Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Скачати 253.59 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Дата17.02.2014
Розмір253.59 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /4 курс/_нженерна психолог_я.doc
2. /4 курс/Електрометалург_я/3. Контрольн_ завдання......doc
3. /4 курс/Електрометалург_я/ВСТУП, 1, 2 л_т....doc
4. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 1. табл. Д.1.1, 1.2, Д.1.3.....doc
5. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 2. табл. Д.2.1., 2.2.....doc
6. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 3. табл. Д.3.1....doc
7. /4 курс/Електрометалург_я/Л_тература.....doc
8. /4 курс/Електрометалург_я/Тит.УДК, зм_ст....doc
9. /4 курс/Ливарне виробництво.doc
10. /4 курс/Матем методи ПРО901/Основи математичного моделювання.doc
11. /4 курс/Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ.doc
12. /4 курс/Математичн_ модел_ та методи в розрахунках на ЕОМ, для ПРО.doc
13. /4 курс/Металлургические печи.pdf
14. /4 курс/Металургия стали.doc
15. /4 курс/ПРО Основы автоматизированного проектирования технологического оборудования.doc
16. /4 курс/Профес_йна педагог_ка.doc
17. /4 курс/Рел_г_єзнавство.doc
18. /4 курс/Теор_я та _стор_я педагог_ки.doc
19. /4 курс/Электротермия неорганических материалов.docx
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Математические методы и модели в расчетах на эвм»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 'Математичні моделі та методи в розрахунках на еом'' для студентів напряму 010104
Методичні вказівки до вивчення дисципліни індивідуальні завдання
Національна металургійна академія України
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Таблиця д 1 Марки феросиліцію І варіанти контрольного завдання №1 І №3
Таблиця д 1 Склад марганцевої сировини І коксу
Склад марганцевої сировини, флюсу і ступінь переходу оксидів в шлак та основність шлаку
Учебник для вузов. Киев; Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1983. 376 с
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електрометалургія» для студентів, які навчаються за напрямами 050401 і 010104
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії,

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки"

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки

6.010104 – професійна освіта


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.010104 – професійна освіта / Укл. І. А. Фоменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.


Містить робочу програму, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань.

Призначена для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "професійна освіта", заочної форми навчання.


Укладач І. А. Фоменко, ст. викл.


Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія та історія педагогіки" для студентів напряму підготовки 6.010104 – професійна освіта

Нормативні данні

Форма

навчання

Курс

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Самост. робота

Підсумк. контроль

Заочна

IV

144

12

12

120
Семестр

7

8

Залік

Екзамен


Тематичний план навчальної дисципліни "Теорія та історія педагогіки"
Назва теми

Види занять


Кіль-кість ауди-торних годин

Лекції

(годин)

Прак-тичні

(годин)

Контр. роб. (годин)

Само-стійне вивчен-ня (годин)
7 семестр

12

8

4

10

50

1.

Педагогіка як наука: пред- мет, завдання, зміст основних категорій.

2

22

2.

Предмет і завдання історії педагогіки. Виховання у первісному суспільстві. Шляхи народного вихов- ного впливу.

2

24

3.

Виховання і освіта в умовах розвитку найдавніших циві- лізацій та античному світі.

4

2

2
4

4.

Виховання, школа й педаго- гічна думка в Західній Європі в Середні віки та Епоху Відродження.

4

5.

Західноєвропейська педагогіка епохи Нового Часу та Просвітництва.

4

6.

Західноєвропейська педаго- гіка кін. XVIII-XIX ст. (до 90-х рр.)

4

7.

Розвиток педагогічної дум- ки в Росії та Україні у друг. пол. XVIII- перш. пол. XIX ст.

4

8.

Педагогічна думка в Росії та Україні сер. XIX ст.- поч. XX ст.

4

9.

Зарубіжні концепції навчання і виховання кін. XIX-XX ст.

4

10.

Становлення системи освіти й педагогічна думка в Україні у XX ст.

4

11.

Сучасні освітні орієнтири та організація освіти в розвинутих країнах світу. Шляхи оновлення системи освіти в Україні на початку XXI ст.

4

2

2
4
8 семестр

12

4

8

10

50

12.

Методологічне підгрунтя педагогіки. Методика і ме-тоди педагогічного дослід- ження.

4

44

13.

Основні елементи освіти. Моделі освіти в сучасному світі.

4

14.

Педагогічний процес як система.

4

15.

Педагогічні основи розвитку особистості.

4

16.

Загальні закономірності і принципи виховання.

6

17.

Дидактика як теорія навчання і освіти.

4

18.

Методи і засоби навчання.

6

19.

Форми організації навчання і види навчальних занять.

4

20.

Контроль навчально-пізнавальної діяльності.

4

21.

Розвиток професійно-педагогічної  діяльності.

4

44

22.

Сучасні педагогічні технології.

4

46
Усього – 144 год.

24

12

12

20

100


Навчальна література

1. Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций – К.: МАУП, 1999. – 168 с.

2. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учеб. пособие. – СПб: Питер, 2006. – 304 с.

3. Варій М. Й., Ортинський В. Л.  Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. – К.: "Центр учбової літератури". – 2007. – 376 с.

4. Вітвіцька С. С.  Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

5. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. / Н. П. Волкова. – К.: Академвидав, 2012. – 616 с.

6. Григорович Л. А., Марцинковская Т. Д. Педагогика и психология: Учеб. прособие. – М.: Гардарики , 2001. – 480 с.

7. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

8. Ефремов О. Ю. Педагогика. Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2010. – 352 с.

9. Зайченко І. В. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К., "Освіта України", "КНТ", 2008. – 528 с.

10. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учеб. пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. акад. РАО А. И. Пискунова. –М.: ТЦ Сфера, 2001. – 512 с.

11. Коджаспирова Г. М. Педагогика: учебник / Г. М. Коджаспирова. - КНОРУС, 2010. – 744 с.

12. Крысько В. Г.  Психология и педагогика в схемах и таблицах. – Минск: Харвест, 1999. – 384 с.

13. Крысько В. Г.  Психология и педагогика. Завтра экзамен. – СПб: Питер, 2007. – 272 с.

14. Латышина Д. И. История педагогики (История образования и педагогической мысли): Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2002. – 603 с.

15. Левківський М. В. Історія педагогіки: Підручник. – К., Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

16. Лучанінова О. П. Педагогічні технології у вищій школі: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Ліра, 2013. – 224 с.

17. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; За ред. З. Н. Курлянд. – К.: Знання, 2007. – 495 с.

18. Педагогические технологии: Учеб. пособие для студентов педагогических специальностей / Под общей ред. В. С. Кукушина. – М.: ИКЦ "МарТ": – Ростов н/Д: изд. центр "МарТ", 2006. – 336 с.

19. Приходько В. В. , Вікторов В. Г. Педагогічний контроль у вищій школі: Навч. посібник / Заг. ред. і передмова В. В. Приходька. ніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009 – 150 с.

20. Продайко В. М., Лучанінова О. П. Основи науково-педагогічних дослід- жень: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 52 с.

21. Психологія та педагогіка: Навч. посіб.  Л. А. Колесниченко, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та ін.; За заг. ред. Л. А. Колесниченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 408 с.

22. Словник термінів і понять з педагогіки вищої школи: Посібник  В. В. Приходько, В. В. Малий, В. Л. Галацька, М. А. Мироненко –Дніпропетровськ, 2005. – 181 с

23. Столяренко Л. Д. Педагогика. Серия "Учебники, учебные пособия". – Ростов н/Д: "Феникс", 2000. – 448 с.

24. Столяренко Л. Д. Основы психологии. Серия "Учебники, учебные пособия". – Ростов н/Д: "Феникс", 2000. – 672 с.

25. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 528 с. 

26. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: "Академвмдав", 2006. – 352 с.

27. Харламов И. Ф. Педагогика: Учеб. / И. Ф. Харламов. – Минск: Универси- тетское, 2002. – 560 с.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИТема 1. Педагогіка як наука: предмет, завдання, зміст основних категорій. 

(4 години)

Лекційний матеріал (2 години)


Смисл й походження терміну "педагогіка". Причини виникнення педагогіки й подальшого її формування як самостійної науки в середині XVII ст. Об'єкт і предмет пізнання в педагогіці. Функції й завдання педагогічної науки. Основні проблеми, що вивчає педагогіка. Основні категорії педагогіки: виховання, розвиток, освіта, навчання.


Тематика самостійного вивчення (2 години)


Педагогіка в системі гуманітарниї знань і наук про людину. Система педагогічних наук, галузі педагогіки.


Тема 2. Предмет і завдання історії педагогіки. Виховання у первісному суспільстві. Шляхи народного виховного впливу.

(6 годин)

Лекційний матеріал (2 години)


Предмет і завдання історії педагогіки. Принципи, функції, джерельна база історії педагогіки та її зв'язок з іншими науками.

Походження виховання та його розвиток в умовах первісного суспільства. Мета, зміст і методи виховання в умовах первісноо устрою. Виникнення дифференціації виховання в умовах розкладання первісно-общинного устрою.

Тематика самостійного вивчення (4 години)

Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища. Біологізаторський підхід (Г. Спенсер, Ш. Летурно). Психологічний підхід (П. Монро). Релігійний підхід (К. Шмідт). Соціологічний підхід (К. Маркс, Ф. Енгельс). Соціокультурний підхід (І. Д. Бех, І. А. Зязюн, О. А. Дубасенюк, М. В. Левківський, О. В. Сухомлинський).

Форми, методи й засоби народного виховання дітей та молоді. Традиції та обряди як основа української етнопедагогіки.


Тема 3. Виховання і освіта в умовах розвитку найдавніших циві- лізацій та античному світі.

(8 годин)

Лекційний матеріал (2 години)

Зародження організаційних форм виховання в умовах формування і розвитку найдавніших цивілізацій (найдавніших державах Близького й Далекого Сходу). Школа й виховання у Стародавньому Єгипті. Віховання й педагогічна думка у Стародавній Греції. Афінська та Спартанська системи виховання.


Практичне заняття (2 години)

Давньогрецькі філософи про формування людської особистості (Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит).


Тематика самостійного вивчення (4 години)

Виховання і школа в античному світі. Філософсько-педагогічна думка в античному суспільстві. Школа і педагогіка Стародавнього Риму. Педагогічні ідеї давньримського оратора, письменника, філософа, вченого, політичного діяча Марка-Тулія Цицерона та видатного римського педагога Марка-Фабія Квінтіліана.


Тема 4. Виховання, школа й педагогічна думка в Західній Європі в Середні віки та Епоху Відродження


Тематика самостійного вивчення (4 години)

Загальна характеристика культури епохи европейського Середньовіччя. Система середньовічних шкіл: церковні, міські школи. Система лицарського виховання. Виховання та освіта жінок. Виникнення університетів.

Школи і педагогічна думка епохи європейського Відродження (Вітторіно да Фельтре, Томас Мор, Томмазо Кампанелла). Гуманістичні ідеї освіти і виховання (Ф. Рабле, Е. Роттердамський, М. Монтень).


Тема 5. Західноєвропейська педагогіка епохи Нового Часу та Просвітництва

Тематика самостійного вивчення (4 години)


Життя, діяльність та педагогічні ідеї Я. А. Коменського. Головні ідеї дидактики, вікова періодизація та система освіти за Коменським. Підручники Я. А. Коменського. Вчення Коменського про моральне виховання особистості, школу та вчителя.

Педагогічні ідеї Джона Локка. Ідея вільного виховання Жана-Жака Руссо. Педагогічні погляди французьких філософів Клода Гельвеція та Дені Дідро.


Тема 6. Західноєвропейська педагогіка кін. XVIII-XIX ст. (до 90-х рр.)

Тематика самостійного вивчення (4 години)


Життя та педагогічна діяльність Йогана-Генріха Песталоцці. Ідея гармонійного виховання Й. Г. Песталоцці та його теорія елементарної освіти й початкового навчання.

Розвиток педагогічної теорії і практики Йоганом Фрідріхом Гербартом. Дидактика Фрідріха-Адольфа-Вільгельма Дістервега. Педагогічні ідеї Герберта Спенсера.


Тема 7. Розвиток педагогічної думки в Росії та Україні у друг. пол. XVIII- перш. пол. XIX ст. 

Тематика самостійного вивчення (4 години)


Ідеї народності народності та та природовідповідності виховання Григорія Сковороди. Г. Сковорода про розумове, моральне та трудове виховання. Педагогічна діяльність Михайла Ломоносова.

Загальна характеристика освіти в Україні у першій половині XIX ст. Педагогіка Олександра Духновича. Просвітницька діяльність Кирило-мефодієвського товариства (Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш).


Тема 8. Педагогічна думка в Росії та Україні сер. XIX ст.- поч. XX ст.

Тематика самостійного вивчення (4 години)


Педагогічна система К. Д. Ушинського. Ідея гармонійного розвитку людини. К. Ушинський про значення праці у вихованні людини. Ідея національного вихлвання. Дидактика й методика початкового навчання. К. Ушинський про підготовку вчителя.

Освітньо-педагогічна діяльність М. І. Пирогова. Теорія і практика вільного виховання Л. М. Толстого. Теорія фізичного виховання особистості П. Ф. Лесгафта.

Ідея національної школи М. П. Драгоманова. Наукова й освітня діяльність наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Ідея національного шкільництва М. С. Грушевського.

Освітньо-педагогічні ідеї Івана Франка, Лесі Українки, Т. Г. Лубенця.


Тема 9. Зарубіжні концепції навчання і виховання кін. XIX-XX ст. 

Тематика самостійного вивчення (4 години)


Реформаторська педагогіка: педагогіка вільного виховання (Елен Кей, Марія Монтессорі); експериментальна педагогіка (Ернст Мейман, Вільгельм-Август Лай); педагогіка особистості (Гуго Гаудіга, Генріх Шаррельман) Прагматична педагогіка Джона Дьюї. Рух "нового виховання" і "нових шкіл" (Адольф Ферр'єр, Селестен Френе, Жан-Овід Декролі). Ідея цілісного виховання Рудольфа Штайнера (Вальдорфська педагогіка). Гуманістичний напрям в педагогіці (Карл Роджерс, Абрахам Маслоу).


Тема 10. Становлення системи освіти й педагогічна думка в Україні у XX ст.

Тематика самостійного вивчення (4 години)


Національний виховний ідеал Григорія Ващенко.

Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка. Теорія і практика колективу А. Макаренка. Ідея поєднання навчання з продуктивною працею. Проблема сімейного виховання в педагогічних творах А. Макаренка. Шляхи формування вчителя-вихователя та його педагогічної майстерності за Макаренком. Рольовий принцип педагогічної системи А. Макаренка.

Школа і педагогіка України у радянський період (20-80 роки).

Педагогічна система В. О. Сухомлинського. Навчання й виховання дітей 6-річного віку. В. Сухомлинський про формування гуманної особистості. Морально-трудове виховання школярів. Етнічні засади родинного виховання. Ідеї становлення вчителя-вихователя.

Вітчизняна педагогічна наука другої половини XX ст. Ідеї наочності й активізації тих, хто навчається, у навчанні (Л. В. Занков), розвивального навчання (В. В. Давидов), проблемного навчання (І. Я. Лернер, М. І. Махмутов), програмованого навчання (Н. Ф. Тализіна).


Тема 11. Сучасні освітні орієнтири та організація освіти в розвинутих країнах світу. Шляхи оновлення системи освіти в Україні на початку

на початку XXI ст. (8 годин)

Лекційний матеріал (2 години)

Зміна освітніх оріентирів й підвищення соціальної значимості освіти як наслідок глобальних змін суспільного розвитку країн світу. Провідні тенденції оновлення світового освітнього простору й загальні принципи реформування освіти в розвинутих країнах світу: демократизація освіти; плюралізм, багатоукладність, варіативність й альтернативність освіти; національний характер освіти; відкритість освіти; гуманізація й гуманітаризація освіти; розвивальний, діяльнісий характер освіти; безперервний характер освіти. Проблеми виховання на сучасному етапі розвитку суспільства й шляхи їх вирішення. Значення великих міжнародних проектів і програм у вирішенні проблем світової освіти.


Практичне заняття (2 години)

Створення загальноєвропейської системи освіти, пов'язане з Болонською декларацією (1999 р.). Положення, що розглядаються і виконуються в рамках Болонського процессу. Реформування освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Особливості оновлення вищої освіти України і Болонський процес. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI ст.Тематика самостійного вивчення (4 години)

Вища освіта в США. Система вищої освіти у західноєвропейськиї країнах (Франція, Великобританія, Німеччина). Система вищої освіти в Японії, Китаї, Південній Кореї.


Варіанти індивідуальних завдань


Для написання контрольної роботи студент заочної форми навчання має обрати один з наведених нижче варіантів контрольної роботи № 1 відповідно до порядкового номера у списку групи. Зразок щодо виконання першого завдання кожного із варіантів надається наприкінці переліку індивідуальних завдань.

Варіант № 1

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини давньограцького філософа Сократа за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.

Варіант № 2

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини давньограцького філософа Платона за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 3

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини давньограцького філософа Арістотеля за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 4

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини давньограцького філософа Демокріта за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 5

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини італійського педагога-гуманіста Вітторино да-Фельтре за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 6

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини англійського мислителя-гуманіста Томаса Мора за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 7 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини італійського філософа-гуманіста Томмазо Кампанелли за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 8 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини чеського педагога-гуманіста Яна Амоса Коменського за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 9 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини англійського філософа-просвітителя Джона Локка за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 10 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини французького філософа, письменника, просвітителя Жана-Жака Руссо за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 11 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини швейцарського педагога, письменника Йоганна-Генріха Песталоцці за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 12 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини німецького філософа, психолога, педагога Йогана-Фрідріха Гербарта за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 13 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини німецького педагога Фрідріха-Адольфа-Вільгельма Дістервега за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 14 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини німецького філософа, діяча культури Рудольфа Штайнера за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 15 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини італійського педагога, філософа, лікаря Марії Монтессорі за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 16 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини немецького педагога Вільгельма Августа Лая за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 17 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини німецького педагога, психолога Ернста Меймана за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 18 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини французького педагога Селестена Френе за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 19 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини українського філософа, поета, педагога Григорія Савича Сковороди за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 20 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини українського поета, художника, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 21 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини видатного російського вченого-енциклопедиста, педагога Михайла Васильовича Ломоносова за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 22 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини видатного педагога Росії і України Костянтина Дмитровича Ушинського за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 23

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини видатного російського письменника, педагога Льва Миколайовича Толстого за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 24 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини видатного вітчизняного педагога, письменника радянського періоду Антона Семеновича Макаренка за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.
Варіант № 25 

1. Укладіть відомості щодо педагогічної спадщини видатного вітчизняного педагога радянського періоду Василя Олександровича Сухомлинського за схемою, що надана у зразку.

2 . Укладіть чотири кросворди з історії світової й вітчизняної педагогіки з наданням правильних відповідей (що розміщені на зворотньому боці аркуша) й проведіть за допомогою укладених кросвордів діагностику знань одного із студентів вашої академічної групи.


Зразок для виконання індивідуального завдання за проблематикою з історії педагогіки
п/п

Об'єктивні дані педагога

Деякі відомості про життя

і діяльність

Педагогічний спадок

Педагогічні ідеї

1

2

3

4

5
Марк Фабій Квінтіліан

(42-118)

Теоретик ораторського мистецтва, педагог.

Найвидатнішній

представник педагогічної думки Стародавнього Риму.

В Римі завоював славу великого оратора.

Працював у школі риторів. Служив при дворі, був наставником сестри імператора.

Автор першої відомої спеціальної педагогічної праці

"Про виховання оратора"

(в 12-ти кн.)

в якій виклав ідеї:

- з дидактики і методики навчання;

-виховання дитини в дитячому колективі;

-зв'язку школи з життям;

- про професійні

якості вчителя та його стосунки з вихованцями.

- Гадав, що всі діти здібні від природи і в вихованні потрібно врахувати індивідуальні особливості.

- Починати виховання слід з 3-х років (равні  враження найбільш  яскраві і глибокі).

-У навчанні дотримуватись трьох ступенів: наслідування, наполягання, вправи.

-Система навчання повинна включати дві ступені: приватно-домашнєє та громадське. Головна роль належить громадському. З таких причин

1) дитина виховується у взаємодії з товаришами, що допомагає їй бути сміливою.

2) усвідомлює свої можливості, сили;

3) наближається до вміння долати свої недоліки;

-Високо цінив дійсну школу, в якій учень готується до життя;

-У навчанні треба допомагати учневі зберігти своє "Я", стати особливістю, а не підкорятися сліпо правилам.

- Вимоги до вчителя, широка освіченість, висока моральність, батьківська любов до дітей.Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
move to 0-3596299
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань icon0305 — економіка та підприємництво
Містить робочу програму, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Теорія та історія педагогіки\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи