Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту icon

Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту
НазваПрограма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту
Сторінка1/4
Дата17.02.2014
Розмір0.49 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
1. /4 курс/Mенеджмент.doc
2. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
3. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
4. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- та пневмопривод.doc
5. /4 курс/Детал_ машин.pdf
6. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
7. /4 курс/Конструкц_х кол_сних та гусеничних транспортних засоб_в.doc
8. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи наукових досл_джень.doc
11. /4 курс/Основи технолог_х виробництва кол_сних та гусеничних транспортних засоб_в.doc
12. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
13. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
14. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
10. Конвективный теплообмен
Методичні вказівки та індивідуальні завдання
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема теплоёмкость газов
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни

Програма навчальної дисципліни


Основи наукових дослiджень та технiка експерименту

Напрям: 6.050503 Машинобудування (МБ01)


Розподіл навчальних годин (Денна форма навчання) Усього Чверті

13

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 72 72

Аудиторні заняття, з них: 32 32

Лекції 16 16

Лабораторні роботи 16 16

Практичні заняття 0 0

Семінарські заняття 0 0

Самостійна робота, у тому числі при: 40 40

Підготовці до аудиторних занять 16 16

Підготовці до контрольних заходів 18 18

Виконанні курсових проектів (робіт) 0 0

Виконанні індивідуальних завдань 0 0

Опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях 6 6

Підсумковий контроль К/Р


Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна „Основи наукових досліджень та техніка експерименту” є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-орієнтованих дисциплін за фахом..

Мета вивчення дисципліни: засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для проведення науково-дослідних експериментальних .досліджень тяжкого та металургійного обладнання

У результаті вивчення дисципліни студент мусить:

знати:

• методологічні основи досліджень металургійних машин;

• принципи організації експериментальних .досліджень;

• методи досліджень обладнання.

вміти:

• розробляти плани експериментальних досліджень;

• використовувати тензометричну апаратуру для дослідницької роботи.

• виконувати дослідження по оцінці навантаження металургійних деталей.

Критерії успішності - отримання позитивних оцінок при складанні контрольних робіт у тестовій формі та в формі питань.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових завдань та завдань у формі питань.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є однією з професійно орієнтованих при підготовці бакалаврів напрямку “Машинобудування”. Їй передує вивчення курсів математики, фізики, елементів теоретичної механіки, опору матеріалів та деталей машин .

Набуті знання і вміння використовуються при опануванні елементів курсу науково-дослідницька робота студентів.


Структура дисципліни


Модуль Тема лекції (заняття) та обсяг, годин Шифр змістового модуля Вид підсумкового контролю


1 Основи та методи наукових досліджень Лекції


1. Загальні відомості. Основи методології та методики досліджень 2


2. Основні етапи наукових досліджень 2


3. Організація наукових досліджень 2


3. Моделювання об’єктів досліджень та умови подоби для фізичних моделей 2


4. Прилади та апаратура, їх використовування при проведенні експерименту 2


4. Вибір експериментальних методів досліджень 2

Лабораторні роботи


1. Градуювання манометра гідравлічного преса 2

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


1. Метод тендітних тензочутливих покрить 3


2. Визначення об’єму випробувань 3

Підготовка до аудиторних занять 7

Підготовка та складання підсумкового контролю 9

Усього: 36


Контрольна робота (тестування)


2 Методи та засоби електротензометрічних досліджень Лекції


1. Методи та засоби вимірювання зусиль, крутних моментів, лінійних та кутових переміщень. 2


2. Обробка та аналіз результатів в експериментальних вимірюваннях 2

Лабораторні роботи


1. Вимірювання та фіксація величин крутних моментів на валу 4


2. Одержання характеристик датчика лінійних переміщень 2


3. Одержання характеристик датчика кутових переміщень 4


4. Визначення коливальної швидкості 4

Самостійна робота

Підготовка до аудиторних занять 9

Підготовка та складання підсумкового контролю 9

Усього: 36


Контрольна робота (тестування)


Зміст дисципліни


Лекційний курс

№№

з/п Назва розділу/теми та ії зміст Тривалість

(годин)

1

Загальні відомості. Основи методології та методики досліджень


Цілі та задачі курсу. Загальна характеристика наукових досліджень. Характерні риси наукових досліджень Рівні пізнань. Методологія досліджень: філософська, загальнонаукова, спеціальна. Методи та прийоми наукових досліджень: теоретичні та емпіричні. 2

2

Основні етапи наукових досліджень


Вибір теми дослідження. Постановка задачі та вивчення стану питань, теоретичні та експериментальні дослідження, Аналіз та узагальнення отриманих результатів. Формування виводів та пропозицій. 2

3

Організація наукових досліджень


Мета планування експериментальних досліджень. Програма досліджень. Рандомизирований та послідовний план досліджень. Схема типового експерименту. Основний вихідний документ експериментального дослідження. 2

4

Моделювання об’єктів досліджень та умови подоби для фізичних моделей


Мета моделювання Масштабні та локальні моделі. Види подоб. Необхідні та достатні умови подоб двох явищ. Масштабні коефіцієнти моделювання та їх взаємозв’язок. Основні формули для переходу від моделі к натурний деталі. 2

5

Прилади та апаратура, їх використовування при проведенні експерименту


Датчики - перетворювачі. Само пишучі прибори для вимірювання струму, напруги, потужності. Магнітоелектричні та електронні осцилографи. Аналого – цифрові електроні прибори. Підсилююча апаратура 2

6

Вибір експериментальних методів досліджень


Задачі що вирішуються за допомогою експериментальних методів. Чинники що впливають на вибір методів досліджень. Орієнтовні характеристики основних методів та засобів експериментального визначення поля деформації та напруг. 2

7

Методи та засоби вимірювання зусиль, крутних моментів, лінійних та кутових переміщень.


Вимірювання зусиль, крутних моментів, лінійних та кутових переміщень, прискорень, та напруг у деталях машин, Устрій сило вимірювачів, мездоз та інших пристроїв для вимірювання зусиль. Пристрої для вимірювання лінійних, кутових переміщень, швидкостей та прискорень. Засоби вимірювання напруг у деталях при плоскому та об’ємному напруженому стані. 2

8

Обробка та аналіз результатів в експериментальних вимірюваннях


Первісна обробка даних. Попередній аналіз даних, виключення помилок та викидів Визначення та оцінка . адекватності отриманих результатів. Оцінка результатів експериментів. Обробка даних експерименту та їх аналіз. Побудова графіків та математичних моделей. 2


Лабораторні заняття

№№

з/п Тема заняття та ії зміст Тривалість

(годин)

1

Градуювання манометра гідравлічного преса


Градуювання манометра гідравлічного преса 2

2

Вимірювання та фіксація величин крутних моментів на валу


Вимірювання та фіксація величин крутних моментів на валу 4

3

Одержання характеристик датчика лінійних переміщень


Одержання характеристик датчика лінійних переміщень 2

4

Одержання характеристик датчика кутових переміщень


Одержання характеристик датчика кутових переміщень 4

5

Визначення коливальної швидкості


Визначення коливальної швидкості біля положення рівноваги підвішеної на пружних елементах ваги 4


Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

№№

з/п Назва теми та ії зміст Тривалість

(годин)

1

Метод тендітних тензочутливих покрить

3

2

Визначення об’єму випробувань

3


Рекомендована література


1. Цапко В.К. и др. Техника эксперимента и основы научных исследований металлургических машин и агрегатов. Учебное пособие – К.: УМК ВО, 1989.

2. Большаков В.И., Махницкий И.Г. Основы исследований металлургического оборудования. Часть 1. Учебное пособие. – Днепропетровск, ГИПОпром, 2005.

3. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Техника эксперимента и основы научных исследований металлургических машин» для студентов специальностей 7,090218Ю 7,090214, 7,090211. Сост. Цапко В.К., Ермократьев В.А., Махницкий И.Г., Селе гей С.Н. Днепропетровск, НМетАУ, 2000.

4. Логиков В.Н. Электрические измерения механических величин. – М.: Энергия, 1975. -104 с

5. Турчин А.М. Электрические измерения неэлектрических величин –М.: Госэнергоиздат, 1954.

6. Тензометрыя в машиностроении. Справочное пособиею Под ред. Р.А.Макарова. М.: машиностроение, 1975.

7. Крутов В.И. Грушко И.М., Попов В.В. Основы научных исследований М.Высшая школа, -1989.


Министерство образования и науки Украины

НМетАУ


  1   2   3   4

Схожі:

Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconО. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу...
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconІ. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу...
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання...
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. А. Назаренко програма та робоча програма навчальної дисципліни планування І обробка результатів експерименту
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Планування І обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми...
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconВ. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи комерційної діяльності в будівництві» для студентів...
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної...
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconВ. М. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Техніко-економічні основи будівництва» для студентів 3 курсу...
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту iconН. в програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Техніко-економічні основи будівництва» для студентів 3 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи