Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Скачати 141.28 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Дата17.02.2014
Розмір141.28 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Альтернативн_ процеси виробництва чорних метал_в.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Експериментальн_ досл_дження технолог_чних процес_в.doc
5. /6 курс/Ливарно-прокатн_ модул_ у сталеплавильному виробництв_.doc
6. /6 курс/Науково-педагог_чний практикум.doc
7. /6 курс/Оптим_зац_я процес_в в мет стал_ для заочник_в.doc
8. /6 курс/Орган_зац_я виробництва.doc
9. /6 курс/Орган_зац_я наукових досл_джень.docx
10. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
11. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика.doc
12. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика1.doc
13. /6 курс/Теплобм_н в металург_йних системах.doc
14. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
15. /6 курс/моделювання технолог_чних процес_в.doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Оптимізація процесів в металургії сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Науково-педагогічний практикум» для

студентів напряму 8.050401 – металургія чорних металів (МЕ-902)


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета вивчення дисципліни - засвоєння магістрантом знань і умінь науково-педагогічного працівника.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-         організацію, зміст і методологію сучасної вищої освіти;

-         організацію, зміст і методологію роботи науково-педагогічного працівника.

вміти:

-         розробити зміст та скласти документи педагогічної спрямованості;

-         розробити зміст та скласти документи наукової спрямованості;

-         визначати характер і психологічні риси людини.

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ


2.1. Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин

9 семестр

Усього годин за навчальним планом

108

у тому числі: Аудиторні заняття

24

з них:

 • лекції

8

 • лабораторні заняття

-

 • практичні заняття

16

 • семінари
Самостійна робота

84

у тому числі при :
 • виконанні курсових проектів(робіт)

-

 • виконанні індивідуального завдання

34

 • опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

50

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

екз.2.2. Назви тем та їх зміст

2.2.1. Організація вищої освіти.

2.2.2. Зміст вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика.

2.2.3. Методологія вищої освіти.


3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


3.1. Загальні вказівки

Дисципліна «Науково-педагогічний практикум» надає знання та забезпечує придбання навичок в питаннях організації, змісту і методології сучасної вищої освіти та роботи науково-педагогічного працівника.

Відповідно до програми студенти заочної форми навчання в період екзаменаційної сесії слухають оглядові лекції, виконують практичні роботи. Цьому періоду передує самостійне вивчення дисципліни відповідно до наведеної програми, виконання індивідуального завдання.

Варіанти індивідуальних завдань наступні.

Магістранти кафедри за допомогою провідного викладача дисципліни «Науково-педагогічний практикум» розподіляють поміж собою дисципліни зі своєї спеціальності для відвідин.

Магістрант відвідує не менш одного з кожного виду занять з обраної дисципліни: лекцію, практичне заняття, лабораторну роботу, семінар – збирає наведену в даних методичних вказівках інформацію і оформлює звіт. Він містить звіт про кожен вид навчального процесу окремо, а в кінці – висновки, в котрих стисло, 1-2 реченнями, магістрант викладає своєї пропозиції щодо поліпшення справи.

3.2. Організація вищої освіти

Україна приєдналась до Болонської угоди (в 2008 р.), що передбачає рівні освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Підготовка в магістратурі включає вивчення і набуття умінь здійснення роботи на посадах викладача і наукового працівника, чому і слугує дисципліна «Науково-педагогічний практикум», яка навчає організації, змісту і методології цієї роботи.

Історична довідка. Реформа вищої освіти. Економіка і вища освіта. Системи вищої освіти. Масштаби вищої освіти. Школа. Вступ до ВНЗ. Термін вищої освіти. Акредитація ВНЗ. Фінансування вищої освіти.

Структура ВНЗ. Організація навчального процесу. Кредитно-модульна система. Виховна робота.

Студентство. Викладачі. Наукова робота. Отримання наукового ступеня.

Вітчизняна система освіти включає більше 70 напрямів підготовки і близько 500 спеціальностей і, таким чином, поєднує особливості англо-американської і європейської систем. [1÷4]; [5]: c. 4-28.

3.3. Зміст вищої освіти, освітньо-кваліфікаційна характеристика

Державні стандарти передбачають підготовку бакалаврів за напрямом, а спеціалістів і магістрів – за спеціальностями. 65% всіх дисциплін є нормативними, тобто обов’язковими для всіх ВНЗ України, а 35% - варіативними, в залежності від вибору ВНЗ і студента.

Гуманітарні дисципліни складають 18% навчального часу, фундаментальні і загальнонаукові – 47%, професійні – 35%. Останнє свідчить про перевагу європейського підходу у вітчизняній вищій освіті.

Освітньо-професійна програма. Її нормативна, за вибором ВНЗ і вибором студента частини.

Реформа вищої освіти в Україні передбачає її диверсифікацію, що полягає у використанні в навчальній програмі дисциплін різного спрямування, наприклад, технічного і гуманітарного. На 3-й Всесвітній конференції з інженерної освіти (1992 р.) були сформульовані вимоги до інженера ХХІ сторіччя: освіта повинна носити інтердисциплінарний характер, що на думку Міжнародної організації праці сприятиме працевлаштуванню.

Інженер повинен розуміти екологічні проблеми, бути готовим до гуманітарної діяльності. Промисловість не вдоволена підготовкою студентів у зв’язку з її відсутністю за управлінської діяльності, недостатньою комунікабельністю. Гуманізація інженерної справи передбачає вивчення екології, менеджменту, економіки, маркетингу, соціології, психології. Конференція визначила три види інженерної діяльності: інноваційна (наукова, проектувальна), виробнича (репродуктивна) і обслуговуюча (маркетинг, менеджмент). Перша вимагає високого рівня знань і середніх комерційних здібностей і комунікабельності. Третя – високих комерційних здібностей в комунікабельності при посередніх знаннях. Стандарти інженерної освіти повинні забезпечити фундаментальні знання, мобільність і здатність працювати на різних посадах, здібностей до освоєння нових технологій і методів роботи. [1]; [5]: c. 25-36; [6]: c. 1-19; [7]: c. 1-24.

3.4. Методологія вищої освіти

Різновиди навчального процесу. Методологія різновидів. Різновиди методичних матеріалів, їх складання і використання.

В Україні за державним стандартом освітньо-кваліфікаційної характеристики випускник ВНЗ повинен уміти вирішувати професійні завдання. Для цього в державному стандарті освітньо-професійної програми наводяться ті дисципліни, що забезпечують формування потрібних умінь. В свою чергу, кожна дисципліна використовує різні форми навчального процесу, які у сукупності повинні сформувати уміння з мінімальними витратами навчального часу.

Лекція – основна форма навчальних занять, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.

Викладач розробляє конспект лекцій, який є його інтелектуальною власністю. У зарубіжжі зміст лекції – особиста справа викладача. У вітчизняній системі конспект лекцій може розглядатися й затверджуватися комісією.

У зарубіжних ВНЗ для розробки курсу лекцій викладачу надається однорічна сплачувана відпустка. У вітчизняній системі викладач працює над новою дисципліною у межах робочої доби, вільної від занять.

Лектор повинен мати чітку дикцію, впевнено поводитися перед аудиторією. Малюнки, що виконуються на дошці або демонструються з використанням технічних засобів навчання (ТЗН), повинні бути максимально спрощені, щоб не затримуватися в їхньому відтворенні при конспектуванні. Складні схеми можуть бути подані плакатами, або за допомогою слайдів. Не можна диктувати.

Лабораторні заняття – є засобом навчання студента отримувати нові знання, тому що лабораторні роботи відтворюють всі етапи дослідження.

Необхідна максимальна індивідуалізація лабораторної роботи шляхом виконання особистого завдання, можливе виконання нестандартних завдань для найбільш підготовлених студентів.

Обмеженням для індивідуалізації є лише необхідність виконання деяких дій одночасно кількома студентами.

Лабораторна робота може відтворювати справжній процес або імітувати його. Певного розповсюдження набуло виконання лабораторної роботи на виробництві / підприємстві, науковій організації.

В умовах обмеженого фінансування вищої освіти застосовуються комп’ютерні варіанти лабораторних робіт, за яким створюються моделі процесу, які використовуються для обчислення певних вихідних умов з отриманням кінцевих результатів.

Комп’ютерне моделювання дозволяє у стислий термін обчислити багато варіантів і всебічно вивчити взаємозалежності параметрів процесу. Але воно не відповідає головному призначенню лабораторної роботи – набуття практичних вмінь продукування нових відомостей за допомогою експерименту.

Кожна лабораторна робота оцінюється шляхом аналізу звіту з роботи і опитування студента.

Практичне заняття слугує формуванню вмінь застосовувати теоретичні знання для вирішення професійних завдань.

Існують різні підходи в організації практичних занять: сумісне розглядання завдання групою студентів і викладачем, вирішення студентом завдання самостійно з самого початку, комбінований варіант цих двох підходів.

Якщо обмежитися першим підходом, навчаться вирішувати завдання лише студенти з високим рівнем підготовки і самодисципліни. За другим підходом слабкі студенти не навчаються вирішувати завдання самостійно. Третій підхід потребує більших витрат часу, ніж перших два.

Використання комп’ютера на практичних заняттях доцільно при вирішенні завдань, які не можна розв’язати без нього. В протилежному випадку студент не володіє методикою рішення, що зосереджена в програмі, виконуючи тільки чисто механічні дії – введення вихідних даних і отримання результатів розрахунку. Тому необхідно або доручити студенту скласти алгоритм розрахунку, або вимагати від нього знання алгоритму, що міститься у програмі.

Оцінювання виконання практичного заняття може включати як оцінку теоретичних знань, так і результати їх використання на практиці.

Часи практичних занять можуть використовуватися для здійснення таких ЗАН, як ділова або технологічна гра, розігрування ролей, розгляд конкретних ситуацій.

Семінар передбачає заздалегідь організовану дискусію шляхом доручення окремим студентам групи підготовки доповідей (рефератів) на певні теми. Інші студенти приймають участь у дискусії за власним бажанням або за вказівкою викладача.

Завдання семінару – навчити студента формувати власну точку зору, формулювати її і відстоювати у полеміці.

Кількість семінарів повинна бути достатньою, щоб усі студенти мали змогу зробити доповідь. Кількість учасників семінару повинна обмежуватись 10-15 особами. Це дасть змогу викладачеві тримати в полі зору всіх учасників, домагаючись участі кожного.

Оцінюється вдалість змісту і форми доповіді, участь у дискусії.

У кінці семінару викладач аналізує помилки доповідачів та дає відповідь на запитання, що виникли.

Не рекомендується перебивати доповідача, це доцільно зробити тільки тоді, якщо помилка досить значна.

Колоквіум передбачає усне обговорення певної теми, що однакова для всієї групи. Це контроль результатів вивчення окремого модуля лекційного курсу, який дозволяє в логічній послідовності згадати всі його положення.

Консультація – це форма навчального процесу, під час якої студент отримує відповіді на запитання, що виникли. Вона набуває особливого значення, коли студент навчається за індивідуальним планом і набула особливого поширення у зарубіжній вищій освіті. У цьому випадку часи консультацій погоджуються з кожним студентом окремо. Такий підхід вимагає чимало часу.

У вітчизняній практиці консультація періодично відбувається для групи в цілому. Окремо відбуваються консультації перед іспитами, на яких розглядаються всі запитання з лекційного курсу.

Самостійна робота студента включає все, що він виконує за межами аудиторії, і у тому числі розрахункові, графічні, реферативні, курсові та дипломні проекти і роботи, й здійснюється за графіком виконання навчального процесу. Звичайно, ці завдання індивідуальні, але можливі колективні з поділом на індивідуальні частини.

Доцільно, щоб тематика самостійної роботи узгоджувалася з інтересами студента, пов’язаними з майбутньою роботою.

Звіт з кожного виду самостійної роботи готується окремо і оцінюється. Для курсових і дипломних робіт оцінка є підсумковою, усі інші – поточними.

Курсовий проект (робота) передбачає виконання досить значного за обсягом завдання, що підсумовує теоретичне і практичне вивчення певної дисципліни.

Аналіз питання доводить, що виконання студентом курсового проекту потребує 35 годин, а роботи – 25. Щоб ці витрати знаходились у певних межах, методичні вказівки повинні мати обсяг тексту не більше 1-2 обліково-видавничих аркушів.

Необхідно поступово відходити від виконання курсових робіт за готовими схемами розрахунків, чого немає у зарубіжній вищій освіті. Кількість курсових робіт не повинна перевищувати 4-5 на семестр.

Дипломні роботи необхідно доводити до зарубіжного рівня за ступенем самостійності і складності. Вони повинні мати творчий характер, який би доводив вміння виконавця використовувати набуті знання для вирішення нестандартних професійних завдань.

Дипломній роботі повинні передувати творчі здобутки студента під час виконання навчальної науково-дослідної роботи і курсових робіт.

Студент має право обрати власну тему дипломної роботи, а за кордоном – і керівника.

Свого часу у країні набуло певного поширення виконання комплексних дипломних проектів за участю студентів різних спеціальностей у межах одного ВНЗ або різних ВНЗ, у яких брали участь до 20-30 студентів.

Обсяг завдання на дипломування повинен відтворювати дійсність, тобто відповідати тому, що в силах зробити одна людина протягом часу дипломування.

Практика повинна відбуватися з максимальним ступенем індивідуалізації завдання. Екскурсійний характер практики неефективний й повинен доповнюватись індивідуальним завданням.

Індивідуальне завдання повинно забезпечити студента первинним матеріалом для виконання навчальної науково-дослідної роботи і курсових робіт, якщо вони пов’язані з виробництвом.

Курсова науково-дослідна робота студента навчає його творчості й інноваційній діяльності. Вона включає вивчення питання за науково-технічною літературою, експериментальне або аналітичне дослідження. Тематика КНДР повинна пов’язуватися з майбутньою дипломною роботою і місцем працевлаштування студента. [5]: c. 37-80; [6]: c. 19-28.


4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


Магістрант відвідує не менш одного з кожного виду занять зі своєї спеціальності: лекцію, практичне заняття, лабораторну роботу, семінар і збирає наступні дані:

а) з кожного виду занять – прізвище, ім’я та по-батькові, та посаду викладача, шифр групи, назву дисципліни, назву виду занять, дату проведення заняття, чи здійснювалась перевірка присутніх, кількість відсутніх, частка останніх від кількості студентів у групі, міри, що приймає викладач для підвищення кількості присутніх;

б) на лекції – використання лектором конспекту, його дикція, якість записів на дошці, якість рисунків, якість демонстраційних плакатів, кількість запитань студентів і якість відповідей лектора, відступи від теми лектора, їх доречність, манера поведінки викладача, зацікавленість аудиторії, частка студентів, що конспектують лекцію;

в) на практичному занятті – проведення попереднього опитування студента, метод проведення заняття (всі вирішують однакову задачу, або кожний студент – власну), попередні роз’яснення викладача, їх доречність і необхідність, частка студентів, що списують у товаришів, залік з результатів заняття, оцінка у журналі групи;

г) на лабораторній роботі – попереднє опитування студентів, наявність інструкцій з роботи, кількість студентів у мікрогрупах, що працюють, кожна окремо, частка студентів, що не працюють, а списують у товаришів, прийом звіту з роботи, частка студентів, що не отримали заліку з роботи, відмітки про роботу у журналі групи.

Звіт з індивідуального завдання міститиме звіт про кожен вид навчального процесу окремо, а в кінці – висновки, кожний з яких має нумерацію і стисло, 1-2 речення кожний, викладає пропозицію автора щодо поліпшення справи.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Закони України „Про освіту” та „Про вищу освіту”.

 2. Наказ Міністерства освіти України № 163 від 02.06.1993 року.

 3. Вища технічна освіта – проблеми магістратури. – Київ :НТТУ, 1995.

 4. Основы педагогики и психологии высшей школы – М.: НТУ; 1986.

 5. В.Б. Охотський. Науково-педагогічний практикум. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 81 с.

 6. Охотський В.Б. Сучасні організація, зміст і методологія вищої освіти (конспект лекцій). – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2001. – 28 с.

 7. Охотський В.Б. Інженерна справа (конспект лекцій) – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2003. – 82 с.


ЗМІСТ

 1. Мета і завдання вивчення дисципліни..........................................................1

 2. Робоча програма дисципліни, теми та їх зміст.............................................1

 3. Методичні вказівки..........................................................................................2

 4. Індивідуальне завдання...................................................................................9

 5. Література........................................................................................................10
Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Засвоєння знань та придбання та придбання навичок в питаннях конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів, сучасних конверторних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Пiдготовка металургiйної сировини» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Пiдготовка металургiйної сировини» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 7 (8). 05040101 металургія чорних металів
Моделювання технологічних процесів для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів / Укл. В. М. Ковшов, М....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „ Оптимізація процесів виплавки чавуну для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Оптимізація процесів виплавки чавуну” для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
«Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 – металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
«Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та курсової роботи з дисципліни «Металургія чавуну»
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Металургія чавуну» та виконання курсової роботи...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електротехнічне обладнання металургійних цехів”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму "Металургія"
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи менеджменту” для студентів напрямів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи