Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Скачати 210.75 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Дата17.02.2014
Розмір210.75 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Альтернативн_ процеси виробництва чорних метал_в.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Експериментальн_ досл_дження технолог_чних процес_в.doc
5. /6 курс/Ливарно-прокатн_ модул_ у сталеплавильному виробництв_.doc
6. /6 курс/Науково-педагог_чний практикум.doc
7. /6 курс/Оптим_зац_я процес_в в мет стал_ для заочник_в.doc
8. /6 курс/Орган_зац_я виробництва.doc
9. /6 курс/Орган_зац_я наукових досл_джень.docx
10. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
11. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика.doc
12. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика1.doc
13. /6 курс/Теплобм_н в металург_йних системах.doc
14. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
15. /6 курс/моделювання технолог_чних процес_в.doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Оптимізація процесів в металургії сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів»

для студентів напряму 7.090401 – “Металургія чорних металів”


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів»

для студентів напряму 7.090401 – “Металургія чорних металів”


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 669.053

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів»

для студентів напряму 7.090401 – “Металургія чорних металів”

/Укл.: О.М.Стоянов, К.Г.Нізяєв. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 10 с.


Викладена робоча програма дисципліни «Моделювання технологічних процесів», наведені рекомендації до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни, перелік питань для закріплення знань студентів.

Призначена для студентів напряму 7.090401 –

“Металургія чорних металів” заочної форми навчання.


Укладачі: О.М.Стоянов, канд. техн. наук, доц.

К.Г.Нізяєв, докт. техн. наук, проф.


Відповідальний за випуск Мамешин В.С., канд. техн. наук, доц.


Рецензент В.М. Ковшов, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 31.01.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 0,72. Умов. друк. арк. 0,75. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета вивчення дисципліни

Засвоєння знань і умінь з побудови і використання моделей процесів для їх розрахунків. Вміти застосувати надбані знання при вивченні фахових дисциплін.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • види моделей, їх вади, переваги;

 • моделі властивостей фаз сталеплавильних систем;

 • розподілу домішок між ними;

 • гідродинамічні моделі;

 • моделі тепло- і масопереносу.


вміти:

 • обрати модель відповідно до задачі;

 • користуватися нею.

 • оцінити техніко-економічну ефективність основних металургійних технологій;2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ

2.1. Робоча програма дисципліни


Розподіл навчальних годин

1семестр

Усього годин за навчальним планом

180

у тому числі: Аудиторні заняття

36

з них:

 • лекції

20

 • лабораторні заняття

4

 • практичні заняття

12

 • семінари
Самостійна робота

144

у тому числі при :
 • виконанні курсових проектів(робіт)
 • виконанні індивідуального завдання

12

 • опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

132

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

екзамен2.2. Назви тем та їх зміст

2.2.1. Основи моделювання.

2.2.2. Властивості фаз. Перерозподіл речовини між фазами.

2.2.3. Струминні течії. Взаємодія струменю з ванною.

2.2.4 Перемішування. Закон збереження енергії.

2.2.5. Випаровування. Тепло –і масопереніс .


3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

3.1. Загальні вказівки

Дисципліна «Моделювання технологічних процесів» дає уявлення про методи і обладнання для досліджень металургійних розплавів. Відомості і знання, отримані при вивченні дисципліни, направлені на формування інженерно-дослідницького уявлення і необхідні при вивченні дисциплін за фахом.

Відповідно до програми студенти заочної форми навчання в період екзаменаційної сесії слухають оглядові лекції, виконують лабораторні і практичні роботи. Цьому періоду передує самостійне вивчення дисципліни відповідно до наведеної програми, виконання індивідуального завдання.

Варіанти завдань наведені в даних методичних вказівках. Номер завдання, що виконується, повинен збігатися з останніми двома цифрами - шифром студента-заочника (номер залікової книжки).

Самостійно виконане завдання оформляється в зошиті, направляється в академію для перевірки, а в період сесії захищається студентом на кафедрі.

Для більш чіткого сприйняття матеріалу дисципліни рекомендується безпосередньо ознайомитися з проведенням моделювання в лабораторних або промислових умовах металургійного підприємства.


3.2. Основи моделювання

Вивчаються види моделей, їх вади і переваги. Розглянути порядок складання моделі. Математичне моделювання. [1,5-16, С.4-30].

3.3. Властивості фаз

Вивчаються фізико-хімічні властивості фаз сталеплавильного виробництва (метал, шлак, вогнетриви, шихтові матеріали, газова фаза). Фізико-механічні властивості сталі. [1, С.6-36].

3.4. Перерозподіл речовини між фазами

Розглядаються системи метал-шлак, метал-газ, шлак-газ, метал-вогнетрив. Вивчається рівновага системи і відхилення від неї. [1, С.36-65].

3.5. Струминні течії

Розглядаються види газових струменів. Довжина початкової ділянки, швидкість руху. Струмені рідини, їх розпад, довжина суцільної частини струменю. Вивчається взаємодія струменю з ванною. Режими взаємодії, умови їх існування. Глибина проникнення газового струменю. діаметр зони взаємодії. Пірнання рідинного струменю до ванни. [1, С.66-70].

3.6 Перемішування. Випаровування.

Необхідно ознайомитись з потенційною і кінетичною енергією перемішування. Знати закон збереження енергії. Швидкість циркуляції. Інтенсивність перемішування. Гомогенізація. Парціальний тиск заліза і елементів, оксидів. Вивчаються питання вплив вуглецю на випаровування заліза. Інтенсивність випаровування. [1, С.71-75].

3.7 Тепло –і масопереніс .

Вивчаються диспергована і безперервна фази. Природна конвекція. Вимушена конвекція. Випромінювання. [1, С.141-202].


4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

4.1. Завдання на індивідуальну роботу

Номери варіантів та питання для індивідуальної контрольної роботи наведені в таблиці. Варіант завдання відповідає двом останнім цифрам номера залікової книжки студента-заочника.

Якщо індивідуальна робота виконується за допомогою ПЕОМ, текст має бути надруковано шрифтом Times New Romans 14 розміру з інтервалом 1,5, нумерація рисунків, наведених у роботі, має бути наскрізною.

Виконане індивідуальне завдання містить титульну сторінку, зміст, саме завдання та перелік використаних літературних джерел, нумерація яких є наскрізною.

Таблиця4.1

Варіанти індивідуальних завдань та номери питань

Вар.

t1 = 20 °Сdкр , см

Р1поч , атм

λ1

t2 , °С

Х , см

1

2

3

4

5

6

7

01

0

1

9

1,4

1400

15

02

5

2

6

1,42

1450

30

03

10

3

7

1,44

1500

60

04

15

4

5

1,46

1550

68

05

20

5

6

1,48

1600

100

Продовження табл.4.1

1

2

3

4

5

6

7

06

15

5

6

1,5

1550

150

07

10

7

8

1,52

1500

210

08

5

6

9

1,54

1480

180

09

0

5

10

1,53

1400

125

10

5

4

11

1,58

1450

100

11

10

3

12

1,22

1500

90

12

15

2

11

1,58

1550

60

13

20

1

10

1,33

1600

30

14

15

3

9

1,45

1250

10

15

10

3

8

1,55

1500

85

16

5

4

7

1,25

1350

110

17

8

2

9

1,54

1420

75

18

20

5

9

1,40

1600

105

19

15

6

7

1,55

1250

65

20

4

2

10

1,45

1350

55

Розрахунок понадзвукового струменю

(приклад розрахунку)

Понадзвуковий струмінь газу 1, який є киснем, з температурою t1 = 20 °С, витікає з сопла Лава ля, яке має критичний діаметр dкр = 5 см. Початковий тиск газу 1 становить Р1поч = 9 атм. Для досягнення коефіцієнту швидкості λ1 = 1,40 необхідно мати вихідний діаметр сопла Лаваля, який розраховується з виразу

,

де k – адіабатична стала (k = 1,4).

см

В цьому випадку вихідний тиск газу буде дорівнювати

;

атм

Густина газу 1 за нормальних умов кг/м3,

М1 – маса 1 кг-молю газу, кг, 22,4 – об’єм останнього, м3,

Т1 = t1 + 273 = 20 + 273 = 293 °С

Його густинаПочаткова густина газу 1 становить

кг/м3

кг/м3

Навколишня атмосфера, до якої витікає понадзвуковий струмінь, складається з газу 2, який є моно оксидом вуглецю, має температуру t2 = 1600 °С і знаходиться під атмосферним тиском. Подовженість початкової ділянки понадзвукового струменю розраховується за виразом

,

де – параметр неізотермічності струминної течії газу,

Густина газу 2 за нормальних умов

кг/м3,

Густина навколишньої атмосфери становить

кг/м3,

,

калібрів,

см,

Понадзвуковий струмінь ежектує газ 2 і на відстані Х = 105 см масові витрати у суміші газу 2 становитимуть величину, яка розраховується за виразомде G1 – масові витрати газу 1, G – сума витрат газу 1 і 2 (навколишньої атмосфери).

Витрати газу 1 крізь сопло дорівнюють

м3/хв.,

де f – площа сопла см2,

Масові витрати газу 1 становлять

кг/хв.

Тоді фактичні витрати навколишньої атмосфери становлять

кг/хв,

Стехіометричні витрати газу 1 за реакцією

{CО} + ½{O2} → {CO2},

становлять

кг/хв.

Частка газу 1, яка витрачається на спалення газу 2 становить

або 8,83 %

Оскільки на спалення СО витрачається лише частка кисню, що вдувається, то у системі існує надлишок кисню і на відстані Х вона загалом складається з О2 і СО2.

Середній склад газу у струмені, мас. %:

  • вміст О2

  • вміст СО2

4.2. Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

(132 год)


№№
з/п

Назва теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Диспергована і безперервна фази.

22

2

Струмені з диспергованою фазою

22

3

Фізико-хімічні процеси розчинення

22

4

Природна конвекція.

22

5

Вимушена конвекція.

22

6

Випромінювання.

22Рекомендована література


 1. Охотский В.Б. Модели металлургических систем — Днепропетровск: "Системные технологии", 2006. — 287 с.

 2. Охотський В.Б., Костьолов О.Л., Сімонов В.К.. Теорія металургійних процесів.-Київ: ВІПОЛ, 1997.

 3. Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С. Конвертерне виробництво сталі.-Дніпропетровськ: РВА „Дніпро-ВАЛ”, 2004.

 4. Моделювання та оптимальні металургійні системи /Кол.авторів під заг ред.. В.Б. Охотського – Київ: ІЗМН, 1998.

 5. Методичні вказівки до дисципліни „Фізико-хімічна механіка сталеплавильних процесів”. –Дніпропетровськ: ДметАУ, 1997.ЗМІСТ

стор.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ………………………….

3

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ……………...

4

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ……………………………………………………...

4

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ……………………………………………….

6

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………………..

10Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для студентів напряму
Навчальна дисципліна "Автоматизація технологічних процесів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101
«Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації електрометалургія...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 7 (8). 05040101 металургія чорних металів
Моделювання технологічних процесів для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів / Укл. В. М. Ковшов, М....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „ Оптимізація процесів виплавки чавуну для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Оптимізація процесів виплавки чавуну” для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни " Моделювання системних характеристик в економіці" для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Моделювання системних характеристик в економіці”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи