Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с
Сторінка1/5
Дата17.02.2014
Розмір1.05 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
1. /4 курс/Mенеджмент.doc
2. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
3. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
4. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- та пневмопривод.doc
5. /4 курс/Детал_ машин.pdf
6. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
7. /4 курс/Конструкц_х кол_сних та гусеничних транспортних засоб_в.doc
8. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи наукових досл_джень.doc
11. /4 курс/Основи технолог_х виробництва кол_сних та гусеничних транспортних засоб_в.doc
12. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
13. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
14. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
10. Конвективный теплообмен
Методичні вказівки та індивідуальні завдання
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема теплоёмкость газов
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та

гусеничних транспортних засобів» для

студентів напряму 6.050503 –

машинобудуванняЗатверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 625.115.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 6.050503 – машинобудування /Укл.: В.К. Сидоренко, О.М. Лосіков. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 50 с.Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Колісні та гусеничні транспортні засоби», наведені перелік тем, зміст дисципліни, її основні поняття, опис процедури самостійної роботи студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури.

Призначена для студентів напряму 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.
Укладачі: В.К. Сидоренко, ст. викл.

О. М. Лосіков, асист.


Відповідальний за випуск В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц.


Рецензент В.О. Єрмократьєв, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 14.06.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,94. Умов. друк. арк. 2,90 Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м.Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна,4

______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………………

4

1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТРУКЦІЇ

КОЛІСНИХ ТА ГУСЕНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ»………….

5


2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………………….

6

2.1. Лекційний курс…………………………………………………………...

6

2.2. Лабораторні роботи………………………………………………………

9

2.3. Практичні роботи………………………………………………………...

9

2.4. Курсове проектування…………………………………………………..

9

3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ……………….

10

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ………………………………………

20

5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ…………………………………………………………45

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………

49ВСТУП

Навчальна дисципліна "Конструкції колісних i гусеничних транспортних засобiв" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно орієнтованих.

Мета вивчення дисципліни – вивчення студентами класифікацій КГТЗ, існуючих конструкцій автомобілів та тракторів, принципу роботи основних вузлів і агрегатів, експлуатаційних властивостей транспортних засобів.

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- принципи функціонування сучасних КГТЗ;

-склад та призначення існуючих варіантів конструкцій  КГТЗ;

-типові компоновки КГТЗ, а також типові складові конструкції вузлів та механізмів;

-основні положення теорії експлуатаційних властивостей КГТЗ.

вміти:

-аналізувати компонувальні схеми складових частин КГТЗ;

-приймати обґрунтовані рішення по керуванню технічним засобом в ситуаціях відмови вузлів чи деталей транспортного засобу;

-розуміти порядок функціонування вузлів та механізмів КГТЗ  та їх експлуатаційних можливостей

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті контрольної роботи, захисті курсової роботи та отриманні позитивної оцінки на екзамені..

Засоби діагностики успішності навчання

- контрольна робота;

- захист курсової роботи;

- екзамен.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є завершальною при підготовці бакалаврів напряму "Інженерна механіка". Їй передують базові дисципліни:

1. Вища математика.

2. Фізика.

3. Інформатика.

4. Теоретична механіка.

5. Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка.

6. Технологія конструкційних матеріалів.

7. Технологічні основи машинобудування.

8. Опір матеріалів.

 

Набуті знання і вміння використовують при вивченні дисциплін:

1. Електронне і електрообладнання колісних і гусеничних транспортних засобів.

2. Двигуни колісних і гусеничних транспортних засобів.

3. Діагностика колісних і гусеничних транспортних засобів.

4. Експлуатація та обслуговування машин.

Дані методичні вказівки призначені допомогти студентам напряму 6.050503- машинобудування.


1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ

«Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів»


Таблиця 1.1 – Розподіл годин за видами занять


Розподіл навчальних годин

Всього

СЕМЕСТР

7

8

Всього годин за навчальним планом

396у тому числі


Аудиторні заняття

56

24

32

з них:


- лекції

32

16

16

- лабораторні заняття

12

4

8

- практичні заняття

12

4

8

- семінари


Самостійна робота

340Кількість і семестр видачі контрольних робіт

1;7Виконання курсової роботи

1;8Підсумковий контроль (екзамен)
Екзамен

Екзамен,

курсова робота 


2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1Лекційний курс№№
з/п

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість
(годин)

1

Будова автомобілів і тракторів.

Призначення та види наземних транспортних засобів. Структурна схема та загальна будова автомобілів, тракторів. Класифікація автомобілів та тракторів. Призначення, класифікація та типи трансмісій.

2

2


Зчеплення автомобілів і тракторів. КП. Роздаточні коробки.

Призначення, класифікація та вимоги до зчеплень, загальна будова, принцип дії, приводи управління. Матеріали фрикційних зчеплень. Призначення, класифікація, вимоги до коробок зміни передач. Принцип дії та схеми роботи ступінчастих коробок передач. Приводи управління КЗП. Призначення, класифікація, схеми роботи роздаточних коробок..

2

3


Карданні передачі. Ведучі мости автомобілів та тракторів. Головні передачі. Диференціали.

Призначення, вимоги, класифікація карданних передач. Схема, принцип дії карданних передач з карданними шарнірами нерівних та рівних кутових швидкостей. Призначення, види та загальна будова мостів колісних машин.
Призначення, вимоги, класифікація головних передач. Призначення, вимоги, класифікація диференціалів. Схеми розміщення та конструкції диференціалів. Механізми блокування. Конструктивні схеми півосей та їх застосування на вантажних та легкових автомобілях.

2

4

Рульове управління.

Призначення, класифікація та вимоги до рульових управлінь, їх загальна будова. Призначення, класифікація та конструкції рульових механізмів. Призначення та будова рульових приводів. Призначення, класифікація та вимоги до рульових посилювачів, їх загальна будова. Схеми компоновки елементів гідропідсилювачів.

2

5

Гальмове управління.

Призначення, класифікація та вимоги до гальмового управління колісних транспортних засобів, його загальна будова. Призначення, класифікація гальмових механізмів. Конструктивні схеми та критерії їх оцінки.
Призначення, класифікація та вимоги до тормозних приводів. Конструктивні схеми, принцип дії приводів, їх переваги та недоліки. Обґрунтування необхідності застосування на транспортних засобах. Конструктивні схеми. Протибуксовочні і антиблокуючі системи.

2

6

Ходова частина автомобілів.

Загальна будова ходової частини колісних транспортних засобів.
Призначення, класифікація, загальна будова підвіски ходової частини.
Конструктивні схеми, принцип дії «залежних» та «незалежних» підвісок.

2

7

Ходова частина та механізми повороту гусеничних тракторів.

Призначення, будова задніх мостів гусеничного трактора. Призначення, вимоги до механізмів повороту. Класифікація та особливості конструкції механізмів повороту.Конструктивні схеми ходових частин, гусеничного рушія та підвісок гусеничних тракторів.

2

8

Несучі системи КГТЗ. Класифікація коліс та автомобільних шин.

Несучі системи та рушій ходової частини колісних транспортних засобів. Вимоги до автомобільних шин. Конструкція та типи автомобільних шин.

2

9

Тягово-швидкісні якості колісних і гусеничних транспортних засобів.

Історія розвитку теорії КГТЗ. Експлуатаційні властивості транспортних засобів.

2

10

Кінематика і динаміка автомобільного колеса.

Кінематика та динаміка автомобільного колеса. Момент опору кочення класичного колеса у веденому режимі. Зчеплення колеса з дорогою. Залежність коефіцієнта зчеплення від різних факторів. Тип і стан покриття опорної поверхні.

2

11

Сили та моменти, які діють на транспортних засобах при прямолінійному русі.

Сили та моменти, які діють на транспортних засобах при прямолінійному русі. Окружна сила на ведучих колесах.
2

12

Паливна економічність КГТЗ.

Характеристика паливної економічності. Вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на тягово-швидкісні властивості і паливну економічність автомобіля.

2

13

Гальмівні властивості КГТЗ.

Діаграма гальмування транспортних засобів. Сповільнення автомобіля при гальмуванні. Оцінка гальмових якостей транспортних засобів. Регулювання гальмових сил.

2

14

Стійкість і керованість КГТЗ. Маневреність КГТЗ. Прохідність КГТЗ.

Кінематика і динаміка повороту транспортного засобу. Стійкість проти бічного ковзання і перекидання автомобіля. Занос передніх та задніх коліс. Відведення колеса і поворотність автомобіля. Показники маневреності, кінематика криволінійного руху. Вплив конструктивних і експлуатаційних показників на маневреність. Поворот гусеничного транспортного засобу. Кінематика і динаміка повороту гусеничного трактора. Вимірювачі прохідності автомобіля. Вплив різних показників на прохідність транспортних засобів.

2

15

Статика та динаміка гусениці.

Статичний натяг гусениці. Натяг гусениці від відцентрової сили. Розрахунковий натяг гусениці. Динамічна характеристика гусеничного обводу. Буксування та коефіцієнт зчеплення гусениці з ґрунтом. Втрати потужності на буксування гусениці. Експериментальне виявлення коефіцієнта зчеплення гусениці з ґрунтом.

2

16

Тягові і потужностні баланси транспортних засобів. Вибір конструктивних параметрів КГТЗ.

Тягові характеристики. Визначення повної маси транспортного засобу та вибір шин. Визначення потужності двигуна, побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна. Тягові і потужностні баланси транспортних засобів.Конструктивні параметри КГТЗ, що забезпечують задані тягово-швидкісні та паливно-енергетичні властивості. Розбивання передач по ряду. Тяговий розрахунок.

22.2Лабораторні заняття№№
з/п

Тема заняття та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Загальна будова схеми компоновок ( опрацювання та засвоєння побудови ) автомобілів та колісних тракторів.

2

2

Коробки зміни передач. Основні елементи конструкції.

2

3

Радіуси та режими кочення еластичного колеса.

2

4

Визначення коефіцієнта зчеплення за даними гальмівного шляху.

2

5

Розрахункові визначення показників маневреності і прохідності КГТЗ.

42.3 Практичні заняття№№
з/п

Тема заняття та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Аналіз і оцінка конструкцій фрикційних зчеплень.

2

2

Оцінка конструкцій гальмових механізмів. Навантаження в елементах гальмових систем.

2

3

Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигунів.

4

4

Розподіл гальмових сил.

2

5

Паливна економічність.

22.4 Курсове проектування№№
з/п

Тема курсової роботи та її зміст

1

Перевірний тягово-динамічний розрахунок характеристик КГТЗ3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ


7 семестр


Тема 1. Загальна будова автомобіля. Типізація та індексація автомобільного рухомого складу .

Класифікація дорожньо-транспортних засобів. Класифікація легкових, вантажних автомобілів, автобусів. Індексація рухомого складу автомобільного транспорту. Спеціальний рухомий склад та спецтехніка на базі автомобільного шасі.

Необхідно вивчити класифікацію рухомого складу автомобільного транспорту.

Рухомий склад автомобільного транспорту:

1.Вантажний (вантажні автомобілі, тягачі, причіпний склад). До вантажного відноситься спеціалізований рухомий склад.

2. Пасажирський (автобуси та легкові автомобілі).

3. Спеціальний.

Треба звернути особливу увагу на відзнаки спеціалізованого і спеціального автомобільного транспорту.

Спеціалізований рухомий склад (СРС) – це автотранспортний засіб, конструкція якого пристосована перевозити на них тільки певні вантажі та (або) забезпечувати навантажувальні чи розвантажувальні роботи з вантажем, який він перевозить (самоскиди, цистерни, рефрижератори).

Спеціальний рухомий склад – це автомобілі, на відміну від СРС, призначені для виконання технологічних операцій, тобто нетранспортних робіт (санітарні, пожежні, автокрани, сміттєзбиральні).

Необхідно вивчити головні ознаки, за якими класифікують легкові автомобілі (по робочому об’єму циліндрів двигуна), вантажні автомобілі (по повній масі), автобуси (по габаритній довжині).

Звернути увагу на індексацію (означення) рухомого складу автомобільного транспорту.


Тема 2. Трансмісія автомобіля.

Призначення трансмісії, вимоги до трансмісії. Класифікація трансмісій, їх компонувальні схеми і загальна будова. Основи конструкції та принцип роботи механічної, гідрооб’ємної, електричної трансмісій. Основні механізми механічної трансмісії та їх призначення.

Необхідно вивчити призначення складових елементів трансмісії автомобілів, отримати знання про будову і принцип дії ступінчастої і безступінчастої трансмісій. Розібратися з будовою конструкції, принципами дії механічної та гідромеханічної передач. Уміти накреслити кінематичні схеми механічних трансмісій 2-х та 3-вісних автомобілів.


Тема 3. Зчеплення автомобіля .

Призначення зчеплення. Принцип дії фрикційного, гідравлічного і електромагнітного зчеплення. Фрикційне зчеплення з периферійним розташуванням пружин. Фрикційне зчеплення з діафрагмовою пружиною. Основні елементи фрикційного зчеплення. Привід управління зчепленням. Регулювання вільного ходу муфти вимкнення зчеплення.

Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії фрикційного, гідравлічного і електромеханічного зчеплення. Розібратися з конструкцією і принципом дії дискового зчеплення з периферійними пружинами, звернути увагу на конструкцію і роботу основних вузлів зчеплення: натискного і веденого дисків, пружин, механізму вимикання, гасника обертальних коливань. Розібратися з особливостями конструкції зчеплення з діафрагмовою пружиною; конструкцією і роботою механічного і гідромеханічного приводів управління зчепленням, їх окремих вузлів. Звернути увагу на регулювання в зчепленні і приводу його управління.


Тема 4. Гідродинамічні передачі КГТЗ .

Призначення гідромеханічної передачі. Принцип дії гідродинамічного трансформатора. Особливості роботи комплексного гідротрансформатора. Блокуючі елементи гідротрансформаторів. Система мащення гідротрансформатора.

Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії гідротрансформатора, звернути увагу на конструкцію і роботу основних вузлів ГДТ: насосного і турбінного коліс, муфти вільного ходу, механізму блокування. Вміти побудувати безрозмірні характеристики різних типів ГДТ і пояснити характерні точки, на що вони вказують.


Тема 5. Коробки передач .

Типи коробок передач. Призначення та особливості конструкції основної коробки передач, дільника, демультиплікатора, роздавальної коробки. Схема і принцип дії механічної ступінчастої коробки передач з нерухомими осями валів. Схема і принцип дії планетарної коробки передач. Схема і принцип дії гідромеханічної передачі. Схеми додаткових коробок передач.

Необхідно виявити конструктивні особливості різних типів коробок передач, схему і принцип дії ступінчастої коробки передач з нерухомими осями валів; знати, за рахунок чого здійснюється перетворення крутного моменту в коробці передач.

Розібратися, з якою метою встановлюється дільник або демультиплікатор. Звернути увагу на конструкцію, призначення і роботу замка, фіксаторів, запобіжника включення заднього ходу, синхронізатора і механізму управління коробкою передач.

Виявити, в яких випадках в трансмісії встановлюється роздавальна коробка, знати її конструкцію і принцип дії, розуміти, як здійснюється управління роздавальної коробкою.


Тема 6. Карданні передачі .

Призначення та схеми карданних передач. Основні елементи. Типи карданних шарнірів. Схема та конструкція карданних шарнірів неоднакових кутових швидкостей. Схема та конструкція карданних шарнірів однакових кутових швидкостей. Балансування карданних передач, вимоги до зборки.

Вивчити призначення і принцип дії карданної передачі, конструкцію основних типів карданних передач і їхнє розташування на автомобілі. Розібратися з конструкцією і принципом дії карданних шарнірів неоднакових і однакових кутових швидкостей, пружного напівкарданного шарніра. Уміти пояснити, в чому їхня принципова відмінність, і в яких випадках вони застосовуються. Звернути увагу на конструкцію і роботу компенсуючого пристрою, опори.


Тема 7. Ведучі мости.

Різноманітність ведучих мостів та їх застосування щодо автомобілів з різними компонувальними схемами. Особливості конструкцій задніх ведучих мостів для автомобілів з залежною і незалежною підвісками. Особливості конструкцій передніх ведучих мостів для автомобілів з залежною і незалежною підвісками. Особливості конструкцій ведучих мостів для багатовісних автомобілів.

Вивчити конструкцію основних типів ведучих мостів для автомобілів з незалежною підвіскою. Вивчити конструкцію основних типів ведучих мостів для автомобілів з залежною підвіскою. Вивчити конструкцію основних типів ведучих мостів для багатовісних автомобілів.


Тема 8. Головні передачі .

Призначення головної передачі. Схеми головних одинарних передач: конічної, гепоїдної. Схеми головних подвійних передач: центральної, рознесеної. Схеми колісних редукторів.

Розібратися в конструкції і принципі дії головних одинарних передач, знати принципову відмінність між конічною, гепоїдною, циліндричною і черв’ячною передачами, а також їхні переваги і недоліки. Вивчити конструкцію і принцип дії головних подвійних передач; принципову відмінність між центральною і рознесеною головними передачами, а також виявити їхні переваги і недоліки.


Тема 9. Диференціали .

Призначення диференціала. Міжколісний та міжосьовий диференціал. Симетричний та несиметричний диференціал, їх схеми, властивості. Будова конструкції диференціалів з перемінною величиною розподілу крутного моменту. Блокування диференціалів.

Розібратися в конструкції і принципі дії симетричного колісного конічного диференціалу, знати відмінності в принципі дії міжосьового диференціалу. Вивчити конструкцію і принцип дії самоблокуючого диференціалу, диференціалу з примусовим блокуванням; управління блокуванням.


Тема 10. Системи керування КГТЗ

Рульове керування

Схема повороту автомобіля. Призначення та основи конструкції рульового керування. Рульові механізми і їхні типи. Рульовий привід. Кути установки коліс, що керуються. Кути стабілізації коліс, що керуються. Підсилювачі рульового керування. Функціональні елементи підсилювача рульового керування.

Розглядаючи тему, необхідно вивчити схему повороту автомобіля. Розібратися в призначенні, конструкції і принципі дії рульового керування; конструкції і принципи чинності реєчних, черв’ячних і гвинтових механізмів, знати їх регулювання. Виявити призначення, конструкцію рульового приводу залежної і незалежної підвіски. Звернути увагу на регулювання кутів настанови та кутів стабілізації коліс, що керуються. Необхідно розглянути призначення, конструкцію і принцип дії підсилювача рульового керування.

Гальмова система КГТЗ

Типи гальмових систем та їхнє призначення. Схеми і конструкція барабанних гальмових механізмів. Схема і конструкція дискового гальмового механізму. Гальмова система з механічним приводом. Гальмова система з гідравлічним приводом. Підсилювачі гідравлічного приводу. Гальмова система з пневматичним приводом. Регулятори гальмових сил.

Виявити призначення робочої, стоянкової, запасної і допоміжної гальмових систем, що складають єдину гальмову систему автомобіля; призначення, конструкцію і принцип чинності барабанних і дискового гальмових механізмів. Звернути увагу на регулювання зазорів в барабанному і дисковому гальмових механізмах. Представляти принципові відзнаки в схемах одноконтурного і двоконтурного гідравлічного приводів. Розібратися в конструкції і принципі дії головних гальмових циліндрів, робочих циліндрів, регуляторів гальмових сил, вакуумного і гідровакуумного підсилювачів гідравлічного гальмового приводу. Вивчити конструкцію і принцип дії гальмової системи з пневматичним приводом в цілому.


Тема 11. Ходова частина автомобіля.

Складені елементи ходової частини: несуча система, підвіска, мости і колеса. Схеми підвісок. Основи конструкції основних елементів підвіски. Амортизатори. Типи мостів автомобілів. Конструкція колеса з пневматичною шиною. Класифікація і маркірування шин.

При вивченні теми необхідно виявити, з яких основних елементів складається ходова частина автомобіля і яке їхнє призначення. Розібратися в конструкції ходових частин різноманітних типів автомобілів: легкового, вантажного, автобуса, знати, в чому їхня принципова відмінність.

Далі треба вивчити конструкцію і принцип дії підвісок: незалежної, залежної, балансирної. Виявити призначення, конструкцію і принцип дії телескопічного амортизатора, конструкції керуючого мосту, ступці коліс ведучого мосту; класифікацію і маркірування шин; відмінності в конструкції камерної і безкамерної шин, а також шини з регульованим тиском.


Тема 12. Ходова частина гусеничних тракторів.

Складені елементи ходової частини гусеничних тракторів: остов (несуча система), гусеничний рушій, підвіска. Схеми підвісок. Основи конструкцій основних елементів гусеничного рушія: гусеничної стрічки, ведучої зірочки опорних катків, підтримуючих роликів, напрямних колес з натяжним пристроєм. Типи підвісок.

При вивченні теми необхідно виявити, з яких елементів складається ходова частина гусеничних тракторів і яке їх призначення. Розібратися в конструкції ходових частин різноманітних гусеничних транспортних засобів, особливо з одно - та двопотоковою трансмісією.

Далі треба вивчити конструкцію рамних та напіврамних остовів (несучих систем) тракторів. Особливу увагу звернути на конструкцію і принцип дії підвісок гусеничних транспортних засобів та пружної еластичної підвіски.


8 семестр


Тема 1. Експлуатаційні властивості автомобіля.

Умови експлуатації дорожніх транспортних засобів. Основні експлуатаційні властивості автомобілів. Показники експлуатаційних властивостей автомобілів. Критерії експлуатаційних якостей ДТЗ. Експлуатаційний розрахунок автомобіля. Методика визначення показників експлуатаційних властивостей ДТЗ. Типові задачі експлуатаційного розрахунку автомобілів.

Умови експлуатації – це незалежні фактори, що визначають необхідні конструктивні особливості, механіку та енергетику ДТЗ, його транспортні властивості. Оцінка ефективності використання наявного автомобіля та його технічного обслуговування, вибір альтернативних ДТЗ та інші інженерні операції здійснюються на основі аналізу комплексу критеріїв експлуатаційних якостей. Головну групу властивостей ДТЗ складають експлуатаційно-технічні, що визначають здатність машини до зміни кількості руху, положення та стану транспортного об’єкта. Ця група має назву транспортних властивостей. Сформована група експлуатаційно-технічних якостей, що є безпосереднім об’єктом аналізу в теорії експлуатаційних властивостей автомобілів. Показником динамічності ДТЗ, що характеризує здатність автомобіля до зміни кількості руху загальної маси у конкретних умовах, є категорія механіки – кількість руху.


Тема 2. Кінематика та динаміка автомобільного колеса.

Характеристика видів руху автомобільного колеса. Радіуси еластичного автомобільного колеса. Визначення діючих на колесо сил при різних режимах кочення. Сили і моменти, що діють на ведене і ведуче колеса автомобіля. Кочення автомобільного колеса по деформованій поверхні. Зчеплення коліс ДТЗ з опорною поверхнею. Вплив параметрів колеса на його експлуатаційні властивості.

Розглядаючи явище опору коченню колеса, необхідно установити причини, що його спричиняють. Установити, в чому полягає відмінність між радіусами колеса. З'ясувати, за рахунок чого виникають втрати в шині й опорній поверхні при їхній деформації. У чому відмінність епюр нормальних елементарних реакцій у контакті шин із твердою горизонтальною поверхнею при нерухомому і колесі, що котиться? Як впливають на коефіцієнт опору кочення наступні фактори: швидкість руху ДТЗ, тиск повітря в шинах, навантаження, що приходиться на колесо, тип дорожнього покриття і його стан, матеріал і конструкція шин, опір у підвісці і режим руху ДТЗ? Розібратися із силами і моментами, що діють на відоме і ведуче колосся, для несталого і сталого рівномірного руху, звернувши увагу на зміну дотичних реакцій опорної поверхні на колесо. Установити можливості колеса передавати максимальні дотичні реакції; знати, як впливають величина відносного прослизання, дорожнє покриття і його стан, швидкість руху ДТЗ, протектор шини і його стан на коефіцієнт зчеплення колеса з опорною поверхнею. Установити причини, що викликають зміну реакцій на колесах ДТЗ.


Тема 3. Характеристика сил, прикладених до автомобіля

Сили тяжіння автомобіля та реакції поверхні дороги. Сила взаємодії колеса автомобіля з опорною поверхнею дороги. Сумарна сила опору дороги руху автомобіля. Сила взаємодії автомобіля з оточуючим середовищем. Характеристика сил інерції, прикладених до автомобіля. Рушійна сила ведучих коліс автомобіля.

При вивченні цієї теми варто з'ясувати, чому в теорії експлуатаційних властивостей автомобіля його рух розглядають з припущеннями. Ці припущення передусім належать до кінематики та зв'язку автомобіля з опорною поверхнею. Опорну поверхню умовно розчленовують на характерні ділянки, які з малою похибкою подають як плоскі, і тоді реальну просторову поверхню замінюють кусково-плоскою моделлю.

Сам рух вивчається на основі рівняння зв'язків, які становлять математичне співвідношення між координатами корпусу машини та їхніми похідними в часі, і виражені через кінематичні параметри та реакції зв'язків.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних i гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних I гусеничних транспортних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Робочі процеси колісних І гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування / Укл. В.І. Літвінов. Дніпропетровськ: нметАУ, 2013. 12 с
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Робочі процеси колісних І гусеничних транспортних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електронне I електрообладнання колiсних I гусеничних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconРобоча програма
«Основи технології виробництва колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 – машинобудування /Укл.:...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconМетодичні вказівки до його виконання. Призначена для студентів напряму 050503 машинобудування
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи металургії” для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503 машинобудування / Укл. Т. А. Скрипочка. Дніпропетровськ: нметАУ, 2013. 30 с
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад» для студентів напряму 050503
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 050503
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад» для студентів напряму 050503
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Конструкції колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 машинобудування /Укл.: В. К. Сидоренко, О. М. Лосіков. Дніпропетровськ: нметАУ, 2012. 50 с iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи