Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство icon

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Скачати 282.73 Kb.
НазваРобоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Дата17.02.2014
Розмір282.73 Kb.
ТипРобоча програма
1. /3 курс/_нформатика та обчислювальна техн_ка.doc
2. /3 курс/_стор_я украхнськох культури.doc
3. /3 курс/Дисперсн_ матер_али та композити.doc
4. /3 курс/Електротехн_ка _ електрон_ка МЛ,МВ,ТЕ.doc
5. /3 курс/Кристалограф_я, кристалох_м_я та м_нералог_я.docx
6. /3 курс/Неметалевi вогнетривкi матерiали.docx
7. /3 курс/Основи наукових досл_джень.doc
8. /3 курс/Основи науково-техн_чнох творчост_.doc
9. /3 курс/Прикладна механ_ка.doc
10. /3 курс/Теор_я тепло-масо переносу та теплотехн_ка.doc
11. /3 курс/Теория металлургических процессов для металловедов.doc
12. /3 курс/Технолог_х виробництва металопродукц_х.docx
13. /3 курс/УЧЕЬНИК__СТ_УКР_КУЛЬТ 4части.doc
14. /3 курс/Ф_зика твердого т_ла.docx
15. /3 курс/Ф_лософ_я.doc
16. /3 курс/х_м_я твердого т_ла.doc
Робоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення Дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» для студентів за галуззю знань
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму
Методичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання

Міністерство освіти і науки України


Національна металургійна академія України

Робоча програма,

методичні вказівки та контрольні роботи

до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості»

для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


Міністерство освіти і науки України


Національна металургійна академія України


Робоча програма,

методичні вказівки та контрольні роботи

до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості»

для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство


Затверджено

на засіданні вченої ради академії

Протокол № від ______ 2013 р.


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


УДК 608.075.8


Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство / Укл.: В.М. Беспалько, О.Є. Мартиненко, О.В. Жиленкова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 17 с.Викладені робоча програма, методичні вказівки, контрольні роботи, список літератури, рекомендованої для вивчення дисципліни.

Призначена для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Укладачі: В. М. Беспалько, канд. техн. наук, доц.

О. Є. Мартиненко, асистент

О. В. Жиленкова, ст. лаборант


Відповідальний за випуск В.М. Беспалько, канд. техн. наук, доц.


Рецензент М.О. Матвєєва, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Характеристика дисципліни
Навчальна дисципліна "Основи науково-технічної творчості" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань по активації інноваціоно- творчої діяльності студентів та навичок їх застосування при проведенні теоретичних та експериментальних досліджень у науково-дослідної роботі.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати:

 • загальні відомості про науково-технічну творчість та інноваціоно-креативну діяльність;

 • систематичні та асоціативні методи творчості;

 • моделі та рівні технічних систем;

 • етапи та закони розвитку технічних систем;

 • ступень ідеальності технічної системи й шляхи її підвищення;

 • типові прийоми усунення технічних протиріч;

 • інструменти теорії вирішення винахідницьких задач;

вміти:

 • застосовувати способи вирішення технічних задач;

 • використовувати метод проб і помилок та його модифікації для створення об’єктів технічної творчості;

 • використовувати систематичні методи творчості для створення об’єктів технічної творчості;

 • використовувати фонд типових прийомів при створенні нових об’єкту;

 • використовувати речовинно-польовий аналіз для створення нового об’єкту;

 • виявляти технічні і фізичні протиріччя технічної системи в галузі матеріалознавства і вирішення протиріч за допомогою інформаційного фонду ТВВЗ.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект запитань та завдань для складання контрольної роботи.

Зв'язок з іншими дисциплінами - дисципліна є одною з дисциплін, яка знайоме студентів напряму "Інженерне матеріалознавство" з основними методами творчості, законами розвитку технічних систем та сприяє активації інноваціоно - творчої діяльності студентів

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін: "Нові матеріали", "Матеріалознавство нероз’ємних з’єднань", "Функціональні покриття", "Математичне моделювання технологічних процесів та матеріалів", при виконанні науково-дослідних робіт та дослідної дипломної роботи, виконанні та розробки будь яких нових технічних систем.


1 Загальні методичні вказівки


Розподіл навчальних годин за дисципліною «Основи науково-технічної творчості» наведено в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 - Розподіл навчальних годин (заочна форма навчання)


Курс

3

Семестри

5

Усього годин за навчальним планом

72

у тому числі:

Аудиторні заняття


12

з них:

- лекції


8

- практичні заняття

4

Самостійна робота

60

Підсумковий контроль

Залік


Робоча програма передбачає самостійну роботу, контрольовану викладачем, яка включає: вивчення лекційного матеріалу, підготовку до практичних занять, самостійне вивчення розділів, дисципліни, які не викладаються на лекціях, виконання контрольної роботи, підготовку до контрольних заходів (залік).


2 Рекомендовані джерела інформації


 1. Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества. – Киев – Донецк, «Вища школа», 1983 г.

 2. Пигоров Г.С., Таран Ю.Н., Бельгольский Б.П. Интенсификация инженерного творчества. – 1989 г.

 3. Альтшуллер Г.С., Золотин Б.Л., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. – Кишинев, 1989 г.

 4. Креатология и интеллектуальные технологии инновационного развития./ Пигоров Г.С., Козинец В.П., Махмудов А.Г. и др.- Днепропетровск: Пороги, 2003.

 5. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества. – М., «Машиностроение», 1988 г.3 Програма дисципліни та питання для самоконтролю


Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в таблиці 3.1


Таблиця 3.1 – Теми занять та розподіл навчальних годин за темами і видами занять
тем


Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин) за видами занять

Ауд.

Лекц.

Практ. заняття

Самостійна робота

1.

Вступ. Відмінні ознаки творчості, її види.

Сутністю науково-технічної творчості. Відмінні ознаки творчості, її види. Сучасна методологія творчості. Творча особистість. Основні якості творчої особистості. Загальна характеристика та класифікація методів творчості.21-
5

2.

Винахідницькі, технічні задачі та способи їх вирішення.

Технічні та винахідницькі задачі. Адміністративне, технічне та фізичне протиріччя способи їх вирішення. Типові прийоми позбавлення технічних та фізичних протиріч. Рівні творчості, рішення винахідницької задачі на різних рівнях. Загальне уявлення про технічну систему.21-8

3.

Систематичні та асоціативні методи творчості.

Методи проб та помилок. Мозковий штурм. Морфологічний аналіз. Синектика. Метод контрольних питань, а також методи розвитку творчого уявлення. Метод фокальних об’єктів.1118

4.

Теорія вирішення винахідницьких задач.

Структура теорії вирішення винахідницьких задач. Інструменти теорії вирішення винахідницьких задач. Речовинно-польовий аналіз. Уявлення про вибір та інструмент. Технічні поля. Функціонально - системний аналіз. Етапи ФСА.


11


1


7

5.

Технічна система та її ознаки.

Визначення, класифікація та властивості технічних систем. Ієрархія технічних систем. Моделі технічних систем: уявні (інтуїтивні) моделі, математичні моделі, фізичні моделі. Інтуїція. Структурна та функціональна моделі технічної системи. Рівні технічних систем.


1


1


-


8

6.

Етапи розвитку технічних систем.

Критеріями розвитку технічної системи. Етапи розвитку технічних систем. Криві розвитку технічної системи. Приближення до повної системи. Структура повної технічної системи. Ідеальна технічна система. Фактори розплати. Понадефект.


1


1


1


9

7.

Ідеальна технічна система. Шляхи підвищення ступеня її ідеальності.

Ступень ідеальності технічної системи й шляхи її підвищення. Ідеальний кінцевий результат. Ресурси технічної системи: готові, похідні. Підвищення ідеальності технічної системи шляхом її розгортання - згортання. Розгортання технічної системи в рамках існуючої конструкції. Розгортання при радикальній зміні конструкції. Підвищення ідеальності технічної системи шляхом її узгодження - неузгодження.


1


1


-


8

8.

Закони розвитку технічних систем.

Діалектика розвитку технічних систем. Статистичні закони розвитку - закон повноти частин; закон електричної провідності; закон узгодження. Кінематичні закони: закон збільшення ступеня ідеальності; закон нерівномірного розвитку елементів. Динамічний закони розвитку технічної системи - закон переходу з макрорівня на мікрорівень.


1


1


1


7

Усього

12

8

4

60


Питання для самоконтролю:


 1. Перерахуєте основні результати науково - технічної творчості.

 2. Які показники творчості характеризують рівень розвитку галузі.

 3. Надайте примірники класифікації методів інженерної творчості.

На чому заснована ця класифікація.

 1. Метод проб і помилок.

 2. Метод мозкової атаки.

 3. Перерахуєте методи творчості, що збільшують хаотичність пошуку рішень.

 4. Методи творчості, які систематизують перебір варіантів рішень.

 5. Функціонально - вартісний аналіз.

 6. Винахідницька задача. Рівні творчості .

 7. Протиріччя. Види протиріч виникаючих при рішенні винахідницької задачі.

 8. Технічне протиріччя. Приведіть приклад.

 9. Фізичне протиріччя. Приведіть приклад.

 10. Вектор психологічної інерції. Його роль при рішенні винахідницької задачі.

 11. Шляхи підвищення ідеальності технічної системи.

 12. Технічна система. Її властивості

 13. Ієрархія технічних систем.

 14. Підсистема. Її місце в ієрархії технічної системи.

 15. Етапи розвитку технічної системи.

 16. Як змінюється кількість винаходів у процесі розвитку технічної системи?

 17. Ступінь ідеальності технічної системи.

 18. Фактори розплати. Приведіть приклади. Як змінюються фактори розплати при розвитку технічної системи?

 19. Функціональна модель технічної системи

 20. Структурна модель технічної системи

 21. Повна технічна система.

 22. Економічна ефективність технічних систем.4 Завдання на контрольні роботи


У методичних вказівках наведено 20 варіантів контрольних робіт (контрольна робота складається із двох частин). Студент виконує той варіант, номер якого відповідає двом останнім цифрам шифру або варіант завдання контрольної роботи викладач указує студентові особисто, при цьому завдання до питань 4 та 9 викладач може надати інші.

Виконана контрольна робота висилається в деканат заочного відділення в строки, установлені навчальним графіком. Робота вважається зарахованої, якщо отримана рецензія - позитивна. Контрольна робота з негативною рецензією повертається студентові для доробки. Перероблену контрольну роботу студент зобов'язаний надати в деканат разом з незарахованою роботою.

На обкладинці контрольної роботи студент повинен указати своє прізвище, ім'я по батькові, найменування дисципліни, шифр, домашню адресу. У тексті роботи вказується номер варіанта й текст завдання. Відповіді на питання повинні бути конкретними, вичерпними, відображати сутність питання у власній переробці книжкового тексту. Наприкінці роботи варто приводити перелік використаної літератури.


Варіанти контрольних робот


Варіант № 1


 1. Чи відноситься метод мозкової атаки до методів, які збільшують хаотичність перебору варіантів вирішення винахідницької задачі? Поясніть вашу відповідь.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. Який рівень і яка кількість винаходів спостерігаються на I етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 4. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається максимальна економічна ефективність винаходів.?Поясніть чому.

 5. Як змінюється фактори розплати на II етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 6. Ідеальна технічна система. Ступінь ідеальності технічної системи.

 7. Етапи узгодження технічних систем.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для обробки (овалізації) зерен абразиву запропоновано змішувати їх із феромагнітними частками й обертати суміш магнітним полем.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно збільшити фактори розплати? Поясніть чому.

10. Охарактеризуйте перший рівень будови технічної системи. Наведіть приклад функції «кріплення» для технічної системи на цьому рівні.


Варіант № 2


 1. Чи відноситься метод фокальних об'єктів до методів, що систематизують перебір варіантів? Поясніть чому.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи кількість винаходів максимально. Поясніть чому.

 4. Яка економічна ефективність винаходів на I етапі розвитку технічної системи. Поясніть чому.

 5. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається ріст параметру, що характеризує фактори розплати.

 6. Винахідницька задача. Рівні творчості.

 7. Підвищення ідеальності технічної системи в рамках існуючою конструкцією.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для мікродозування рідких ліків нагрівають повітря в порожнині піпетки.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно зменшити фактори розплати? Поясніть чому.

10. До якого рівня складності винахідницької задачі ставляться дрібні винаходи? Роз’ясніть.


Варіант № 3


 1. Чи відноситься метод синектики до методів, які збільшують хаотичність перебору варіантів? Поясніть вашу відповідь.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігаються винаходи вищого рівня? Поясніть чому.

 4. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається ріст економічної ефективності винаходів? Поясніть чому.

 5. Як змінюється параметр, що характеризує фактори розплати на I етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 6. Закони розвитку технічних систем.

 7. Етапи згортання технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для очищення дроту від окалини запропоновано пропускати її через абразивний феромагнітний порошок, стисливий магнітним полем.

 9. Для підвищення ступеня ідеальності технічної системи необхідно зменшити кількість і якість корисних функцій системи? Поясніть чому.

10. До якого рівня складності винахідницької задачі ставляться середні винаходи? Роз’ясніть.


Варіант № 4


 1. Чи відноситься метод морфологічного аналізу до методів, що систематизують перебір варіантів? Поясніть ваш варіант.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи кількість винаходів мінімально? Поясніть чому.

 4. Яка економічна ефективність винаходів на III етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 5. На якому етапі розвитку технічних систем спостерігається мінімум факторів розплати? Поясніть чому.

 6. Підвищення ідеальності технічної системи в результаті радикальної зміни конструкції.

 7. Ресурси технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для знімання гребних гвинтів використовують тягові стрижні, що подовжуються при нагріванні.

 9. Для підвищення ступеня ідеальності технічної системи необхідно збільшити кількість і якість корисних функцій системи? Поясніть чому.

10. До якого рівня складності винахідницької задачі ставляться значні винаходи? Роз’ясніть.


Варіант № 5


 1. Чи відноситься метод контрольних питань до методів, які збільшують хаотичність перебору варіантів? Поясніть чому.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. Який рівень і яка кількість винаходів спостерігається на III етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 4. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається мінімум економічної ефективності винаходів? Поясніть чому.

 5. На якому етапі розвитку технічній системі спостерігається зменшення параметру, що характеризує фактори розплати? Роз’ясніть.

 6. Підвищення ідеальності в результаті розгортання технічної системи.

 7. Види узгодження технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для розпилення полімерних розплавів запропоновано вводити в них феромагнітні частки і пропускати через зону дії знакозмінного магнітного поля.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно збільшити фактори розплати? Роз’ясніть.

 10. Охарактеризуйте другий рівень будови технічної системи. Наведіть приклад функції «кріплення» для технічної системи на цьому рівні.


Варіант № 6


 1. Чи відноситься функціональний аналіз до методів, які систематизують перебір варіантів? Поясніть ваш варіант.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи кількість винаходів зменшується? Поясніть чому.

 4. Яка економічна ефективність винаходів на II етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 5. Як змінюється параметр, що характеризує фактори розплати на I етапі розвитку технічної системи? Роз’ясніть.

 6. Шляхи підвищення ідеальності технічної системи.

 7. Узгодження - неузгодженості технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для стиску порошку, укладеного в металевий корпус, використовують охолодження корпуса.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно зменшити фактори розплати? Поясніть чому.

10. До якого рівня складності винахідницької задачі ставляться значні винаходи? Роз’ясніть.


Варіант № 7


 1. Чи відноситься морфологічний аналіз до методів, які збільшують хаотичність перебір варіантів? Поясніть ваш варіант.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігаються винаходи нижчого рівня? Поясніть чому.

 4. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається ріст економічної ефективності винаходів? Роз’ясніть.

 5. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається мінімум параметру факторів розплати? Поясніть чому.

 6. Повна технічна система. Понадефект.

 7. Етапи згортання технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для очищення дроту від окалини запропоновано пропускати її через абразивний феромагнітний порошок, стисливий магнітним полем.

 9. Для підвищення ступеня ідеальності технічної системи необхідно зменшити кількість і якість корисних функцій системи? Поясніть чому.

10. Охарактеризуйте третій рівень будови технічної системи. Наведіть приклад функції «кріплення» для технічної системи на цьому рівні.


Варіант № 8


 1. Чи відноситься метод синектики до методів, які збільшують хаотичність перебору варіантів? Поясніть вашу відповідь.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. Який рівень і яка кількість винаходів спостерігаються на II етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 4. Як змінюється економічна ефективність винаходів на IV етапі розвитку технічною системою? Поясніть чому.

 5. На якому етапі розвитку технічній системі спостерігається максимум параметру, що характеризує фактори розплати? Поясніть чому.

 6. Види протиріч виникаючих при рішенні винахідницьких при вирішенні винахідницьких задач.

 7. Ресурси технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для знімання гребних гвинтів використовують тягові стрижні, що подовжуються при нагріванні.

 9. Для підвищення ступеня ідеальності технічної системи необхідно збільшити кількість і якість корисних функцій системи? Роз’ясніть.

10. До якого рівня складності винахідницької задачі ставляться середні винаходи? Роз’ясніть.

Варіант № 9

 1. Чи відноситься метод контрольних питань до методів, що систематизують перебір варіантів? Поясніть вашу відповідь.

 2. Охарактеризуйте етапи розвитку технічних систем.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігаються винаходи третього, четвертого рівнів? Поясніть чому.

 4. Яка економічна ефективність винаходів на I етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 5. Як змінюється параметри, що характеризують фактори розплати, на III етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 6. Рівні складності винахідницьких задач.

 7. Види узгодження технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для мікродозування рідких ліків нагрівають повітря в порожнині піпетки.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно збільшити фактори розплати? Роз’ясніть.

10. Охарактеризуйте четвертий рівень будови технічної системи. Наведіть приклад функції «кріплення» для технічної системи на цьому рівні.


Варіант № 10


 1. Чи відноситься теорія рішення винахідницьких задач до методів, що систематизують перебір варіантів? Поясніть вашу відповідь.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічної системи? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи кількість винаходів максимально? Поясніть чому.

 4. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається ріст економічної ефективності винаходів? Поясніть чому.

 5. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається ріст параметру, що характеризує фактори розплати? Роз’ясніть.

 6. Етапи узгодження технічної системи.

 7. Етапи згортання технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для очищення дроту від окалини запропоновано пропускати її через абразивний феромагнітний порошок, стисливий магнітним полем.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно збільшити фактори розплати? Роз’ясніть.

10. Охарактеризуйте п’ятий рівень будови технічної системи. Наведіть приклад функції «кріплення» для технічної системи на цьому рівні.


Варіант № 11


 1. Чи відноситься метод мозкової атаки до методів, які збільшують хаотичність перебору варіантів вирішення винахідницької задачі? Поясніть вашу відповідь.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. Який рівень і яка кількість винаходів спостерігаються на I етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 4. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається максимальна економічна ефективність винаходів? Поясніть чому.

 5. Як змінюється параметр, який характеризує фактори розплати на II етапі розвитку технічній системі? Поясніть чому.

 6. Винахідницька задача. Рівні творчості.

 7. Підвищення ідеальності технічної системи в рамках існуючою конструкцією.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для мікродозування рідких ліків нагрівають повітря в порожнині піпетки.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно зменшити фактори розплати? Роз’ясніть.

10. Охарактеризуйте перший рівень будови технічної системи. Наведіть приклад функції «кріплення» для технічної системи на цьому рівні.


Варіант № 12


 1. Чи відноситься метод фокальних об'єктів до методів, що систематизують перебір варіантів? Поясніть.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи кількість винаходів максимально? Поясніть чому.

 4. Яка економічна ефективність винаходів на I етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 5. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається ріст параметру, що характеризує фактори розплати? Роз’ясніть.

 6. Ідеальна технічна система. Ступінь ідеальності технічної системи.

 7. Етапи узгодження технічних систем.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для опрацювання (овалізації) зерен абразиву запропоновано змішувати їх із феромагнітними частками й обертати суміш магнітним полем.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно збільшити фактори розплати? Роз’ясніть.

10. До якого рівня складності винахідницької задачі ставляться дрібні винаходи?


Варіант № 13


 1. Чи відноситься метод синектики до методів, які збільшують хаотичність перебору варіантів? Поясніть вашу відповідь.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігаються винаходи вищого рівня? Поясніть чому.

 4. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається ріст економічної ефективності винаходів? Поясніть чому.

 5. Як змінюється параметр, що характеризує фактори розплати на I етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 6. Підвищення ідеальності технічної системи в результаті радикальної зміни конструкції.

 7. Ресурси технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для знімання гребних гвинтів використовують тягові стрижні, що подовжуються при нагріванні.

 9. Для підвищення ступеня ідеальності технічної системи необхідно збільшити кількість і якість корисних функцій системи? Роз’ясніть.

10. До якого рівня складності винахідницької задачі ставляться значні винаходи? Роз’ясніть.


Варіант № 14


 1. Чи відноситься метод морфологічного аналізу до методів, що систематизують перебір варіантів? Поясніть ваш варіант.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи кількість винаходів мінімально? Поясніть чому.

 4. Яка економічна ефективність винаходів на III етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 5. На якому етапі розвитку технічних систем спостерігається мінімум параметру факторів розплати? Поясніть чому.

 6. Закони розвитку технічних систем.

 7. Етапи згортання технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для очищення дроту від окалини запропоновано пропускати її через абразивний феромагнітний порошок, стисливий магнітним полем.

 9. Для підвищення ступеня ідеальності технічної системи необхідно зменшити кількість і якість корисних функцій системи? Поясніть чому.

10. До якого рівня складності винахідницької задачі ставляться середні винаходи? Роз’ясніть.


Варіант № 15


 1. Чи відноситься метод контрольних питань до методів, які збільшують хаотичність перебору варіантів? Поясніть ваш варіант.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. Який рівень і яка кількість винаходів спостерігається на III етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 4. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається мінімум економічної ефективності винаходів? Поясніть чому.

 5. На якому етапі розвитку технічній системі спостерігається зменшення параметру, що характеризує фактори розплати? Поясніть чому.

 6. Шляхи підвищення ідеальності технічної системи.

 7. Узгодження - неузгодженості технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для стиску порошку, укладеного в металевий корпус, використовують охолодження корпуса.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно зменшити фактори розплати? Роз’ясніть.

10. Охарактеризуйте четвертий рівень будови технічної системи. Наведіть приклад функції «кріплення» для технічної системи на цьому рівні.


Варіант № 16


 1. Чи відноситься функціональний аналіз до методів, які систематизують перебір варіантів? Поясніть ваш варіант.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи кількість винаходів зменшується? Поясніть чому.

 4. Яка економічна ефективність винаходів на II етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 5. Як змінюється параметр, що характеризує фактори розплати на I етапі розвитку технічної системи. Роз’ясніть.

 6. Підвищення ідеальності в результаті розгортання технічної системи.

 7. Види узгодження технічної системи.

 8. Запишіть рішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для розпилення полімерних розплавів запропоновано вводити в них феромагнітні частки і пропускати через зону дії знакозмінного магнітного поля.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно збільшити фактори розплати? Поясніть чому.

10. Охарактеризуйте другий рівень будови технічної системи. Наведіть приклад функції «кріплення» для технічної системи на цьому рівні.


Варіант № 17


 1. Чи відноситься морфологічний аналіз до методів, які збільшують хаотичність перебір варіантів? Поясніть ваш варіант.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігаються винаходи нижчого рівня? Поясніть чому.

 4. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається ріст економічної ефективності винаходів? Роз’ясніть.

 5. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається мінімум параметру факторів розплати? Поясніть чому.

 6. Види протиріч виникаючих при рішенні винахідницьких задач.

 7. Ресурси технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для знімання гребних гвинтів використовують тягові стрижні, що подовжуються при нагріванні.

 9. Для підвищення ступеня ідеальності технічної системи необхідно збільшити кількість і якість корисних функцій системи? Роз’ясніть.

10. До якого рівня складності винахідницької задачі ставляться середні винаходи? Роз’ясніть.


Варіант № 18


 1. Чи відноситься метод синектики до методів, які збільшують хаотичність перебору варіантів? Поясніть вашу відповідь.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. Який рівень і яка кількість винаходів спостерігаються на II етапі розвитку технічної системи. Поясніть чому.

 4. Як змінюється економічна ефективність винаходів на IV етапі розвитку технічною системою? Поясніть чому.

 5. На якому етапі розвитку технічній системі спостерігається максимум параметру, що характеризує фактори розплати? Поясніть чому.

 6. Повна технічна система.

 7. Етапи згортання технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для очищення дроту від окалини запропоновано пропускати її через абразивний феромагнітний порошок, стисливий магнітним полем.

 9. Для підвищення ступеня ідеальності технічної системи необхідно зменшити кількість і якість корисних функцій системи? Роз’ясніть.

10. Охарактеризуйте третій рівень будови технічної системи. Наведіть приклад функції «кріплення» для технічної системи на цьому рівні.


Варіант № 19


 1. Чи відноситься метод контрольних питань до методів, що систематизують перебір варіантів? Поясніть вашу відповідь.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічна система? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігаються винаходи третього та четвертого рівнів. Поясніть чому.

 4. Яка економічна ефективність винаходів на I етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 5. Як змінюється параметр, що характеризує фактори розплати, на III етапі розвитку технічної системи? Поясніть чому.

 6. Етапи узгодження технічної системи.

 7. Етапи згортання технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для очищення дроту від окалини запропоновано пропускати її через абразивний феромагнітний порошок, стисливий магнітним полем.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно зменшити фактори розплати? Роз’ясніть.

10. Охарактеризуйте п’ятий рівень будови технічної системи. Наведіть приклад функції «кріплення» для технічної системи на цьому рівні.


Варіант № 20


 1. Чи відноситься теорія рішення винахідницьких задач до методів, що систематизують перебір варіантів? Поясніть вашу відповідь.

 2. Скільки етапів проходить при своєму розвитку технічної системи? Зазначте їх.

 3. На якому етапі розвитку технічної системи кількість винаходів максимально? Поясніть чому.

 4. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається ріст економічної ефективності винаходів? Поясніть чому.

 5. На якому етапі розвитку технічної системи спостерігається ріст параметру, що характеризує фактори розплати? Поясніть чому.

 6. Рівні складності винахідницьких задач.

 7. Види узгодження технічної системи.

 8. Запишіть вирішення задачі, використовуючи вепольний аналіз, якщо для мікродозування рідких ліків нагрівають повітря в порожнині піпетки.

 9. Для підвищення ідеальності технічної системи необхідно збільшити фактори розплати? Роз’ясніть.

10. До якого рівня складності винахідницької задачі ставляться значні винаходи? Роз’ясніть.


Зміст

Характеристика дисципліни ………………………………………….

4

1

Загальні методичні вказівки ………………………………………….

5

2

Рекомендовані джерела інформації ………………………………….

5

3

Програма дисципліни та питання для самоконтролю ……………..

6

4

Завдання на контрольні роботи ………………………………………

8

Схожі:

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технології матеріалів» для студентів...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Хімія твердого тіла» для студентів напряму...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фізико-хімічні методи дослідження властивостей...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство»
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделювання технічних систем» для студентів напряму 050403...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» зі змістом лекцій, практичних занять, курсової роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
«Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 – інженерне матеріалознавство
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМетодичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія металургійних процесів” для студентів...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи