Методичні вказівки та індивідуальні завдання icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання
Скачати 396.49 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання
Сторінка1/3
Дата17.02.2014
Розмір396.49 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3
1. /4 курс/Mенеджмент.doc
2. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
3. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
4. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- та пневмопривод.doc
5. /4 курс/Детал_ машин.pdf
6. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
7. /4 курс/Конструкц_х кол_сних та гусеничних транспортних засоб_в.doc
8. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи наукових досл_джень.doc
11. /4 курс/Основи технолог_х виробництва кол_сних та гусеничних транспортних засоб_в.doc
12. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
13. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
14. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
10. Конвективный теплообмен
Методичні вказівки та індивідуальні завдання
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема теплоёмкость газов
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи технології виробництва

колісних та гусеничних транспортних засобів»

для студентів напряму 6.050503 –

машинобудування


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол №1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК 625.115.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технології виробництва колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 6.050503 – машинобудування /Укл.: В.С. Назарець, О.М. Лосіков, В.К. Сидоренко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 46 с.


Наведено робочу програму та рекомендації до самостійного вивчення нормативної навчальної дисципліни ”Основи технології виробництва колісних i гусеничних транспортних засобів”, варіанти індивідуальних завдань та пояснення щодо їхнього виконання.

Призначена для студентів напряму 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.


Укладачі: В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц.

О.М. Лосіков, асист.

В.К.Сидоренко, ст. викл.


Відповідальний за випуск В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц.


Рецензент В.О. Єрмократьєв, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 06.06.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,70. Умов. друк. арк. 2,66. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м.Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна,4

______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НметАУ

ЗМІСТ


ВСТУП


Навчальна дисципліна "Основи технології виробництва КГТЗ" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – надати знання, розвити навики та уміння, необхідні для розробки технології та удосконалення існуючих технологій виробництва КГТЗ.

Перелік знань, умінь, навиків після вивчення дисципліни – знання технології виробництва типових деталей КГТЗ; навики розробки технології виробництва КГТЗ з метою зменшення шкідливості впливу виробництва на навколишнє середовище, покращення умов праці персоналу та спрощення технології виробництва загальної будови та принципу дії основного обладнання, на якому виробляють типові вузли КГТЗ, технології зборки КГТЗ та усунення поточних несправностей;

Суть дисципліни: оволодіння технологією виробництва типових деталей КГТЗ та навиками розробки технології виробництва окремих механізмів і вузлів та деталей КГТЗ

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є основною при підготовці бакалаврів напряму - машинобудування. Їй передує вивчення дисциплін “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”, “Деталі машин”, “Технологія конструкційних матеріалів ”, “Технологія машинобудування ”,

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни “Конструкції колісних і гусеничних транспортних засобів ”, “Двигуни колісних і гусеничних транспортних засобів ”


1 Робоча програма дисципліни


1.1 Розподіл навчальних годин дисципліни "Основи технології виробництва КГТЗ"


Відповідно до навчального плану дисципліну "Основи технології виробництва КГТЗ" вивчають студенти напряму 6.050503 – машинобудування. Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання - 108 академічних годин. Розділ годин за видами занять і видами контролю представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Розподіл годин за видами занять і видами контролю

Розподіл навчальних годин

Усього

1 семестр

Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

108

108

Аудиторні заняття, з них:

16

16

Лекції

8

8

Лабораторні роботи

4

4

Практичні заняття

4

4

Семінарські заняття

0

0

Самостійна робота:

92

92

Підсумковий контроль
Залік, курсова робота


1.2 Зміст дисципліни


Зміст лекційного курсу наведено у таблиці 1.2

Таблиця 1.2 – Зміст лекційного курсу

№ п/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Трива- лість (годин)

1

Технологія виготовлення валів.

Конструктивні й технологічні особливості валів. Технологічні маршрути виготовлення східчастих валів, східчастих валів коробок передач, торсійних валів, кулаків шарнірів, поворотних кулаків, балансирів й кривошипів.

2

Продовження таблиці 1.2

2

Технологія виготовлення втулок і циліндрів.

Конструктивні й технологічні особливості втулок та циліндрів. Технологічні маршрути виготовлення втулок та циліндрів

1

3

Технологія виготовлення зубчастих коліс, дисків, кілець.

Конструктивні й технологічні особливості деталей.
Технологічні маршрути виготовлення сонячної шестірні з диском, блоку шестерень бортової передачі, конічної шестірні півосі, черв`ячного колеса механізму натягу.

2

4

Технологія виготовлення корпусних деталей

Конструктивні й технологічні особливості корпусних деталей.
Обробка основних поверхонь корпусних деталей. Виготовлення корпусу поворотних кулаків колісних машин, картера задніх і передніх мостів.

1

5

Технологія виготовлення рам і кузовних конструкцій.

Конструктивні й технологічні особливості кузовів. Виготовлення кузовних конструкцій та рам.

1

6

Технологія складання й випробування вузлів і агрегатів колісних та гусеничних машин

Характеристика технологічних процесів складання. Складання вузлів з підшипниками ковзання, підшипниками кочення. Складання агрегатів механічної трансмісії. Складання головного фрикціона. Складання зубчастих і черв`ячних передач, ущільнень, зчеплень, коробок передач


1


Лабораторні заняття

№№
з/п

Тема заняття

Тривалість
(годин)

1

Розробка маршруту обробки деталі й визначення припусків на обробку.

4


Практичні заняття

№№
з/п


Тема заняття

Тривалість
(годин)


1

Розрахунок режимів різання

2

2

Розрахунок часу на обробку

2

Курсове проектування

№№
з/п


Тема курсової роботи та ії зміст

1

Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі

Виконання курсової роботи має на меті:

- Закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні дисципліни “Основи виробництва колісно-гусеничних транспортних засобів ”.

- Навчити студента комплексно вирішувати інженерні задачі на вибір методів обробки деталей, користатися довідковими матеріалами, державними стандартами, нормативами і необхідною літературою.

Розробка технологічного процесу містить у собі:

- вибір методу одержання заготовки;

- складання плану обробки деталі з зазначенням прийнятих баз;

- визначення проміжних припусків і допусків на розміри заготовки по технологічних переходах;

- установлення режимів різання і норм часу на обробку;

- визначення необхідного устаткування, пристроїв, різальних і міряльних інструментів, а також робочої сили.


2 вивчення розділів дисципліни


2.1 Тематика роботи


Тема 1. Технологія виготовлення валів.

Лекційний матеріал

Конструктивні й технологічні особливості валів. Технологічні маршрути виготовлення східчастих валів. Технологія виготовлення торсійних валів. Технологія виготовлення східчастих валів коробок передач.


Самостійне вивчення

Технологія виготовлення кулаків шарнірів. Технологія виготовлення балансирів й кривошипів. Технологія виготовлення кулачкових валів. Технологія виготовлення поворотних кулаків.

[1, С.39-93], [2, С.184-199].

Питання для самоперевірки

1. Які типи валів застосовуються у механізмах колісних і гусеничних машин.

2. З яких матеріалів виготовляються вали?

3. Якими методами отримують заготовки для валів?

4. Які основні операції при виготовленні валів?

5. Типи шпонкових і шліцьових з'єднань та методи їхнього одержання.

6. Як шліфуються зовнішні поверхні обертання?

7. Яке призначення торсійних валів? Які основні вимоги пред’являються до виготовлення торсійних валів?

8. Яке призначення кулаків шарнірів? Які основні вимоги пред’являються до виготовлення кулаків шарнірів?

9. Яке призначення кулаків шарнірів? Які основні вимоги пред’являються до виготовлення кулаків шарнірів?

10. Яке призначення балансирів і кривошипів? Які основні вимоги пред’являються до виготовлення балансирів і кривошипів?

11. Які методи базування і закріплення заготовок використовуються на верстатах токарної і шліфувальної груп?

12. Як визначається послідовність обробки ступенів вала?

13. Як здійснюються оздоблювальні методи (суперфінішування, притирка, полірування) обробки зовнішніх поверхонь обертання?

14. Якими методами можливо обробити зовнішні циліндричні поверхні при заданій точності і шорсткості?

Тема 2. Технологія виготовлення втулок і циліндрів

Лекційний матеріал

Конструктивні й технологічні особливості втулок та циліндрів.

Технологічні маршрути виготовлення втулок (маршрут обробки втулок при використанні заготовки з прутка; свердлильно-протяжний і токарський маршрути обробки втулок при виробництві їх з штампованих або литих заготовок; токарський варіант обробки упорної втулки маточини заднього колеса).

Самостійне вивчення

Технологічні маршрути виготовлення циліндрів.

Технологічні маршрути виготовлення втулок з порошкових матеріалів.

[1, С.94-119], [2, С.199-207].

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні конструктивні особливості втулок та циліндрів.

2. З яких матеріалів виготовляються втулки та циліндри?

3. Які використовуються матеріали і засоби виготовлення заготовок для деталей класу ”втулки та циліндри”?

4. Які основні вимоги пред’являються на виготовлення втулок та циліндрів?

5. Які методи і засоби використовуються для контролю деталей класу ”втулки та циліндри”?

Тема 3. Технологія виготовлення зубчастих коліс, дисків, кілець, катків, чашок і барабанів.

Лекційний матеріал

Конструктивні й технологічні особливості деталей. Технологічні маршрути виготовлення дисків тертя. Технологічні маршрути виготовлення гальмівних барабанів. Технологічні маршрути виготовлення кілець вимикання дискових фрикційних механізмів. Технологічні маршрути виготовлення черв`ячного колеса механізму натягу.

Самостійне вивчення

Виготовлення циліндричних зубчастих коліс, конічних зубчастих коліс, черв'ячних зубчастих коліс. Контроль зубчастих коліс. Технологічні маршрути виготовлення конічної шестірні півосі. Технологічні маршрути виготовлення опорних котков. Технологічні маршрути виготовлення чашок диференціалів. Технологічні маршрути виготовлення блоку шестерень бортової передачі.

[1, С.94-210], [2, С.207-227].

Питання для самоперевірки:

1. Назвіть деталі, які відносяться до групи диски та барабани.

2. Яке призначення сонячної шестірні? Які основні вимоги пред’являються до виготовлення сонячної шестірні?

3. Яке призначення гальмівних барабанів? Які основні вимоги пред’являються до виготовлення гальмівних барабанів?

4. Яке призначення опорних котков? Які основні вимоги пред’являються до виготовлення опорних котків?

5. Як класифікуються зубчасті колеса і як виконується базування при їх виготовленні?

6. Які використовуються матеріали і засоби одержання заготовок при виготовленні зубчастих коліс і черв’яків?

7. Типові технологічні процеси виготовлення зубчастих циліндричних і конічних коліс.

8. Як виготовляються зубчасті вінці методом копіювання?

9. Як виготовляються зубчасті вінці методом обкатки?

10. Як виготовляються зубчасті вінці конічних коліс?

11. Які використовуються оздоблювальні методи обробки зуб’ів коліс?

12. Як виготовляються зубчасті вінці черв’ячних коліс і черв’яки?

Тема 4. Технологія виготовлення корпусних деталей

Лекційний матеріал

Конструктивні й технологічні особливості корпусних деталей. Виготовлення картерів задніх і передніх мостів. Виготовлення картера проміжної передачі, корпуса коробки передач і редуктора

Самостійне вивчення

Обробка основних поверхонь корпусних деталей. Виготовлення корпуса поворотних кулаків колісних машин

[1, С.231-275].

Питання для самоперевірки

1. Яке призначення корпусних деталей.

2. Назвіть особливості при виготовленні корпусних деталей.

3. Які технічні вимоги пред’являються до корпусних деталей?

4. Перелічте методи одержання заготовок корпусних деталей.

5. Які матеріали використовуються для виготовлення корпусних деталей?

6. Види картерів. Способи виготовлення та основні вимоги.

7. Як здійснюється контроль розмірів корпусних деталей?

8. Як виконується базування і закріплення корпусних деталей на операціях механічної обробки.


Тема 5. Технологія виготовлення рам і кузовних конструкцій

Лекційний матеріал

Конструктивні й технологічні особливості кузовів. Виготовлення кузовних конструкцій та рам.

Самостійне вивчення

Штампування деталей облицювання автомобіля. Зварювання деталей автотракторних складальних одиниць.

[1, С.276-290], [2, С.236-249].

Питання для самоперевірки

1. Типи кузовів та їх призначення.

2. Назвіть особливості виготовлення кузовів.

3. Назвіть особливості виготовлення рам.

4. Які методи одержання заготовок кузовів ви знаєте?

5. Які матеріали використовуються для виготовлення кузовів?

6. Типи рам та їх призначення.

7. Які методи одержання заготовок рам ви знаєте?

8. Які матеріали використовуються для виготовлення рам?

Тема 6. Технологія складання й випробування вузлів і агрегатів колісних та гусеничних машин

Лекційний матеріал

Характеристика технологічних процесів складання машин. Складання вузлів з підшипниками ковзання та підшипниками кочення. Складання агрегатів механічної трансмісії.

Самостійне вивчення

Складання головного фрикціону. Складання зубчастих і черв`ячних передач, ущільнень, зчеплень, коробок передач. Складання диференціала.

[1, С.291-334], [2, С.249-287].

Питання для самоперевірки

1. Як виконується складання вузлів з підшипниками кочення?

2. Як виконується складання вузлів з підшипниками ковзання?

3. Як складаються зубчасті і черв’ячні передачі?

4. Як складаються зубчасті передачі?

5. Як здійснюється складання зчеплення?

6. Як здійснюється складання коробок зміни передач?

7. Як здійснюється складання головного фрикціона?

8. Як здійснюється складання диференціала.

9. Як здійснюється складання агрегатів механічної трансмісії.


3 ПРАКТИЧНІ та Лабораторні ЗАНЯТТЯ


При вивченні дисципліни студенти виконують на кафедрі КГТЗ наступні лабораторні та практичні заняття.

1. Розробка маршруту обробки деталі й визначення припусків на обробку.

2. Визначення режимів різання для токарної, фрезерної, свердлильної та шліфувальної операцій.

3. Визначення часу на обробку для токарної, фрезерної, свердлильної та шліфувальної операцій.

Мета практичних занять - навчити студента розробці маршруту обробки деталі й визначення припусків на обробку, розраховувати режими різання та час на обробку для токарної, фрезерної, свердлильної та шліфувальної операцій.


4 Курсова робота


4.1 Структура і зміст курсової


Завданням курсової роботи є розробка технологічного процесу механічної обробки типової деталі середньої складності.

Перш ніж приступити до виконання курсової роботи, потрібно вивчити теоретичний матеріал відповідно до програми і проробити дані методичні вказівки [3] та [4].

Завдання на курсову роботу розробляє керівник курсової роботи для кожного студента окремо. Варіанти завдань на курсову роботу наведені у додатку А.

Завдання на курсову роботу видається викладачем на бланку встановленого зразка. Зміст і орієнтовний обсяг частин курсової роботи наведені в таблиці 4.1.

Оформлення текстової частини

Текстові матеріали складаються з пояснювальної записки. Записку необхідно писати одночасно з розробкою курсової роботи й остаточно оформляти після виконання всіх етапів робіт. У записці викладаються основні принципові рішення, прийняті в роботі з окремих питань, даються необхідні пояснення, наводяться інженерні розрахунки, при необхідності ілюструються схемами, ескізами, графіками.

Таблиця 4.1-Зміст і орієнтовний обсяг частин курсової роботи

Зміст розділів роботи

Орієнтовний обсяг сторінок

Вступ

1

1. Розробка технологічного процесу виготовлення деталі
1.1. Призначення й короткий технічний опис деталі

1-2

1.2. Конструктивно-технологічний аналіз деталі

1-2

1.3. Вибір і обґрунтування виду заготовки й способу її одержання

1-2

1.4. Розрахунок припусків на обробку й визначення розмірів заготовки. Креслення заготовки.

1-2

1.5. Проектування технологічного процесу обробки деталі.

2-3

1.5.1 Установка маршруту обробки поверхонь деталі

10-12

1.5.2 Вибір і обґрунтування способу базування й закріплення деталі

1.5. 3. Вибір обладнання

2 Розрахунок режимів обробки й нормування робот

Оформлення технологічної карти механічної обробки процесу

1 карта

Висновок

1

Усього по роботі

17-24

Структура курсової роботи:

- титульний аркуш;

- завдання на курсову роботу;

- реферат;

- зміст;

- текст пояснювальної записки (вступ, основна частина);

- висновок;

- список використаних джерел;

Титульний аркуш є першою сторінкою пояснювальної записки. На ньому вказується тема роботи, прізвище й ініціали студента й керівника роботи. Підписи зазначених осіб на титульному аркуші обов'язкові.

Реферат призначений для ознайомлення з роботою й містить:

- заголовне слово “Реферат”;

- відомості про обсяг роботи;

- перелік ключових слів;

- текст реферату.

Відомості про обсяг роботи включають дані про кількість сторінок пояснювальної записки й рисунків і таблиць, кількість джерел і додатків.

Ключові слова відбивають основний зміст роботи й використовуються в інформаційно-пошуковій системі науково-технічної інформації. Перелік включає від 5 до 15 слів (словосполучень), написаних у рядок великими буквами через коми в називному відмінку.

Зміст включає найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів із вказівкою номера сторінки, на яких розміщується початок матеріалу (підрозділу, пункту). “Вступ” і “Висновок” є самостійними складовими записки. Кожний розділ необхідно починати з нового аркуша (сторінки).

Розділи повинні мати порядкову нумерацію й позначатися арабськими цифрами без крапки, “Вступ” і “Висновок” не нумеруються.

Текст пояснювальної записки починається з “Вступу” і закінчується “Висновком”, що є обов'язковими структурними складовими роботи. У вступі дається обґрунтування важливості й актуальності курсової роботи. В “Висновку” повинні бути короткі висновки по всіх розділах і оцінка отриманих результатів. Текст записки виконується за допомогою комп'ютерної техніки або пишеться вручну акуратно й розбірливо.

Крім тексту, в записці, при необхідності, містяться таблиці, рисунки, схеми, фотографії, графіки та ін. Ілюстрації позначаються словом “рис.” і нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер рисунка й таблиці повинен складатися з номера розділу й порядкового номера рисунка в даному розділі, розділених крапкою. Наприклад, “Рис. 1.3” (третій рисунок першого розділу), “Таблиця 3.1” (перша таблиця третього розділу).

Формули нумеруються арабськими цифрами також в межах кожного розділу. Номер формули поміщають з правої сторони аркуша на рівні формули в круглих дужках, наприклад, (3.1) - перша формула третього розділу.

Посилання в тексті на ілюстрації даються за допомогою їхнього порядкового номера, наприклад “рис.2.4”. При посиланні на таблицю слово “таблиця” пишуть скорочено й указують її номер, наприклад “у табл. 2.3”.

У посиланні на використане джерело вказують його порядковий номер за списком, виділений квадратними дужками, наприклад “За даними [3] матеріал має гарну оброблюваність різанням.” У список використаних джерел включають навчальну, наукову, нормативну, патентну, довідкову й ін. літературу й документи в міру їхнього згадування в тексті записки.

Оформлення графічної частини

На підставі отриманих даних заповнюється операційно-технологічна карта.

У верхній частині аркуша дається креслення деталі з усіма перерізами та розрізами, розмірами й зазначеною шорсткістю обробки. У випадку розробки технології обробки таких деталей, як зубчасте колесо, вал-шестірня, черв'як і т.п., необхідно приводити їхню технічну характеристику в окремій таблиці. На операційних ескізах указуються настановні бази згідно з умовними позначками.

Технологічна карта оформляється на аркуші формату А1 за допомогою комп'ютерної техніки або олівцем з дотриманням вимог ЄСКД.

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електронне I електрообладнання колiсних I гусеничних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання
Містять навчальну програму, контрольні завдання, методичні вказівки до їх виконання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів 050702 – електромеханiка,...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи