Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Скачати 463.71 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Дата17.02.2014
Розмір463.71 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Альтернативн_ процеси виробництва чорних метал_в.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Експериментальн_ досл_дження технолог_чних процес_в.doc
5. /6 курс/Ливарно-прокатн_ модул_ у сталеплавильному виробництв_.doc
6. /6 курс/Науково-педагог_чний практикум.doc
7. /6 курс/Оптим_зац_я процес_в в мет стал_ для заочник_в.doc
8. /6 курс/Орган_зац_я виробництва.doc
9. /6 курс/Орган_зац_я наукових досл_джень.docx
10. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
11. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика.doc
12. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика1.doc
13. /6 курс/Теплобм_н в металург_йних системах.doc
14. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
15. /6 курс/моделювання технолог_чних процес_в.doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Оптимізація процесів в металургії сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8).05040101 – металургія чорних металів


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета вивчення дисципліни

Здобути знання основ теорії та практики альтернативних процесів виробництва чорних металів, вміти застосувати здобуті знання при вивченні фахових дисциплін та дипломуванні.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- історичні етапи розвитку та сучасний стан традиційних та альтернативних процесів виробництва чорних металів;

- принципи та методи підготовки залізної руди та відновників у альтернативних процесах виробництва чорних металів;

- термодинамічні та кінетичні особливості процесу твердофазного відновлення газами та твердими відновлювачами;

- схеми протікання відновлення оксидів заліза;

- промислові схеми процесів твердофазного відновлення, якість продукції;

- термодинамічні та кінетичні особливості процесу рідкофазного відновлення газами та твердими відновлювачами;

- промислові схеми процесів рідкофазного відновлення з отриманням вуглецевого напівпродукту;

- основні характеристики процесів прямого одержання сталі з руди;

- основні характеристики періодичних та безперервних процесів;

- характеристики проточних реакторів та їх математичні моделі;

- класифікацію безперервних сталеплавильних процесів та принципи їх роботи.

вміти:

- проводити розрахунки термодинаміки та кінетики процесів відновлення заліза з залізорудних матеріалів;

- визначати умови проведення процесу відновлення зі заздалегідь підготовлених матеріалів , що забезпечить отримання заліза або вуглецевого напівпродукту, який відповідає зазначеним вимогам;

- порівнювати продуктивності агрегатів періодичної і безперервної дії;

- розраховувати продуктивність сталеплавильного агрегату на заздалегідь підготовлених матеріалах.


2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ


2.1. Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин

11 семестр

Усього годин за навчальним планом

108

у тому числі: Аудиторні заняття

12

з них:

 • лекції

8

 • лабораторні заняття
 • практичні заняття

4

 • семінари

-

Самостійна робота

96

у тому числі при :

-

 • виконанні курсових проектів (робіт)

-

 • виконанні індивідуального завдання

36

 • опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

60

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

екз.2.2. Назви тем та їх зміст

2.2.1. Аналіз сучасного металургійного виробництва

Коротка характеристика сучасного металургійного виробництва, його основні переваги та недоліки. Причини виникнення альтернативних процесів виробництва чорних металів.

2.2.2. Характеристика альтернативних процесів виробництва металів та підготовка палива, відновників і руди в безкоксовій металургії.

Коротка історична довідка виникнення та розвитку альтернативних процесів виробництва металів. Класифікація процесів безкоксової металургії. Загальна характеристика продукції. Залізорудна сировина та її підготовка до плавки. Підготовка палива та відновників для процесів безкоксової металургії.

2.2.3. Теоретичні основи твердофазного відновлення чорних металів

Основні реакції твердофазного відновлення. Схеми твердофазного відновлення заліза газами та твердим вуглецем. Схеми протікання процесів відновлення заліза. Особливості відновлення заліза монооксидом вуглецю, воднем та твердим вуглецем. Характеристика продукції, що отримується.

2.2.4. Теоретичні основи рідкофазного відновлення чорних металів

Основні реакції рідкофазного відновлення. Схеми рідкофазного відновлення заліза газами та твердим вуглецем. Схеми протікання процесів відновлення заліза. Особливості відновлення заліза монооксидом вуглецю, воднем та твердим вуглецем.

2.2.5. Металотермія

Сутність металотермічних процесів. Галузь їх використання. Основні термодинамічні та кінетичні особливості відновлення з використанням металів. Техніко-економічні показники металотермічних процесів.

2.2.6. Промислові схеми процесів виробництва губчастого заліза, металізованої сировини та виробництва криці (твердофазне відновлення заліза)

Загальна класифікація процесів твердофазного відновлення. Конструкція агрегатів та технологія виробництва губчастого заліза в шахтних печах і ретортах (процеси Midrex, Віберга, Аrmco, Purofer, HYL I-III).

Процеси в киплячому шарі (процеси Fior, Finemet, H-IRON, Onia-Novalfer).

Процеси з обертовою трубою і обертовим подом (процеси SL/RN, Круппа, Fastmet).

Виробництво губчастого заліза в муфельних і прохідних печах (процеси із зовнішнім підведенням теплоти).

Сутність процесу виробництва криці. Галузь її використання. Існуючі технологічні схеми виробництва криці. Техніко-економічні показники процесів виробництва криці.

2.2.7. Альтернативні промислові схеми виробництва рідкого металу (рідкофазне відновлення заліза)

Загальна класифікація процесів рідкофазного відновлення заліза. Технологія та конструкції агрегатів процесів з допалюванням СО за межами агрегату (процес Inred). Технологія та конструкції агрегатів з використанням СО для попереднього відновлення залізорудних матеріалів (процес Corex, Dios, ДЕ-СІ). Технологія та конструкції агрегатів з допалюванням СО в робочому просторі агрегату (процес Hismelt, Ausiron, Romelt).

Сутність та технологічні схеми процесів прямого одержання сталі з руди (процеси КШС, Циклосталь, Worcra, Руда-сталь). Порівняльний аналіз техніко-економічних показників основних процесів безкоксової металургії.

2.2.8. Виробництво рідкого металу із застосуванням низькотемпературної плазми

Одержання і властивості низькотемпературної плазми. Способи одержання низькотемпературної плазми. Плазмоутворюючі гази. Принципові схеми плазмотронів. Одностадійні відновні процеси із застосуванням низькотемпературної плазми.

2.2.9. Основні характеристики періодичних і безперервних процесів та основи теорії реакторів безперервної дії

Показники періодичного і безперервного процесів. Умови переходу до безперервних сталеплавильних процесів. Методи досліджень характеристик реакторів безперервної дії. Функції відгуку, розподіл за часом перебування в об’ємі реактора та на виході з реактора. Математичні моделі проточних реакторів. Реактори ідеального змішування (РІЗ). Каскад реакторів. Реактори ідеального витіснення (РІВ). Ступінь перетворення речовини в реакторах. Рафінування у режимах прямотоку та протитоку фаз, каскад реакторів з рециркуляцією фаз. Обґрунтування та вибір реакторів для сталеплавильного агрегату безперервної дії (САБД).

Порівняння сталеплавильних агрегатів періодичної і безперервної дії по продуктивності та по якості сталі.

Порівняння розливання сталі у зливки та на МБЛЗ.

2.2.10. Теоретичні і технологічні основи безперервних процесів виробництва сталі

Фізико-хімічні основи безперервного виробництва сталі. Термодинамічні та кінетичні особливості процесу у проточних реакторах САБД. Теплова робота САБД. Оптимальна технологічна схема САБД в залежності від якості шихтових матеріалів.

2.2.11. Технологічні схеми і агрегати безперервного виробництва сталі на базі рідкого чавуну або продукту прямого отримання

Класифікація безперервних сталеплавильних процесів (БСП) та САБД. Розробки БСП в Україні та за кордоном. САБД струменевого рафінування. Подово-жолобні процеси. САБД конверторного (емульсійного) типу. Конструкції агрегатів і особливість рафінування в одно- та багатостадійних агрегатах. Техніко-економічні показники процесів.

2.2.12. Спеціальні питання безперервних сталеплавильних процесів (БСП)

Питання безперервної подачі і дозування реагентів і шихти. Стабільність процесів рафінування, постійність хімічного складу та температури металу. Стійкість агрегатів і їх футеровки. Контроль та управління процесом. Сортамент і якість металу.

2.2.13. Перспективи освоєння та екологічне забезпечення альтернативних процесів чорної металургії.

Напрямки розвитку металургійного виробництва у XXI сторіччі.

Шляхи і методи захисту навколишнього середовища від забруднень, що супроводжують виробництво первородного металу в безкоксовій металургії та сталі у БСП.


3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


3.1. Загальні вказівки

Дисципліна «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» дає уявлення про процеси безкоксового отримання первородного металу з руди та безперервного отримання сталі в альтернативних металургійних агрегатах. Відомості і знання, отримані при вивченні дисципліни, направлені на формування інженерного уявлення про ці процеси і необхідні при вивченні дисциплін спеціалізації та дипломуванні.

Відповідно до програми студенти заочної форми навчання в період екзаменаційної сесії слухають оглядові лекції, виконують практичні роботи. Цьому періоду передує самостійне вивчення дисципліни відповідно до наведеної програми та виконання індивідуального завдання.

Варіанти завдань наведені в даних методичних вказівках. Номер завдання, що виконується, повинен збігатися з останніми двома цифрами (шифром студента-заочника) у номері залікової книжки.

Самостійно виконане завдання оформлюється в зошиті, направляється в академію для перевірки, а в період сесії захищається студентом на кафедрі.

3.2. Аналіз сучасного металургійного виробництва

Вивчаються питання сучасного стану та структури металургійної галузі.

Розглядаються основні принципи двостадійної схеми виробництва сталі.

Особливу увагу привернути на переваги та недоліки сучасного доменного, конверторного, мартенівського та електросталеплавильного виробництв та ознайомитись з техніко-економічними показниками цих процесів.

[1, С.25-28; 2, С.24-25, 230-231; 3, С.154-160, 438-443; 4,С.27-32,119-125,151-164,193-196; 5, С.5-9; 6, С.757-767; 7, С.172-177, 400-405,471-472].

3.3. Xарактеристика альтернативних процесів виробництва металів та підготовка палива, відновників і руди в безкоксовій металургії

Вивчаються основні причини виникнення та розвитку альтернативних процесів виробництва чорних металів.

Розглядається класифікація процесів безкоксової металургії та загальна характеристика продукції.

Необхідно ознайомитися з методами підготовки залізорудних матеріалів до плавки у процесах безкоксової металургії.

Окремо вивчаються схеми підготовка твердого, рідкого та газоподібного палива та відновників.

[4, С.125-127; 5, С.10-12; 7, С.177-180; 8, С.9-39; 9, С.6-24,151-178; 10, С.193-235; 11, С.6-38; 12, С.7-13, 45-56; 13, С.9-15; 14, С.13-22,60-62;15, С.5-9; 155-188, 365-367].

3.4. Теоретичні основи твердофазного відновлення чорних металів

Розглядаються можливі схеми твердофазного відновлення чорних металів та їх фізико-хімічні особливості.

Необхідно ознайомитися з основними термодинамічними та кінетичними особливостями реакцій, що характерні для твердофазного відновлення.

Пріоритетну увагу приділити особливостям протікання процесу відновлення заліза монооксидом вуглецю, воднем та твердим вуглецем. З’ясувати їх переваги та недоліки, область застосування.

[8, С.39-58; 9, С.25-108; 10, С.62-159; 12, С.14-45; 13, С.15-27; 15, С.37-56,58-155].

3.5. Теоретичні основи рідкофазного відновлення чорних металів

Розглядаються можливі схеми рідкофазного відновлення чорних металів та їх фізико-хімічні особливості.

Необхідно ознайомитися з основними термодинамічними та кінетичними особливостями реакцій рідкофазного відновлення.

Пріоритетну увагу приділити особливостям протікання процесу відновлення оксидів заліза зі шлакового розплаву монооксидом вуглецю, воднем та твердим вуглецем. З’ясувати їх переваги та недоліки, область застосування.

[8, С.133-143; 9, С.261-272; 10, С.159-167; 13, С.120-144; 15, С.56-58; 16, С.146-178].

3.6. Металотермія

У цьому розділі дисципліни викладені сутність металотермічних процесів відновлення та галузь їх використання. Розглядаються їх основні термодинамічні та кінетичні особливості відновлення з використанням металів, їх основними проблемами та перспективами розвитку.

[8, С.63-65; 17, С.6-7;].

3.7. Промислові схеми процесів виробництва губчастого заліза, металізованої сировини та виробництва криці

Технологічна схема отримання металопродукції на базі процесів твердофазного відновлення заліза.

Розглядаються загальна класифікація процесів твердофазного відновлення, конструкція агрегатів та технологія виробництва губчастого заліза.

Особливу увагу приділити вивченню технологічних основ виробництва губчастого заліза в шахтних печах, киплячому шарі, процесах з обертовою трубою.

Вивчення технології необхідно вести двома напрямками: вивчити поря­док, зміст та послідовність технологічних операцій; з іншої сторони, добре уявляти собі динаміку процесу відновлення заліза та температурний режим.

Додатково треба знати структуру металошихти, склад і вимоги до неї, склад та вимоги до відновників у кожному з процесів.

Необхідно ознайомитися з техніко-економічними показниками виробництва губчастого заліза в шахтних печах, киплячому шарі, процесах з обертовою трубою, основними їх проблемами та перспективами розвитку.

Окремо розглядаються технологічні схеми процесу виробництва криці та їх основні техніко-економічні показники.

[5, С. 12-16; 7, С. 179-184; 8, С.65-133; 9, С.178-261; 10, С.235-433; 11, С. 42-111; 12, С. 56-146; 13, С.27-69, 81-99; 14, С. 35-71; 15, С. 205-356].

3.8. Альтернативні промислові схеми виробництва рідкого металу (рідкофазне відновлення заліза)

Вивчаються технологічні схеми прямого одержання рідкого металу у агрегатах на базі електропечі, обертових конверторах, подових, циклонних агрегатах та ін.

Необхідно ознайомитися з особливостями процесів рідкофазного відновлення заліза у залежності від способу використання газів, що утворюються під час відновлення.

Необхідно розглянути технологічні схеми та конструкції агрегатів рідкофазного відновлення з допалюванням СО за межами агрегату.

При вивченні цього розділу пріоритетну увагу треба приділити процесам з використанням СО для попереднього відновлення залізорудних матеріалів. Розглядаються існуючі у промисловості технології та конструкції агрегатів рідкофазного відновлення з попереднього відновлення залізорудних матеріалів. Вивчаються основні переваги та недоліки попереднього відновлення залізорудної сировини та способи подальшого довідновлення та розплавлення з отриманням готової продукції.

Особливу увагу привернути на технології та конструкції агрегатів з допалюванням СО в робочому просторі агрегату. Розглядаються теплові й матеріальні баланси цих процесів. Вивчаються недоліки та переваги використання вугілля у якості відновника та теплоносія.

Окремо треба вивчити основні техніко-економічні показники цих процесів та знати склад і вимоги до металошихти та кінцевого продукту.

Окремо здійснюється техніко-економічне порівняння процесів одержання сталі з продуктів альтернативних процесів та класичної двостадійної схеми виробництва сталі.

[4,125-134; 5, С. 16-23; 7, С.184-187; 8, С.143-177; 9,С.272-292; 10,С. 433-487; 11,С.111-179; 12,С.146-166, 260-300; 13,С.100-172; 14,С.71-88; 15, С. 356-427; 16, С. 19-96; 18,С. 66-72].

3.9. Виробництво рідкого металу із застосуванням низькотемпературної плазми

У цьому розділі розглядаються методи одностадійного одержання рідкого металу з залізорудних матеріалів за допомогою низькотемпературної плазми. Вивчається поняття плазми та її різновиди. Способи одержання плазми та гази, що для цього використовуються. Розглядаються принципові схеми устрою плазмотронів та способи створення плазми.

Окремо вивчаються основні групи плазмових процесів та розглядаються технологічні схеми одностадійних, відновних прямоточних та струменевих процесів із застосуванням низькотемпературної плазми.

[5,С. 23-28; 8, С. 177-221; 9, С.292-317; 15, С.437-457; 19, С.31-183].

3.10. Основні характеристики періодичних і безперервних процесів та основи теорії реакторів безперервної дії

У цьому розділі вивчаються основні відмінності в організації періодичного і безперервного технологічного процесу, розглядаються переваги та недоліки при переході до безперервного сталеплавильного процесу. Здійснюється порівняння сталеплавильних агрегатів періодичної і безперервної дії по продуктивності та по якості сталі. Порівняння розливання сталі у зливки та на МБЛЗ.

Вивчаються основні математичні моделі, що використовуються для опису процесів у проточних реакторах (реактори ідеального змішування (РІЗ), реактори ідеального витіснення (РІВ), дифузійні реактори).

Особливу увагу треба привернути методом досліджень базових характеристик проточних реакторів безперервної дії (постійна реактора, час перебування, функції відгуку, розподіл за часом перебування в об’ємі реактора та на виході з реактора, ступінь перетворення речовини та ін.).

Розглядаються особливості рафінування у режимах прямотоку та протитоку фаз, а також при організації технологічного процесу у одноступінчастому реакторі та у каскаді реакторів.

Ґрунтуючись на набутих знаннях, треба вміти зробити аргументований вибір виду математичної моделі для здійснення безперервного сталеплавильного процесу з забезпеченням заданих характеристик як самого процесу, так і кінцевої продукції.

[20, С. 11-19; 21, С.5-10; 23,С. 98-102; 24, С. 43-61; 25, С. 15-52].

3.11. Теоретичні і технологічні основи безперервних процесів виробництва сталі

У цьому розділі вивчаються фізико-хімічні основи безперервних процесів, при цьому розглядаються термодинамічні умови та кінетичні особливості протікання технологічних процесів у проточних реакторах безперервної дії.

Вивчається класифікація хімічних реакцій, методи визначення порядку простих і складних хімічних реакцій та вплив порядку реакції на витрату реагентів і показники процесу у проточних реакторах безперервної дії.

Розглядається вплив теплового режиму на протікання хімічних процесів у реакторах ідеального змішування та витіснення.

[3, С. 287-291; 20, С.19 -81; 21, С.10 -53; 22, 446-458; 23, С.33-60; 24, С. 11-28].

3.12. Технологічні схеми і агрегати безперервного виробництва сталі на базі рідкого чавуну або продукту прямого отримання

Розглядаються причини виникнення безперервних сталеплавильних процесів (БСП) та основні етапи розробки та впровадження сталеплавильних агрегатів безперервної дії (САБД) у світі. Засвоюється класифікація САБД у залежності від прийнятої технологічної схеми процесу та конструктивного оформлення агрегату.

Вивчається конструкція та схема роботи, переваги та недоліки основних типів САБД:

- струменевого рафінування;

- подово-жолобні процеси в одно- та багатостадійних агрегатах;

- конверторного (емульсійного) типу.

Окремо розглядається техніко-економічні показники БСП та проводиться економічне порівняння з двостадійними способами виробництва сталі.

[3, С. 291-301; 21, C. 53-164; 22, С. 442-446; 23, С. 21-33; 24, С. 61-142; 25, С. 106-258].

3.13. Спеціальні питання безперервних сталеплавильних процесів (БСП)

У цьому розділі аналізується вплив якості та виду шихтових матеріалів на показники САБД, вивчаються питання організації безперервної подачі і дозування реагентів і шихти у САБД.

Вивчаються способи забезпечення стабільності процесів рафінування у БСП, методи контролю та управління процесом. Розглядається сортамент металу, що виплавляється у САБД, та методи забезпечення постійності хімічного складу та температури сталі.

Окремо вивчаються питання улаштування вогнетривкої футеровки САБД та її стійкості.

[21,С. 164-176; 23,С. 67-97; 24,С. 28-43; 25, С. 52-106].

3.14. Перспективи освоєння та екологічне забезпечення альтернативних процесів чорної металургії

Аналізуються напрямки розвитку металургійного виробництва у XXI сторіччі та перспективи впровадження альтернативних процесів виробництва чорних металів у масовому виробництві.

Вивчаються шляхи і методи захисту навколишнього середовища від забруднень, що супроводжують виробництво первородного металу в безкоксовій металургії та сталі у БСП.

[4, С.120-121, 182-184; 5, С.59-74, 90-97; 7,С.188-191, 659-660; 10 С.310-311, 347-349, 481-483, 503-507;11, С.172-192; 12, С.175-181,227-264; 14, С.34-35; 15, С.9-10, 14, 26-37; 21, С.176-186; 22, С. 458-467].


4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


4.1. Завдання на індивідуальну роботу

Номери варіантів та питання для індивідуальної роботи наведені в таблиці 4.1. Варіант завдання відповідає двом останнім цифрам номера залікової книжки студента-заочника.

Таблиця 4.1

Варіанти індивідуальних завдань та номери питань

Вар.


питання


Вар.


питання


Вар.


питання


1

2

3

4

5

6

00

1,20,40,60,80

33

14,34,55,76,97

67

8,30,53,76,99

01

2,21,41,61,81

34

15,35,56,77,98

68

9,31,54,77,100

02

3,22,42,62,82

35

16,36,57,78,99

69

10,22,31,50,81

03

4,23,43,63,83

36

17,37,58,79,100

70

11,23,32,51,82

04

5,24,44,64,84

37

20,38,57,76,95

71

12,24,33,52,83

05

6,25,45,65,85

38

19,37,56,75,94

72

13,25,34,53,84

06

7,26,46,66,86

39

18,36,55,74,93

73

14,26,35,55,85

07

8,27,47,67,87

40

1,22,44,66,88

74

15,27,36,56,86

Продовження таблиці 4.1

1

2

3

4

5

6

08

9,28,48,68,88

41

2,23,45,67,89

75

16,28,37,57,87

09

10,29,49,69,89

42

3,24,46,68,90

76

17,29,38,58,88

10

11,30,50,70,90

43

4,25,47,69,91

77

18,30,39,59,89

11

12,31,51,71,91

44

5,26,48,70,92

78

19,31,40,60,90

12

13,32,52,72,92

45

6,27,49,71,93

79

20,32,41,61,91

13

14,33,53,73,93

46

7,28,50,72,94

80

5,30,55,80

14

15,34,54,74,94

47

8,29,51,73,95

81

6,29,54, 70,92

15

16,35,55,75,95,

48

9,30,52,74,96

82

7,28,53, 69,91

16

17,36,56,76,96

49

10,31,53,75,97

83

8,27,52, 68,90

17

18,37,57,77,97

50

11,32,54,76,98

84

9,26,51,67,89

18

19,38,58,78,98

51

12,33,55,77,99

85

10,25,50,66,88

19

20,39,59,79,99

52

13,34,56,78,100

86

11,24,49,65,87

20

1,21,42,63,84

53

14,35,57,79,87

87

12,23,48,64,86

21

2,22,43,64,85

54

15,36,58,80,86

88

13,22,47,63,85

22

3,23,44,65,86

55

16,37,59,65,81

89

14,21,46,62,84

23

4,24,45,66,87

56

17,27,49,55,71

90

15,20,45,61,83

24

5,25,46,67,88

57

18,32,44,50,66

91

16,30,40,60,82

25

6,26,47,68,89

58

19,30,42,48,64

92

17,31,41,61,83

26

7,27,48,69,90

59

20,35,50,65,80

93

18,33,42,62,84

27

8,28,49,70,91

60

1,23,46,69,92

94

19,34,43,63,85

28

9,29,50,71,92

61

2,24,47,70,93

95

20,36,44,64,86

29

10,30,51,72,93

62

3,25,48,71,94

96

21,37,45,65,87

30

11,31,52,73,94

63

4,26,49,72,95

97

22,38,46,66,88

31

12,32,53,74,95

64.

4,27,50,73,96

98

23,39,47,67,89

32

13,33,54,75,96

65

6,28,51,74,97

99

24,40,50,70,9066

7,29,52,75,98При відповіді на запитання необхідно наводити нумерацію питань таку, яка була в завданні.

Обсяг індивідуальної роботи має складати не менше 20 сторінок рукописного або 15 сторінок комп’ютерного тексту. Якщо індивідуальна робота виконується за допомогою ПЕОМ, текст має бути надруковано шрифтом Times New Romans 14 розміру з інтервалом 1,5, нумерація рисунків, наведених у роботі, має бути наскрізною.

Виконане індивідуальне завдання містить титульну сторінку, зміст, саме завдання та перелік використаних літературних джерел, нумерація яких є наскрізною.


4.2. Перелік питань для індивідуального завдання

 1. Принципова схема «класичної» технології виробництва сталі.

 2. Коротка характеристика сучасного доменного процесу, його основні переваги й недоліки.

 3. Коротка характеристика сучасного сталеплавильного процесу (конверторного та електросталеплавильного), його основні переваги й недоліки.

 4. Принципова альтернативна технологічна схема виробництва сталі.

 5. Класифікація процесів безкоксової металургії.

 6. Характеристики залізорудної сировини процесів безкоксової металургії, вимоги до неї

 7. Методи підготовки залізорудної сировини, процесів безкоксової металургії.

 8. Основні різновиди палива та відновлювачів, що використовуються в процесах безкоксової металургії та вимоги до них.

 9. Методи підготовки твердого палива та відновлювачів, їх техніко-економічні показники.

 10. Методи підготовки газоподібного палива та відновлювачів, їх техніко-економічні показники.

 11. Методи підготовки рідкого палива та відновлювачей, їх техніко-економічні показники.

 12. Твердофазне відновлення чорних металів та його фізико-хімічні особливості.

 13. Кінетичні особливості твердофазного відновлення чорних металів.

 14. Особливості твердофазного відновлення заліза монооксидом вуглецю.

 15. Особливості твердофазного відновлення заліза воднем.

 16. Особливості твердофазного відновлення заліза твердим вуглецем.

 17. Порівняння відновної здатності СО і Н2 при твердофазному відновленні.

 18. Адсорбційно-автокаталітичний механізм твердофазного відновлення заліза.

 19. Схема відновлення заліза за схемою послідовних перетворень Байкова.

 20. Сутність металотермічних процесів відновлення та галузь їх використання.

 21. Фізико-хімічні та кінетичні особливості відновлення з використанням металів.

 22. Рідкофазне відновлення чорних металів та його фізико-хімічні особливості.

 23. Кінетичні особливості рідкофазного відновлення чорних металів.

 24. Особливості рідкофазного відновлення заліза монооксидом вуглецю.

 25. Особливості рідкофазного відновлення заліза воднем.

 26. Особливості рідкофазного відновлення заліза твердим вуглецем.

 27. Порівняння відновної здатності СО, Н2 та твердого вуглецю при рідкофазному відновленні.

 28. Сучасний стан процесів твердофазного відновлення та їх розповсюдження у світі.

 29. Класифікація процесів твердофазного відновлення.

 30. Вимоги до сировини та відновлювачів у шахтних процесах твердофазного відновлення.

 31. Загальна конструкція агрегатів та принцип роботи шахтних процесів твердофазного відновлення.

 32. Властивості продукції основних шахтних процесів твердофазного відновлення та порівняння їх техніко-економічних показників.

 33. Вимоги до сировини та відновлювачів в періодично працюючих ретортах твердофазного відновлення губчастого заліза.

 34. Загальна конструкція та принцип роботи періодично працюючих реторт твердофазного відновлення губчастого заліза.

 35. Загальна характеристика продукції періодичнопрацюючих реторт твердофазного відновлення губчастого заліза.

 36. Техніко-економічні показники періодично працюючих реторт твердофазного відновлення губчастого заліза.

 37. Вимоги до сировини та відновлювачів у процесах твердофазного відновлення з «киплячим» шаром.

 38. Загальна конструкція та принцип роботи агрегатів твердофазного відновлення з «киплячим» шаром.

 39. Загальна характеристика продукції агрегатів твердофазного відновлення з «киплячим» шаром.

 40. Техніко-економічні показники агрегатів твердофазного відновлення з «киплячим» шаром.

 41. Вимоги до сировини та відновлювачів у процесах відновлення губчастого заліза в агрегатах з обертовою трубою й обертовим подом.

 42. Загальна конструкція та принцип роботи агрегатів твердофазного відновлення губчастого заліза в агрегатах з обертовою трубою й обертовим подом.

 43. Загальна характеристика продукції агрегатів твердофазного відновлення з обертовою трубою й обертовим подом.

 44. Техніко-економічні показники агрегатів твердофазного відновлення з обертовою трубою й обертовим подом.

 45. Загальна конструкція та принцип роботи агрегатів твердофазного відновлення у муфельних і прохідних печах

 46. Загальна конструкція та принцип роботи агрегатів для виробництва криці.

 47. Основні характеристики криці та техніко-економічні показники процесу виробництва криці.

 48. Використання продукції твердофазного відновлення у сталеплавильному виробництві. Переваги та недоліки.

 49. Сучасний стан процесів рідкофазного відновлення та їх розповсюдження у світі.

 50. Класифікація процесів рідкофазного відновлення.

 51. Технологічні схеми прямого одержання рідкого металу в агрегатах на базі електропечі.

 52. Властивості продукції агрегатів рідкофазного відновлення на базі електропечі та порівняння техніко-економічних показників цих процесів.

 53. Конструкція агрегату та технологічна схема прямого одержання рідкого металу у обертовому конверторі.

 54. Техніко-економічні показники одержання рідкого металу в обертовому конверторі.

 55. Конструкція агрегату та технологічна схеми прямого одержання рідкого металу з залізовугільних обкотишів у подовому агрегаті.

 56. Техніко-економічні показники одержання рідкого металу у подовому агрегаті.

 57. Технологічні схеми прямого одержання рідкого металу у циклонних агрегатах.

 58. Техніко-економічні показники одержання рідкого металу у циклонних агрегатах.

 59. Вимоги до сировини та відновлювачів у процесах рідкофазного відновлення з допалюванням СО за межами агрегату.

 60. Загальна конструкція та принцип роботи агрегатів рідкофазного відновлення з допалюванням СО за межами агрегату для виробництва електроструму.

 61. Характеристика продукції та техніко-економічні показники агрегатів рідкофазного відновлення з допалюванням СО за межами агрегату.

 62. Вимоги до сировини та відновлювачів в процесах рідкофазного відновлення з використанням СО для попереднього відновлення залізорудних матеріалів.

 63. Загальна конструкція та принцип роботи агрегатів рідкофазного відновлення з використанням СО для попереднього відновлення залізорудних матеріалів.

 64. Характеристика продукції та техніко-економічні показники агрегатів рідкофазного відновлення з використанням СО для попереднього відновлення залізорудних матеріалів.

 65. Вимоги до сировини та відновлювачів у процесах рідкофазного відновлення з допалюванням СО в робочому просторі агрегату.

 66. Загальна конструкція та принцип роботи агрегатів рідкофазного відновлення з допалюванням СО в робочому просторі агрегату.

 67. Характеристика продукції та техніко-економічні показники агрегатів рідкофазного відновлення з допалюванням СО в робочому просторі агрегату.

 68. Використання продукції рідкофазного відновлення у сталеплавильному виробництві. Переваги та недоліки.

 69. Низькотемпературна плазма та гази, що використовуються для її отримання. Способи створення плазми та принципові схеми устрою плазмотронів.

 70. Загальна конструкція та принцип роботи одностадійних відновних прямоточних та струменевих процесів із застосуванням низькотемпературної плазми.

 71. Основні відмінності в організації періодичного і безперервного технологічного процесу, переваги та недоліки при переході до безперервного сталеплавильного процесу.

 72. Математична модель, що використовується для опису процесів у реакторі ідеального змішування (РІЗ).

 73. Математична модель, що використовується для опису процесів у реакторі ідеального витіснення (РІВ).

 74. Математична модель, що використовується для опису процесів у дифузійному реакторі.

 75. Базові характеристики проточних реакторів безперервної дії (постійна реактора, час перебування, функції відгуку, розподіл за часом перебування в об’ємі реактора та на виході з реактора, ступінь перетворення речовини та ін.).

 76. Особливості рафінування у режимах прямотоку та протитоку фаз у одноступінчастому реакторі та каскаді реакторів.

 77. Термодинамічні умови та кінетичні особливості протікання технологічних процесів у проточних реакторах безперервної дії.

 78. Класифікація хімічних реакцій та методи визначення порядку простих та складних хімічних реакцій.

 79. Вплив порядку реакції на витрату реагентів та показники процесу у проточних реакторах безперервної дії.

 80. Вплив теплового режиму на протікання хімічних процесів у реакторах ідеального змішування та витіснення.

 81. Причини виникнення безперервних сталеплавильних процесів, основні етапи їх розробки та впровадження у світі.

 82. Класифікація безперервних сталеплавильних процесів у залежності від прийнятої технологічної схеми процесу та конструктивного оформлення агрегату.

 83. Загальна конструкція та принцип роботи агрегатів струменевого рафінування.

 84. Характеристика продукції та техніко-економічні показники агрегатів струменевого рафінування.

 85. Конструкція та принцип роботи одностадійних подово-жолобних агрегатів.

 86. Характеристика продукції та техніко-економічні показники одностадійних подово-жолобних агрегатів.

 87. Конструкція та принцип роботи багатостадійних подово-жолобних агрегатів.

 88. Характеристика продукції та техніко-економічні показники багатостадійних подово-жолобних агрегатів.

 89. Конструкція та принцип роботи агрегатів конверторного (емульсійного) типу.

 90. Характеристика продукції та техніко-економічні показники роботи агрегатів конверторного (емульсійного) типу.

 91. Вплив якості та виду шихтових матеріалів на показники сталеплавильних агрегатів безперервної дії.

 92. Організація безперервної подачі та дозування реагентів і шихти у сталеплавильних агрегатах безперервної дії

 93. Способи забезпечення стабільності процесів рафінування у сталеплавильних агрегатах безперервної дії, методи контролю та управління процесом.

 94. Сортамент металу, що виплавляється у сталеплавильних агрегатах безперервної дії, та методи забезпечення постійності хімічного складу та температури сталі

 95. Різновиди вогнетривів, що використовуються для футеровки сталеплавильних агрегатах безперервної дії, та їх стійкість.

 96. Порівняння техніко-економічних показників виробництва сталі класичним та безперервним способом.

 97. Перспективи впровадження твердофазних процесів отримання чорних металів у масове виробництво.

 98. Перспективи впровадження рідкофазних процесів отримання чорних металів у масове виробництво.

 99. Перспективи впровадження безперервних процесів отримання сталі у масове виробництво.

 100. Шляхи і методи захисту навколишнього середовища від забруднень, що супроводжують виробництво первородного металу в безкоксовій металургії та сталі у сталеплавильних агрегатах безперервної дії.


ЛІТЕРАТУРА


1. Технология конструкционных материалов / А. М. Дальский, Н. П. Дубинин, И. А. Арутюнова, Т. М. Барсукова и др. Под редакцией А. М. Дальского, Н. П. Дубинина. – М.: Машиностроение, 1977. – 664 с.

2. Бабарыкин Н.Н. Теория и технология доменного процесса: Учебное пособие. - Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. – 257 с.

3. Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С. Конвертерне виробництво сталі: теорія, технологія, якість сталі, конструкції агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія. - Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-ВАЛ», 2006. – 454 с.

4. Карабасов Ю.С. Сталь на рубеже столетий. – М: МИСиС. – 2001. – 664 с.

5. Процессы безкоксовой металлургии: энергетическая, экологическая, экономическая оценка. / В.П Иващенко, Ю.С, Паниотов, В.Д. Зеликман, В.С. Мамешин. – Днепропетровск: РВА “Дніпро-VAL”, 2003. – 104 с.

6. Металлургия чугуна: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Под редакцией Ю.С. Юсфина. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. –774 с.

7. Общая металлургия: Учебник для вузов / В.Г. Воскобойников, В.А. Кудрин, А.М. Якушев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 768 с.

8. Іващенко В.П., Величко О.Г., Терещенко В.С. Безкоксова металургія. – Дніпропетровськ: РВА"Дніпро-VAL", 2002. – 338 с.

9. Юсфин Ю.С., Гимельфарб А.А., Пашков Н.Ф. Новые процессы получения металла (металлургия железа): Учебник для вузов. – М.: Металлургия, 1994. – 320 с.

10. Бондаренко В.И., Шаповалов В.А., Гармаш Н.И. Теория и технология безкоксовой металлургии железа. – К.: Наукова думка, 2003. – 536 с.

11. Савчук Н.А., Курунов И.Ф. Состояние и перспективы бездоменной металлургии железа. – М.: Черметинформация, 2002. – 198 с.

12. Князев В.Ф., Гимельфарб А.И. Бескоксовая металлургия железа. – М.: Металлургия, 1972. – 272 с.

13. Кожевников И.Ю. Бескоксовая металлургия железа. – М.: Металлургия, 1970. – 336 с.

14. Развитие бескоксовой металлургии / Н.А. Тулин, В.С. Кудрявцев, С.А. Пчелкин и др. – М.: Металлургия, 1987. – 328 с.

15. Юсфин Ю.С., Пашков Н.Ф. Металлургия железа. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 464 с.: ил.

16. Процесс РОМЕЛТ / Под ред. В.А. Роменца. – М.: Издательский дом "Руда и металлы", 2005. – 400 с.

17. Соколов И.П., Пономарев Н.Л. Введение в металлотермию. – М.: Металлургия. 1990. – 135 с.

18. Кудрин В. А. Теория и технология производства стали: Учебник для вузов. – М.: Мир, ООО «Издательство ACT», 2003. – 528 с.

19. Иващенко В.П., Джусов А.Б., Терещенко В.С. Плазменные процессы прямого получения металла в шахтных печах. – Днепропетровск: Системные технологии, 1997. – 245 с.

20. Брайнес Я.М. Введение в теорию и расчеты химических и нефтехимических реакторов. – М.: Химия. 1976. – 232 с.

21. Технология и установки непрерывного производства стали / В.И. Баптизманский, И.В. Лысенко, Ю.С. Паниотов и др. – К.: Техніка, 1978. – 192 с.

22. Бигеев А.М. Металлургия стали. – М.: Металлургия, 1988. – 480 с.

23. Бигеев А.Н. Непрерывные сталеплавильные процессы. – М.: Металлургия, 1986. – 136 с.

24. Иванцов Г.П. и др. Непрерывный сталеплавильный процесс. – М.: Металлургия, 1967. – 148 с.

25. Казаков А.А. Непрерывные сталеплавильные процессы. – М.: Металлургия, 1977. – 272 с.

ЗМІСТ
стор.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ…………………….…

2

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ…………...

3

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ…………………………………………………...

6

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ…………………………………………….

12

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………….……………..

21

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань
«Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 7 (8). 05040101 металургія чорних металів
Моделювання технологічних процесів для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів / Укл. В. М. Ковшов, М....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
«Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 – металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
«Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101
«Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації електрометалургія...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять на еом з використанням програм персонального комп’ютера доменника, а також теми курсових робіт
«Теоретичні та експериментальні дослідження доменного процесу» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів, спеціалізації...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Засвоєння знань та придбання та придбання навичок в питаннях конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів, сучасних конверторних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Теоретичні та експериментальні дослідження доменного процесу» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів, спеціалізації...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconРобочапрогр ама методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «обробка металів тиском» для студентів спеціальності 7(8). 090404 – обробка металів тиском заочної форми навчання Дніпропетровськ НметАУ
...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «обробка металів тиском» для студентів спеціальності 7(8). 090404 обробка металів тиском
...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації електрометалургія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи