Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра icon

Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Скачати 134.41 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Дата17.02.2014
Розмір134.41 Kb.
ТипПрограма
1. /3 курс/_нформатика та обчислювальна техн_ка.doc
2. /3 курс/_стор_я украхнськох культури.doc
3. /3 курс/Дисперсн_ матер_али та композити.doc
4. /3 курс/Електротехн_ка _ електрон_ка МЛ,МВ,ТЕ.doc
5. /3 курс/Кристалограф_я, кристалох_м_я та м_нералог_я.docx
6. /3 курс/Неметалевi вогнетривкi матерiали.docx
7. /3 курс/Основи наукових досл_джень.doc
8. /3 курс/Основи науково-техн_чнох творчост_.doc
9. /3 курс/Прикладна механ_ка.doc
10. /3 курс/Теор_я тепло-масо переносу та теплотехн_ка.doc
11. /3 курс/Теория металлургических процессов для металловедов.doc
12. /3 курс/Технолог_х виробництва металопродукц_х.docx
13. /3 курс/УЧЕЬНИК__СТ_УКР_КУЛЬТ 4части.doc
14. /3 курс/Ф_зика твердого т_ла.docx
15. /3 курс/Ф_лософ_я.doc
16. /3 курс/х_м_я твердого т_ла.doc
Робоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення Дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» для студентів за галуззю знань
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму
Методичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання

Міністерство освіти і науки України
Національна металургійна академія України
Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-ЖовніраПрограма навчальної дисципліни

Кристалографія, кристалохімія та мінералогія

Напрям:

6.050403

Інженерне матерiалознавство (МВ 901-11)


Укладач: ас. Бондарєв С.В.


Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

 Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та отримання навичок, необхідних під час подальшого вивчення дисциплін професійно-практичної підготовки, таких як «Матеріалознавство» та ін., а також під час аналізу властивостей металів та сплавів, процесів структуроутворення, та під час   експлуатації виробів з різних матеріалів.

    В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- основні поняття про симетрію кристалів;

- типи сингонії кристалевих тіл;

- основні поняття про просторові групи симетрії;

 - поняття про будову квазікристалів;

- основні кристалохімічні типи твердих фаз.

вміти:

- визначити клас симетрії заданного кристалу або квазікристалу;

- за загальним обліком кристалу спрогнозувати тип його кристалевих грат;

- побудувати стереографічну проекцію простої форми кристалу.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при складанні та захисті контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових завдань.

Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна є однією з основополагаючих у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів напряму  «Інженерне матеріалознавство».  Їй передує вивчення дисциплін «Фізика» та «Хімія».

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін «Матеріалознавство»,  «Механічні властивості матеріалів» та ін.

 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія» наведено в таблиці.

Загалом годин

Курс/семестри

3/6

лекцій

лаб. раб.

практичн.

контр. раб.

вид контролю

108

8

4

4

1

екзаменРекомендована література


1.      Шаскольская М.П. Кристаллография. - М.: Высшая школа, 1984.

2.      Бокий Г.Б. Кристаллохимия. - М.: Наука, 1971.

3.      Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. - М.: Высшая школа, 1973.

4.      Вегман Е.Ф., Руфанов Ю.Г., Федорченко И.Н. Кристаллография, минералогия, петрография и рентгенография. - М.: Металлургия, 1990.


Лекційний курс


№№
з/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Основні положення про симетрію кристалів.

Основні поняття про симетрію кристалів. Елементи симетрії: центр, площина та вісь симетрії; визначення елементів симетрії.

2
Стереографічні проекції простих форм.

Поняття про стереографічну проєкцію. Принципи побудови стереографічної проєкції простого кристалу.
2

Основні закони кристалографії.

Закон сталості кутів. Закон цілих чисел. Кристалографічні індекси.

2
Групи симетрії.

Симетрія структури кристалів та її класифікаційні групи.
3

Форми росту реальних кристалів.

Вплив термодинамічних факторів на форму роста кристалів.
Критерій Джексона. Вплив кінетичних факторів на форму роста кристалів.

2
Атомна будова речовини.

Атомні та іонні радіуси. Типи міжатомного зв’язку та властивості речовини з різним типом міжатомного зв’язку. Гомодесмічні та гетеродесмічні структури.
4

Впорядкованість кристалічних грат.

Координаційні числа та координаційні багатогранники. Основні структурні типи кристалічних грат.

2
Основні поняття мінералогії.

Класифікація та властивості мінералів, їх розподіл у природі. Мінерали, які використовують у виробництві матеріалів.

Лабораторні заняття


№№
з/п

Тема заняття та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Визначення кристалографічних площин та напрямків в кристалічних гратах заданого типу.

2

2

Визначення кристалографічних індексів щільноупакованих площин в кристалічних гратах заданого типу.

2Питання для заключного контролю  1. Які параметри близького порядку аморфних сплавів ви знаєте?

а) тип кристалічної решітки;

б) координаційна сфера та координаційне число;

в) координаційна сфера та її радіус;

г) координаційне число та радіус координаційної сфери.

2. Які різновиди кубічної решітки ви знаєте?

а) примітивна та гранецентрована;

б) гранецентрована та об’ємноцентрована;

в) примітивна, гранецентрована та об’ємноцентрована;

г) кубічна, моноклінна та триклінна.

3. Параметри Вейсса використовують для індексування:

а) вузлів кристалічної решітки;

б) площин кристалічної решітки;

в) напрямків кристалічної решітки;

г) об’єму кристалічної комірки.

4. Індекси Міллера використовують для визначення в кристалічній решітці:

а) напрямків; б) площин;

в) напрямків та площин; г) об’єму кристалічної комірки.

5. Як орієнтована площина (001)?

а) паралельно осям X,Y;

б) паралельно осям Y, Z;

в) паралельно осям X, Z;

г) паралельно осі X.

6. Як орієнтована площина (010)?

а) паралельно осям X,Y;

б) паралельно осям Y, Z;

в) паралельно осям X, Z;

г) паралельно осі Y.

7. Як орієнтовані площина (001) та напрямок [001]?

а) паралельні; б) перпендикулярні;

в) перетинаються під кутом 45°; г) перетинаються під кутом 60°.

8. Як орієнтовані площина (010) та напрямок [010]?

а) паралельні; б) перпендикулярні;

в) перетинаються під кутом 45°; г) перетинаються під кутом 60°.

9. Як орієнтовані площина (100) та напрямок [100]?

а) паралельні; б) перпендикулярні;

в) перетинаються під кутом 45°; г) перетинаються під кутом 60°.

10. Як орієнтовані площина (001) та напрямок [100]?

а) паралельні; б) перпендикулярні;

в) перетинаються під кутом 45°; г) перетинаються під кутом 60°.

11. Як орієнтовані площина (001) та напрямок [010]?

а) паралельні; б) перпендикулярні;

в) перетинаються під кутом 45°; г) перетинаються під кутом 60°.

12. Як орієнтовані площини (001) та (00)?

а) паралельні; б) перпендикулярні;

в) перетинаються під кутом 45°; г) перетинаються під кутом 60°.

13. Як орієнтовані площини (100) та (110)?

а) паралельні; б) перпендикулярні;

в) перетинаються під кутом 45°; г) перетинаються під кутом 60°.

14. Як орієнтована площина (100)?

а) паралельно осям X,Y;

б) паралельно осям Y, Z;

в) паралельно осям X, Z;

г) паралельно осі X.

15. Як орієнтований напрямок [001]?

а) паралельно осі X;

б) паралельно осі Y;

в) паралельно осі Z;

г) паралельно площині XY.

16. Як орієнтований напрямок [010]?

а) паралельно осі X;

б) паралельно осі Y;

в) паралельно осі Z;

г) паралельно площині Z X.

17. Як орієнтований напрямок [100]?

а) паралельно осі X;

б) паралельно осі Y;

в) паралельно осі Z;

г) паралельно площині XZ.

18. Як орієнтовані площини (001) та (002)?

а) паралельні; б) перпендикулярні;

в) перетинаються під кутом 45°; г) перетинаються під кутом 90°.

19. Як орієнтовані площини (010) та (020)?

а) паралельні; б) перпендикулярні;

в) перетинаються під кутом 45°; г) перетинаються під кутом 90°.

20. Як орієнтовані площини (100) та (200)?

а) паралельні; б) перпендикулярні;

в) перетинаються під кутом 45°; г) перетинаються під кутом 90°.

21.Накресліть розташування площини (111) та нормалі до неї. Який напрямок має нормаль?

а) [111]; б) [1];

в) [001]; г) неможливо визначити.

  1. Накресліть розташування площин () та нормалі до неї. Який напрямок має нормаль?

а) [100]; б) [];

в) [001]; г) неможливо визначити.

  1. Накресліть розташування площин (110) та нормалі до неї. Який напрямок має нормаль?

а) [111]; б) [011];

в) [001]; г) [111].

24. Який кут утворюють нормалі до площин (001) та (100)?

а) 45°; б) 60°;

в) 90°; г) 0°.

25. Який кут в кубічній сингонії утворюють кристалічні напрямки [010] та [001]?

а) 45°; б) 60°;

в) 90°; г) 0°.

26. Під яким кутом розташовані напрямки міжатомних зв’язків в атомному шарі графіту?

а) 45°; б) 60°;

в) 90°; г) 120°.

27. Яка відстань між центруючим та кутовим атомом в грані гранецентрованої кубічної решітки з параметром а?

а) а; б) а;

в) а; г) а.

28. Яке координаційне число в решітці α-фериту?

а) 4; б) 6;

в) 8; г) 12.

29. Яке координаційне число в решітці аустеніту?

а) 4; б) 6;

в) 8; г) 12.

30. Як змінюється координаційне число в процесі нагріву холодного заліза вище 910°С?

а) зростає з 8 до 12; б) знижується з 12 до 8;

в) знижується з 8 до 6; г) не змінюється.

  1. Накресліть розташування площин (00) та (101) в прямокутній системі координат. Визначте напрямок лінії їх перетину.

а) [101]; б) [001];

в) [010]; г) [100].

32. Накресліть розташування площин (110) та (10). Визначте напрямок лінії їх перетину.

а) [001]; б) [00];

в) [111]; г) [11].

33. Накресліть розташування площин (111) та (). Визначте кут між ними.

а) 0°; б) 90°;

в) 45°; г) 60°.

34. Накресліть розташування площин (111) та (10). Визначте кут між ними.

а) 0°; б) 90°;

в) 45°; г) 60°.

35. Накресліть розташування площин (111) та (222). Чи перетинаються вони?

а) так; б) ні;

в) не завжди; г) неможливо визначити.

36. Накресліть розташування площин (001) та (00). Чи перетинаються вони?

а) так; б) ні;

в) не завжди; г) неможливо визначити.

37. Накресліть розташування площин (00) та (00). Під яким кутом вони перетинаються?

а) 45°; б) 60°;

в) 90°; г) не перетинаються.

38. Накресліть розташування площин (00) та (00). Під яким кутом вони перетинаються?

а) 45°; б) 60°;

в) 90°; г) не перетинаються.

39. Накресліть розташування площин (00) та (10). Під яким кутом вони перетинаються?

а) 45°; б) 60°;

в) 90°; г) не перетинаються.

40. Накресліть стереографічну проекцію напрямку [] в кристалі кубічної сингонії. Проекція якого напрямку співпадає з нею?

а) [1]; б) [1];

в) []; г) [111].

  1. Накресліть стереографічні проекції напрямків [100] та [111] в кристалі кубічної сингонії. Визначте кут цими напрямками:

а) 180°; б) 90°;

в) 45°; г) 0°.

42. Накресліть стереографічні проекції напрямку [00] в кристалі кубічної сингонії. Проекція якого напрямку співпадає з нею?

а) [100]; б) [010];

в) [001]; г) [00].

43. Накресліть стереографічні проекції напрямків [00] та [111] в кристалі кубічної сингонії. Визначте кут цими напрямками:

а) 180°; б) 135°;

в) 90°; г) 45°.

44. Накресліть стереографічні проекції напрямків [11] та [1] в кристалі кубічної сингонії. Як вони розташовані по відношенню один до одного?

а) співпадають; б) не співпадають;

в) співпадають частково; г) неможливо визначити.

45. Накресліть стереографічну проекцію напрямку [111] в кристалі кубічної сингонії. Проекція якого напрямку співпадає з нею?

а) [11]; б) [11];

в) [11]; г) [001].

46. Накресліть стереографічні проекції напрямків [111] та [010] в кристалі кубічної сингонії. Визначте кут цими напрямками:

а) 180°; б) 90°;

в) 45°; г) 0°.

47. Накресліть стереографічну проекцію напрямку [001] в кристалі кубічної сингонії. Проекція якого напрямку співпадає з нею?

а) [100]; б) [010];

в) [00]; г) [00].

48. Накресліть стереографічні проекції напрямків [00] та [111] в кристалі кубічної сингонії. Визначте кут цими напрямками:

а) 180°; б) 135°;

в) 90°; г) 45°.

49. Накресліть стереографічну проекцію напрямків [100], [001] та [010]. З’єднайте точки прямими лініями. Яка фігура утворилась?

а) квадрат; б) ромб;

в) рівносторонній трикутник; г) прямокутний трикутник.

Схожі:

Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconМіністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Навчальна дисципліна «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconМіністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра

Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи