Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму
Сторінка1/2
Дата17.02.2014
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2
1. /3 курс/_нформатика та обчислювальна техн_ка.doc
2. /3 курс/_стор_я украхнськох культури.doc
3. /3 курс/Дисперсн_ матер_али та композити.doc
4. /3 курс/Електротехн_ка _ електрон_ка МЛ,МВ,ТЕ.doc
5. /3 курс/Кристалограф_я, кристалох_м_я та м_нералог_я.docx
6. /3 курс/Неметалевi вогнетривкi матерiали.docx
7. /3 курс/Основи наукових досл_джень.doc
8. /3 курс/Основи науково-техн_чнох творчост_.doc
9. /3 курс/Прикладна механ_ка.doc
10. /3 курс/Теор_я тепло-масо переносу та теплотехн_ка.doc
11. /3 курс/Теория металлургических процессов для металловедов.doc
12. /3 курс/Технолог_х виробництва металопродукц_х.docx
13. /3 курс/УЧЕЬНИК__СТ_УКР_КУЛЬТ 4части.doc
14. /3 курс/Ф_зика твердого т_ла.docx
15. /3 курс/Ф_лософ_я.doc
16. /3 курс/х_м_я твердого т_ла.doc
Робоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення Дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» для студентів за галуззю знань
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму
Методичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Методичні вказівки
до вивчення дисципліни


«Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка»
для студентів напряму


6.050403 Інженерне матеріалознавство


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № __ від ______ р.


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 66.041: /536.7+536.24/

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму 6.050403 Інженерне матерiалознавство / Укл.:  О.О. Єрьомін, О.В. Гупало, Ю.М.Радченко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. –  37 с.


Наведені програма навчальної дисципліни, методичні
вказівки, розрахункові практичні завдання, приклади тестових
питань та задач до модульних контрольних робіт з дисципліни
«Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка».

Призначені для студентів напряму 6.050403 Інженерне матерiалознавство.


Укладачі: О.О. Єрьомін, канд. техн. наук, доц.;

О.В. Гупало, канд. техн. наук, доц.;

Ю.М. Радченко, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний за випуск О.О. Єрьомін, канд. техн. наук, доц.


Рецензент М.В. Губинскький, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 02.10.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік. – вид. арк. 2,0. Умов. др. арк. 1,95. Тираж 100 пр. Замовлення № ___.


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ – 5, пр. Гагаріна, 4

___________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП


Технологічні процеси при виробництві чорних металів, прокатки, куванні, відливки, термічної обробки виробів відбуваються при високих температурах. При цьому важливе значення мають теплові та масо обмінні процеси, що супроводжують технологію.

При вивченні дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» розглядаються процеси, які протікають в металургійних печах (горіння палива, рух газів, тепломасообмін, нагрів та охолодження матеріалів). Без глибокого розуміння фізичної суті цих процесів і без достатньої теоретичної підготовки неможливо вирішувати складні інженерні задачі, пов'язані з конструюванням і експлуатацією теплових агрегатів.

Дисципліна «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» пов'язана з вивченням багатьох фахових дисциплін, оскільки характер та інтенсивність теплових процесів, що протікають в металургії, багато в чому визначають особливості їх конструкцій і техніко-економічні показники роботи, які, у свою чергу, роблять помітний вплив на енергоємність галузі в цілому. У зв'язку з цим вивчення нормативної дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму 6.050403 Інженерне матерiалознавство має першорядне освітнє значення.

Методичні вказівки включають програму навчальної дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка», характеристику та зміст дисципліни, список рекомендованої до вивчення літератури, вихідні данні та приклади виконання розрахункових практичних завдань «Розрахунок горіння двокомпонентної суміші газів» та «Розрахунок аеродинамічного опору мережі та підбір вентилятору», передбачених програмою зазначеної навчальної дисципліною для студентів напряму 6.050403 Інженерне матерiалознавство.

1 Програма навчальної дисципліни

«Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка»


Розклад навчальних годин (заочна форма навчання)


Всього часів за навчальним планом

108

в тому числі: аудиторні заняття

16

з них: – лекції

12

– лабораторні заняття– практичні заняття

4

Самостійна робота

92

в тому числі:

– вивчення розділів програми, які не передбачені на лекціях

– виконання індивідуального завдання68

24

Підсумковий контроль

екзаменХарактеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» є нормативною і входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань, необхідних для розуміння фундаментальних явищ, які виникають при передачі енергії та маси в технічних агрегатах та пристроях, та придбання навичок, необхідних для уміння визначення основних характеристик процесів тепломасопереносу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: базові поняття тепло- та масообміну; основні закономірності конвективного теплопереносу та масообміну; основні закономірності теплообміну випромінюванням; головні поняття стаціонарної та нестаціонарної теплопровідності; основні положення теплотехніки, вміти: робити інженерні розрахунки теплопередачі; за допомогою стандартних методик та розрахункових формул визначати основні параметри потоку газу та рідини, вибирати тягодуттьові пристрої, визначати їхні характеристики; проводити розрахунки спалювання палива.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті індивідуальних завдань та на екзамені.


Зміст дисципліни.

Основні поняття тепломасопереносу. Феноменологічний та статистичний методи вивчення процесів переносу. Поля температур та концентрацій. Види процесів переносу теплоти та маси. Молекулярна теплопровідність та дифузія.

Конвективний тепло- та масообмін.

Вільна та вимушена конвекція. Конвективний потік тепла в рідині, що рухається. Рівняння енергії та конвективної дифузії. Гідродинамічний, тепловий та концентраційний пограничні шари. Розрахунки конвективної тепло та масовіддачі з використанням критеріальних залежностей.

Теплообмін випромінюванням.

Загальна характеристика випромінювання. Види теплових потоків. Закони випромінювання чорного тіла. Випромінювання реальних тіл. Міра чорноти. Поняття сірого тіла. Кутові коефіцієнти випромінювання. Теплообмін випромінюванням в системі з двох тіл. Особливості випромінювання газів.

Стаціонарна теплопередача.

Диференційне рівняння теплопровідності. Умови однозначності. Теплопровідність при стаціонарному режимі. Теплопередача через плоску та циліндричну стінки.

Нестаціонарна теплопровідність та дифузія.

Методи рішення нестаціонарних задач. Аналітичне рішення задачі симетричного нагріву пластини. Критерії Біо та Фур’є. Метод теплової діаграми. Розрахунки нагріву термічно тонких тіл.

Механіка рідини та газу.

Газоподібний та рідкий стан речовини. Ідеальний газ. Види тиску. Основні рівняння стаціонарного руху рідини. Режими руху. Втрати тиску під час руху рідини. Нагнітання та витікання газів. Явище інжекції та інжектор.

Теплогенерація.

Загальна характеристика палива. Теплота згоряння. Умовне паливо. Калориметрична температура. Прилади для спалювання палива. Теплогенерація за рахунок електричної енергії.

Тепломасоперенос при нагріванн сталі.

Паливні та електричні печі. Окислення та зневуглецюання сталі в процесі нагріву та засоби боротьби з цими явищами. Режими нагріву стальних виробів.


Практичні заняття (4 години)

№ за- няття

Тема заняття

Тривалість (годин)Розв’язання задач горіння двохкомпонентної суміші газів.

2Розрахунки аеродинамічного опору мереж та вибір вентилятору.

2Рекомендована література

  1. Румянцев В.Д., Ольшанський В.М. Теплотехніка: Навч. посібник / За ред. В.Й. Губинського. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – 325 с.

  2. Механика жидкости и газа: Учебник для вузов. / С.И. Аверин и др. – М.: Металлургия, 1987. – 304 с.

  3. Расчёты нагревательных печей / С.И. Аверин и др. Под ред. Н.Ю. Тайца. – К.: Техніка, 1969. – 540 с.

  4. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.-Л.: Энергия, 1975.424 с.

  5. В.Д. Румянцев Теория тепло- и массобмена: Учебное пособие. – Днепропетровск: Пороги, 2006. – 532 с.

  6. И.Д. Семикин, С.И. Аверин, И.И. Радченко. Топливо и топливное хозяйство металлургических заводов. – М.: Металлургия, 1965. – 392 с.2 Розрахункове практичне завдання «Розрахунок горіння двокомпонентної суміші газів»


На даний час для опалювання нагрівальних та термічних печей широко використовується газоподібне паливо, до переваг якого можна віднести легкість в управлінні процесом горіння, зручність транспортування і простоту обліку його витрати, можливість створення газових сумішей, що мають різну теплоту згорання, можливість підігріву паливних сумішей та чистих газів з низькою теплотою згорання перед спалюванням до високих температур.

По характеру походження газоподібне паливо можна розділити на природне і штучне. У чорній металургії з природних видів газоподібного палива для опалювання нагрівальних печей використовується природний газ з теплотою згорання 33,5 – 35,6 МДж/м3, що складається, в основному, з вуглеводнів (від 80 до 98 %).

Широке застосування знайшли також штучні горючі гази – доменний і коксовий, які є побічними продуктами, відповідно, доменного та коксового виробництв. Теплота згорання коксового газу складає 13,5 – 19 МДж/м3, доменного – 3,7 – 4,2 МДж/м3. Не дивлячись на низьку теплоту згорання доменного газу, він широко використовується в суміші з коксовим або природним газами для опалювання високотемпературних пічних агрегатів.

При проектуванні нагрівальних і термічних печей першим виконується розрахунок горіння палива, оскільки він дозволяє отримати початкові дані, необхідні для виконання подальших розрахунків, пов'язаних з визначенням загальної теплової потужності печі, витрат газоподібного палива і повітря, кількості продуктів згорання, а також параметрів зовнішнього теплообміну, техніко-економічних показників роботи печі та тяги димової труби.

Розрахунок горіння палива повинен включати наступні етапи:

1) Визначення теплоти згорання палива за заданим складом. Якщо в печі спалюється суміш газів, то задається хімічний склад кожного з палив та нижча теплота згорання їх суміші. В цьому випадку розрахунок горіння палива починається з визначення складу суміші газів.

2) Розрахунок теоретичної та дійсної витрат повітря при заданому коефіцієнті витрати повітря.

3) Визначення питомого виходу диму і складу продуктів згорання.

4) Складання матеріального балансу процесу горіння для перевірки достовірності розрахунку.

5) Визначення стандартної калориметричної температури горіння палива.

Базою для розрахунку горіння палива є хімічні реакції горіння складових палива, які дають інформацію про склад продуктів згорання і кількості теплоти, що виділяється при горінні.


2.1 Приклад виконання розрахункового практичного завдання


2.1.1  Завдання

Виконати розрахунок горіння суміші природного і доменного газів.

Визначити: склад і густину природно-доменної суміші (ПДС); витрату повітря для спалювання 1 м3 ПДС (Vг = 1 м3); кількість, склад і густину димових газів. Скласти матеріальний баланс горіння палива. Визначити стандартну калориметричну температуру горіння палива.

2.1.2  Початкові дані

Склад природного і доменного газів наведено у таблиці 2.1.

Вміст вологи в 1 м3 сухого доменного газу (табл. 2.2) – fд.г = 35 г/м3.

Теплота згорання природно-доменної суміші:

 = 12,55 МДж/м3 = 12550 кДж/м3(табл. 2.2).

Природний газ – сухий.

Коефіцієнт витрати повітря (для всіх варіантів) n = 1.1.


Таблиця 2.1 – Склад природного та доменного газів, %Газ

СО

СО2

СН4

С2Н6

С3Н8

С4Н10

Н2

N2

О21

Природний

-

0,3

89,9

3,1

0,9

0,4

-

5,2

0,2

100

2

Доменний

27,4

10

0,9

-

-

-

3,3

58,4

-

100


Таблиця 2.2 – Початкові дані для розрахунку

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

fд.г., г/м3

30

35

40

30

35

40

30

35

40

30

35

,МДж/м3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Продовження таблиці 2.2

Варіант

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

fд.г., г/м3

40

30

30

35

40

30

35

40

30

35

,МДж/м3

21

22

23

24

25

26

25,5

24,5

23,5

22,5


Продовження таблиці 2.2

Варіант

22

23

24

25

26

27

28

29

30

fд.г., г/м3

40

30

35

40

35

30

35

40

30

,МДж/м3

21,5

21,5

20,5

19,5

18,5

17,5

16,5

15,5

14,5


2.1.3  Розрахунок складу природно-доменної суміші

Перерахунок складу сухого доменного газу на вологий.

Об'ємний відсоток водяної пари у вологому доменному газі

%.

Коефіцієнт перерахунку складу сухого доменного газу на вологий

.

Склад вологого доменного газу:

%;

% і так далі,

де – об'ємні відсотки СН4, СО2 в сухому доменному газі (див. табл. 2.1).

Результати розрахунку складу вологого доменного газу наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Склад вологого доменного газу, %

Газ

СН4

СО2

N2

СО

Н2

Н2ОДоменний

0,862

9,583

55,965

26,26

3,16

4,17

100


Визначення теплоти згорання газів здійснюється за формулою (2.1)

, кДж/м3.

Природний газ (див. склад природного газу у таблиці 2.1)

кДж/м3.

Доменний газ (див. склад вологого доменного газу в таблиці 2.3)

кДж/м3.

Приймаємо частку доменного газу в природно-доменній суміші за х, тоді частка природного газу буде (1 – х). З рівняння

,

знаходимо, що .

1 – х = 1 – 0,728 = 0,272.

Склад суміші газів в % (див. склад природного газу в табл. 2.1, склад вологого доменного газу – в табл. 2.3)

%,

% і так далі.

Результати розрахунку наведені у таблиці 2.4.


Таблиця 2.4 – Склад природно-доменної суміші, %

СО

СО2

СН4

С2Н6

С3Н8

С4Н10

Н2

N2

О2

Н2О19,12

7,06

25,08

0,84

0,24

0,11

2,30

42,16

0,05

3,04

100,00


Перевірка достовірності розрахунку складу природно-доменної суміші (див. склад суміші у табл. 2.4) здійснюється за формулою (2.1)

Відносна похибка розрахунку складає

%.

Максимальна величина не повинна буди більше ніж 0,5 %.

2.1.4  Густина природно-доменної суміші та повітря

Густина природно-доменної суміші за н.у. (див. склад суміші в таблиці 2.4)


Густина повітря

кг/м3.

2.1.5  Витрата повітря, необхідна для спалювання одиниці палива

Теоретична витрата повітря, м33

,

де  – теоретична витрата кисню, м33;  – об'ємна частка кисню в повітрі. Для атмосферного повітря = 0,21.

Дійсна витрата повітря м33.

2.1.6  Розрахунок кількості та складу продуктів згорання

Об'єм, який займає кожна складова продуктів згорання (див. склад суміші у табл. 2.4)

, м33,

м33;

, м33,

м33;

, м33,

м33;

, м33,

м33.


Загальна кількість продуктів згорання

, м33;

м33.

Склад продуктів згорання

%; %;

%;
%.

Результати розрахунку заносимо у таблицю 2.5.


Таблиця 2.5 – Склад продуктів згорання природно-доменної суміші, %

Продукти згорання

% СО2

% Н2О

% N2

%%

12,46

13,70

72,32

1,52

100,00


2.1.7  Густина продуктів згорання (за нормальними умовами)

;

кг/м3.


2.1.8  Матеріальний баланс процесу горіння ПДС

Прихід, кг

Витрата, кг

Відносна похибка, %

  1. Маса газу на 1 м32. Маса повітря

.

= 1,13 + 4,429 = 5,559 кг.

Маса продуктів згорання


= 5,5578 кг.

2.1.9  Визначення стандартної калориметричної температури горіння палива

Об'єм продуктів згорання, який утворюються при спалюванні палива з теоретичною витратою повітря (n = 1)

, м33,

де  – теоретична витрата надлишкового повітря, м33;

м33;

м33.

Склад продуктів згорання, що утворюються при спалюванні палива при n = 1 %;

%;

%.

Результати розрахунків заносимо у таблицю 2.6.


Таблиця 2.6 – Стандартний склад продуктів згорання ПДС, %

%

%

%

% 

13,43

14,77

71,80

100,00


Для визначення стандартної калориметричної температури горіння палива графічним методом розраховується питома ентальпія димових газів, яка утворилася при спалюванні палива з n = 1. Розрахунок виконується для температур 0; 200; 400; 600 ...; 2400°С по формулі

, кДж/м3,

де – питомі ентальпії СО2, Н2О, N2 при температурі t, взяті з табл. 2.7.

кДж/м3;

кДж/м3;

кДж/м3,

і так далі.


Таблиця 2.7 – Питома ентальпія деяких газів, кДж/м3

t, °C

СО2

Н2О

N2

0

0,0

0,0

0,0

200

357,6

304,8

259,6

400

772,0

626,3

525,9

600

1225,9

969,7

803,9

800

1678,1

1333,1

1091,9

1000

2202,3

1725,0

1390,0

1200

2718,1

2130,2

1698,2

1400

3241,4

2561,5

2010,5

1600

3770,6

3001,1

2324,5

1800

4304,0

3459,1

2645,2

2000

4848,3

3927,2

2964,3

2200

5388,4

4404,5

3288,3

2400

5920,1

4881,8

3617,4


Результати розрахунків заносимо у табл. 2.8.

Таблиця 2.8 – Залежність питомої ентальпії диму від температури

t, °C

0

200

400

600

800

1000

1200

, кДж/м3

0

279,4

573,8

885,1

1206,3

1548,6

1899,0


Продовження табл. 2.8

t, °C

1400

1600

1800

2000

2200

2400

, кДж/м3

2257,2

2618,6

2988,2

3359,5

3735,2

4113,4


За даними табл. 2.8 будуємо i – t діаграму продуктів згорання (рис. 2.1).

Розраховуємо питому стандартну калориметричну ентальпію продуктів згорання:

, кДж/м3; кДж/м3.

По i – t діаграмі визначаємо стандартну калориметричну температуру димових газів, яка відповідає стандартній питомій калориметричній ентальпії. При кДж/м3 стандартна калориметрична температура приблизно становить  °С (див. рис. 2.1).

Рис. 2.1 – i – t діаграма продуктів згорання


Для уточнення значення стандартної калориметричної температури скористаємося методом послідовних наближень.

Приймаємо стандартну калориметричну температуру в нульовому наближенні °С, допустиму похибку розрахунку = 0,5 %.

За даними табл. 2.8 розраховуємо питому ентальпію диму, відповідну прийнятій калориметричній температурі :

кДж/м3.

Визначаємо середню питому теплоємність димових газів в інтервалі температур від 0 до

, кДж/(м3∙К).

Розрахуємо стандартну калориметричну температуру у першому наближенні:

; °С.

Похибка першого наближення складає

%.

Оскільки , то переходимо до наступного наближення.

Розраховуємо питому ентальпію диму, відповідну температурі


кДж/м3.


Середня питома теплоємність димових газів в інтервалі температур від 0 до : кДж/(м3∙К).

Стандартна калориметрична температура у другому наближенні

°С.

Похибка другого наближення складає

%.

Оскільки , то остаточно приймаємо, що стандартна калориметрична температура горіння природно-доменної суміші складає 1869 °С ( °С).

3 Розрахункове практичне завдання «Розрахунок аеродинамічного опору мережі та підбор вентилятору»


Промислова піч являє собою сукупність робочого простору, в межах якого здійснюється процес нагріву металу та обладнання, яке забезпечує його реалізацію. Робочий простір печі є камерою, футерованою вогнетривкою кладкою. В його об'ємі здійснюються процеси генерації теплоти, тепломасообміну, руху газів і матеріалів.

Для забезпечення протікання вказаних процесів піч обладнується:

– системою підведення палива і повітря до печі, яка включає мережу газо- та повітропроводів, паливоспалюючі пристрої і дуттьове обладнання (вентилятори або газо- чи повітродувки);

– системою відведення відпрацьованих газів, яка включає мережу димових боровів, теплоутилізуючі апарати і пристрої для створення необхідного розрідження у робочому просторі печі (димові труби та димососи).

Виконання розрахунків газо- та повітропроводів, а також димового тракту при проектуванні металургійних печей полягає на законах механіки газів. Розрахунки проводяться для визначення загальних аеродинамічних втрат тиску палива і повітря у трубопроводах, відповідно, від цехового газопроводу і вентилятора до пальників, загальних аеродинамічних втрат тиску продовж руху продуктів згорання на шляху від робочого простору печі до димової труби. По відомій (або заданій) витраті повітря і розрахунковому значенню загальних втрат тиску в повітропроводі проводять підбір вентилятора. По заданій витраті палива і розрахунковому опору газопроводу визначають необхідний тиск палива в загальноцеховій газовій мережі. Визначення висоти димової труби або розрідження, яке створюється димососом, пов'язано з проведенням розрахунку опору димового тракту і витратою продуктів згорання.

  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи масо – та теплообміну” для студентів, що навчаються за напрямом
Основи масо – та теплообміну ” для студентів, що навчаються за напрямом 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія металургійних процесів” для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
«Теорія організацій» для студентів напряму 030601 менеджмент / Укл.: Д.Є. Козенков, І. Ю. Тісагдіо. Дніпропетровськ: нметАУ, 2011....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи