Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Скачати 188.57 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Дата17.02.2014
Розмір188.57 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Альтернативн_ процеси виробництва чорних метал_в.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Експериментальн_ досл_дження технолог_чних процес_в.doc
5. /6 курс/Ливарно-прокатн_ модул_ у сталеплавильному виробництв_.doc
6. /6 курс/Науково-педагог_чний практикум.doc
7. /6 курс/Оптим_зац_я процес_в в мет стал_ для заочник_в.doc
8. /6 курс/Орган_зац_я виробництва.doc
9. /6 курс/Орган_зац_я наукових досл_джень.docx
10. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
11. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика.doc
12. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика1.doc
13. /6 курс/Теплобм_н в металург_йних системах.doc
14. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
15. /6 курс/моделювання технолог_чних процес_в.doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Оптимізація процесів в металургії сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика»

для студентів технічних спеціальностей


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол №1 від 29.01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 4 И ( Англ) (07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей /Укл.: І.П. Нікітіна, Г.О. Каплуненко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 22 с.


Містить лексичний матеріал, іншомовну професійну термінологію, стандарти написання рефератів та анотацій з урахуванням особливостей наукового стилю. Завдання мають професійну направленість.

Призначена для студентів технічних спеціальностей.


Укладачі: І.П. Нікітіна, ст. викладач

Г.О. Каплуненко, викладач


Відповідальна за випуск О.П. Громова, ст. викладач.


Рецензент Н.А. Литовченко, канд. філол. наук, викладач (ДНУ)


ВСТУП


Методичні вказівки призначені для магiстрiв та студентiв, якi бажають навчитися писати анотацiї та реферати англiйською мовою за фахом своїх наукових дослiджень.

Робота складається з трьох частин: теоретичної, практичної та довiдкової. Метою першої, теоретичної, частини є ознайомлення з лексикою, що вживається при складаннi анотацiй та рефератiв, та iї засвоєння за допомогою рiзноманітних вправ. Iншою невiд’ємною складовою теоретичної частини є засвоєння деяких граматичних структур, що є типовими для наукового стилю мовлення, а також тренування навичок складання речень з використанням цих структур та вiдповідної лексики.

Друга, практична, частина методичних вказівок допоможе застосувати отриманi знання i навички на практицi, тобто при написаннi анотацiй або рефератiв. З цiєю метою до практичної частини включено тексти та статтi, пiдiбранi з сучасних джерел.

У третiй, довiдковій частинi, надано українсько-англiйський словник, який полегшить роботу зі складання анотацiй та рефератiв. До словника включено наукову лексику, яка є найбiльш уживаною при написаннi наукових текстiв.


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


Анотування і реферування наукових текстів


Анотація (annotatіon, abstract) – це максимально стислий виклад змісту першоджерела, що дає уявлення про тему i проблематику друкованого твору, тим самим полегшуючи пошук необхідної інформації про даний предмет.

Завданням анотування є складання загальної характеристики першоджерела, за якою споживач інформації міг би судити про подальшу необхідність більш детального знайомства з ним.

Обсяг анотації визначається її цільовим призначенням, але зазвичай не перевищує 500 друкованих знаків.

Анотація складається з двох частин: бібліографічного опису і, власне, тексту.

У науково-інформаційній діяльності найбільше поширення одержали описові i реферативні анотації.

Описові анотації, узагальнено характеризуючи зміст первинного документа і подаючи перелік основних тем, що в ньому відображені, відповідають на питання: про що повідомляється у документі? Описова анотація складається найчастіше з одного – трьох речень, що містять коротку довідку про першоджерело. Обсяг – 100–250 друкованих знаків. Для структури описової анотації характерні такі складові:

1) вступна частина, що включає прізвище автора, назву роботи i вихідні дані;

2) описова частина, що містить стислу характеристику матеріалу (тему i перелік основних положень);

3) заключна частина, що підсумовує виклад або вказує на питання, якому приділено особливу увагу.

Реферативні анотації не тільки подають перелік основних тем, а й розкривають їх зміст. Вони відповідають на два питання: про що повідомляється в основному документі? що саме з цього приводу повідомляється? На відміну від описової анотації реферативна анотація виконує інформативну функцію. Вона не тільки називає тематику джерела інформації, але i частково, у рамках припустимого обсягу, викладає його основну проблематику.

Реферативна анотація має структуру, аналогічну описовій анотації. Але її описова i заключна частини містять більш розгорнуті положення. Обсяг становить приблизно від 500 до 1000 друкованих знаків.

У завдання анотацій не входить оцінка якості матеріалу i критика поглядів або суджень автора.

Мова анотації. До анотацій пред’являються наступні вимоги:

1. Лаконічність мови, тобто використання простих речень (дієслова використовуються завжди у теперішньому часі у дійсному або пасивному стані. Модальні дієслова, як правило, відсутні).

2. Строга логічна структура анотації.

3. Обов’язкове введення в текст анотації безособових конструкцій і окремих слів, наприклад: «Повідомляється…», «Детально описується», «Коротко розглядається…», «Викладаються…», «Коментуються…» і ін., за допомогою яких відбувається введення і опис тексту оригіналу.

4. Точність у передачі заголовка оригіналу, окремих формулювань і визначень.

5. Використання загальноприйнятих скорочень слів, таких, як напр., і так далі, і тому подібне, і ін.

6. Єдність термінів і позначень.


Реферат ( summary) - це вид письмового повідомлення, короткий виклад головних думок, поєднаних однією темою, їх систематизація, узагальнення й оцінка.

Реферування - процес опрацювання інформації, що полягає в аналізі первинного документа, знаходженні найвагоміших у змістовному відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, результатів, висновків). Реферування має на меті скоротити фізичний обсяг первинного документа за збереження його основного смислового змісту.

Об'єм реферату залежить від об'єму оригіналу, його наукової цінності. Найбільш поширеним є реферат об'ємом близько 200 слів, якщо стаття не перевищує 5 сторінок. Його розміри будуть залежати від розміру першоджерела i цілей реферату (реферат-конспект, резюме, оглядовий реферат).

Структура реферату. Реферат зазвичай складається з трьох частин:

1) заголовної (ввідної), такої, що містить вихідні дані, назву публікації, прізвище автора, місце видання, видавництво, рік, число сторінок, ілюстрацій. Незалежно від того, якою мовою пишеться реферат іноземного джерела, заголовна частина складається на іноземній мові;

2) власне реферативної (описової), такої, що є концентрованою передачею вмісту реферованого документа (головну ідею і істотні положення). Ця частина будується на базі виділених при читанні ключових фрагментів. Тут прийнято не виділяти абзаци;

3) заключної, в якій містяться основні виводи по виконаній роботі в цілому. Інколи ця частина може входити у власне реферативну.

Як писати реферат:

1. Визначити тему.

2. Ґрунтовно вивчити літературу, зробити виписки цитат, основних думок.

3. Скласти список розділів, який може бути також і планом реферату, продумати план реферату.

4. Систематизувати опрацьований матеріал.

5. Остаточно продумати та уточнити план реферату.

8. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.

9. Бібліографічний опис джерела списку літератури оформити відповідно до вимог.

Деякі ключові фрагменти запозичаються з оригіналу без змін, інші піддаються трансформації, тобто монтуються з окремих фраз, розкиданих по тексту. У зв'язку з цим, щоб забезпечити зв’язність нового тексту, необхідно використати ряд сполучних елементів, таких як


First(ly) По-перше

Second (ly)/then По-друге / потім

Third (ly)/also По-третє / також

Finally На закінчення

Besides Крім того

In addition На додаток

Furthermore/moreover Більше того

Therefore/so Тому, отже

Thereby Таким чином, у зв'язку із цим

That’s why От чому

However Однак

Nevertheless Проте, однак

On the one hand З одного боку

On the other hand З іншого боку

On the contrary Навпаки

Similarly Аналогічно, подібним чином і т.п.


При написанні реферату використовуються такі види язикової трансформації:

1) компресія – передача тексту в коротшому вигляді;

2) компенсація i перефразовування – заміна авторських засобів вираження більш короткими засобами вираження референта;

3) узагальнення – відбір основної інформації при одночасному усуненні надлишкової.

На відміну від анотації, реферат повинен дати відповідь на питання: "Яка основна інформація міститься в документі?" Він повинен дати читачеві об'єктивне уявлення про характер освітлюваної роботи, викласти її найбільш важливі моменти, дати повне уявлення про порушені в першоджерелі питання. За рефератом читач може судити про необхідність звернутися до оригіналу.

Проаналізуємо наступний абзац:

Whether all of this is for good or ill is a topic of heated debate. One, positive view is that globalisation is an unmixed blessing, with the potential to boost productivity and living standards everywhere. This is because a globally integrated economy can lead to a better division of labour between countries, allowing low-wage countries to specialise in labour-intensive tasks while high-wage countries use workers in more productive ways. It will allow firms to exploit bigger economies of scale. And with globalisation, capital can be shifted to whatever country offers the most productive investment opportunities, not trapped at home financing projects with poor returns.

Знайдемо ключові фрагменти:
- positive view;
- potential:
a) higher productivity and living standards
b) better division of labour
c) bigger economies of scale
d) capital can be shifted
e) productive investment;
В разі реферування основну думку даного абзацу можна за допомогою компресії передати таким чином:

Прибічники глобалізації бачать в ній потенціал зростання продуктивності праці і рівня життя; поглиблення розподілу праці і економію на масштабі; звідний рух капіталу і ефективні інвестиції в розвиток виробництва.

Даний абзац характеризується високою інформативністю, тому компресія тут є мінімальною. Але у ряді випадків основний вміст одного або навіть декількох абзаців у сукупності можна передати одним реченням.

В разі анотування компресія буде максимальною:
Прибічники глобалізації пов'язують з нею ряд позитивних тенденцій.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


Завдання 1. Поставте присудок в наступних реченнях у пасивному стані, при цьому опустіть займенник або іменник, що позначає дійову особу.

Зразок: We investigated the structure of the atom.

The structure of the atom (the atom structure) was investigated.


1. The authors developed some theoretical models.

2. We found an approach to the problem.

3. The investigation deals with the problem of robots design.

4. The author has analyzed the material obtained.

5. The paper considered a series of standard programs.

6. The author gives the data which are concerned with computer design.


Завдання 2. Зробіть речення у пасивному стані.


1. People should send their complaints to the head office.

Complaints…………… .

2. They had to postpone the meeting because of illness.

The meeting ……………. .

3. Somebody might have stolen your car if you had left the keys in it.

Your car………………… .

4. An electrical fault could have caused the fire.

The fire………………. .

5. They are going to hold next year’s congress in San Francisco.

Next year’s congress……………… .

6. They shouldn’ t have played the football match in such bad weather.

The football match …………………. .


Завдання 3. Перекладіть текст.

ONE WORLD?


For good or ill, globalisation has become the economic event of the 1990s. National economies are undoubtedly becoming steadily more integrated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase. Consumers are buying more foreign goods, a growing number of firms now operate across national borders, and savers are investing more than ever before in far-flung places.

Whether all of this is for good or ill is a topic of heated debate. One, positive view is that globalisation is an unmixed blessing, with the potential to boost productivity and living standards everywhere. This is because a globally integrated economy can lead to a better division of labour between countries, allowing low-wage countries to specialise in labour-intensive tasks while high-wage countries use workers in more productive ways. It will allow firms to exploit bigger economies of scale. And with globalisation, capital can be shifted to whatever country offers the most productive investment opportunities, not trapped at home financing projects with poor returns.

Critics of globalization take a gloomier view. They predict that increased competition from low-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies. There will be a “race to the bottom” as countries reduce wages, taxes, welfare benefits and environmental controls to make themselves more “competitive”. Pressure to compete will erode the ability of governments to set their own economic policies. The critics also worry about the increased power of financial markets to cause economic havoc, as in the European currency crises of 1992 and 1993, Mexico in 1994-1995 and South-East Asia in 1997.

The aim of this survey is to look in detail at these controversial arguments on each side of the globalization debate. But it is necessary first of all to examine what precisely is meant by globalization, how far it has proceeded, and whether the phenomenon is as new as it is generally held out to be. Some of the answers are surprising.


Завдання 4. Знайдіть ключові слова та речення у кажному абзаці:

1) У першому абзаці виберіть правильний варіант ключових слів:

a) Decrease, domestic goods, separated, separation, national investment

b) Globalization, integrated, flows of trade, investment and financial capital increase;

c) Domestic economies, financial capital reduce, less integrated, growing number of losses, low-quality goods

2) У третьому абзаці, виберіть правильний варіант ключових слів:

a) Optimistic view, ‘race to the top’, desire to compete, increased power of governments, countries raise wages;

b) Stopping of crises, appearing of rich economies, rise of environmental controls, critics don’t worry about.. , decreased power of financial markets;

c) Gloomier view, to destroy jobs, push down wages, economic havoc, reduce wages, taxes, welfare benefits and environmental controls.


3) У четвертому абзаці виберіть правильний варіант ключових слів:

a) To look in general, globalisation competition, as old as, the answers are certain, compromise;

b) Globalization debate, examine, controversial arguments;

c) Interrogation, measurable arguments, generally accepted, globalization compromise, new happening.


Завдання 5. Знайдіть ключові речення у кожному абзаці:

1. Виберіть ключове речення першого абзацу із запропонованих варіантів:

a) Globalisation has become the economic event of the 1990s.

b) Consumers are buying more foreign goods, a growing number of firms now operate across national borders, and savers are investing more than ever before in far-flung places.

c) National economies are undoubtedly becoming steadily more integrated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase.


2. Виберіть ключове речення третього абзацу із запропонованих варіантів:

a) Pressure to compete will erode the ability of governments to set their own economic policies.

b) Critics of globalization predict that increased competition from low-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies.

c) The critics worry about the increased power of financial markets to cause economic havoc, as in the European currency crises of 1992 and 1993, Mexico in 1994-1995 and South-East Asia in 1997.


3. Виберіть ключове речення четвертого абзацу із запропонованих варіантів:

a) Some of the answers are surprising.

b) But it is necessary first of all to examine what precisely is meant by globalization, how far it has proceeded, and whether the phenomenon is as new as it is generally held out to be.

c) The aim of this survey is to look in detail at these controversial arguments on each side of the globalization debate.


Завдання 6. Узагальніть 2 – 5 речень (або абзац) в одне.

1. У першому абзаці выберіть правильний варіант узагальнення:

a) Globalisation has become the economic event of the 1990s and as a result national economies are undoubtedly becoming steadily more integrated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase.

b) Globalisation has become the economic event of the 1990s and national economies are undoubtedly becoming much less integrated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase.

c) Globalisation has become the economic event of the 1990s and of course national economies are becoming more and more separated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase.


2. У третьому абзаці выберіть правильний варіант узагальнення:

a) Critics of globalization predict that increased competition from high-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies and there will be a “race to the top” as countries reduce wages, taxes, welfare benefits and environmental controls to make themselves more “competitive”.

b) Critics of globalization predict that increased competition from low-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies and there will be a “race to the bottom” as countries reduce wages, taxes, welfare benefits and environmental controls to make themselves more “competitive”.

c) Critics of globalization predict that low-wage developing countries will rise jobs and increase wages in today’s rich economies and cause financial and economis havoc.


3. У четвертому абзаці виберіть правильний варіант узагальнення:

a) The aim of this survey is to look in detail at these controversial arguments on each side of the globalization debate and it is not necessary to examine what precisely is meant by globalization, how far it has proceeded, and whether the phenomenon is as new as it is generally held out to be.

b) It is necessary to study all controversial arguments on each side of the globalization debate and examine what is meant by globalization.

c) The aim of this survey is to look in general at these arguments on each side of the globalization debate, so it is necessary first of all to examine what precisely is meant by globalization, how far it has proceeded, and whether the phenomenon is as new as it is generally held out to be and some of the answers may be different.


Завдання 7. Виберіть правильну анотацію до наданого тексту:

1. Positive view to globalization is connected with a number of positive tendencies while its opponents predict collapse of modern developed economics.

2. Globalization is an economic event. The aim of the survey is to look in detail at the controversial arguments on each side of the globalization debate.

3. Positive view to globalization is connected with a number of positive tendencies, e. g. it can lead to better living standards everywhere while its opponents predict collapse of modern developed economics, as in the European currency crises of 1993.


Завдання 8. Виберіть правильний реферат до наданого тексту.

1. National economies are becoming dependent on globalization. There are controversial arguments on each side of the globalization debate. Supporters of globalization speak about its potential: higher productivity and living standards, better division of labor, bigger economies of scale etc. Opponents predict that increased competition from low-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies and can cause economic havoc.

2. Globalization has become the economic event of the 1990s. Consumers are buying more foreign goods, a growing number of firms now operate across national borders, and savers are investing more than ever before in far-flung places. And with globalization, capital can be shifted to whatever country offers the most productive investment opportunities, not trapped at home financing projects with poor returns. The critics worry about the increased power of financial markets to cause economic havoc. But it is necessary first of all to examine what precisely is meant by globalization, how far it has proceeded.

3. National economies are undoubtedly becoming steadily more integrated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase. There are controversial arguments on each side of the globalization debate. A globally integrated economy can lead to a better division of labor between countries, allowing low-wage countries to specialize in labor-intensive tasks while high-wage countries use workers in more productive ways. Opponents predict that increased competition from low-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies and can cause economic havoc.

Тексти для самостійного опрацювання

Завдання: Складіть анотацію та реферат до наданих текстів


Текст №1

While product and capital markets have become increasingly integrated, labour markets have not. Tens of millions of people currently work outside their home countries. Yet labour is less mobile than it was in the second half of the 19th century, when some 60 million people left Europe for the New World. Even within the European Union, which gives citizens of any member state the right to work and live in any other, only a small proportion of workers ventures across national borders. Language, cultural barriers, and incompatible educational and professional qualifications all combine to keep labour markets national.

This does not mean that globalisation is just a myth. In some new and different ways the world economy is becoming more internationally integrated than it was at the turn of the century.

For one thing, large parts of the world did not participate in the pre-1914 global economy. Today, more economies than ever before have opened their borders to trade and investment. Not only developed countries, but developing in Asia and Latin America have embraced market-friendly reforms.

A second difference is that whereas 19th-century globalisation was driven by falling transport costs, it is now being driven by plunging communication costs. This has created new ways to organise firms at a global level, with closer international integration than in the past.

Cheap and efficient communication networks allow firms to locate different parts of their production process in different countries while remaining in close contact. Modern information technology also reduces the need for physical contact between producers and consumers and therefore allows some previously untradable services to be traded. Any activity that can be conducted on a screen or over the telephone, from writing software to selling airline tickets, can be carried out anywhere in the world, linked to head office by satellite and computer. Even medical advice or education can now be sold at a distance over telecoms networks.

A third difference is that although net flows of global capital may be smaller than in the past, gross international financial flows are much bigger. Cross-border sales and purchases of bonds and equities by American investors have also risen.

As yet, the world economy is still far from being genuinely integrated. In future, however, new technology is likely to encourage further integration. The Internet and its companion technologies, for example, are expected to help to make markets more transparent, allowing buyers and sellers to compare prices in different countries. Telecommunication prices will fall even more sharply over the next decade.


So technology will continue to power the globalisation train. This poses a challenge for governments. By allowing more efficient use of world resources, globalisation should boost average incomes. However, the costs and the benefits will be unevenly distributed. Many people - notably unskilled manufacturing workers in rich economies - will find the demand for their labour falling as the jobs they used to do are performed more cheaply abroad. This raises the risk of a political backlash against free trade and capital flows.

Could the trend towards globalisation be reversed a second time ? Doing so might be more difficult than before. New technology and new types of financial instruments make it tricky for governments to impose effective capital controls. Likewise, the growth of multinational firms that can switch production from one country to another would make it harder to erect effective trade barriers.

New technology also creates distribution channels that protectionist governments will find it hard to block. A French government that wanted to shelter its film industry from American competition by restricting imports may find it impossible to stop foreign films being beamed by satellite or passed over the Internet. Foreign films will be able to squeeze through electronic windows that cannot be closed.


Текст №2

Fluid mechanics is the study of fluids either in motion (fluid dynamics) or at rest (fluid statics) and the subsequent effects of the fluid upon the boundaries, which may be either solid surfaces or interfaces with other fluids. Both gases and liquids are classified as fluids, and the number of fluids engineering applications is enormous: breathing, blood flow, swimming, pumps, fans, turbines, airplanes, ships, rivers, windmills, pipes, missiles, icebergs, engines, filters, jets, and sprinklers, to name a few. When you think about it, almost everything on this planet either is a fluid or moves within or near a fluid.

The essence of the subject of fluid flow is a judicious compromise between theory and experiment. Since fluid flow is a branch of mechanics, it satisfies a set of well documented basic laws, and thus a great deal of theoretical treatment is available. However, the theory is often frustrating, because it applies mainly to idealized situations which may be invalid in practical problems. The two chief obstacles to a workable theory are geometry and viscosity. The basic equations of fluid motion are too difficult to enable the analyst to attack arbitrary geometric configurations. Thus most textbooks concentrate on flat plates, circular pipes, and other easy geometries. It is possible to apply numerical computer techniques to complex geometries, and specialized textbooks are now available to explain the new computational fluid dynamics (CFD) approximations and methods. This book will present many theoretical results while keeping their limitations in mind.

The second obstacle to a workable theory is the action of viscosity, which can be neglected only in certain idealized flows. First, viscosity increases the difficulty of the basic equations, although the boundary-layer approximation found by Ludwig Prandtl in 1904 has greatly simplified viscous-flow analyses. Second, viscosity has a destabilizing effect on all fluids, giving rise, at frustratingly small velocities, to a disorderly, random phenomenon called turbulence. The theory of turbulent flow is crude and heavily backed up by experiment, yet it can be quite serviceable as an engineering estimate. Textbooks now present digital-computer techniques for turbulent-flow analysis, but they are based strictly upon empirical assumptions regarding the time mean of the turbulent stress field.


Текст №3
Coal Analysis

The composition of a coal is typically reported in terms of its proximate analysis and its ultimate analysis. The proximate analysis of a coal is made up of four constituents: volatile matter content, fixed carbon content, moisture content, and ash content, all of which are reported on a weight percent basis.

The measurement of these four properties of a coal must be carried out according to strict specifications codified by the ASTM.

Volatile matter in coal includes carbon dioxide, inorganic sulfur- and nitrogen-containing species, and organic compounds. The percentage of various species present depends on rank. Volatile matter content can typically be reported on a number of bases, such as moist; dry, mineral matter-free (dmmf); moist, mineral matter-free; moist, ash-free; and dry, ash-free (daf); depending on the condition of the coal on which measurements were made.

Mineral matter and ash are two distinct entities. Coal does not contain ash, even though the ash content of a coal is reported as part of its proximate analysis. Instead, coal contains mineral matter, which can be present both as distinct mineral entities or inclusions and intimately bound with the organic matrix of the coal. Ash, on the other hand, refers to the solid inorganic material remaining after combusting a coal sample. Proximate ash content is the ash remaining after the coal has been exposed to air under specific conditions (ASTM Standard Test Method D 3174). It is reported as the mass percent remaining upon combustion of the original sample on either a dry or moist basis.

Moisture content refers to the mass of water which is released from the solid coal sample when it is heated under specific conditions of temperature and residence time as codified in ASTM Standard Test Method D 3173. The fixed carbon content refers to the mass of organic matter remaining in the sample after the moisture and volatile matter are released. It is primarily made up of carbon with lesser amounts of hydrogen, sulfur, and nitrogen also present. It is typically reported by difference from the total of the volatile matter, ash, and moisture contents on a mass percent of the original coal sample basis. Alternatively, it can be reported on a dry basis; a dmmf basis; or a moist, mineral matter-free basis.

The values associated with the proximate analysis vary with rank. In general, volatile matter content decreases with increasing rank, while fixed carbon content correspondingly increases. Moisture and ash also decrease, in general, with rank.


ДОВIДКОВА ЧАСТИНА


1. Основні штампи (key-patterns) анотацій на англійській та українській мовах.

1. The article (paper, book, etc.) deals with…

1. Ця стаття (робота, книга і так далі) стосується…

2. As the title implies the article describes…

2. Згідно з назвою, в статті

описується…

3. It is specially noted…

3. Особливо наголошується…

4. A mention should be made…

4. Згадується…

5. It is spoken in detail…

5. Детально описується…

6. …are noted

6. Згадуються…

7. It is reported…

7. Повідомляється…

8. The text gives valuable information on…

8. Текст дає цінну нформацію…

9. Much attention is given to…

9. Велика увага приділяється…

10. The article is of great help to …

10. Ця стаття допоможе…11. The article is of interest to…

11. Ця стаття представляє інтерес для…

12. It (the article) gives a detailed analysis of …

12. Вона (стаття) дає детальний

аналіз…

13. It draws our attention to…

13. Вона (стаття, робота) привертає нашу увагу до…

14. The difference between the terms…and…should be stressed

14. Слід підкреслити відмінність

між термінами …і…

15. It should be stressed (emphasized) that…

15. Слід підкреслити, що…

16. …is proposed

16. Пропонується…

17. …are examined

17. Перевіряються (розглядаються)…

18. …are discussed

18. Обговорюються…

19. An option permits…

19. Вибір дозволяє…

20. The method proposed … etc.

20. Запропонований метод…. і так далі


2. Дієслова із загальним значенням дослідження:

Study – має найбільш широке вживання і означає «вивчати, досліджувати».

Investigate – підкреслює ретельність дослідження.

Examine – окрім «вивчати, досліджувати», означає «розглядати, уважно оглядати, перевіряти».

Analyze – досліджувати, вивчати, аналізувати.

Consider – вивчати, розглядати.

Приклади:

1. Вивчається нова проблема. - A new problem is studied.

2. Була досліджена причина вибуху.- A cause of the explosion has been investigated.

3. Вивчалися прадавні рукописи. - Old manuscripts were examined.

4. Розглядаються стадії програмування. - Stages of programming are considered.


3. Дієслова із загальним значенням опису:

Describe – описувати, давати опис.

Discuss – обговорювати, описувати (з елементом полеміки), викладати.

Outline – коротко описувати, описувати (у загальних рисах), обкреслювати.

Consider – розглядати, обговорювати (зважаючи на різні параметри).

Приклади:

1. Описуються персональні комп'ютери. - Personal computers are described.

2. Обговорюються конструкція і робочі характеристики приладу.-

The design and operating conditions of the device are discussed.

3. Про переваги говориться коротко, вони лише обкреслені. - The advantages of the method are outlined.

4. Розглянуто питання про використання одного мікропроцесорного кристала. - The use of a single microprocessor chip as the processor has been considered.


4 . Дієслова із загальним значенням здобуття:

Obtain – отримувати (найбільш широке значення).

Determine – визначати, отримувати, знаходити (будь-яким способом).

Find – знаходити, виявляти.

Establish – встановлювати, (точно) визначати, (переконливо) показувати.

Приклади:

1. Отримані попередні дані.- Preliminary data have been obtained.

2. Була визначена структура цього пристрою.- The structure of this device was determined.

3. Виявлені рідкі документи. - Rare documents are found.

4. Встановлені логічні зв'язки в цьому комп'ютері. - Logical relations in the computer have been established.


В англійській мові більш споживані, ніж в російській, дієслова, вказуючі на спосіб здобуття:

derive (equations, expressions, curves, formulae, relations etc.) — отримувати (виводи, рівняння, вирази, криві, формули, співвідношення та ін.)

produce (create) а compound plasma, power etc.-— отримувати (виробляти, створювати) з'єднання, плазму, речовину, потужність і так далі

Дієслово «отримувати» може включати поняття «отримано шляхом обчислення, обчислено»— calculate, compute, estimate, evaluate.

Calculate — обчислювати, підраховувати, знаходити, визначати величину (за допомогою арифметичних дій).

Compute — підраховувати, виробляти чисельний розрахунок (часто за допомогою обчислювальної техніки).

Estimate — оцінювати, отримувати оцінку (у числах), визначати, знаходити кількісну величину.

Evaluate — оцінювати (величину, кількість, міру, значення, роль) , визначати, з'ясовувати, знаходити (причину явищ або подій).

Приклади:

1. Визначена (отримана) послідовність операцій. - The sequence of operations has been computed.

2. Визначена інтенсивність імпульсу. - The pulse intensity has been estimated.

3. Визначена робота системи. - The system performance was evaluated.


ЗМІСТВступ………………………………………………………...…………

3

Теоретична частина………………………..…………………………. ..

4

Практична частина……………………………….………..……………

8

Довiдкова частина……………………………… ……………………...

18Підписано до друку 25.07.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.
Облік.-вид. арк. 1,29. Умов. друк. арк. 1,27. Тираж 50 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності мн
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей iconРобоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Математика для економістів» для студентів економічних спеціальностей (АР)
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи