Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Скачати 99.36 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Дата17.02.2014
Розмір99.36 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Альтернативн_ процеси виробництва чорних метал_в.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Експериментальн_ досл_дження технолог_чних процес_в.doc
5. /6 курс/Ливарно-прокатн_ модул_ у сталеплавильному виробництв_.doc
6. /6 курс/Науково-педагог_чний практикум.doc
7. /6 курс/Оптим_зац_я процес_в в мет стал_ для заочник_в.doc
8. /6 курс/Орган_зац_я виробництва.doc
9. /6 курс/Орган_зац_я наукових досл_джень.docx
10. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
11. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика.doc
12. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика1.doc
13. /6 курс/Теплобм_н в металург_йних системах.doc
14. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
15. /6 курс/моделювання технолог_чних процес_в.doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Оптимізація процесів в металургії сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для

студентів напряму 8.050401 – металургія чорних металів


ДніпропетровськНМетАУ 2013

1.Мета і завдання вивчення дисципліни

1.1.Мета вивчення дисципліни


Придбання та засвоєння знань в питаннях перекладу статей з науково-технічної літератури, підготовки рефератів, анотацій та доповідей на іноземній мові.

1.2.Завдання вивчення дисципліни


За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

  • певний запас науково-технічних термінів з чорної металургії;

  • практичну граматику іноземної мови;

  • методику складання рефератів, анотацій, доповідей на іноземній мові;

  • методику перекладу науково-технічної літератури;

вміти:

  • зробити переклад науково-технічної літератури;

  • скласти анотацію, реферат, доповідь на іноземній мові;

  • зробити доповідь на іноземній мові;

  • вести бесіду з професійної тематики.

2.Робоча програма дисципліни, теми та їх зміст

2.1.Робоча програма дисципліни


Розподіл навчальних годин
22 семестр

Усього годин за навчальним планом

36

у тому числі: Аудиторні заняття

4

з них:

 • лекції

4

 • лабораторні заняття

-

 • практичні заняття

-

 • семінари

-

Самостійна робота

32

у тому числі при:
 • виконанні курсових проектів(робіт)

-

 • виконанні індивідуального завдання

20

 • опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

12

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

залік

2.2.Назви тем та їх зміст

2.2.1.Нормативна граматика іноземної мови


Вивчаються особливості та приклади використання різних синтаксичних конструкцій на письмі та у спілкуванні на науково-технічні теми. Наводяться приклади використання фразеологізмів та порівнянь.

2.2.2.Практична граматика іноземної мови при роботі з науково-технічною літературою


Вивчаються аспекти практичного використання іноземної мови зокрема при перекладі багатофункціональних слів та фраз, фірмових та патентних матеріалів.

2.2.3.Методика перекладу науково-технічної літератури


Наводиться загальна характеристика застосування правил граматики іноземної мови при перекладі науково-технічних текстів, зокрема при перекладі багатофункціональних слів та фраз, фірмових та патентних матеріалів.

2.2.4.Практика перекладу науково-технічної літератури


Практичні рекомендації до перекладу науково-технічної літератури, використання скорочень, порівнянь, гіпербол тощо.

2.2.5.Практика проведення бесіди з професійної тематики


Розглядаються різні приклади проведення бесіди, зокрема при прийомі на роботу та звільнення з роботи, постановка питань та відповідей на них, привітання тощо.

2.2.6.Вивчення науково-технічних термінів чорної металургії на споріднених мовах


Науково-технічні терміни чорної металургії та споріднених галузей промисловості (машинобудування, вогнетривкої промисловості, литва тощо).

2.2.7.Застосування правил практичної граматики іноземної мови при складанні анотації, реферату та доповіді


Організація матеріалу у анотації, реферату та доповіді. Порядок викладення та дозування інформації. Правила оформлення анотації, реферату та доповіді.

2.2.8.Методика складання анотації, реферату та доповіді


Структурні елементи анотації, реферату та доповіді різних стилістичних конструкцій на науково-технічні теми.

2.2.9.Практичні рекомендації при складанні анотації, реферату та доповіді


Найуживаніші абревіатури і скорочення, їх правопис і правила вживання.

3.Методичні вказівки

3.1.Загальні вказівки


Дисципліна «Професійна іноземна лексика» дає уявлення про

граматину і синтаксичну будову найбільш розповсюджених у науково-технічному середовищі об’єктів – анотації, реферату та доповіді, а також знайомить студентів із правилами складання речень при розмові на науково-технічні теми іноземною мовою. Відомості і знання, отримані при вивченні дисципліни, направлені на формування базових навичок володіння науково-технічною іноземною лексикою, що буде корисним для інженерів, які прагнуть до подальшого кар’єрного зростання.

Відповідно до програми студенти заочної форми навчання в період екзаменаційної сесії слухають оглядові лекції, виконують практичні роботи. Цьому періоду передує самостійне вивчення дисципліни відповідно до наведеної програми, виконання індивідуального завдання.

Варіанти завдань наведені в даних методичних вказівках. Номер завдання, що виконується, повинен збігатися з останніми двома цифрами – шифром студента-заочника (номер залікової книжки).

Самостійно виконане завдання оформляється в зошиті, направляється в академію для перевірки, а в період сесії захищається студентом на кафедрі.

3.2.Нормативна граматика іноземної мови


Вивчаються особливості та приклади використання різних синтаксичних конструкцій на письмі та у спілкуванні на науково-технічні теми. Наводяться приклади використання фразеологізмів та порівнянь. Стисла характеристика основних видів перекладу. Стисла характеристика словників. Принципи організації лексики у словниках.

[1, С. 10-16, 55-60; 3, С. 5-12; 4, С. 6-11]

3.3.Практична граматика іноземної мови при роботі з науково-технічною літературою


Вивчаються аспекти практичного використання іноземної мови зокрема при перекладі багатофункціональних слів та фраз, фірмових та патентних матеріалів. Труднощі перекладу на рівні лексики. Труднощі перекладу на рівні граматики.

[1, С. 17-54; 5, С. 45-78; 6, С. 12-47].

3.4.Методика перекладу науково-технічної літератури


Наводиться загальна характеристика застосування правил граматики іноземної мови при перекладі науково-технічних текстів, зокрема при перекладі багатофункціональних слів та фраз, фірмових та патентних матеріалів. Класифікація перекладу.

[1, С.10-16, 63-84; 3, С. 3-12; 4, С. 426-450; 5, С. 16-23; 7, С. 13-25].

3.5.Практика перекладу науково-технічної літератури


Практичні рекомендації до перекладу науково-технічної літератури, використання скорочень, порівнянь, гіпербол тощо. Основні джерела науково-технічної інформації. Структура наукових статей. Оформлення перекладу ілюстративного матеріалу наукових статей. Переклад опису винаходів до іноземних патентів та інших патентних матеріалів. Переклад фірмових матеріалів. Переклад багатофункціональних слів.

[1, С.55, 63-136, 138-178; 3, С.216-757; 4, С.66-175; 5, С.23-30; 6, С.25-47

3.6.Практика проведення бесіди з професійної тематики


Розглядаються різні приклади проведення бесіди, зокрема при прийомі на роботу та звільнення з роботи, постановка питань та відповідей на них, привітання тощо. Кліше, вирази та речення, корисні у діловій бесіді.


[2, С. 43-68, 247-314; 3, С. 60-61; 5, С. 7-175; 6, С. 9-172; 7, С. 194-267].

3.7.Вивчення науково-технічних термінів чорної металургії на споріднених мовах


Науково-технічні терміни чорної металургії та споріднених галузей промисловості (машинобудування, вогнетривкої промисловості, литва тощо).

[3, С.219-234].

3.8.Застосування правил практичної граматики іноземної мови при складанні анотації, реферату та доповіді


Організація матеріалу у анотації, реферату та доповіді. Порядок викладення та дозування інформації. Правила оформлення анотації, реферату та доповіді. Перелік найбільш використовуваних у діловому листуванні абревіатур та скорочень.

[2, С. 199-212; 3, С.180-240; 4, С.250-329; 5, С.33-38; 6, С. 60-72; 7, С. 92-178].

3.9.Методика складання анотації, реферату, доповіді


Структурні елементи анотації, реферату та доповіді різних стилістичних конструкцій на науково-технічні теми.

[3, С.240-268; 4, С.342-405; 5, С.42-48; 6, С. 72-84; 7, С.178-212].

3.10.Практичні рекомендації при складанні анотацій, реферату та доповіді


Найуживаніші абревіатури і скорочення, їх правопис і правила вживання.

[1, С. 51-56; 2, С.297-328; 3, С.268-294; 4, С.405-494; 5. С. 48-53; 8,С. 84-96; 14, С.19-47, 213-283].

4.Індивідуальні завдання

  1. Завдання на індивідуальну роботу


Скласти резюме іноземною мовою, що вивчається, відповідно до сучасних вимог працедавців. Підготувати реферат іноземною мовою за темою дипломної роботи, яку можна дізнатися у свого дипломного керівника.

Обсяг реферату 15 сторінок рукописного або 10 сторінок комп’ютерного тексту без рисунків. Якщо індивідуальна робота виконується за допомогою ПЕОМ, текст має бути надруковано шрифтом TimesNewRomans 14 розміру з інтервалом 1,5.

Виконане індивідуальне завдання містить титульну сторінку, зміст, саме завдання та перелік використаних літературних джерел із посиланням на них по тексту реферату

Література


 1. Айзенкоп С.М., Багдасарова Л.В., Васина Н.С., Глущенко И.Н. Научно-технический перевод. Английский язык. Для школ и лицеев. Серия «Библиотека школьника». Ростов н/Д: «Феникс», 2002.– 352 с.

 2. Деловая переписка на английском языке / Л. Васильева.– Изд. 4-е – М.: Айрис-пресс, 2004.– 352 с.

 3. М.С. Алёхина. Английский язык для металлургов.– Изд-во «Русский язык», 2001.– 236 с.

 4. Англо-русский металлургический словарь.– М.: Сов.энциклопедия, 1974.– 452 с.

 5. Dictum Factum / Translation from Ukrainian into English / Nova Knuha. Publishes.– 2003.

 6. Карабан В.І. Переклад англійської і технічної літератури.– Вінниця: Нова книга.

 7. Гусак Т.М. Modern English Grammar in Practice.– Київ: «ІНКОС»,– 2002.– 308 с.


ЗМІСТ

стор.

1. Мета і завдання вивчення дисципліни 1

2. Робоча програма дисципліни, теми та їх зміст 1

3. Методичні вказівки 3

4. Індивідуальні завдання 6

Література 6

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Засвоєння знань та придбання та придбання навичок в питаннях конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів, сучасних конверторних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Пiдготовка металургiйної сировини» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Пiдготовка металургiйної сировини» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 7 (8). 05040101 металургія чорних металів
Моделювання технологічних процесів для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів / Укл. В. М. Ковшов, М....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „ Оптимізація процесів виплавки чавуну для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Оптимізація процесів виплавки чавуну” для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
«Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 – металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
«Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та курсової роботи з дисципліни «Металургія чавуну»
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Металургія чавуну» та виконання курсової роботи...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електротехнічне обладнання металургійних цехів”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи