Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503
Скачати 369.87 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503
Дата17.02.2014
Розмір369.87 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /5 курс/Експлуатац_я та обслуговування машин.doc
2. /5 курс/Механ_чне обладнання металург_йного виробництва.doc
3. /5 курс/Основи промисловох робототехн_ки галуз_.doc
4. /5 курс/Розрахунки металург_йних механ_зм_в.docx
5. /5 курс/Технолог_чн_ л_н_х та комплекси металург_йних цех_в.doc
6. /5 курс/Эксплуатация и обслуживание машин.doc
Національна металургійна академія України
Напрям: 050503
Програма з дисципліни Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів Напрямок 050503
Програма навчальної дисципліни Основи промислової робототехнiки галузi
Механічне обладнання металургійного виробництва
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування

машин» для студентів напряму 6.050503 –

машинобудування


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 29. 01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 625.115.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 6.050503 – машинобудування / Укл. Т.А. Скрипочка. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 30 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин», наведені перелік тем, зміст дисципліни, її основні поняття, опис процедури самостійної роботи студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури.

Призначена для студентів напряму 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.


Укладач Т.А. Скрипочка, канд. фіз.-мат. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц.


Рецензент А.М. Селегей, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 04.02.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,76. Умов. друк. арк. 1,73. Тираж 100 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………….…………....

4

1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ «ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН»…………………………….…..……….


5

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………………...…………….

6

2.1 Лекційний курс…………………………………………..……………..

6

2.2 Практичні роботи……………………………………………...………..

8

2.3 Контрольна робота…………….………………………………………..

8

3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ…………..………..

8

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ………………………………….………


10

4.1 Структура та зміст контрольної роботи …………………...…………

11

4.2 Розрахунок технічного обслуговування

(ТО) рухомого складу (РС) …………………………………………....


14

5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ………………………………………………… ……………..…………


21

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .…..…………………………………….....

30ВСТУП


Навчальна дисципліна «Експлуатація та обслуговування машин» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно орієнтованих.

Мета вивчення дисципліни – підготувати студентів в області теорії надійності, загальних основ експлуатації і технічного обслуговування машин для забезпечення високого технічного рівня, безпеки та максимальної ефективності їх виробничого використання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- особливості конструкцій різноманітного парку спеціалізованих автотранспортних засобів різного призначення;

- основні показники експлуатаційної надійності машини та конструктивно-технологічні фактори, що їх обумовлюють;

- об’єм та регламент проведення технічного обслуговування машин;

- загальні основи експлуатації.

вміти:

- розраховувати основні показники надійності машини;

- проводити діагностування технічного стану машини та прогнозувати її стан;

- виконувати загальні основи експлуатації, які забезпечують високий технічний рівень та ефективність використання машини.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольної роботи у письмовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для виконання письмової контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є завершальною при підготовці бакалаврів напряму «Машинобудування». Їй передує вивчення дисциплін:

1. Конструкції КГТЗ.

2. Двигуни КГТЗ.

3. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи.


Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни:

1. Технічна діагностика колісних та гусеничних транспортних засобів. 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ

«Експлуатація та обслуговування машин»


Таблиця 1.1 – Розподіл годин за видами занять


Розподіл навчальних годин

Всього

СЕМЕСТР

9

Всього годин за навчальним планом

108
у тому числіАудиторні заняття

16

16

з них: • лекції

12

12

 • лабораторні заняття • практичні заняття

4

4

 • семінариСамостійна робота

92
Кількість і семестр видачі контрольних робіт

1

9

Виконання курсової роботиПідсумковий контроль (екзамен)
Залік, контрольна робота
 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекційний курс

№№

з/п

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Надійність, довговічність та технічна готовність автомобіля.

Основні фактори, що обумовлюють вплив на надійність та довговічність автомобіля.

Основні поняття та визначення. Основні показники, які характеризують надійність автомобіля. Показники ефективності використання автомобіля.

Зміна технічного стану автомобіля в процесі його експлуатації. Зношення деталей автомобіля. Методи кількісної оцінки зношення деталей автомобіля. Закономірності зношення деталей в сполученнях.

2

2

Вплив якості експлуатаційних матеріалів на надійність та довговічність машин.

Вплив умов експлуатації на надійність рухомого складу.

Мастила, що застосовуються для двигуна, трансмісії та система їх очищення. Паливо для карбюраторних та дизельних двигунів. Способи його очищення. Вода та охолоджуючі рідини.

Дорожні покриття. Їх тип та стан. Величина та тривалість дорожніх схилів. Інтенсивність прямого та зустрічного руху. Кліматичні умови та їх вплив на показники надійності рухомого складу.

2

3

Сутність діагностування технічного стану машин та його фізичні основи.

Планово-запобіжна система технічного обслуговування машин.

Основні завдання діагностування. Прогнозування залишкового ресурсу основних вузлів та машини в цілому. Алгоритми ресурсного та заявочного діагностування. Методи діагностування технічного стану машини.

Система технічного обслуговування автомобілів. Склад основних робіт технічного обслуговування рухомого складу. Обґрунтування раціональних режимів технічного обслуговування автомобілів.

2

4

Технічне обслуговування двигуна.

Технічне обслуговування ходової частини. Обслуговування гальмівної системи. Обслуговування рульового керування.

2

5

Організація зберігання рухомого складу.

Способи зберігання рухомого складу та типи стоянок. Розміщення автомобілів та причепів в зоні зберігання.

2

6

Методи організації технологічного процесу технічного обслуговування та експлуатаційного ремонту автомобілів.

Методи організації виробництва по технічному обслуговуванню і експлуатаційному ремонті автомобілів. Методи технічного обслуговування автомобілів. Вибір методу обслуговування.

22.2 Практичні роботи

№№

з/п

Тема заняття та його зміст

Тривалість (годин)

1

Технічне обслуговування електрообладнання.

Розглядається методика технічного обслуговування агрегатів електрообладнання рухомого складу.

2

2

Планування технічних обслуговувань та поточних ремонтів автомобілів.

Розглядається методика розрахунків визначення кількості ремонтно-обслуговуючих дій на існуючий рухомий склад.

22.3 Контрольна робота

№№

з/п

Тема контрольної роботи та її зміст

1

Розрахунок технічного обслуговування (ТО) рухомого складу (РС) 1. САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ

9 семестр

Тема 1. Вплив конструктивно-технологічних факторів на надійність та довговічність автомобіля

Конструктивні фактори, що впливають на показники надійності. Технологічні фактори, що обумовлюють вплив на показники довговічності автомобіля.


Тема 2. Вплив якості водіння, технічного обслуговування, ремонту та зберігання на надійність машин

Вплив якості водіння на довговічність машини. Вплив технічного обслуговування на надійність машини в умовах експлуатації. Особливості зберігання машин.

Тема 3. Зовнішній догляд за автомобілем

Миття та сушка автомобіля. Механізовані та автоматизовані мийні установки. Механізація процесів очищення грязевідстійників.

Тема 4. Особливості експлуатації автомобілів в зимовий період

Особливості експлуатації автомобілів в зимовий період. Способи полегшеного запуску двигуна в зимовий період. Застосування рідин, які замерзають при низькій температурі.

Тема 5. Транспортування, зберігання та роздача мастил, запасних частин та технічних матеріалів

Транспортування, зберігання та видача мастил. Транспортування, зберігання і видача палива. Транспортування, зберігання та видача запасних частин і технічних матеріалів.

Тема 6. Технологічне обладнання потокових ліній і постів технічного обслуговування автомобілів

Типи основного обладнання та його коротка характеристика. Обладнання потокових ліній та постів з технічного діагностування.

Тема 7. Технічне обслуговування механізмів силової передачі автомобіля

Розглядається методика технічного обслуговування коробки передач та розподільної коробки, карданної передачі, головної передачі.


Тема 8. Технічне обслуговування ходової частини та механізмів керування машин

Обслуговування кривошипно-шатунного механізму. Обслуговування газорозподільного механізму. Обслуговування системи охолодження та мащення.

Тема 9. Розрахунок оптимальної кількості запасних частин

Розглядається методика визначення оптимальної кількості запасних частин.

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Контрольна робота є заключною частиною дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» і її метою є поглиблення та закріплення знань з теорії надійності, загальних основ експлуатації і технічного обслуговування машин. В процесі виконання контрольної роботи студент повинен провести розрахунки показників роботи рухомого складу.

Автомобільна промисловість поставляє в народне господарство досконалий рухомий склад, конструкція якого має високу надійність, однак внаслідок ускладнення конструкції рухомого складу необхідно застосування все більш складних технічних засобів обслуговування автомобілів, в першу чергу, діагностичних, а також вдосконалення технологій і організації робіт. Інтенсивне зростання автомобільного парку вимагає різкого підвищення при обслуговуванні та ремонті рухомого складу, а ускладнення конструкції – підвищення кваліфікації ремонтно-обслуговуючого персоналу. Трудові та матеріальні витрати на технічне утримання рухомого складу складають значну частину загальних витрат на автомобільному транспорті. Наявні до теперішнього часу простої рухомого складу через технічно несправний стан складають значні втрати в народному господарстві, і їх зниження становить більшу частину для працівників автотранспортних підприємств. Ці втрати можуть значно знизитися завдяки широкій механізації й автоматизації виробничих процесів, а також вдосконалення організації та управління виробництвом.

Контрольна робота розвиває у студентів здібність творчо підходити до вирішення поставлених питань і критично оцінювати отримані результати. Рішення, які прийняті в роботі, повинні бути обґрунтовані необхідними розрахунками й довідковими матеріалами.

4.1 Структура та зміст контрольної роботи

Студенти, які навчаються за напрямом 6.050503 – колісні та гусеничні транспортні засоби, виконують контрольну роботу, мета якої – закріпити знання, отримані при вивченні дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» та ряду загальнотехнічних й спеціальних дисциплін, та навчитися застосовувати їх при розрахунках основних показників надійності машини, при проведенні діагностування технічного стану машини та прогнозуванні її стану, при виконанні загальних основ експлуатації, які забезпечують високий технічний рівень та ефективність використання машини; отримати та розвивати досвід самостійної роботи зі спеціальною та довідковою літературою, складання розрахунково-пояснювальної записки, а також вміння захищати прийняті в роботі конструктивні та технічні рішення.

Рішення, які приймаються в контрольній роботі, повинні бути обґрунтовані необхідними розрахунками та довідковими матеріалами. Для оцінки отриманих результатів та їх аналізу студент повинен вибрати транспортний засіб-аналог.

Контрольна робота складається з розв'язання задачі розрахунку технічного обслуговування (ТО) рухомого складу (РС) і включає визначення річної програми по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів для автотранспортного підприємства, розрахунок технічного обслуговування рухомого складу за рік, визначення загальної трудомісткості технічних дій рухомого складу та визначення кількості ремонтних робітників.

Студент виконує контрольну роботу відповідно варіанту індивідуальних завдань, який визначає викладач.

4.1.1 Склад контрольної роботи

- Вихідні дані для розрахунку та порівняння.

- Визначення річної програми по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів для автотранспортного підприємства.

- Розрахунок технічного обслуговування рухомого складу на рік.

- Визначення загальної трудомісткості технічних дій рухомого складу.

- Визначення кількості ремонтних робітників та складання графіка технічного обслуговування автомобілів.

Студент повинен взяти з таблиці дані у відповідності до свого особистого номера (шифру) и першими шістьома буквами українського алфавіту, які слід розташувати під шифром, наприклад,

Шифр – 2 7 2 1 5 2

Букви – а б в г д є

З кожного вертикального стовпчика таблиці 4.1, позначеного знизу буквою, треба взяти тільки одне число, що знаходиться у тому горизонтальному рядку, номер якого співпадає з номером букви.

Роботи, виконані з порушенням цих вказівок, не зараховуються.


Завдання: На підприємстві, розташованому в помірно холодному кліматі, працюють автомобілі 4 марок. Марка автомобіля та кількість АТЗ вибираються з таблиці 4.1, в залежності від шифру залікової книжки. Вихідні дані по цих марках автомобілів наведені в таблиці 4.2. Потрібно:

 1. Визначити річну програму по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів для автотранспортного підприємства.

 2. Розрахувати технічне обслуговування рухомого складу на рік.

 3. Визначити загальну трудомісткість технічних дій рухомого складу.

 4. Визначити кількість ремонтних робітників.

Категорія умов експлуатації – II,

Клімат – помірно-холодний,

Кількість днів на рік – 255,

Річний фонд часу – ,

Процент трудомісткості – =20%.

Приймаємо: , , , .


Таблиця 4.1 – Варіанти індивідуальних завдань


з/п

Марка автомобіля

Кількість АТЗ певної марки марки на автотранспортному підприємстві, А

1.

МАЗ 5549

2

2

11

1

2.

ГАЗ 3307

4

25

2

4

3.

ГАЗ 31029

2

7

9

8

4.

КрАЗ-260

12

1

4

3

5.

МАЗ-5335

3

10

8

7

6.

КамАЗ-5320

4

4

2

3

7.

ГАЗ-53А

5

12

15

4

8.

КамАЗ-5315

2

3

10

2

9.

ЗІЛ-130

8

7

20

10

0.

МАЗ-54331

5

6

3

11в

г

д

є


Таблиця 4.2 – Вихідні дані по марках автомобілів


Марка моделі рухомого засобу

Середньодобовий перебіг Lсд

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію (αт)

Періодичність ТО, км

Трудомісткість технічного обслуговування, (люд/год)

ТО-1ТО-2ЩОТО-1ТО-2ТРМАЗ 5549

180

0,82

4000

16000

0,64

3,50

13,7

6,3

ГАЗ 3307

95

0,80

4000

16000

0,45

1,90

11,2

3,2

ГАЗ 31029

180

0,82

5000

20000

0,80

2,50

10,5

3,0

КрАЗ-260

160

0,82

2500

10500

0,45

3,70

16,1

6,8

МАЗ-5335

320

0,85

4000

16000

0,40

4,60

11,0

6,3

КамАЗ-5320

300

0,79

4000

16000

0,50

3,40

14,5

8,5

ГАЗ-53А

120

0,80

2500

12500

0,42

2,20

9,1

3,8

КамАЗ-5315

200

0,81

4000

12000

0,67

2,29

9,98

6,7

ЗІЛ-130

95

0,78

2500

10500

0,45

2,50

10,6

4,0

МАЗ-54331

220

0,83

8000

24000

0,40

4,50

10,8

5,24

4.2 Розрахунок технічного обслуговування (ТО) рухомого складу (РС)

Показники роботи рухомого складу характеризують технічну готовність автомобіля, випуск його на лінію, використання на перевезеннях і тривалість роботи. Вони необхідні для планування та аналізу роботи автотранспортного підприємства, обліку роботи автомобілів, звітності та оцінки діяльності автотранспортного підприємства. Підвищення якості ТО і ремонту автомобілів є одним з найважливіших завдань, які ставляться перед АТП. Виконанню цього завдання значною мірою сприяє механізація технологічних процесів ТО і ремонту автомобілів. Якісно виконане ТО та ремонт дозволяють зберегти на достатньому рівні технічні та експлуатаційні властивості автомобіля, що сприяє зменшенню несправностей автомобіля в процесі експлуатації.

Організацію та управління процесами технічного утримання рухомого складу практично здійснюють інженерно-технічні працівники автомобільного транспорту. Знання та кількісна характеристика закономірностей зміни параметрів технічного стану вузлів і агрегатів і автомобіля в цілому дозволяє управляти працездатністю і технічним станом автомобіля в процесі експлуатації, тобто підтримувати і відновлювати його працездатність. Ці роботи підрозділяються на дві великі групи – ТО та ремонт. Для забезпечення ефективного використання трудових та матеріальних ресурсів організацій, що здійснюють ТО і ремонт, а також при розрахунку експлуатаційних показників роботи АТЗ необхідно виконувати коригування нормативів.

4.2.1 Визначення річної програми по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів для автотранспортного підприємства

На підприємстві, розташованому в помірно холодному кліматі, працюють автомобілі 2 марок. Марка автомобіля та кількість АТЗ вибираються з таблиці 4.1. Для даного прикладу в залежності від шифру залікової книжки в – 2, г – 1, тобто розрахунки проведемо для автомобілів ГАЗ 3307 та МАЗ 5549. Вихідні дані по цим маркам автомобілів наведені в таблиці 4.2. Приймаємо кількість робочих днів на рік 320, категорію умов експлуатації – II.


4.2.2 Розрахунок технічного обслуговування рухомого складу на рік

Нормативи, які регламентують ТО і ремонт АТЗ, коригуються за допомогою коефіцієнтів, в залежності від:

– умов експлуатації – К1;

– модифікації АТЗ і організації його роботи – К2;

– природно-кліматичних умов – К3;

– перебігу АТЗ з початку експлуатації – К4;

– кількості АТЗ, що обслуговуються і ремонтуються в організації, і кількості груп технологічно сумісних АТЗ – К5;

– періоду експлуатації – К6.

Визначаємо періодичність ТО – 1 і ТО – 2 автомобілів з урахуванням коефіцієнтів коригування за наступними формулами:

; ,

де и – розрахункові періодичності ТО – 1 и ТО – 2;

и – нормативні періодичності ТО – 1 та ТО – 2;

коефіцієнт коригування нормативів в залежності від категорії умов експлуатації;

коефіцієнт коригування нормативів в залежності від природно-кліматичних умов оточуючого середовища.

Для автомобілів марки ГАЗ 3307 нормативна періодичність для ТО – 1 та ТО – 2 дорівнює:

; ; ;

; ; .

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок:

км;

км.

Визначаємо ефективність використання автомобіля:

,

де коефіцієнт використання автомобіля;

кількість робочих днів на рік;

коефіцієнт технічної підготовки парку;

коефіцієнт, який враховує використання технічно пригодних автомобілів по експлуатаційним причинам (приймається від 0,93 до 0,97). Приймаємо ; ; .

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок

.

Визначаємо добутковий перебіг:

,

де добутковий річний перебіг;

кількість автомобілів необхідної марки;

середньодобовий перебіг.

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок:

км.

Визначаємо кількість технічних обслуговувань для марки необхідного автомобіля:

; ;

; .

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок:

, ,

, .

Для автомобілів марки МАЗ-5549 нормативна періодичність до ТО – 1 і ТО – 2 дорівнює:

; ; ;

; ; .

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок:

; ;

км;

км.

Визначаємо ефективність використання автомобіля

.

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок (; ; )

.

Визначаємо добутковий перебіг

.

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок

км,

Визначаємо кількість технічних обслуговувань для марки необхідного автомобіля

; ;

; .

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок

, ,

, .

4.2.3 Визначення загальної трудомісткості технічних
дій рухомого складу

Визначаємо трудомісткість технічних дій за формулами:

;

;

;

;

;

;

де , , сумарні трудомісткості технічних дій місячного обслуговування;

, сумарні трудомісткості сезонного обслуговування та поточного ремонту;

, результуючий коефіцієнт коригування нормативів ТО и ТР;

розрахункова трудомісткість сезонного обслуговування.

, ;

, , , питома трудомісткість.

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок.

Для автомобілів марки ГАЗ 3307:

;

;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин.

Для автомобілів марки МАЗ 5549:

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин;

люд/годин.

Визначаємо сумарну трудомісткість технічних дій за рік по марках автомобілів

Для автомобілів марки ГАЗ 3307

.

Для автомобілів марки МАЗ 5549

.

4.2.4 Визначення кількості ремонтних робітників

Найбільш прийнятним методом організації обслуговування автомобілів на автопідприємствах з невеликим за розмірами парком автомобілів є спеціалізація по базі ланок, що очолюють майстри-наладчики. В автогосподарствах з парком до 30 автомобілів, які не користуються послугами станцій технічного обслуговування, ланки можна завантажувати тільки при суміщенні робіт по плановому технічному обслуговуванню і поточному ремонту.

Число слюсарів для технічного обслуговування і поточного ремонту визначається за наступною формулою

.

Для автомобіля марки ГАЗ 3307

.

Для автомобіля марки МАЗ 5549

.

Визначаємо чисельність ремонтних робітників по зонах дії

; ;

; .

Для автомобілів марки ГАЗ 3307

;

;

;

.

Для автомобілів марки МАЗ 5549

;

;

;

.

Визначаємо загальну кількість ремонтних робітників по зонах технічного обслуговування и поточного ремонту

;

;

.

Підставляємо цифрові значення і виконуємо розрахунок

;

;

;

.


 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольна робота (тестування)


1. Яке визначення з нижченаведених є характеристикою поняття надійності?

 • Надійність - це утримання автомобіля в справному технічному стані;

 • Надійність - це властивість автомобіля виконувати перевезення грузів або пасажирів, зберігаючи свої експлуатаційні показники.

2. Перерахуйте комплексні поняття, які визначають надійність:

 • додержання правил технічної експлуатації;

 • безвідмовність;

 • довговічність;

 • взаємозамінність;

 • ремонтнопригодність;

 • знаходження і своєчасне усунення несправностей;

 • зберігання;

 • роботопридатність.

3. Вибрати головні показники надійності технічних систем:

 • коефіцієнт технічної готовності парка;

 • коефіцієнт роботопридатності;

 • термін експлуатації;

 • технічна і експлуатаційна швидкість;

 • коефіцієнт використання ресурсів;

 • статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля;

 • кількість перевезених грузів в кілограмах;

 • виконана робота в тонно-кілометрах.

4. Назвіть головні показники надійності технічних систем.

 • одиничні показники;

 • комплексні показники;

 • багатофункціональні показники.

5. Скільки груп показників надійності?

 • три;

 • дві;

 • одна.

6. Якими параметрами визначаються довговічність та надійність?

 • зношуванням деталей;

 • зношуванням вузлів та агрегатів;

 • простоєм.

7. Що треба розуміти під довговічністю? (Дописати відповідь)

Під довговічністю автомобіля треба розуміти його властивість _________.

8. Вибрати існуючі показники довговічності:

 • гарантійний ресурс;

 • термін поїздки;

 • міжремонтний ресурс;

 • ресурс до експлуатації;

 • термін служби.

9. На скільки груп діляться техніко-експлуатаційні показники автомобільного транспорту?

 • три;

 • дві.

10. КТГ машини дорівнює 0,9, списочна кількість машин дорівнює 180. Чому дорівнює кількість придатних до експлуатації машин?

 • 162;

 • 20;

 • 40.

11. Які формули з нижченаведених є формулами коефіцієнта випуску машин і коефіцієнта використання пробігу машин?

 • КТГМес=А·Дисп/А·Дсп;

 • Ne=Tн/(Ler/(b·VТ) + tпр);

 • β = lгр : lоб.

12. Які розрахункові формули, що відносяться до другої групи, визначають ефективність рухомого складу?

 • Qпс =NeqγСТ;

 • Q = Nе· q ·y.

13. Чому дорівнює продуктивність рухомого складу, якщо його вантажопідйомність дорівнює 10 т, кількість поїздок дорівнює 50, коефіцієнт використання вантажопідйомності дорівнює 0,8?

 • 220;

 • 500;

 • 400.

14. Головні чинники, зміни технічного стану автомобіля, що постійно діють, при його експлуатації:

 • зношування;

 • пластичні деформації;

 • перевищення швидкості;

 • шляхове покриття;

 • автомобільні руйнування;

 • корозія.

15. Головні види зношування.

 • абразивне;

 • окислювальне ремонтне;

 • втомне;

 • ерозійне.

16. Виберіть вірні методи кількісної оцінки зносу деталей.

 • мікрометраж деталей;

 • зважування деталей;

 • полірування поверхні деталі;

 • метод штучних баз, який включає метод виміру відбитків і метод виміру вирізаних лунок;

 • визначення продуктів домішок в маслі (калориметричним, полярографічним способом або методом спектрального аналізу);

 • метод радіоактивних ізотопів (мічених атомів);

 • мікрометраж деталей;

 • експлуатаційні випробування.

17. Вставте пропущене слово «Для закономірностей спрацювання деталей в сполученнях на кривій зносу можна виділити _________ характерних періоду прироблення, нормального експлуатаційного зносу, аварійного зносу».

18. За рахунок чого відбувається зменшення швидкості зношування ?

 • завищених режимів технічної експлуатації;

 • номінальних режимів технічної експлуатації;

 • оптимальних режимів технічної експлуатації.

19. Які чинники впливають на технічний стан автомобіля?

 • конструктивні;

 • технічні;

 • організаційні.

20. Виберіть з переліку вірні конструктивні складові автомобіля:

 • зчеплення;

 • коробка передач;

 • карданна передача;

 • головна передача;

 • диференціал;

 • гальмівне управління.

21. З яких складових складаються технологічні методи підвищення працездатності машин?

 • забезпечення точності розмірів і якості поверхні деталей при механічній обробці;

 • механічного зміцнення деталей;

 • термічної, хіміко-термічної і термомеханічної обробки деталей;

 • хімічного зміцнення деталей.

22. Що відноситься до експлуатаційних чинників?

 • шляхові умови;

 • позашляхові умови;

 • кліматичні умови.

23. У скільки разів знижується річна продуктивність автомобілів до кінця терміну експлуатації в порівнянні з початковою?

 • 2,5;

 • 1;

 • 3.

24. У скільки разів за термін служби автомобіля витрати на його технічне обслуговування та ремонт перевершують початкові?

 • 5;

 • 2,5;

 • 4;

 • 7.

25. Які напруження виникають в сплавах деталей при механічній обробці?

 • внутрішні;

 • зовнішні.

26. Які види обробки металів ви знаєте?

 • теплова;

 • волога;

 • суха;

 • температурна;

 • термічна.

27. Вставте пропущене слово: «Для технічного обслуговування і ремонту автомобілів часто використовують _______________ з похилим в’їздом.»

28. За якими документами виконують технічне обслуговування на СТОА?

 • операційними картками;

 • технічними картками;

 • супровідною запискою.

29. Де виконуються роботи з технічного обслуговування автомобілів?

 • на потоковій лінії;

 • на детальній лінії;

 • на вхідних постах;

 • на тупикових постах.

30. Де виконується поточний ремонт автомобілів?

 • на уніфікованих постах;

 • на універсальних постах;

 • на спеціалізованих постах.

31. Вставте пропущені слова: «Процес визначення ______________ об’єкта з певною точністю (об’єкти діагностування - машина або її складова частина), тобто процес, що включає вимірювання, аналіз результатів вимірювань, постановку діагнозу та прийняття рішення називається діагностуванням.»

32. Вибрати існуючі види діагностування в процесі технічного обслуговування;

 • заявочні;

 • ресурсні;

 • одноразові.

33. При ремонті розрізняють такі види діагностування (вибрати потрібне):

 • передремонтні;

 • залишкові;

 • післяремонтні.

34. Назвати методи діагностування.

 • причинні (інструментальні);

 • суб’єктивні (органолептичні);

 • об’єктивні (інструментальні).

35. Які методи відносяться до суб’єктивних методів діагностування?

 • зовнішній огляд;

 • прослуховування;

 • внутрішній огляд;

 • остукування;

 • перевірка дотиком і нюхом.

36. Для яких цілей існує об’єктивне діагностування?

 • для кількісних змін параметрів;

 • для якісних змін параметрів.

37. За характером вимірювання параметрів методи діагностування поділяються на:

 • безпосередні;

 • прямі;

 • непрямі.

38. Вставте пропущене слово: «_______________ методи засновані на вимірі структурних параметрів технічного стану безпосередньо прямим вимірюванням (розмір деталі, зазор в підшипниках, прогин ременя привода вентилятора і т.д.)»

39. Вставте пропущене слово: «Непрямі методи засновані на визначенні структурних параметрів стану складових частин за непрямими (діагностичним) параметрами при установці діагностичного пристрою ____________ машини.»

40. Куди заносяться результати діагностування?

 • в спеціальну карту;

 • в протокол;

 • в супровідну записку.

41. На скільки видів підрозділяється технічне обслуговування автомобілів?

 • 5;

 • 4;

 • 2.

42. Які види технічного обслуговування ви знаєте?

 • щоденне технічне обслуговування (ЩО);

 • багатоденне технічне обслуговування (БО);

 • технічне обслуговування № 1 (ТО-1);

 • технічне обслуговування № 2 (ТО-2);

 • сезонне технічне обслуговування (СО).

43. Склад основних робіт по ТО

 • прибиральні;

 • паливні;

 • заправні,

 • мастильні;

 • контрольно-діагностичні;

 • кріпильні;

 • регулювальні;

 • шиноремонтні.

44. Після якого км пробігу проводять ТО-1?

 • 1500км;

 • 3000км;

 • 7000 км.

45. Операції ТО-1 включають:

 • мийно-прибиральні роботи;

 • прибирання салону;

 • мийка і сушка автомобіля.

46. Після якого пробігу проводять ТО-2?

 • 165 000-175 000 км;

 • 65 000-75 000 км;

 • 22000-55000 км.

47. Операції ТО-2 включають:

 • заміну масла в коробці передач;

 • заміну зубчастого ременя привода механізму газорозподілу;

 • заміну рульового механізму.

48. Автомобілі на потокових лініях можуть переміщуватися наступними способами (вибрати потрібне);

 • машинним ходом;

 • власним ходом;

 • перекочуванням;

 • спеціальними конвеєрами.

49. Як здійснюється зберігання автомобілів?

 • під навісами;

 • на закритих майданчиках;

 • в приміщеннях (опалювальних або неопалюваних);

 • під навісами;

 • на відкритих майданчиках.

50. Зміни і доповнення при постановці АТЗ на зберігання більше 6 місяців:

  • виливають пальне з бака і всіх агрегатів системи живлення;

  • знімають з автомобіля паливний бак, промивають і просушують його, потім заливають в нього 1-2 л моторного масла і установлюють на місце (горловину паливного бака з кришкою опечатують як і при консервації на строк до 6 місяців);

  • знімають з автомобіля акумуляторну батарею і здають для зберігання на склад;

  • обертають шини світлонепроникним матеріалом або знімають колеса з шинами і здають для зберігання на склад.

51. Вибрати параметри, на які класифікують стоянки по тривалості зберігання:

 • постійне зберігання;

 • постійно-тимчасове;

 • тимчасове зберігання;

 • сезонне зберігання.

52. Які матеріали з нижченаведених не відносяться до технічних?

 • метали;

 • пластмаси;

 • інструмент і пристрої;

 • електроматеріали та хімікати;

 • ремонтно-будівельні матеріали;

 • допоміжні матеріали;

 • виробничий одяг;

 • верстати та приладдя до них.

53. Чи вірно розподілений ремонт побригадно в наступному порядку

 • перша – ТО-1;

 • друга – ТО-2;

 • третя – ремонт агрегатів та вузлів, знятих з автомобіля;

 • четверта - поточний ремонт.

54. В якому обсязі передбачає бригадний метод організацію технічного обслуговування?

 • передбачає створення бригад для виконання робіт в обсязі ТО-1;

 • передбачає створення бригад для виконання робіт в обсязі ТО-2;

 • передбачає створення бригад для виконання робіт в обсязі ЩО.

55. Вставте пропущене слово «________________ застосовують при великих обсягах технічного обслуговування».

 • бригадний метод;

 • агрегатно-дільничний метод.

56. Вставте пропущене слово «В зонах ЩО, ТО-1, ТО-2 найбільш поширений _________________ спосіб виробництва».

  • потоковий;

  • ручний.

57. Вставте пропущене слово «При ____________ технічному обслуговуванні автомобілів весь комплекс робіт даного виду обслуговування виконується на __________ універсальному посту».

 • потоковому;

 • тупиковому.

 1. Від чого залежить вибір методу обслуговування?

 • від габаритних розмірів автомобілів;

 • від марки автомобілів.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – К.: Знання - Прес, 2003. – 511 с.

  2. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів:  Організація і управління: Підручник. – К.: Знання - Прес, 2004. – 478 с.

  3. Селиванов С.С., Иванов Ю.В. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей. – М.: Транспорт, 1984. – 176 с.

  4. Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия
   /А.И. Гришкевич, В.А. Вавуло, А.В. Карпов и др.; Под ред.
   А.И. Гришкевича. – М.: Высшая школа, 1985. – 240 с.

  5. Гришкевич А.И. Автомобили: Теория. – М.: Высшая школа, 1986. – 208 с.

  6. Краткий автомобильный справочник. – М.: Транспорт, 1979. – 464 с.

  7. Грузовые автомобили /М.С. Беленький, Л.Х. Гимлес и др. – М.: Машиностроение, 1979. – 384 с.

  8. Харазов А.М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей. – М.: Высшая школа, 1990. – 208 с.


Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 машинобудування / Укл. Т. А. Скрипочка. Дніпропетровськ: нметАУ, 2013. 30 с
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад» для студентів напряму 050503
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад» для студентів напряму 050503
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електронне I електрообладнання колiсних I гусеничних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки до його виконання. Призначена для студентів напряму 050503 машинобудування
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи металургії” для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних i гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних I гусеничних транспортних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів 050702 – електромеханiка,...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи