу обробки деталей …................ 23

2.17 Визначення режимів обробки ………………………….......………….. 25

2.18 Нормування операцій ………………………………………….........…. 26

2.19 Економічне обґрунтування вибраного варіанта технологічного процесу …… 28

2.20 Проектування технологічних наладок ……….............……………….. 30

2.21 Розрахунок та проектування пристрою…..............………...…..……... 31

2.22 Спеціальна частина проекту ………………....…………………...…… 32

2.23 Графічна частина проекту …………….......……………………...…… 33

2.24 Висновки …………………………………..………………………….... 34

3 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ …………………………........………………….... 34

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ……………………………...…………………........ 38

Додаток А "Приклад оформлення титульного аркуша

пояснювальної записки до курсового проекту" …......... 40

Додаток Б "Приклад оформлення відомості курсового проекту" . 41

Додаток В "Приклад написання реферату до курсового проекту" . 42

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розробка технологічних процесів є важливим етапом технологічної підготовки виробництва.

Робочий технологічний процес розробляють на основі наявного типового або групового технологічного процесу. По технологічному класифікатору формують технологічний код. За кодом деталь відносять до певної класифікаційної групи і діючого для неї типового або групового технологічного процесу.

Технологічний процес виготовлення однієї типової деталі середньої складності, що розробляється, повинен бути прогресивним, забезпечувати високу продуктивність праці, необхідну якість деталі при мінімальних матеріальних і трудових витратах на його реалізацію та не надавати шкідливої дії на навколишнє середовище.

Початковими даними і керівними матеріалами для роботи над курсовим проектом є:

  • робоче креслення заданої деталі;

  • річна програма випуску деталей;

  • каталоги і паспорти технологічного устаткування;

  • нормативи режимів різання і нормативи часу для технічного нормування робіт;

  • типові технологічні процеси виготовлення деталей;

  • стандарти на заготовки;

  • довідкові матеріали для вибору технологічного оснащення, ріжучих і вимірювальних інструментів.

Завдання на курсовий проект видається керівником і підшивається до пояснювальної записки.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «технологія будівельного виробництва»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу за напрямом...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 "технологія машинобудування"
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconЛ. Д. Гуракова методичні вказівки для виконання курсового проекту
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Джерела світла " (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 “Енергетичний менеджмент”денної...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни фізичні основи теорії ультрадисперсних середовищ для студентів спеціальності 090801
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Фізичні основи теорії ультрадисперсних середовищ" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування та експлуатація теплотехнічних установок" для студентів спеціальності 090510
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування та експлуатація теплотехнічних установок" для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconПустовойтова О. М. Сіроменко А. М. методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Конструкції будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Висоцька методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до практичної роботи "Уточнення мети контрольної операції та задачі конструювання"
Основи конструювання контрольно-вимірювальних пристроїв” для студентів спеціальності 090202 та 090202 “Технологія машинобудування”...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни \"Технологія машинобудування (спеціальні розділи)\" для студентів спеціальності 090202 iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліні "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи