Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань icon

Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Скачати 440.31 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Дата17.02.2014
Розмір440.31 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Альтернативн_ процеси виробництва чорних метал_в.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Експериментальн_ досл_дження технолог_чних процес_в.doc
5. /6 курс/Ливарно-прокатн_ модул_ у сталеплавильному виробництв_.doc
6. /6 курс/Науково-педагог_чний практикум.doc
7. /6 курс/Оптим_зац_я процес_в в мет стал_ для заочник_в.doc
8. /6 курс/Орган_зац_я виробництва.doc
9. /6 курс/Орган_зац_я наукових досл_джень.docx
10. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
11. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика.doc
12. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика1.doc
13. /6 курс/Теплобм_н в металург_йних системах.doc
14. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
15. /6 курс/моделювання технолог_чних процес_в.doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Оптимізація процесів в металургії сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі»

для студентів усіх спеціальностей


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК 658

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів напряму 6.050401 – металургія /Укл.: В.П. Бобилєв, В.А. Доморацький, В.В. Туріщев. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 31 с.


Наведені зміст дисципліни, варіанти індивідуальних завдань, перелік рекомендованої літератури, методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.050401–металургія заочної форми навчання.


Укладачі:

В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.

В.А. Доморацький, канд. техн. наук, доц.

В.В. Туріщев, асистент

Відповідальний за випуск В.П. Бобилєв, канд. техн. наук, проф.


Рецензент Е.А. Ткаченко, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 01.11.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 1,82. Умов. друк. арк. 1,79. Тираж 100 пр. Замовлення № 209.


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУВступ


"Охорона праці в галузі" - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі, про функціонування системи управління охороною праці, про шляхи і методи забезпечення оптимального виробничого середовища і охорони праці в галузі відповідно до чинного законодавства і інших нормативних актів.

Вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» базується на знаннях з питань безпеки, отриманих студентами при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи екології», «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в курсах загально-технічних і професійних дисциплін за обраною спеціальністю). Програма дисципліни «Охорона праці в галузі» передбачає вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі і особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців.

Вивчення дисципліни є завершальним етапом формування інженера відповідно до кваліфікаційних вимог до випускників вузів за спеціальністю.


 1. Загальні відомості


Мета дисципліни «Охорона праці в галузі» – одержання студентами як теоретичних, так і практичних знань, необхідних для творчого вирішення питань, пов‘язаних з опрацюванням і вибором технології і устаткування, які виключають або доводять до мінімуму виробничий травматизм і професійні захворювання, а також забезпечують охорону навколишнього середовища.

Вивчення дисципліни передбачає вивчення основних і додаткових засобів захисту працюючих від впливу найбільш широко поширених на виробництві шкідливих факторів та небезпек, вимог до промислової санітарії і техніки безпеки, до устаткування та технологічних процесів, загальних вимог до організації підприємств і цехів. Крім того, студенти повинні вивчити джерела забруднення навколишнього середовища в умовах конкретних виробництв і освоїти методику розробки нормативів гранично допустимих і тимчасово-узгоджених викидів шкідливих речовин підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- причини виникнення шкідливих факторів та небезпек на виробництві й основні заходи зменшення їх дії на працюючих;

- порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, методи аналізу травматизму;

- порядок відшкодування збитків постраждалим від нещасного випадку та профзахворювань;

- складові безпечності технологічного обладнання та процесів, а також правила безпеки при конструюванні та експлуатації виробничого устаткування;

- особливості безпечної експлуатації електроустановок;

- методику розрахунків захисних пристроїв – заземлення, розрахунок місцевого відводу повітря;

- основні вимоги безпеки до технологічних процесів та обладнання, засоби колективного та індивідуального захисту від шкідливих та небезпечних виробничих чинників;

- методику опрацювання гранично допустимих шкідливих викидів підприємствами;

- фактори пожежо- та вибухонебезпеки у галузі, причини пожеж, засоби їх попередження на підприємствах галузі;

- основні напрямки зниження шкідливих викидів забруднювачів у довкілля підприємствами галузі.

Студент повинен вміти :

- визначити вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх негативного впливу на працюючих;

- організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;

- визначити коефіцієнт частоти та важкості травматизму для конкретних умов на основі даних щодо травматизму і кількості працюючих;

- проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методики;

- оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками;

- оцінити виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи щодо його захисту;

- обґрунтувати заходи забезпечення пожежної безпеки при експлуатації електроустановок.


2. Робоча програма дисципліни


2.1. Розподіл навчальних годин

Усього

Семестри

3

Усього годин за навчальним планом

27

27

У тому числі:

Аудиторні заняття


4


4

- лекції

4

4

Самостійна робота

23

23

У тому числі при:- виконанні індивідуальних завдань

23

23

Підсумковий контроль

Залік

Залік
  1. . Зміст дисципліни «Охорона праці в галузі»


Розділ I. Система управління охороною праці в галузі, її складові, функціонування.

Тема1. Система управління охороною праці в галузі

Складова системи управління охороною праці в державі і системи управління функціонуванням галузі в цілому. Місце і значення СУОПГ в системі управління функціонуванням галузі.


Тема 2. Особливості структури системи управління охороною праці в галузі

Керівництво і служби охорони роботи центральних органів управління галузі. Інженерно-технічні працівники, трудові колективи і профспілки підприємств. Нормативно-правова база щодо охорони праці в галузі.
Наукова база та фінансування охорони праці в галузі.

Тема 3. Функції складових СУОПГ, прямі і зворотні зв'язки, підготовка, передача, обробка інформації, відпрацювання рішень
Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) як підсистема СУОПГ, її складові, функціонування. Місце, роль, функціональні обов'язки керівництва підприємства і його служб, інженерно-технічних працівників, будь-якого працівника в системі управління охороною праці на підприємстві.
Оцінка ефективності функціонування СУОПГ і СУОПП, показники такої оцінки, шляхи покращення функціонування СУОПП. Економічне стимулювання функціонування СУОПГ і СУОПП, їх вплив на економічні показники окремих підприємств і галузі в цілому.


Розділ II. Проблеми фізіології , гігієни праці і виробничої санітарії в металургії

Тема 4. Аналіз умов праці в металургії

Небезпечні фактори виробничого середовища, важкість та напруженість трудового процесу. Методичний підхід до визначення гігієнічного класу робіт в металургії за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Приклади визначення гігієнічного класу умов роботи щодо характерних для області професій і робіт.
Орієнтовний перелік характерних для металургії робіт і їх гігієнічних класів.


Тема 5. Професійні захворювання, захворювання, викликані виробничими чинниками, притаманна загальна захворюваність металургів

Статистика захворюваності і її соціально-економічні наслідки в металургії. Обґрунтування першочергових напрямків поліпшення стану виробничого середовища в металургії, зменшення важкості та напруженості трудового процесу в умовах металургії. Сучасні заходи та засоби щодо колективного та індивідуального захисту металургів від дій характерних для металургії шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища. Аналіз і обґрунтування раціональних заходів та засобів поліпшення стану виробничого середовища: мікроклімат, склад повітря робочої зони, шумовий клімат, виробничі вібрації, випромінювання, освітлення і т.п.


Тема 6. Методичний підхід до розробки технічних рішень щодо реалізації заходів, пов’язаних з поліпшенням умов праці

Розрахункове обґрунтування параметрів засобів захисту і поліпшення стану виробничого середовища - систем опалення, кондиціонування повітря, вентиляційних систем різного призначення, систем освітлення, засобів захисту від шуму, вібрації, виробничих випромінювань в металургії. Методи розрахункового обґрунтування параметрів засобів захисту розглядаються за характерними для металургії факторами. Аналіз і обгрунтування в умовах металургії раціональних заходів та засобів щодо вдосконалення трудового процесу з метою зниження його важкості та напруженості. Застосування доцільних режимів роботи і відпочинку, раціональна організація трудового процесу та робочих місць, механізація та автоматизація, вдосконалення технологічних процесів та обладнання для зменшення важкості та напруженості виробничого процесу.


Розділ III. Проблеми профілактики виробничого травматизму в металургії

Тема 7. Травмонебезпечні виробничі фактори і стан виробничого травматизму в металургії

Аналіз умов праці в металургії за травмонебезпечними показниками, котрі характерні для технологічних процесів та обладнання. Виробничий травматизм в металургії, статистичні дані щодо загального і смертельного травматизму, динаміка останніх років, порівняльна оцінка. Аналіз виробничого травматизму у металургії за окремими факторами (професія, вік, стать і т.п.). Розподіл виробничого травматизму в металургії за причинами, травмуючими факторами і т.п. Соціально-економічні наслідки виробничого травматизму в металургії.

Тема 8. Безпека технологічних процесів та обладнання

Утримання приміщень, обладнання та засобів захисту в належному стані, організація виконання робіт відповідно до вимог безпеки, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, нагляд і контроль за виконанням вимог безпеки як заходи щодо профілактики виробничого травматизму в металургії.


Тема 9. Законодавчі та інші нормативно-правові акти України і світового співтовариства щодо техногенних аварій і катастроф і стихійних лих

Техногенні аварії й катастрофи, їх причини, наслідки. Приклади техногенних аварій і катастроф. Методи оцінки можливості виникнення аварій в металургії. Облік металургійних виробничих установок, які є потенційно небезпечними об'єктами, рішення питань, їх розміщення і забезпечення безпеки населення в зоні їх розміщення. Інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпечного функціонування потенційно небезпечних об'єктів металургії, захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, втрат, руйнувань у разі аварій.


Тема 10. Організація контролю роботи небезпечних виробництв в металургії

Плани ліквідації аварій. Порядок введення в дію планів ліквідації аварій і планів аварійно-рятувальних робіт. Вивчення планів ліквідації аварій і планів аварійно-рятувальних робіт персоналом металургійних заводів. Навчання та інформування населення щодо можливих техногенних аварій і катастроф, дій населення при їх виникненні. Потенційно небезпечні природні об'єкти. Розміщення виробничих і невиробничих об'єктів з урахуванням природних джерел небезпеки.


Тема 11. Заходи і засоби забезпечення безпеки у разі катастроф

Обов'язки органів виконавчої влади, керівників підприємств, посадових осіб у разі виникнення катастрофи. Активні методи навчання з питань охорони праці. Формування у працівників усіх рівнів переконаності в важливість питань охорони праці, позитивного ставлення до цих питань і їх пріоритетності стосовно результатів виробничої діяльності.


Розділ ІV. Пожежна безпека

Тема 12. Фактори пожежної небезпеки об'єктів металургії, їх особливості та пожежонебезпечні властивості

Актуальність питань пожежної безпеки в металургії; статистика пожеж, втрати від пожеж. Причини пожеж на об'єктах металургійної промисловості - реальні і можливі. Категорії вибухопожежонебезпеки об'єктів металургійної промисловості, розрахункове визначення категорій відповідно до ОНТП 24-86. Класи приміщень і зон галузевих об'єктів металургійної промисловості згідно з ПУЕ.


Тема 14. Заходи та засоби системи попередження пожежі, обґрунтування і вибір доцільних заходів та засобів попередження пожежі на об'єктах металургії

Заходи та засоби системи пожежної безпеки на об'єктах металургії, міжгалузеві та галузеві нормативи щодо заходів та засобів системи пожежної безпеки на об'єктах металургії, обґрунтування і вибір заходів та засобів системи захисту для об'єктів металургії. Система організаційно-режимних заходів щодо пожежної безпеки в металургії. Організація служби пожежної безпеки в металургії, її функції. Навчання працівників металургії питань пожежної безпеки. Державний нагляд і відомчий контроль з питань пожежної безпеки в металургії. Дії працівників металургії у разі виникнення пожежі.


3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

3.1. Загальні вимоги

Контрольна робота складається з 5 питань і 4 задач. Варіант контрольної роботи вибирають за останніми двома цифрами залікової книжки, які визначають учбовий шифр студента (розділ 3.2). Питання для контрольної роботи за своїм варіантом вибирають з розділу 3.3. Варіант вихідних даних для розв'язання задач вибирають з відповідних таблиць до них за останньою цифрою шифру.

Контрольну роботу виконують чорнилом, чітким і розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А- 4, пронумерованих і скріплених належним чином. Можливо також виконання роботи у надрукованому вигляді. На кожній сторінці залишають поля для зауважень рецензента.

Відповіді на питання повинні бути чіткими, повними, з посиланням на джерела інформації, за необхідності пояснюватися схемами, ескізами, графіками. Пояснювальний графічний матеріал повинен відповідати вимогам ЄСКД та технічного креслення.

При виконанні задачі треба навести її умови, вихідні дані і розгорнуте рішення з формулами, що використовуються, розшифровкою прийнятих позначень і вказівкою одиниць виміру параметрів. В кінці наводять відповідь або висновок до рішення.

Варіант задачі вибирається по останній цифрі учбового шифру.

В кінці контрольної роботи слід навести перелік використаної літератури, поставити дату виконання та підпис.

Зарахована робота подається викладачеві під час складання заліку.


3.2. Завдання до контрольної роботи


№ вар.

№№ питань

№ вар.

№№ питань

№ вар.

№№ питань

01

1,32,63,94,125

34

7,37,67,97,127

67

9,42,75,108,141

02

3,33,64,95,126

35

8,38,68,98,128

68

10,43,76,109,142

03

3,34,65,96,127

36

9,39,69,99,129

69

11,44,77,110,143

04

4,35,66,97,128

37

10,40,70,100,130

70

12,45,78,111,145

05

5,36,62,98,129

38

11,41,71,101,131

71

13,46,79,112,146

06

6,37,68,99,130

39

12,42,72,102,132

72

14,47,80,113,147

07

7,38,69,100,131

40

13,43,73,103,133

73

15,48,81,114,148

08

8,39,70,101,131

41

14,44,74,104,134

74

16,49,82,115,149

09

9,40,71,102,133

42

15,45,75,105,135

75

17,50,83,116,150

10

10,41,72,103,134

43

16,46,76,106,136

76

18,51,84,117,151

11

11,42,73,104,135

44

17,47,77,107,137

77

19,52,85,118,152

12

12,43,74,105,135

45

18,48,78,108,138

78

20,53,86,119,153

13

13,44,75,106,137

46

19,49,79,109,139

79

21,54,87,120,154

14

14,45,76,107,138

47

20,50,80,110,140

80

22,55,88,121,155

15

15,46,77,108,139

48

21,51,81,111,141

81

23,56,62,89,122

16

16,47,78,109,140

49

22,52,82,112,142

82

24,57,63,90,123

17

17,48,79,110,141

50

23,53,83,113,143

83

25,42,67,85,110

18

18,49,80,111,142

51

24,54,84,114,144

84

26,43,68,86,111

19

19,50,81,112,143

52

25,55,85,115,145

85

27,44,69,87,112

20

20,51,82,113,144

53

26,56,86,116,146

86

28,45,69,88,113

21

21,52,83,114,145

54

27,57,87,117,147

87

29,46,70,89,114

22

22,53,84,115,146

55

28,58,88,118,148

88

30,47,71,91,116

23

23,54,85,116,147

56

29,59,89,119,149

89

31,48,72,92,117

24

24,55,86,117,148

57

30,60,90,120,150

90

32,49,73,94,120

25

25,56,87,118,149

58

31,61,91,121,151

91

33,51,74,95,121

26

26,57,88,119,150

59

4,34,64,94,152

92

34,52,75,97,125

27

27,58,89,120,151

60

3,33,63,92,122

93

35,53,77,100,127

28

28,59,90,121,152

61

2,31,62,93,123

94

14,54,78,102,128

29

29,60,91,122,153

62

1,69,78,124,154

95

15,55,79,103,129

30

30,61,92,123,154

63

5,38,71,104,137

96

16,56,80,104,130

31

31,62,93,124,155

64

6,39,72,105,138

97

17,57,81,105,131

32

5,35,65,95,125

65

7,40,73,106,139

98

18,58,82,106,133

33

6,36,66,96,126

66

8,41,74,107,140

99

20,59,84,107,135

00

21,60,85,110,140
  1. . Питання до виконання контрольної роботи

 1. Порядок дії Закону України "Про охорону праці".

 2. Характеристика стану охорони праці в Україні і на підприємствах металургії.
  3. Адаптація національних правових норм по ВІД до вимог європейського
  законодавства.
  4. Навчання з питань ОП в Україні і в галузі відповідно з новим типовим
  положенням згідно з ДНАОП 000-4.12-99.

5. Причини високого рівня травматизму і профзахворювань, основний напрямок управління охороною праці.

6. Методи аналізу виробничого травматизму.

7. Характеристика основних показників, які характеризують стан виробничого травматизму на підприємстві.

8. Характеристика головних причин травматизму і професійних захворювань в
металургії.
9. Основні напрямки і заходи по профілактиці травматизму і профзахворювань.
10. Загальні принципи організації роботи по охороні праці на підприємстві.
11.Стандарт підприємства системи стандартів безпеки праці.

12. Система управління охороною праці в галузі (СУОПГ), її особливості.
13. Функції і завдання СУОПГ.

14. Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП), її склад.
15.Функції і завдання СУОПП.

16. Стимулювання діяльності по охороні праці.

17. Оцінка ефективності системи управління охороною праці на підприємстві.
18. Положення про організацію роботи з охорони праці в організації.
19. Функціональні обов'язки керівників служб підприємства з охорони праці.
20. Основні завдання, функції і права працівників служби охорони праці.
21. Державний і профспілковий контроль за охороною праці на виробництві.
22. Відомчий контроль за охороною праці: служба охорони праці підприємства.

23. Відомчий контроль за охороною праці: комісія з питань охорони праці підприємства.

24. Відповідальність працедавця за створення безпечних умов праці?

25. Хто і які документи визначають міру втрати працездатності і переводу на легшу роботу?

26. Порядок навчання неповнолітніх.

27. Менеджмент охорони праці: суть і структура, мета управління, управління ризиком.

28. Служба охорони праці, її роль і місце в структурі управління підприємством.

29. Визначення і обгрунтування необхідної чисельності працівників служби охорони праці.

30. Управління персоналом: соціально-психологічні аспекти менеджменту, підготовка професійних кадрів.

31. Управління персоналом: мотивація праці, пропаганда, як засіб управління.

32. Організація інструктажів з охорони праці.

33. Організація навчання безпеки праці, стажування і перевірки знань працівників до вимог охорони праці.

34. Організація безпечного виробництва робіт, до яких пред'являються додаткові вимоги безпеки праці.

35. Організація безпечного виробництва робіт підвищеної небезпеки.

36. Використання економічних законів в процесі управління умовами праці.

37. Державна статистична звітність за умовами праці і по виробничому травматизму і його наслідках.

38. Небезпечні зони при роботі виробничого устаткування.

39. Загальні вимоги до вантажопідйомних і транспортних машин.

40. Забезпечення безпеки при експлуатації електроустановок.

41. Захист від несприятливої дії електрики.

42. Пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці.

43. Загальні стани по розслідуванню нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві.

44. Порядок проведення розслідування нещасних випадків, профзахворювань і аварій.

45. Порядок проведення спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві.

46. Порядок проведення розслідування професійних захворювань.

47. Порядок проведення розслідування аварій на виробництві.

48. Відшкодування збитку працівникам у разі ушкодження їх здоров'я : види,

порядок і розміри відшкодування збитку.

49. Відшкодування морального збитку.

50. Закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку і професійного захворювання.

51. Фонд соціального страхування. Порядок визначення страхових тарифів для підприємств на соціальне страхування.

52. Завдання страхування від нещасного випадку.

53. Які соціальні послуги здійснює Фонд соціального страхування.

54. У яких випадках може відбутися припинення страхових виплат і надання соціальних послуг?

55. Класифікація чинників умов роботи. Визначення гігієнічного класу робіт за показниками шкідливості і небезпекою чинників виробничого середовища.

56. Атестація робочих місць за умовами праці: завдання, порядок проведення, оформлення, аналіз результатів.

57. Основні цілі і завдання атестації робочих місць, її організація, періодичність.

58. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами роботи.

59. Карта умов роботи.

60. Аналітична оцінка умов роботи : категорія тяжкості роботи, коефіцієнт умов роботи, оцінка безпеки технологічного устаткування.

61. Організація роботи по поліпшенню умов праці на підприємстві.

62. Загальні вимоги безпеки до технологічного устаткування.

63. Загальна характеристика засобів захисту, що використовуються в конструкції виробничого обладнання.

64. Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів. Забезпечення безпечної експлуатації небезпечних об'єктів.

65. Ергономічні вимоги до конструкції устаткування і організації робочих місць.

66. Ергономічна оцінка систем "Людина - машина".

67. Вимоги охорони праці до розміщення промислових об'єктів, до облаштування будівель і приміщень, організації робочих місць.

68. Аналіз небезпечних і шкідливих чинників при роботі на ПЕВМ.

69. Порушення здоров'я користувачів комп'ютерів.

70. Характеристика основних напрямів забезпечення безпечних умов праці користувачів комп'ютерів: режим праці і відпочинку, організація робочого простору

71. Характеристика основних напрямів забезпечення безпечних умов праці користувачів комп'ютерів : технічні і медичні заходи.

72. Класифікація витрат на охорону праці по напрямках діяльності з охорони праці підприємства.

73. Загальні вимоги, порядок розробки і затвердження інструкцій з охорони праці для працівників по професіях і на окремі види робіт і забезпечення ними працівників.

74. Встановлення класу небезпеки за результатами обстеження безпеки від травм на робочому місці.

75. Компенсації за важкі роботи і роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

76. Організація медичних оглядів (обстежень) працівників.

77. Лікувально-профілактичне обслуговування працівників.

78. Сертифікація робіт з охорони праці в організації: цілі, завдання, порядок проведення.

79. Засоби захисту працюючих: загальні вимоги і класифікація.

80. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) : правила забезпечення і норми видачі.

81. Основні особливості економічного аналізу діяльності з охорони праці.

82. Планування і фінансування заходів по поліпшенню умов і охорони праці в організації.

83. Показники ефективності заходів по поліпшенню умов і охорони праці.

84. Вибір джерела фінансування. Розрахунок витрат на заходи з охорони праці

85. Методи визначення напрямів ефективного вкладення коштів в охорону праці на підприємстві.

86. Визначення соціальної ефективності заходів з охорони праці.

87. Структура річної економії на підприємстві від поліпшення умов праці. Визначення ефективності і вибір варіантів інвестування охорони праці.

88. Основні напрями охорони довкілля. Порядок розробки і затвердження нормативів гранично допустимих викидів.

89. Порядок нарахування і сплати збору за забруднення природного довкілля.

90. Нормативи збору, що стягуються за викиди, скидання і розміщення основних забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами.

91. Основні вимоги охорони праці при прийманні в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого і соціального призначення, устаткування і засобів виробництва.

92. Санітарно-побутове забезпечення працівників.

93. Організація співпраці і регулювання трудових стосунків працедавця і працівників і (чи) їх представників в області охорони праці на підприємстві.

94. Комітети (комісії) з охорони праці. Завдання, функції і права комітетів (комісій) з охорони праці.

95. Пропаганда питань охорони праці в організації. Цілі, завдання, форми і засоби проведення. Кабінет, куточки і стенди по охороні праці.

96. Основи пожежної безпеки.

97. Відповідальність працівників за порушення вимог законодавства про охорону праці.

98. Обов'язки комісії з розслідувань профзахворювань.

99. Психофізіологічна експертиза.

100. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві і фахових захворювань.

101. Охорона праці інвалідів.

102. Охорона праці підлітків.

103. Охорона праці жінок.

104. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті.

105. Інтегрована система управління якістю, екологією і охороною праці відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004 і OHSAS 18001 : 1999.

106. Визначення понять і термінів в Законі України "Про охорону праці".

107. Категорії робіт по загальних енерговитратах організму.

108. Характерні особливості сучасного періоду розвитку охорони праці в Україні.

109. Правові акти, що утворюють нормативну правову основу охорони праці.

110. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

111. Концепція управління охороною праці в Україні. Основні положення.

112. Статистика нещасних випадків в металургії України.

113. Аналіз умов праці в металургії за показниками шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу.

114. Орієнтовний перелік характерних для металургії робіт і їх гігієнічних класів

115. Професійні захворювання викликані виробничими чинниками, характерна загальна захворюваність металургів. Причини і чинники захворювань по наведеними вище групами.

116. Статистика захворюваності і її соціально-економічні наслідки в металургії.

117. Обгрунтування першочергових напрямів поліпшення стану виробничого середовища в металургії, зменшення тяжкості і напруженості трудового процесу в умовах металургії.

118. Аналіз і обгрунтування раціональних заходів і засобів поліпшення стану виробничого середовища, характерних для металургійних виробництв по чинниках: мікроклімат, склад повітря робочої зони, шумовий клімат, виробничі вібрації, випромінювання, освітлення і тому подібне.

119. Методи розрахункового обгрунтування параметрів засобів захисту, що розглядаються по характерних для металургії чинниками.

120. Виробничий травматизм в металургії, статистичні дані відносно загального і смертельного травматизму, динаміка останніх років, порівняльна оцінка.

121. Характерні обставини виробничих травм в металургії з окремих причин і травмуючих чинників, приклади, аналіз.

122. Першочергові напрями профілактики виробничого травматизму в металургії

123. Нормативні документи відносно пристрою і безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки в металургії.

124. Система нарядів-допусків при експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки в металургії.

125. Порядок оформлення нарядів, відповідальні особи і їх обов'язки, порядок виконання робіт і закриття нарядів при експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки в металургії.

126. Безпека технологічних процесів і оснащення.

127. Нагляд і контроль за виконанням вимог безпеки як заходів відносно профілактики виробничого травматизму в металургії.

128. Потенційно небезпечні об'єкти (ПНО) - металургійні техногенні і природні в зоні розміщення об'єктів металургії.

129. Техногенні аварії і катастрофи, їх причини, наслідки. Приклади техногенних аварій і катастроф.

130. Законодавчі і інші нормативно-правові акти України і світової спільноти відносно техногенних аварій і катастроф і стихійних лих.

131. Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів і установок в металургії

132. Методи оцінки можливості виникнення аварій в металургії.

133. Облік металургійних виробничих установок, що є потенційно небезпечними об'єктами, вирішення питань їх розміщення і забезпечення безпеки населення в зоні їх розміщення.

134. Роль органів місцевої виконавчої влади у вирішенні питань профілактики, попередження, локалізації і ліквідація наслідків техногенних аварій і катастроф.

135. Інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпечного функціонування потенційно небезпечних об'єктів металургії, захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, втрат, руйнувань у разі аварій.

136. Організація контролю роботи небезпечних виробництв в металургії.

137. Заходи і засоби контролю, протиаварійний захист.

138. Енергозабезпечення систем контролю і захисту проти аварії.

139. Плани ліквідації аварій і порядок введення їх в дію і планів аварійно-рятувальних робіт.

140. Розміщення виробничих і невиробничих об'єктів з урахуванням природних джерел небезпеки.

141. Актуальність питань пожежної безпеки в металургії; статистика пожеж, втрати від пожеж.

142. Чинники пожежної небезпеки об'єктів металургії, їх особливості і пожежонебезпечні властивості. Причини пожеж на об'єктах металургійної промисловості - реальні і можливі.

143. Заходи і засоби системи організаційно-режимних заходів пожежного захисту на об'єктах металургії

144. Організація служби пожежної безпеки в металургії, її функції.

145. Навчання працівників металургії питанням пожежної безпеки.

146. Пожежно -технічні комісії і добровільні пожежні дружини на металургійних підприємствах.

147. Державний нагляд і відомчий контроль з питань пожежної безпеки в металургії.

148. Вимоги при укладанні трудового договору.

149. При розробці СУОП необхідно керуватися нормативно-правовими актами, якщо так, то якими саме?

150. Єдність технічної політики в галузі охорони праці на підприємстві забезпечується за рахунок чого?

151. Досвід підприємств засвідчує, що як інформаційні показники при СУОП доцільно мати як конкретні (одиничні), так і узагальнені (інтегральні) показники. Чому так? Наведіть приклади.

152. Карта умов праці. Як і для чого створюються, що вміщує в собі…?

153. Дії працівників металургії у разі виникнення пожеж.

154. Страхування відповідальності за спричинення шкоди у разі аварії на небезпечному виробничому об'єкті. Ідентифікація небезпек. Страхові суми і страхові тарифи.

150. Поняття охорони праці з позицій трудового права.

151. Обов'язки комісії з розслідувань профзахворювань.

152. Психофізіологічна експертиза.

153. Заходи і засоби контролю та протиаварійного захисту.

154. Енергозабезпечення систем контролю і захисту проти аварії.

155. Плани ліквідації аварій і порядок введення їх в дію.


3.4. Задачі до контрольної роботи та вказівки до їх рішення

Розрахункове завдання №1

Розрахувати коефіцієнти частоти і тяжкості нещасних випадків, а також показник непрацездатності на підприємстві, середньообліковий склад працюючих дорівнює Р чоловіків. За звітний період сталося Н нещасних випадків із загальним числом Д днів непрацездатності. Яке практичне значення має розрахунок цих показників травматизму на підприємстві? Початкові дані для розрахунку наведені в таблиці 3.1.


Початкові дані для розрахункового завдання №1 Таблиця 3.1

Передостання цифра номера залікової книжки

Р

Остання цифра номера залікової книжки

Н

Д

0

120

0

3

21

1

60

1

5

16

2

100

2

7

12

3

150

3

9

30

4

300

4

11

18

5

200

5

15

21

6

80

6

8

16

7

500

7

6

30

8

180

8

12

12

9

220

9

18

18Розрахункове завдання №2

Визначити, на якому виробничому об'єднанні робота з профілактики травматизму за останні 5 років була організована краще. У першому об'єднанні середньообліковий склад зростав впродовж п'яти років і дорівнював P1 чоловік, сталося Н1 нещасних випадків із загальним числом днів непрацездатності Д1, а для другого об'єднання ці показники, відповідно, дорівнюють Р2, Н2 і Д2. Оцінку провести на основі зіставлення середньорічних значень показників травматизму. Початкові дані для розрахунку наведені в таблиці 3. 2.


Початкові дані для розрахункового завдання № 2 Таблиця 3.2

Передостання цифра номера

залікової книжки

Р 1

Н 1

Д 1

Остання цифра номера

залікової книжки

Р 2

Н 2

Д 2

0

1000

40

1200

0

1200

40

300

1

100

20

80

1

400

60

200

2

150

15

100

2

250

15

100

3

500

25

1000

3

700

60

180

4

1500

50

1400

4

200

80

100

5

200

50

200

5

1500

120

500

6

700

30

90

6

500

50

300

7

250

40

500

7

150

25

80

8

400

60

300

8

100

15

100

9

1200

70

200

9

1000

90

400Розрахункове завдання № 3

Розрахувати відсоток підвищення продуктивності праці при зниженні втрат робочого часу за рахунок зменшення захворюваності на об'єкті, якщо зниження втрат робочого часу на одного працюючого за рахунок зменшення загальної і професійної захворюваності складає А, а кількість явочних днів, втрачених по хворобі, на одного працюючого на рік дорівнює В. Кількість явочних днів на рік дорівнює С. Початкові дані для розрахунків наведені в таблиці 3.3.

Початкові дані для розрахункового завдання №3 Таблиця 3.3

Передостання цифра номера

залікової книжки

А

Остання цифра номера

залікової книжки

В

С

0

20

0

10

220

1

30

1

11

200

2

40

2

12

250

3

25

3

13

270

4

35

4

14

210

5

45

5

15

230

6

22

6

16

260

7

33

7

17

240

8

18

8

18

205

9

38

9

20

280


Розрахункове завдання № 4


Визначити річну економію заробітної плати за рахунок збільшення продуктивності праці в результаті проведення заходів щодо поліпшення умов праці (витрати - В тисяч гривен), а також економічну ефективність цих заходів. Чисельність працюючих Р чоловік, середня річна зарплата одного працівника Зр гривень, інтегральна оцінка тяжкості праці знизилася з І1 до І2. Початкові дані для розрахунків наведені в таблиці 3.4.


Таблиця 3.4

Початкові дані для розрахункового завдання №4

Передостання цифра номера

залікової книжки

В

Р сер

Остання цифра номера

залікової книжки

З р

І 1

І 2

0

200

400

0

6000

35

30

1

150

200

1

5000

45

40

2

100

80

2

4000

30

20

3

180

300

3

7000

25

19

4

130

180

4

6500

43

35

5

90

50

5

5500

37

29

6

190

350

6

4500

28

20

7

140

250

7

6300

46

35

8

250

500

8

5300

38

26

9

120

150

9

4300

27

19


Вказівки до розрахунків

Показники частоти Кч, тяжкості Кт і непрацездатності Кн визначають відповідно за формулами:

Кч = 1000Н/Р; Кт = Д/Н; Кн = Кч ; Кт = 1000Д / Р,

де Н - кількість нещасних випадків з втратою працездатності на один і більше днів, що виникли за звітний період на підприємстві;

Р - середньообліковий склад працюючих на підприємстві;

Д - сумарне число днів непрацездатності із-за нещасних випадків на підприємстві за звітний період.

Відсоток підвищення продуктивності праці при зниженні втрат робочого часу за рахунок зменшення захворюваності на об'єкті Р прод. праці визначають за формулою:

Рпрод.праці = [( Fпл. – Fбаз. ) / Fбаз. ] 100,


де Fбаз. - кількість робочих днів у базовому варіанті; Fпл. - кількість робочих днів в плановому році (розраховується з урахуванням зниження захворюваності).

Кількість робочих днів визначається як різниця кількості явочних днів в календарному році і кількості днів, втрачених по хворобі, на одного працюючого за рік.

Річна економія заробітної плати за рахунок підвищення продуктивності праці.де Рсер. - середньооблікова чисельність персоналу, Зр - середньорічна заробітна плата одного працівника.

Підвищення продуктивності праці, %, за рахунок підвищення працездатності визначається за формулою:де R1 і R2 - працездатність до і після проведення заходів з охорони праці, котрі знизили тяжкість праці, умовні одиниці.

Працездатність R і міра стомлення Y розраховують за формулами:

,

де Іт - інтегральна оцінка тяжкості праці.

Ефективність витрат на заходи по охороні праці визначають за формулою:

,

де Ерік. - річна економія від поліпшення умов праці; В - витрати підприємства на заходи з охорони праці.

Приклади розрахунків

Розрахункове завдання № 1


Розрахувати коефіцієнти частоти і тяжкості нещасних випадків, а також показник непрацездатності на підприємстві, середньообліковий склад працюючих на якому дорівнює Р = 100 чоловік. За звітний період сталося Н = 7 нещасних випадків із загальним числом Д=12 днів непрацездатності.
Рішення. Показники частоти Кч, тяжкості Кт і непрацездатності Кн визначають відповідно за формулами: Кч = 1000Н/Р; Кт =Д/Н; Кн = Кч * Кт = 1000 Д/Р, де Н - число нещасних випадків з втратою працездатності на один і більше днів, що сталися за звітний період на підприємстві; Р - середньообліковий склад працюючих на підприємстві; Д - сумарне число днів непрацездатності із-за нещасних випадків на підприємстві за звітний період. За вищезгаданими формулами розрахуємо:

Кч = 1000 * 7 / 100 = 70

Кт = 12/7= 1,71

Кн = 70 * 1,71 = 120 чол.

Розрахункове завдання № 2


Визначити, на якому виробничому об'єднанні робота з профілактики травматизму за останні 5 років була організована краще. У першому об'єднанні середньообліковий склад впродовж п'яти років дорівнює Р1 = 150 чоловік, сталося Н1= 15 нещасних випадків із загальним числом днів непрацездатності Д1=100, а для другого об'єднання ці показники
відповідно дорівнюють Р2 = 250, Н2 = 15 і Д2 = 100. Оцінку провести на основі зіставлення середньорічних значень показників травматизму.
Рішення. Зробимо розрахунок показників для обох підприємств і порівняємо отримані дані, щоб визначити, яке з підприємств краще організувало роботу з профілактики травматизму.

Кч1 = 1000 * 15/ 150= 100; Кч2 = 1000 * 15/250 = 60; Кт1 =100/15 = 6,7; Кт2 = 100/ 15 = 6,7; Кн1 = 100 * 6,7 = 670; Кн2 = 60 * 6,7 = 402.

На другому виробничому об'єднанні робота з профілактики травматизму за останні 5 років була організована краще, оскільки на другому підприємстві показник частоти нещасних випадків нижче, ніж на першому; показник тяжкості нещасних випадків на обох підприємствах однаковий і показник непрацездатності на другому підприємстві нижчий, ніж на першому.
Розрахункове завдання № 3


Розрахувати відсоток підвищення продуктивності праці при зниженні втрат робочого часу за рахунок зменшення захворюваності на об'єкті, якщо зниження втрат робочого часу на одного працюючого за рахунок зменшення загальної і професійної захворюваності складає А = 40, а кількість явочних днів, втрачених по хворобі, на одного працюючого на рік дорівнює В = 12. Кількість явочних днів на рік дорівнює З=250.

Рішення. Відсоток підвищення продуктивності праці при зниженні втрат робочого часу за рахунок зменшення захворюваності на об'єкті Р пр. праці визначають за формулою:

Рпр.праці = [(Fпл. – Fбаз.) / Fбаз.]100,

де Fбаз.- кількість робочих днів у базовому варіанті; Fпл. кількість робочих днів в плановому році (розраховується з урахуванням зниження захворюваності).

Fбаз. = 250 - 12 = 238 днів

Fпл. = 250 - (12 * 0,4) = 245 днів.

Рпр.праці = [(245-238)/238] * 100 = 3%.


Розрахункове завдання № 4


Визначити річну економію заробітної плати за рахунок збільшення продуктивності праці у результаті проведення заходів з поліпшення умов праці (витрати - В = 100 000 гривен), а також економічну ефективність цих заходів. Чисельність працюючих Р = 80 чоловік, середня річна зарплата одного працівника Зр = 4000 гривен, інтегральна оцінка тяжкості праці знизилася з І1 = 30 до І2 = 20% .

Рішення. Річна економія заробітної плати за рахунок підвищення продуктивності праці, де Рсер. - середньооблікова чисельність персоналу, Зр - середньорічна заробітна плата одного працівника. Підвищення продуктивності праці за рахунок підвищення працездатності,

,

де W і R2 - працездатність до і після проведення заходів з охорони праці, що понизили тяжкість праці, умовна одиниця.

Працездатність R і міра стомлення Y розраховуються за формулою:

R = 100-Y = 100-,


де Іт - інтегральна оцінка тяжкості праці.

Ефективність витрат на заходи з охорони праці визначають за формулою:

Eф = Ерік /В, де Ерік - річна економія від поліпшення умов праці; В - витрати підприємства на заходи з охорони праці. За вищезгаданими формулами зробимо розрахунок і отримаємо такі дані:


R1 = 100 - [(30 - 15,6) / 0, 64] = 77,5

R2 = 100 - [(20 - 15,6) / 0, 64] = 93,1

W= [(93,1/ 77,5) - 1] * 100 * 0,2 = 4 %

Ерік = [(4* 4 000) / 100] * 80 = 12 800

Eф = 12 800/ 100 000 = 0,128.
ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА1. Ткачук К.Н. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці / К.Н. Ткачук, М.О. Лисюк, І.А. Лучко та ін. – К.: Основа, 1999. – 96 с.

2. Гогіташвілі Г.Г. Система управління охороною праці. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

3. Практичний коментар до нової редакції закону України «Про охорону праці». – Харків: Форт, 2003. – 72 с.

4. Методичні рекомендації по визначенню напрямків ефективного вкладення коштів в охорону праці на підприємстві. – К.: Основа, 1999. – 80 с.

5. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. – К.: Основа, 1999. – 96 с.

6. Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 140 с.

7. Основи охорони праці: Підручник. 3-е видання, доповнене та перероблене /К.Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов,
Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Козяков, Л. О. Мітюк, Ю. О. Полукаров. За ред. К. Н. Ткачука. – К.: Основа, 2011. – 448 с.

8. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги: Навчальний посібник. – К.: Основа. 2011. – 551 с.


ЗМІСТ

Вступ

3

1. Загальні відомості…………………………………………………………

4

2. Робоча програма дисципліни…………………………………………….

6

2.1.Розподіл навчальних годин………………………………………….

6

2.2. Зміст дисципліни «Охорона праці в галузі»……………………….

6

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи………………

11

3.1. Загальні вимоги…………………………………………………….

11

3.2. Завдання до контрольної роботи………………………………….

12

3.3. Питання до виконання контрольної роботи……………………...

13

3.4. Задачі до контрольної роботи та вказівки до їх рішення………….

22

Довідкова література..……………………………………………………….


30
Схожі:

Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
move to 0-902293
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Грунтознавство» для студентів напряму 040106...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Екологія людини» для студентів напряму 040106...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Основи масо – та теплообміну ” для студентів, що навчаються за напрямом 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
«Соціальна екологія» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
«Соціальна екологія» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
«Екологія та охорона навколишнього середовища» та 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з соціології
В процесі вивчення важливих тем соціології студенти повинні оволодіти навичками самостійного опрацювання відповідних розділів, підручників,...
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи