Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Скачати 490.23 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Сторінка1/3
Дата17.02.2014
Розмір490.23 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3
1. /3 курс/_нформатика, обчислювальна техн_ка та програмування.doc
2. /3 курс/_стор_я украхнськох культури.doc
3. /3 курс/Електротехн_ка МЕ.doc
4. /3 курс/Крист-ф_я _ м_нералог_я.pdf
5. /3 курс/Крист-фия и минералогия.pdf
6. /3 курс/М_кроеконом_ка.rtf
7. /3 курс/Металлургические печи.pdf
8. /3 курс/Металлургия цветных металлов МЕ906.pdf
9. /3 курс/Металургия стали.doc
10. /3 курс/Теор_я металург_йних процес_в.doc
11. /3 курс/Теплоенергетика для всех специальностей/Конспект лекций по теплоэнергетике.pdf
12. /3 курс/Теплоенергетика для всех специальностей/Лабораторные работы для заочников.pdf
13. /3 курс/Теплоенергетика для всех специальностей/Робоча прогр. заочники - теплоенергетика.pdf
14. /3 курс/УКРАфНСЬКА МОВА (проф спрямуванням) навч пос_бник.doc
15. /3 курс/УЧЕЬНИК__СТ_УКР_КУЛЬТ 4части.doc
16. /3 курс/Украхнська мова (за профес_йним спрямуванням).doc
17. /3 курс/Ф_лософ_я.doc
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення Дисципліни «Інформатика, обчислювальна техніка та програмування» для студентів за галузю знань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй
Методичні вказівки до його виконання та рішення типових задач
Методичні вказівки до вивчення дисципліни індивідуальні завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Філософія»

для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 31. 01. 06


Дніпропетровськ НМетАУ 2006


УДК


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання // Укл. І. О. Аврахов, В. П. Лазаренко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. –


Містить робочу програму, методичні вказівки та рекомендовану літературу до вивчення дисципліни «Філософія», а також варіанти індивідуальних завдань.


Призначена для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання.


Укладачі: Аврахов І. О., доцент; Лазаренко В. П., асистент.


Відповідальний за випуск: Пелих В. О., канд.. філос. наук, доцент.


Рецензент: В.І. Палагута, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 16.05.06. Формат 60x84 тб. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 2,41. Умов. друк. арк. 2,38. Тираж 800 пр. Замовлення № 40.

Національна металургійна академія України 49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4


Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


Вступ


Навчальна дисципліна «Філософія» є нормативною і входить до гуманітарного циклу дисциплін вузу. Філософські знання сприяють підвищенню загальноосвітньої підготовки студентів, творчій орієнтації в виборі духовних цінностей і визначенню місця в соціальному і професійному житті.

Мета вивчення дисципліни: реалізація світоглядної, методологічної, аксіологічної та культурологічної функцій філософії.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- основні історико-філософські концепції;

- духовно-практичні засоби вирішення світоглядних та методологічних проблем в історії людства;

- основні філософські проблеми людського буття;

- критерії оцінки змісту людського існування;

вміти:

- свідомо орієнтуватись в цінностях сучасного людства;

- грамотно оцінювати і аналізувати ціннісні аспекти розвитку культури сучасної цивілізації.

Критерії успішності засвоєння дисципліни: позитивні оцінки на семінарських заняттях і при виконанні індивідуальних та екзаменаційних завдань.

В даних методичних вказівках надається розгорнута робоча програма курсу, яка містить в собі аудиторний матеріал і матеріал для самостійного опрацювання і яку студент повинен засвоїти в межах відведеного навчального часу, а також пропонуються питання до семінарських занять і для виконання індивідуальних завдань.

Виконання індивідуальних завдань повинно відображати вміння самостійно опрацьовувати матеріал з використанням різноманітної літератури, що сприяє формуванню навичок науково-дослідної роботи і здатності студента та подальшого спеціаліста самостійно вирішувати нагальні науково-професійні проблеми.

Кожне індивідуальне завдання структурно містить в собі 10 питань, що змістовно охоплюють основні теми курсу. Від студента вимагаються стислі, конкретні і обґрунтовані відповіді на поставлені питання. Перелік індивідуальних завдань складається із 30 варіантів.

Номер варіанта для кожного студента визначається двома останніми цифрами номера його залікової книжки. Якщо число, яке з них складається, перевищує число «30», то від нього необхідно відрахувати число, кратне тридцяти (30, 60, 90). Наприклад: якщо останні цифри номера залікової книжки «48», «72», «94», то номери варіантів відповідно будуть «18», «12», «4».

Загальний обсяг виконаного завдання має бути 5 – 10 аркушів формату А-4 друкованого тексту (шрифт – 14, міжрядний інтервал – 1,3, відступи - 25 мм). Правильно виконане в повному обсязі індивідуальне завдання зараховується без захисту.

Робота подається для перевірки не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії.

Рекомендована література поділена на основну і додаткову. Основна пропонована література містить в собі підручники, навчальні посібники та першоджерела до усіх тем курсу і надається на початку робочої програми. Після кожної окремої теми основна література вказується в дужках, де перші цифри означають порядковий номер в загальному списку основної літератури, далі вказується номер тому, якщо видання багатотомне, потім – номери сторінок відповідного матеріалу. Додаткова література до кожної теми надається окремим списком.

Крім указаної в рекомендаціях можна використати і іншу літературу, яка відповідає структурі і змісту курсу. Придатними для самостійної роботи можуть бути періодичні видання, такі, наприклад, як журнали «Філософська думка», «Вопросы философии» і ін.


Робоча програма і методичні вказівки

до вивчення дисципліни

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять з дисципліни «Філософія»:

 

Види занять

№№ тем

Найменування тем

Лекції (годин)

Семінарські заняття (годин)

Самостійне вивчення (годин)

1

2

3

4

5

1

Філософія, коло її проблем і роль в суспільстві

2

2

5

2

Філософія Стародавнього світу

2

2

5

3

Філософія Середньовіччя і Відродження

 

 

5

4

Філософія Нового часу і Просвітництва

 

 

6

5

Німецька класична філософія

 

 

6

6

Основні напрями в філософії ХІХ століття

 

 

5

7

Сучасна світова філософія

 

 

6

8

Філософська думка в Україні та Росії

 

 

6

9

Буття, матерія, свідомість

2

 

5

10

Діалектика як вчення про розвиток

 

 

6

11

Принцип детермінізму. Основні категорії діалектики

 

 

5

12

Проблема людини

2

2

5

13

Практична діяльність людини

 

 

4

14

Пізнавальна діяльність людини

 

 

6

15

Суспільство, його структура і закономірності розвитку

2

2

6

16

Культура і цивілізація

 

 

5

17

Історичний прогрес і глобальні проблеми сучасності

 

 

4

 

У с ь о г о - 108 годин

10

8

90Рекомендована література (основна):


1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 2001.

2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. –

К., 1996.

3. Введение в философию. В двух частях. Под ред. И. Т. Фролова. – М., 1989.

4. Горак Г.І. Курс лекцій. – К., 1997.

5. Григор'єв В.Й. Філософія: навчальний посібник. – К., 2004.

6. Краткая история философии. Под ред. В.Г. Голобокова. – М., 1996.

7. Мир философии. Книга для чтения. В 2-х частях. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991.

8. Петрушенко В.Л. Філософія. Навч. посібник. – К. – Львів, 2000 – 2002.

9. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М., 1997.

10. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: учебное пособие. – М., 2000.

11. Спиркин А. Г. Философия. Уч. пособие. – М., 2002.

12. Філософія. Навч. посібник. Під кер. І. В. Бичка. – К., 1991.

13. Філософія. Підручник. За ред. Г. А. Заїченка. – К., 1995.

14. Философия. Ученик. Под ред. В.П. Кохановского. – Ростов-на-Дону, 1996.

15. Філософія. Підручник. За ред. В. Г. Кременя. – К., 2002.

16. Философия. Учебник. Под ред.В. Н. Лавриненко. – М., 2002.

17. Філософія. Підручник. За ред. І. Ф. Надольного. – К., 2004.

18. Філософія. Навч. посібник. Є. Причепій і ін. – К., 2001.


Тема 1 . Філософія, коло її питань та роль в суспільстві


Лекційний матеріал (2 години)

Духовна і практична потреба в філософії. Життєві підстави філософії і філософської культури. Філософія і наука. Співвідношення пізнавального та ціннісного в філософському знанні. Світогляд і його духовні компоненти. Рівні формування світогляду, його суспільний і індивідуальний зміст. Історичні типи світогляду, їх ціннісно-смислова орієнтація.

Специфіка філософії як форми світогляду. Співвідношення свідомості і матерії як вихідне питання філософського світогляду. Матеріалізм і ідеалізм. Історичні форми матеріалізму. Суб'єктивний та об'єктивний ідеалізм. Проблема пізнаванності світу і агностицизм. Проблема змінності світу і діалектика. Основні розділи філософського знання. Світоглядна та методологічна функції філософії. Роль філософії в духовно-практичному і соціально-політичному житті людей.


Тематика самостійного вивчення (5 годин)

Філософія як специфічна форма людського знання. Світогляд – духовно-практичний спосіб відношення людини до світу. Світовідчуття, світосприймання, світорозуміння. Ціннісні ідеали (Істина, Добро, Красота) і способи ціннісного відношення до світу (пізнавальний, моральний, естетичний). Особливості міфології, релігії та філософії як історичних типів світогляду.


Питання до семінарського заняття (2 години):

1. Світогляд, його структура і історичні типи.

2. Філософія як світогляд. Основні напрями в філософії. Основні розділи філософського знання.

3. Функції філософії та її роль в суспільстві.


Література основна:

[1; 4-87], [3; ч.1; 20 - 73], [7; ч. 1; 5 - 157], [13; 6 - 19], [17; 5-23]


Література додаткова:

1. Зотов А.Ф. Феномен философии: о чем говорит плюрализм философских учений // Вопросы философии. – 1991. - №12.

2. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991.

3. Лук'янець В.С. Філософія реконструкції: походження, стратегія, загальнокультурне значення // Філософська думка. – 1998. - №1.

4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

5. Методичні вказівки до вивчення теми «Філософія, її сутність проблематика та призначення» / Укл.: О.В. Гарнік, В.П. Лазаренко. – Дн-ск: ДМетАУ, 1993.

6. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 1991. – С. 15-72.

7. Ортега-и-Гассет. Что такое философия? – М., 1991.

8. Табачковський В.Г. Ми у філософії чи філософія в нас? // Філософська думка. – 1998. - № 4-6.

9. Философия и мировоззрение. Разд. 1,2. – М., 1990.

Тема 2. Філософія Стародавнього світу


Лекційний матеріал (2 години)

Суспільно-історичні передумови виникнення філософії – соціально-політичні, культурні, психологічні. Міфологічні та морально-релігійні особливості філософської думки на Стародавньому Сході (Індія, Китай). Буддизм, даосизм, конфуціанство.

Загальні особливості формування античної філософії та основні періоди її розвитку (Греція, Рим). Характерні риси і основна проблематика давньогрецької філософії, її космоцентризм. Мілетська школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр). Елеати і піфагорійці. Матеріалістична діалектика Геракліта. Натуралістичний атомізм Демокріта і антропологічний атомізм Епікура. Класичний період розвитку античної філософії. Етичний раціоналізм Сократа. Об'єктивний ідеалізм Платона. Метафізика Аристотеля. Елінський період в філософії Античності. Еллінізм і кінець класичної античної філософії. Роль античної філософії в подальшому формуванні світової філософської думки.


Тематика самостійного вивчення (5 годин)

Міфологічний характер філософії Стародавнього Сходу. Веди і упанішади. Брахманізм. Джайнізм і буддизм. Вчення про «дао»; даосизм. Моїзм і легізм. Етико-філософські ідеї Кун Фу-цзи. Конфуціанство.

«Наївність» ранньогрецької філософії. «Негативна» діалектика елеатів. Апорії Зенона. Відмінність тлумачення буття у Парменіда і Геракліта. Греко-римський період розвитку античної філософії. Стоїки, епікурейці, скептики.


Питання до семінарського заняття (2 години):

1. Суспільно-історичні передумови виникнення філософії. Основні філософські школи Стародавнього Сходу.

2. Характерні риси і основна проблематика давньогрецької філософії, її космоцентризм.

3. Класичний період розвитку філософії Античності: Сократ, Платон, Аристотель.

Література основна:

[1; 89-110], [3; ч.1; 93-115], [6; 14-148], [7; ч. 1; 158-210], [10; 19-176], [17; 24-46], [18; 46-56]


Література додаткова:

1. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

2. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985.

3. Джохадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии. – М., 1977.

4. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. – М., 1989.

5. Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М., 1988.

6. Таранов П.С. Анатомия мудрості: 120 философов. – Сімферополь, 1996.

7. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

8. Шуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». – М., 1993.


Тема 3. Філософія Середньовіччя і Відродження


Тематика самостійного вивчення (5 годин)

Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Теоцентризм середньовічної філософії, її ідейно-теоретичні джерела і основні принципи. Періоди і форми становлення та розвитку філософії Середньовіччя – патристика і схоластика. Проблема буття: божественний і природний світ. П'ять доказів буття Бога у Фоми Аквінського. Роздвоєність буття людини, сенс її життя. Провіденціалізм. Співвідношення душі і тіла, віри і розуму (Оріген, Августін, Ф. Аквінський). Проблема добра і зла. Загальні поняття («універсалії») як філософська проблема. Реалізм і номіналізм.

Епоха Відродження, її історичні особливості. Антропоцентризм і гуманізм філософії Відродження, її ідейні джерела. Людина як вища цінність. Гармонічна єдність духовного і фізичного, душі і тіла, знання і вміння. Натурфілософія і пантеїзм. Реформація. Науково-природничі досягнення в епоху Відродження (М. Копернік, Г. Галілей, Л. да Вінчі, Дж. Бруно, М. Кузанський).


Література основна:

[3; ч. 1; 115-135], [6; 151-274], [7; ч.1; 158-210], [10; 177-255], [11; 82-112]


Література додаткова:

1. Антология мировой философии. В 4-х т. – М., 1969. – Т.1.

2. Горфункель А.Ф. Философия епохи Возрождения. – М., 1980.

3. Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. – М., 1979.

4. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979.

5. Христос и культура: Избранные труды Р. Нибура. – М., 1996.

6. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.


Тема 4. Філософія Нового часу і Просвітництва


Тематика самостійного вивчення (6 годин)

Історичні особливості суспільства і світогляду Нового часу. Наука як предмет філософських роздумів. Проблема наукового методу в філософії Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт). Емпіризм і раціоналізм як основні напрями в новоєвропейській філософії. Сенсуалізм і агностицизм (Дж. Локк, Дж. Берклі, Д. Юм). Проблема істинності наукового знання. Ф. Бекон про «ідоли» в раціональному пізнанні. Критерій очевидності істини у Р. Декарта. Вчення про природжені ідеї. «Істини розуму» і «істини факту» у Г. Лейбніца. Проблема субстанції в філософії Нового часу: монізм, дуалізм, плюралізм.

Ідеали людини і суспільства в філософії Просвітництва. Правовий статус людини в громадянському суспільстві. «Природні права» людини. Теорія суспільного договору (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо). Загальна справедливість і приватний інтерес. Освіта і виховання як запорука повноцінного громадянського суспільства.


Література основна:

[3; ч.1; 146-168], [6; 277-358], [10; розд.7, 10-16], [17; 55-77]


Література додаткова:

1. Антология мировой философии. В 4-х т. – М., 1969. – Т. 2.

2. История диалектики ХІV – XVIII вв. – М., 1974.

3. История философии в кратком изложении. Пер. с чеш. И.И. Богута. – М., 1991. – С. 346-454.

4. Кузнецов В.Н. Западноевропейская философия ХVІІІ века. – М., 1986.

5. Липовой С.П. История новоевропейской философии. – Р-на-Д., 1996.

6. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХVІІІ века. – М., 1973.

7. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 3. – М., 1996.

8. Соколов В.В. Европейская философия ХV – ХVІІ векав. – М., 1984.


Тема 5. Німецька класична філософія


Тематика самостійного вивчення (6 годин)

Загальні особливості німецької класичної філософії, її раціоналістичний зміст. Мануїл Кант – основоположник німецької класики. Докритичний і критичний періоди творчості Канта. Апріоризм і агностицизм кантівської філософії, її дуалістичний характер. Роль розсудку і розуму в пізнанні. Етика Канта. Категоричний імператив як розумний закон моральної поведінки людини. Суб'єктивний ідеалізм Й. Фіхте і об'єктивний ідеалізм Ф. Шеллінга. Об'єктивно-ідеалістична система Г. Гегеля, його діалектичний метод. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. Критика Фейєрбахом релігії та ідеалізму. Гуманістичний зміст філософії Фейєрбаха. Класичний характер німецької філософії другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ століть, її місце в історії філософської думки.


Література основна:

[1; 133-141], [6; 361-426], [7; ч.1; 158-210], [11; 142-166], [17; 77-89]


Література додаткова:

1. Антология мировой философии. В 4-х т. – М., 1971. – Т. 3. – С. 89-394, 440-489.

2. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

3. История философии в кратком изложении. Пер. с чеш. И.И. Богута. – М., 1991. – С. 455-563.

4. История философии. Учебное пособие для вузов. Под ред. В.М. Мапельмана и Е.М. Пенькова. – М., 1997. – С. 199-234.

5. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVІІІ – начала ХІХ векав. – М., 1989.

6. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХІХ века. – М., 1973.


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
move to 0-307280
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи