Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Скачати 87.75 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Дата17.02.2014
Розмір87.75 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Альтернативн_ процеси виробництва чорних метал_в.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Експериментальн_ досл_дження технолог_чних процес_в.doc
5. /6 курс/Ливарно-прокатн_ модул_ у сталеплавильному виробництв_.doc
6. /6 курс/Науково-педагог_чний практикум.doc
7. /6 курс/Оптим_зац_я процес_в в мет стал_ для заочник_в.doc
8. /6 курс/Орган_зац_я виробництва.doc
9. /6 курс/Орган_зац_я наукових досл_джень.docx
10. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
11. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика.doc
12. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика1.doc
13. /6 курс/Теплобм_н в металург_йних системах.doc
14. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
15. /6 курс/моделювання технолог_чних процес_в.doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Оптимізація процесів в металургії сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА

та методичні вказівки

до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень»

для студентів спеціальності 8.05040101 – металургія чорних металів


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета вивчення дисципліни

Засвоєння знань та придбання навичок в питаннях проведення досліджень, аналізу їх результатів та практичного використання в умовах сучасного сталеплавильного виробництва.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- задачі та напрямки досліджень, що проводяться у сталеплавильному виробництві;

- основні методики та методи досліджень, що проводяться у сталеплавильному виробництві;

- основні методики та методи обробки результатів досліджень, що проводяться у сталеплавильному виробництві, з використанням сучасного програмного забезпечення на ПЕОМ;

вміти:

- визначити мету і задачі дослідження, які вирішуються у конкретних умовах конверторного або мартенівського цеху;

- визначити оптимальну для конкретних умов методику дослідження;

- організувати та провести дослідження у конкретних умовах конверторного або мартенівського цеху;

- скласти базу даних для ПЕОМ;

- виконати розрахунки та аналіз результатів, що отримано;

- на підставі аналізу розробити рекомендації, щодо вдосконалення технологічного процесу,

- показати можливі шляхи втілення результатів дослідження,

- оцінити техніко – економічні та інші наслідки використання цих результатів;

- визначити подальші шляхи проведення досліджень в умовах підприємства.


2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ

2.1. Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин

1 семестр

Усього годин за навчальним планом

36

у тому числі: Аудиторні заняття

4

з них:

 • лекції

4

 • лабораторні заняття
 • практичні заняття

-

 • семінари

-

Самостійна робота

32

у тому числі при :

-

 • виконанні курсових проектів (робіт)

-

 • виконанні індивідуального завдання

16

 • опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

16

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

зал.2.2. Назви тем та їх зміст

2.2.1. Математичне планування експерименту.

Вибір факторів та параметру оптимізації. Нормування факторів. Матриця планування експерименту. Повно- та дрібно факторні експерименти. Інтерпретація результатів, що отримано.

2.2.2. Статистична обробка масивів даних

Формування таблиць та побудова графіків. Метод найменших квадратів., регресивний, кореляційний, дисперсійний аналізи. Оцінка надійності результатів, що отримано.

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


3.1. Загальні вказівки

Дисципліна «Організація наукових досліджень» дає уявлення про організацію та проведення наукових дослідження при виробництві, позапічній обробці та розливанні сталі. Відомості і знання, отримані при вивченні дисципліни, направлені на формування інженерного уявлення про ці процеси і необхідні при вивченні дисциплін спеціалізації та дипломуванні.

Відповідно до програми студенти заочної форми навчання в період екзаменаційної сесії слухають оглядові лекції. Цьому періоду передує самостійне вивчення дисципліни відповідно до наведеної програми та виконання індивідуального завдання.

Варіанти завдань наведені в табл. 3.1. Номер завдання, що виконується, повинен збігатися з останніми двома цифрами – шифром студента-заочника (номер залікової книжки).

Номери варіантів та теми рефератів наведені в таблиці. Варіант завдання відповідає двом останнім цифрам номера залікової книжки студента-заочника.

Обсяг реферату роботи має складати не менше 10 сторінок рукописного або 5 сторінок комп’ютерного тексту. Якщо індивідуальна робота виконується за допомогою ПЕОМ, текст має бути надруковано шрифтом Times New Romans 14 розміру з інтервалом 1,5, нумерація рисунків, наведених у роботі, має бути наскрізною.

Виконане індивідуальне завдання містить титульну сторінку, зміст, саме завдання та перелік використаних літературних джерел із посиланням на них по тексту реферату

Самостійно виконане завдання оформлюється в зошиті або на листах формату А4, направляється в академію для перевірки, а в період сесії захищається студентом на кафедрі.


Таблиця 3.1

Варіанти індивідуальних завдань та номери питань

№ теми реферату

№ варіанту (дві останні цифри у номері залікової книжки)

1

00,05,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95

2

01,06,11,16,21,26,31,36,41,46,51,56,61,66,71,76,81,86,91,96

3

02,07,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57,62,67,72,77,82,87,92,97

4

03,08,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88,93,98

5

04,09,14,19,24,29,34,39, 44,49,54,59,64,69,74,79,84,89,94,99


3.2. Перелік питань для індивідуального завдання


 1. Пошук та обробка наукової інформації

 2. Методи планування експерименту.

 3. Фізичне моделювання у металургії.

 4. Математичне моделювання у металургії.

 5. Основні принципи обробки експериментальних данних та оцінка їх достовірністі


ЛІТЕРАТУРА

1. Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента М.: Металлургия, 1968. - 155 с.

2. Арзамасцев С.В. Полный факторный эксперимент - Саратов: СГТУ, 2009. - 20 с.

3. Аугамбаев М., Иванов А., Терехов Ю. Основы планирования научно-исследовательского эксперимента Учебное пособие. Под. ред. д.т.н., профессора Рудакова Г.М. Ташкент: Укитувчи, 2004. - 336 с.

4. Организация эксперимента: Учеб. пособие/ В.І. Баптизманский, Ю.Н.Яковлєв, Ю.С.Паніотов и др.. : -К.:УМК ВО, 1992. –244с

5. Марков Б.Л., Кирсанов А.А. Физическое моделирование в металлургии. М.: Металургия, 1984.- 119с

6. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: Конспект лекций / Н.А.Спирин, В.В.Лавров. Под общ. ред. Н.А.Спирина. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. – 257 с.

7. Быкова П.О. Моделирование объектов и процессов в металлургии Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – 132 с.

8. Еронько С.П., Быковских С.В. Физическое моделирование процессов внепечной обработки и разливки стали - Киев: Техніка, 1998. - 136 с.

9. Обработка экспериментальных данных в MS Excel: методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов дневной формы обучения / сост. Е. Г. Агапова, Е. А. Битехтина. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 32 с.

10. Кнотек М., Войта Р., Шефц И. Анализ металлургических процессов методами математической статистики М.: Металлургия, 1968. - 212 с.

11. Михайлов О.А. Математическая статистика и линейное программирование в черной металлургии М.: Металлургиздат, 1961. — 160 с.

12. Маркин Н.С. Основы теории обработки результатов измерений М.: Издательство стандартов, 1991. — 176 с.

13. Пинчук С.И. Организация эксперимента при моделировании и оптимизации технических систем – Днепропетровск: ООО Независимая издательская организация "Дива", 2008. – 248 с.

14. Хальд А. Математическая статистика с техническими приложениями М.: Изд. Иностр. лит. , 1956.

15. Шашков В.Б. Обработка экспериментальных данных и построение эмпирических формул Курс лекций. Учебное пособие. Оренбург, ГОУ ОГУ, 2005, 150 стр.

16. Белай Г.Е., Дембовский В.В. и др. Организация металлургического эксперимента — M.: Металлургия, 1993.— 256 с.


ЗМІСТ
стор.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ…………………….…

2

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ…………...

3

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ..………...

4

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………….……………..

8

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 7 (8). 05040101 металургія чорних металів
Моделювання технологічних процесів для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів / Укл. В. М. Ковшов, М....
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
«Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
«Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 – металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань
«Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101
«Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації електрометалургія...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять на еом з використанням програм персонального комп’ютера доменника, а також теми курсових робіт
«Теоретичні та експериментальні дослідження доменного процесу» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів, спеціалізації...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Теоретичні та експериментальні дослідження доменного процесу» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів, спеціалізації...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації електрометалургія...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconЗ дисципліни «організація наукових досліджень»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Засвоєння знань та придбання та придбання навичок в питаннях конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів, сучасних конверторних...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів iconРобочапрогр ама методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «обробка металів тиском» для студентів спеціальності 7(8). 090404 – обробка металів тиском заочної форми навчання Дніпропетровськ НметАУ
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи