Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство icon

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Скачати 408.04 Kb.
НазваРобоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Дата17.02.2014
Розмір408.04 Kb.
ТипРобоча програма
1. /3 курс/_нформатика та обчислювальна техн_ка.doc
2. /3 курс/_стор_я украхнськох культури.doc
3. /3 курс/Дисперсн_ матер_али та композити.doc
4. /3 курс/Електротехн_ка _ електрон_ка МЛ,МВ,ТЕ.doc
5. /3 курс/Кристалограф_я, кристалох_м_я та м_нералог_я.docx
6. /3 курс/Неметалевi вогнетривкi матерiали.docx
7. /3 курс/Основи наукових досл_джень.doc
8. /3 курс/Основи науково-техн_чнох творчост_.doc
9. /3 курс/Прикладна механ_ка.doc
10. /3 курс/Теор_я тепло-масо переносу та теплотехн_ка.doc
11. /3 курс/Теория металлургических процессов для металловедов.doc
12. /3 курс/Технолог_х виробництва металопродукц_х.docx
13. /3 курс/УЧЕЬНИК__СТ_УКР_КУЛЬТ 4части.doc
14. /3 курс/Ф_зика твердого т_ла.docx
15. /3 курс/Ф_лософ_я.doc
16. /3 курс/х_м_я твердого т_ла.doc
Робоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення Дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» для студентів за галуззю знань
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму
Методичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання

Міністерство освіти і науки України


Національна металургійна академія України

Робоча програма,

методичні вказівки та контрольні роботи

до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»

для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


Міністерство освіти і науки України


Національна металургійна академія України


Робоча програма,

методичні вказівки та контрольні роботи

до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»

для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство


Затверджено

на засіданні вченої ради академії

Протокол № від ______ 2013 р.


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


УДК 512.972


Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство / Укл.: В. М. Беспалько, О. Є. Мартиненко, О. В. Жиленкова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 18 с.Викладені робоча програма, методичні вказівки, контрольні роботи, список літератури, рекомендованої для вивчення дисципліни.

Призначена для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Укладачі: В. М. Беспалько, канд. техн. наук, доц.

О. Є. Мартиненко, асистент

О. В. Жиленкова, ст. лаборант


Відповідальний за випуск В.М. Беспалько, канд. техн. наук, доц.


Рецензент М.О. Матвєєва, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Характеристика дисципліни
Навчальна дисципліна "Основи наукових досліджень " є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та підтримання навичок, необхідних для проведення теоретичних та експериментальних досліджень, обробки отриманих результатів, їх оцінки, оформлення, публікації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати:

 • загальні відомості про науку, її структурну організацію в Україні;

 • методи теоретичних досліджень;

 • методи експериментальних досліджень;

 • математичні основи планування експерименту;

 • методи обробки експериментальних даних, способи графічного представлення результатів вимірювань і розрахунків;

 • структурну побудову звітної документації

вміти:

 • вибрати і обгрунтувати тему науково-дослідної роботи;

 • зробити пошук літературних даних за темою;

 • вибрати методи дослідження;

 • провести теоретичні дослідження;

 • спланувати експеримент;

 • зробити статистичний аналіз однотипних вимірювань, зіставити результати теоретичних та експериментальних досліджень;

 • представити результати досліджень у вигляді звіту, дипломної роботи т. щ.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових запитань та завдань для складання контрольної роботи.

Зв'язок з іншими дисциплінами - дисципліна є одною з перших дисциплін, які знайомлять студентів напрямку" Інженерне матеріалознавство" з основами проведення наукових досліджень, оформлення звітної документації.

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін: "Механічні властивості", "Структурний аналіз", "Математичне моделювання технологічних процесів та матеріалів", при виконанні дослідних дипломних робіт, оформленні будь яких курсових робіт.


1 Загальні методичні вказівки


Розподіл навчальних годин за дисципліною «Основи наукових досліджень» наведено в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 - Розподіл навчальних годин (заочна форма навчання)


Курс

3

Семестри

6

Усього годин за навчальним планом

108

у тому числі:

Аудиторні заняття


16

з них:

- лекції


12

- лабораторні заняття

4

Самостійна робота

92

Підсумковий контроль

Екзамен


Робоча програма передбачає самостійну роботу, контрольовану викладачем, яка включає: вивчення лекційного матеріалу, підготовку до лабораторних робіт, самостійне вивчення розділів, дисципліни, які не викладаються на лекціях, виконання контрольної роботи, підготовку до контрольних заходів (екзамен).


2 Рекомендовані джерела інформації


 1. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В. И. Крутов, И. М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В. И. Крутова, В. В. Попова. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с.: ил.

 2. Основы научных исследований. И. М. Грушко, В. М. Сиденко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Высш. школа. Изд-во. при Харьковском ун-те, 1983 – 224 с.

 3. Чкалова О.Н. Основы научных исследований. – Киев: Высш. школа, 1978 – 120 с.

 4. Геллер Ю. А., Рахштадт А. Г.. Материаловедение – М.: Металлургия, 1984. – 384 с.

 5. Шехтер Р. Вариационный метод в инженерных расчетах: Пер. с англ. – М.: Мир, 1971. – 302 с.

 6. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. ПлаНДРование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 280 с.

 7. Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 192 с.

 8. Налимов В.В., Голикова Т.И. Логические основания плаНДРования эксперимента. –

М.: Металлургия, 1981.- 152 с.

3 Програма дисципліни та питання для самоконтролю


Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в табл. 3.1


Таблиця 3.1 – Теми занять та розподіл навчальних годин за темами і видами занять
тем


Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин) за видами занять

Ауд.

Лекц.

Лаб. роботи

Самостійна робота

1

Вступ.

Спільні відомості про науку, наукові дослідження, кадри і установи. Визначення і основні особливості науки. Наука як система знань. Наукові дослідження, їх особливості і класифікація, основні етапи НДР. Вимоги до сучасного фахівця.21-
10

2

Вибір теми, формулювання задач наукових досліджень.

Методи обгрунтування тем. Складання техніко-економічного обгрунтування на проведення науково-дослідних робіт. Науково-технічна інформація. Пошук і аналіз інформації, формулювання задач наукового дослідження.21-10

3

Методи теоретичних досліджень.

Методологія. Моделі досліджень. Аналітичні методи дослідження, аналітичні методи з використанням експериментів. Ймовірностно - статистичні методи досліджень. Методи системного аналізу.12112

4

Математичні основи планування експерименту.

Основні поняття планування експерименту. Планування експерименту з метою опису об’єкту, який досліджується. Оптимізація технологічних процесів з використанням планування експериментів. Використання ЕОМ в науковому дослідженні. Організаційні експерименти. Вторинна обробка результатів експерименту.


32


1


14

5

Методи експериментальних досліджень.

Методологія експерименту. Статистичні методи оцінки вимірювань в експериментальних дослідженнях. Засоби вимірювань. Проведення експерименту. Методи графічного зображення результатів вимірювань. Експертні оцінки, кореляційний, дисперсійний аналізи. Визначення адекватності теоретичних рішень. Визначення законів розподілення та їх адекватності експериментальним даним.


1


2


1


16

6

Аналіз і оформлення наукових досліджень.

Аналіз теоретико - експериментальних досліджень і формулювання висновків і пропонувань. Складання звітів про науково дослідну роботу. Підготовка наукових матеріалів до опублікування.


1


1


1


10

7

Впровадження та ефективність наукових-досліджень.

Впровадження закінчених НДР в виробництво. Ефективність наукових досліджень і її критерії. Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень.


1


2


-


12

8

Організація і планування наукових досліджень.

Планування і прогнозування наукових досліджень. Організація наукової роботи. Керування науковими дослідженнями.


1


1


-


8

Усього

16

12

4

92Питання для самоконтролю:

 1. Аспекти й особливості сучасної науки

 2. Класифікація наук з питань, які вони вивчають.

 3. Які процеси супроводжують розвиток науки. Дайте їм визначення.

 4. У чому відмінності академічної, галузевої і вузівської наук.

 5. Система оцінки кваліфікації науковця.

 6. Наукові установи України

 7. Класифікація наукових досліджень.

 8. Цільове призначення НДР й їх завдання.

 9. Перелічите етапи НДР.

 10. У чому розходження трудомісткості НДР при виконанні її на різних етапах.

 11. Критерій ефективності НДР.

 12. Етапи вибору проблем або тем НДР.

 13. Вимоги, пропоновані до теми.

 14. Мета й завдання ТЭО.

 15. Способи здійснення інформаційного пошуку.

 16. Структура УДК.

 17. Хронологічний метод інформаційного пошуку.

 18. Зворотньо-хронологічний метод інформаційного пошуку.

 19. Порівняльно-хронологічний метод інформаційного пошуку.

 20. Мета й складові частини ТЭЗ.

 21. Математична модель й її складові.

 22. Методи аналізу й синтезу.

 23. Методи дедукції й індукції.

 24. Метод Монте-Карло.

 25. Метод варіаційних обчислень.

 26. Однофакторний дисперсійний аналіз

 27. Дисперсійний аналіз (багатофакторний).

 28. Теорії надійності

 29. Розподіл Пуассона.

 30. Теореми, використовувані в теорії подоби.4 Завдання на контрольні роботи


У дійсних методичних вказівках наведено 20 варіантів контрольних робіт (контрольна робота складається із двох частин). Студент виконує той варіант, номер якого відповідає двом останнім цифрам шифру або варіант завдання контрольної роботи викладач указує студентові особисто, при цьому дані вибірки первинних вимірів (в I частині контрольної роботи) викладач може надати інші.

Виконана контрольна робота висилається в деканат заочного відділення в строки, установлені навчальним графіком. Робота вважається зарахованої, якщо отримана рецензія - позитивна. Контрольна робота з негативною рецензією повертається студентові для доробки. Перероблену контрольну роботу студент зобов'язаний надати в деканат разом з незарахованою роботою.

На обкладинці контрольної роботи студент повинен указати своє прізвище, ім'я по батькові, найменування дисципліни, шифр, домашню адресу. У тексті роботи вказується номер варіанта й текст завдання. Відповіді на питання повинні бути конкретними, вичерпними, відображати сутність питання у власній переробці книжкового тексту. Наприкінці роботи варто приводити перелік використаної літератури.


Варіанти контрольних робот


Варіант № 1


I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

х

2

3

3

2

4

1,5

2

6

3

4

8

3,5

2

1
 1. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

 2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

 3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

 4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

 5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

 6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. Прикладні науки.

 2. Що таке знання?

 3. Дайте визначення поняттю «тема».

 4. Як називають 4-й етап НДР.


Варіант № 2


I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х

4

3

4

3

9

2

2

5

3

2

 1. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

 2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

 3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

 4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

 5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

 6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. Дайте визначення поняттю «науковий рівень».

 2. Що розуміють під науковими питаннями НДР.

 3. У чому суть методу синтезу?

 4. Види моделей.


Варіант № 3


I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

х

2

3

3

4

11

1,5

3

4

3

3

2

4


1. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

1. Визначення науки.

2. Ціль інформаційного пошуку.

3. Емпіричне знання.

4. Що таке ТЭЗ?


Варіант № 4


I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

х

2

3

3

3

2

5

9

3

3

2,5

2

2

2

2,5

4


1. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

1. Укажіть умову, при якому досягається висока ефективність теми НДР.

2. Мета й завдання прикладних НДР.

3. Теоретичні знання.

4. 3-й етап НДР. Теоретичні дослідження.


Варіант № 5

I частина

Дано вибірку первинних вимірівN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

11

5

10

8

9

13

9

7

5

9

3

81. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. У чому полягає процес диференціації науки?

 2. Сфера діяльності Вузов

 3. Дайте визначення поняттю «науковий напрямок НДР».

 4. У чому суть методу аналізу?


Варіант № 6

I частина

Дано вибірку первинних вимірівn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х

3

4

1

1

1

3

2

4

8

21. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. Визначення фундаментальної науки.

 2. Сфера діяльності науково-дослідних інститутів.

 3. У чому суть третього етапу при виборі теми?

 4. У чому суть методу дедукції?


Варіант № 7

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

х

4

3

4

3

2

0,5

2

2

3

7

3

2

2

21. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. Які науки відносять до природничих наук.

 2. Що розуміють під терміном «гіпотеза».

 3. Актуальність теми наукових досліджень.

 4. У чому суть методу виміру?


Варіант № 8

I частина

Дано вибірку первинних вимірівn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х

5

2

3

12

4

2

3

1

4

11. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. Що розумію під методологією науки (наукового пізнання).

 2. З яких коштів фінансуються держбюджетні НДР?

 3. Дайте визначення поняттю «тема НДР».

 4. Що втримується в другій частині ТЭЗ?


Варіант № 9

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

х

4

3

11

3

3

2,5

2

2

2

3

3

1

3,5

8

11. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. У чому полягає процес інтеграції науки?

 2. Що розуміють під визначенням «метод»?

 3. Наукова новизна теми наукових досліджень.

 4. У чому суть методу індукції?


Варіант № 10

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х

2

13

20

4

10

9

17

17

8

41. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. Дайте визначення поняттю «науковий потенціал».

 2. Мета й завдання фундаментальних НДР.

 3. Що таке ТЭО?

4. У чому суть методу спостереження?


Варіант № 11

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

х

20

35

13

2

15

17

24

19

21

38

14

191. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

1. Що розуміють під процесом наукового пізнання?

2. Перший етап НДР.

3. Приведіть формулу для визначення ефективності НДР.

4. У чому суть методу моделювання?


Варіант № 12

I частина

Дано вибірку первинних вимірівN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Х

13

1

15

17

24

19

21

28

14

191. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

1. Що розуміють під терміном «поняття»?

2. Третій етап НДР.

3. Що включає інформаційний пошук при проведенні НДР.

4. У чому суть методу абстрагування?


Варіант № 13

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Х

20

35

13

2

15

17

24

19

21

281. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. Дайте визначення поняттю «умовивід».

 2. Як називається 5-й етап НДР. Його вміст.

 3. Які методи використають при проведенні бібліографічної роботи?

4. Які методи відносять до аналітичних методів?


Варіант № 14

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Х

35

13

20

1,5

17

24

19

21

28

141. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. Дайте визначення поняттю «наукова ідея».

 2. Хто фінансує НДР?

 3. У чому суть другого етапу при виборі теми?

 4. Наукові установи України.


Варіант № 15

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Х

3

3

2,5

2

2

2

3

3

11

3,5

8

1

41. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. Мета й способи здійснення інформаційного пошуку при проведенні НДР.

 2. Моделювання й види моделей.

 3. Другий рівень оцінки кваліфікації науковця?

 4. Другий етап НДР.


Варіант № 16

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х

5

3

7

6

4

8

14

4

6

7


1. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

  1. Класифікація й визначення НДР по цільовому призначенню.

  2. Структура УДК.

  3. Оцінка економічної ефективності НДР.

  4. Емпіричний метод.


Варіант № 17


I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

х

3

5

1

2,5

4

2

2

2,5

8

3

3


1. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. Як називають 4-й етап НДР.

 2. Хронологічний метод інформаційного пошуку.

 3. Класифікація й визначення НДР по тривалості розробки.

 4. Система оцінки кваліфікації науковця


Варіант № 18

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х

15

14

15

15,5

13

14

16

14

1,5

15

14

16

15

15


1. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

 1. У чому суть методу синтезу?

 2. Дайте визначення поняттю «науковий рівень».

 3. Класифікація наукових досліджень залежно від джерел фінансування.

 4. Порядок складання звіту НДР.


Варіант № 19

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х

1

2

2

3

2

2,5

3

25

3

3


1. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

1. 3-й етап НДР. Теоретичні дослідження.

 1. Класифікація наукових досліджень по ступені важливості.

 2. Перелічите методи наукового пізнання й дайте їм коротку характеристику

 3. Ієрархія науки.


Варіант № 20

I частина

Дано вибірку первинних вимірів


n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

х

8

9

7

8

8,5

7

7

8,5

2

9


1. Зробити оцінку експериментальних даних з метою виявлення грубих помилок.

2. Після виявлення грубої помилки і її виключення провести повторну обробку експериментальних даних:

3. Обчислити середню квадратичну помилку середнього арифметичного;

4. Обчислити ймовірні помилки окремих вимірів і середнього арифметичного;

5. Визначити міри точності окремих результатів і середнього арифметичного;

6. Записати рівняння кривій розподілу ймовірностей.

II частина

1. Емпіричне знання.

2. Ціль інформаційного пошуку.

3. Визначення науки.

4. Які методи відносять до методу математичного аналізу з використанням експерименту?


Зміст

Характеристика дисципліни ………………………………………….

4

1

Загальні методичні вказівки ………………………………………….

5

2

Рекомендовані джерела інформації ………………………………….

5

3

Програма дисципліни та питання для самоконтролю ……………..

6

4

Завдання на контрольні роботи ………………………………………

8

Схожі:

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технології матеріалів» для студентів...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Хімія твердого тіла» для студентів напряму...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фізико-хімічні методи дослідження властивостей...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство»
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделювання технічних систем» для студентів напряму 050403...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
«Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 – інженерне матеріалознавство
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія металургійних процесів” для студентів...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделювання технічних систем» для студентів напряму 050403...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи