Національна металургійна академія України icon

Національна металургійна академія України
НазваНаціональна металургійна академія України
Сторінка1/7
Дата17.02.2014
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7
1. /4 курс/_нженерна психолог_я.doc
2. /4 курс/Електрометалург_я/3. Контрольн_ завдання......doc
3. /4 курс/Електрометалург_я/ВСТУП, 1, 2 л_т....doc
4. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 1. табл. Д.1.1, 1.2, Д.1.3.....doc
5. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 2. табл. Д.2.1., 2.2.....doc
6. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 3. табл. Д.3.1....doc
7. /4 курс/Електрометалург_я/Л_тература.....doc
8. /4 курс/Електрометалург_я/Тит.УДК, зм_ст....doc
9. /4 курс/Ливарне виробництво.doc
10. /4 курс/Матем методи ПРО901/Основи математичного моделювання.doc
11. /4 курс/Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ.doc
12. /4 курс/Математичн_ модел_ та методи в розрахунках на ЕОМ, для ПРО.doc
13. /4 курс/Металлургические печи.pdf
14. /4 курс/Металургия стали.doc
15. /4 курс/ПРО Основы автоматизированного проектирования технологического оборудования.doc
16. /4 курс/Профес_йна педагог_ка.doc
17. /4 курс/Рел_г_єзнавство.doc
18. /4 курс/Теор_я та _стор_я педагог_ки.doc
19. /4 курс/Электротермия неорганических материалов.docx
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Математические методы и модели в расчетах на эвм»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 'Математичні моделі та методи в розрахунках на еом'' для студентів напряму 010104
Методичні вказівки до вивчення дисципліни індивідуальні завдання
Національна металургійна академія України
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Таблиця д 1 Марки феросиліцію І варіанти контрольного завдання №1 І №3
Таблиця д 1 Склад марганцевої сировини І коксу
Склад марганцевої сировини, флюсу і ступінь переходу оксидів в шлак та основність шлаку
Учебник для вузов. Киев; Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1983. 376 с
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електрометалургія» для студентів, які навчаються за напрямами 050401 і 010104
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії,

Міністерство освіти і науки України


Національна металургійна академія України


Кафедра

Машини та агрегати металургійного виробництваЗатверджую:

Іващенко В.П.

Перший проректор


____________________

‘‘__’’ __________ ____ р.


Робоча програма _____________


з дисципліни

Основи проектування та САПР
Галузь


0101

Педагогічна освіта

Напрям


6. 010104

Професійна освіта(за профілем Металургія)

Спеціалізація


Розклад навчальних годинСеместри
Усього

9
Усього годин за навчальним планом

144

144
у тому числі:

Аудиторні заняття


24


24
з них:

- лекції


12


12
- лабораторні заняття

4

4
- практичні заняття

8

8
- семінари

0

0
Самостійна робота

120

120
у тому числі при :

- підготовці до аудториних занять


0


0
- підготовці до контрольних заходів

90

90
- Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

30

30
Підсумковий контроль

іспит

іспит


Характеристика дисципліниНавчальна дисципліна "Основи проектування та САПР" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для проектування сучасного технологічного обладнання , розробки текстової та графічної проектної документації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основне программе забеспеченя для розробки текстової та графічної проектної документації;

 • етапи життєвого циклу та послідовність проектування технологічного обладнання ;

 • склад та основні вимоги, що висуваються до проектної документації ;

вміти:

 • практичне застосування графічних редакторів AutoCAD 200 та Mechanical Desktop 2002 ;

 • читати та разробляти креслення технологічного обладнання;

 • іскладати текстові документи та спеціфікації;

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті індивідуального завдання та складанні чотирех контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових завдань, комплект описів технологічних обладнання, що є вихідною інформацією для виконання індивідуального завдання з проектування.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є завершальною при підготовці бакалаврів напряму “Інженерна механіка”. Їй передує вивчення дисциплін “Математичні моделі в розрахунках на електронно-обчислювальних машинах” .


Структура дисципліни

№№ темиНазва розділу/теми та її зміст
Модуль 1. Загальні положення САПР.

Лекції

Введення до дісципліні. Соціально-економічні аспекті авто-матизованного проектування (САПР) .Формалізація проектних завдань і можливості вживання комп'ютера для їх створення
Формалізація проектних завдань і можливості вживання комп'ютера для їх вирішення. Системи автоматизованого проектування (САПР) машинобудування і види їх забезпечення. Основні принципи створення сучасних і ефективність вживання САПР (Mechanical Desktop 2002, Solidworks 2001plus,T-Flex CAD 3d 7.0,Компас-3d 5.11)

САПР AUTOCAD 2000. Особливості і переваги середовища AUTOCAD.
Лабораторні заняття

Плоскі графічні примітиви, їх властивості і об'єктна прив'язка в цій системі. Структура робочого екрану; команди AUTOCAD різновиди меню; діалогові вікна і налаштування робочих режимів. Файл-прототип;
Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Налаштування параметрів нового креслення.

2. Вивід на друк в середовищі AUTOCAD, налаштування параметрів креслярського аркуша .
Підготовка до аудиторних занять
Підготовка та складання модульної контрольної роботи
Модуль 2. Інформаційне середовище САПР.

Лекції

Функціональна мова AUTOLISP; його особливості і можливості. Угоди за формою запису правил мови. Створення нової функції і її виклик. Математичні функції. Використання команд AUTOCAD в мові AUTOLISP.

Приклад креслення, що параметризується. Варіанти використання AUTOLISP функцій в середовищі AUTOCAD. Відомості про язик Visual BASIC для додатків, його особливостях і можливостях..

Лабораторні заняття

Управління екранним зображенням; робота з текстом. Відомості про примітив-форму і особливості її розробки. Ви-бор об'єктів і команди глобального і локального редагування. Штрихування і створення нового зразка штрихування. Постановка розмірів і допусків.

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1 Блоки і атрибути Design Center.

2 Світова і призначена для користувача система координат.

3 Поняття слоя, створення и налаштування нового слоя.

Підготовка до аудиторних занять

Підготовка та складання модульної контрольної роботи
Модуль 3. Параметричне моделювання трехмірных обьектів.

Лекції

Тривимірна графіка. Принципі створення Трехмірних обектів. Створення тривимірної моделі і її проекція середовищу Mechanical Desktop 2002. Поняття дерева побудови, способі створення і редагування складних обьектів. Перехід екрану для роботі в 3d просторі.

Змінні в середовищі, їх взаємодія і використання . Створення Актівніх і Глобальних змінніх. Поняття пораметрічеських розмірів. Створення креслень з параметричними розмірами. Принципі роботі генератора креслярських видів, основні можливості і сложності використання.Створення розрізів і ізометричних видів

Лабораторні заняття

Ознайомлення з робітником екраном Mechanical Desktop 2002. Розробка актівних змінніх для складної тривимірної деталі в середовищі Mechanical Desktop 2002;

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Поняття розмірного стилю, налаштування розмірного стилю.

Підготовка до аудиторних занять

Підготовка та складання модульної контрольної роботи
Модуль4. Моделювання складок в тривимірному середовищі.

Лекції

Тривимірна графіка. Поняття збірки трехмірніх обертів. Принципи накладення зв'язків і обмежень. Створення сборочніх креслень. Використання Генератора Креслень при створенні проекцій складальних вузлів. Виконання розрізів. і ізометричних проекцій.

Лабораторні заняття

Ознайомлення з бібліотеками стандартних елементів Mechanical Desktop 2002. Використання бібліотеки стандартних єлементов відповідно до ГОСТ.

Ознайомлення з пакетом Рower Pack. Основні можливості в разі автоматичного створення валів, шестерінок, болтових з'єднань.

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Робота Mechanical Desktop 2002 під управлінням Visual BASIC для додатків.

Підготовка до аудиторних занять

Підготовка та складання модульної контрольної роботи
Модуль5. Варіантне проектуваня.

Лекції

Тривимірна графіка. Основні принципи варіаного проектування Вибір деталей і вузлів у разі створення комплексних єлементов. Використання Генератора Формул при описі геометричних змінних деталей. Принцип побудові комплексних складальних вузлів.

Взаємозв'язок Mechanical Desktop 2002 з офісними пакетами при створенні конструкторської документації.

Лабораторні заняття

Розробка активних змінних для складального вузла у середовище Mechanical Desktop 2002;

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Робота Mechanical Desktop 2002 під управлінням Visual BASIC для додатків.

Підготовка до аудиторних занять

Підготовка та складання модульної контрольної роботиЗміст дисципліни


Лекційний курс

№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Введення до дисципліні. Соціально-економічні аспекті авто-матизованного проектування (САПР). Формалізація проектних завдань і можливості вживання комп'ютера для їх створення

1

2

Формалізація проектних завдань і можливості вживання комп'ютера для їх вирішення. Системи автоматизованого проектування (САПР) машинобудування і види їх забезпечення. Основні принципи створення сучасних і ефективність вживання САПР (Mechanical Desktop 2002, Solidworks 2001plus,T-Flex CAD 3d 7.0,Компас-3d 5.11)


13

САПР AUTOCAD 2000. Особливості і переваги середовища AUTOCAD.

1

4

Функціональна мова AUTOLISP; його особливості і можливості. Угоди за формою запису правил мови. Створення нової функції і її виклик. Математичні функції. Використання команд автокада в мові AUTOLISP..

1

5Приклад креслення, що параметризується. Варіанти іспользова-нія автоліспа-функцій в середовищі AUTOCAD. Відомості про язикt Visual BASIC для додатків, його особливостях і можливостях..

1


6


7

Тривимірна графіка. Прінципі створення Трехмерніх обектов. Створення тривимірної моделі і її проекція середовищу Mechanical Desktop 2002. Поняття дерева побудови, способі створення сложніх обьектів. Перехід єкрана для работі в 3d просторі.

Переменні в середовищі, їх взаємодія і використання . Створення Актівніх і Глобалльніх переменніх. Поняття пораметрічеських розмірів. Створення креслень з параметричними розмірами. Принципі роботі генератора креслярський виглядів, основні можливості і складності використання. Створення розрізів і ізометричних видів


1


1

8

Тривимірна графіка. Поняття збірки трехмерніх обектов. Принципи накладення зв'язків і обмежень. Створення сборочніх креслень. Використання Генератора Креслень при створенні проєкцій складальних вузлів. Віполненіє розрізів. і ізометричних проєкцій

1

9Переменніе в середовищі, їх взаємодія і використання . Створення Актівніх і Глобалльніх переменніх. Поняття пораме-трічеських розмірів. Створення креслень з параметричними розмірами. Прінципі работі генератора чертежніх видів, основніе можливості і складності використання. Створення розрізів і ізометричних видів

1

10

Тривимірна графіка.Поняття збірки трехмерніх обектов. Принципи накладення зв'язків і обмежень. Створення сборочніх креслень. Використання Генератора Креслень при створенні проєкцій складальних вузлів. Віполненіє розрізів. і ізометричних проєкцій.

1

11

Тривимірна графіка. Основні принципи варіаного проектування Вибір деталей і вузлів у разі створення комплексних єлементов. Використання Генератора Формул при описі геометричних змінних деталей. Принцип побудові комплексніх складальних вузлів.

Взаємозв'язок Mechanical Desktop 2002 із стандартнімі офісними пакетами при створенні конструкторської документації

1


1
Лабораторні заняття та практичні заняття


№№

робот


Назва роботи

Тривалість (годин)

1

Плоскі графічні примітиви, їх властивості і об'єктна прив'язка в цій системі. Структура робочого екрану; команди AUTOCAD різновиди меню; діалогові вікна і налаштування робочих режимів. Файл-прототип;

2

2

Управління екранним зображенням; робота з текстом. Све-денія про примітив-форму і особливості її розробки. Ви-бор об'єктів і команди глобального і локального редакті-рованія. Штрихування і створення нового зразка штрихування. Простановка розмірів і допусків.

2

3

Ознайомлення з робітником екраном Mechanical Desktop 2002. Розробка актівних змінніх для складної тривимірної деталі в середовищі Mechanical Desktop 2002;

2

4

Ознайомлення з бібліотеками стандартних елементів Mechanical Desktop 2002. Використання бібліотеки стандартних єлементов відповідно до ГОСТ.

2

5

Ознайомлення з пакетом Рower Pack. Основні можливості в разі автоматичного створення валів, шестерінок, болтових з'єднань.

2

6

Розробка активних змінних для складального вузла у середовище Mechanical Desktop 2002;

2Рекомендована література

 1. О.М.Ленський. Основи автоматизованного проектування технологічного обладнання. Конспект лекцій в 2-х частинах (Менеджмент процессу пректування та інформаційне середовище САПР) – Дніпропетровськ, ДМетАУ, 1998. – 48 с. илл.

 2. А.И.Лантух, Е.В.Высокович. Введение в AutoCAD . Версии 12,13, книга первая. –М.: "ЭКОМ, 1996, - 352 с. илл.

 3. А.И.Лантух, Е.В.Высокович. Введение в AutoCAD . Версии 12,13, книга вторая.Учебное пособие. –М.: "ЭКОМ, 1997, - 352 с. илл.

 4. Баргард Билл. Внутренний мир AutoCAD 14. Пер с англ. – К.: Издательство "Диа Софт", 1997.-672 с илл.

 5. Серия ОМП. Основы проектирования машин. Кинематика, динамика и точность механизмов. Справочник. Под ред. Г.В.Крейнина. – М.: Машиностроение, 1984. –224 с илл.

 6. Эффективные решения автоматизированного проектирования и производства. Каталог –М.: АО АСКОН, 1998. – 34 с. илл.

 7. М.П.Александров. Подъемно-траспортные машины. – М.: Машиностроение, 1984. – 336 с. илл.Система AutoCAD. Интерфейс, настройки и начальные сведения


Система AutoCAD разработана американской фирмой Autodesk в начале 80-х годов.

Системные требования: Pentium 133 или выше, ОП 32 Мбайта (лучше 64 Мбайта), винчестером 1 Гбайт – на винчестере надо иметь свободными 200 Мбайт под программное обеспечение и не менее 100 Мбайт для временных файлов, которые система образует во время сеансов работы. ОС Windows NT 4.0 или Windows 9х.

Верхняя строка экрана: Файл (File), Правка (Edit), Вид (View), Вставка (Insert), Формат (Format), Сервис (Tools), Рисование (Draw), Размеры (Dimension), Редакт (Modify), Окно (Window), Справка (Help) – строка падающих меню.

Центральная часть экрана — это основная рабочая зона (графический экран), в которой находится видимая часть рисунка (остальные его части могут находиться выше, правее, ниже и левее). При движении указателя мыши по этой частиуказатель имеет вид перекрестия с квадратной мишенью в точке пересечения.

Графический экран снизу обрамляют кнопки вкладок Модель (Model), Лист1 (Layout1), Лист2 (Layout2). Эти вкладки используются при переключении между пространствами модели и листа. Справа от вкладок расположена горизонтальная линейка прокрутки для графического экрана. По умолчанию активной является вкладка Model).

Нижняя часть экрана – это область, через которую в основном происходит диалог пользователя с системой, здесь отображаются вводимые команды и ответы (или вопросы) AutoCAD. Эту часть будем называть зоной командных строк. Последняя строка, содержащая приглашение Команда: (Command:), называется командной строкой.

Ниже от зоны командных строк находится строка режимов, в которой расположены счетчик координат и прямоугольные кнопки режимов: ШАГ (SNAP), СЕТКА (GRID), OPTO (ORTHO), ОТС-ПОЛЯР (POLAR), ПРИВЯЗКА (OSNAP), ОТС-ПРИВ (OTRACK), ВЕС (LWT), МОДЕЛЬ (MODEL). Счетчик координат служит для ориентировки на поле чертежа — он изменяет свое трехкоординатное значение при движении указателя мыши по графическому экрану. Счетчик может быть отключен с помощью функциональной клавиши .

Основным элементом пользовательского интерфейса являются кнопки панелей инструментов. Панели могут находятся в фиксированном или "плавающем" положении.Вызвать панелей на экран можно через меню Вид (View) \Панели (Toolbars...).

Любую команду можно вызвать либо в командной строке, либо путем выбора соответствующих пунктов падающих меню, экранного меню или кнопок панелей инструментов. Ввод команды из командной строки завершается нажатием клавиши , поскольку она является для системы AutoCAD указанием начать обработку команды. Пока клавиша не нажата, вы можете отредактировать набранный в командной строке текст, используя клавиши ←, →, (удаляет символ справа от курсора), (удаляет символ слева от курсора).

Если в ответ на запрос Команда: (Command:) нажать клавишу , то AutoCAD повторит вызов предыдущей команды. Прервать любую команду можно, нажав на клавишу .


С помощью пункта меню Открыть... (Open...) можно выполнить команду ОТКРЫТЬ (OPEN), вызывающую диалоговое окно Выбор файла (Select File). В окне Выбор файла (Select File) имеются средства, облегчающие поиск рисунков. Это поле Предварительный просмотр (Preview), это кнопки Найти... (Search...), и Обнаружить (Locate). Можно открыть файл в режиме Только чтение (Open as read-only).

Особый интерес представляет кнопка Открыть часть... (Partial Open...), которая становится доступной, как только отметить какой-нибудь файл. Нажав эту кнопку, вы открываете соответствующее окно Частичное открытие (Partial Open), в котором можно указать объем частичной загрузки. Выбор может быть осуществлен по слоям и видам.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Національна металургійна академія України iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України iconНаціональна металургійна академія України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи