Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання
Дата17.02.2014
Розмір126 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /2 курс/Б_знес-курс англ_йськох мови.doc
2. /2 курс/Б_знес-курс з _ноз мови (фр.).doc
3. /2 курс/БУДОВА РЕЧОВИНИ.doc
4. /2 курс/Загальна та неорган_чна х_м_я, для ХТ..doc
5. /2 курс/Орган_чна х_м_я ХТ.doc
6. /2 курс/Поверхнев_ явища.doc
7. /2 курс/Прикладна пол_толог_я.doc
8. /2 курс/Психолог_я особистост_ та розвитку людини.doc
9. /2 курс/УКРАфНСЬКА МОВА (проф спрямуванням) навч пос_бник.doc
10. /2 курс/Украхнська мова (за профес_йним спрямуванням).doc
11. /2 курс/Ф_лософ_я.doc
12. /2 курс/Физика (рус.).doc
13. /2 курс/Физика (укр.).doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Фізика" для студентів всіх спеціальностей
Рабочая программа и индивидуальные задания к изучению дисциплины "Физика" для студентов всех специальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Поверхневі явища" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Органічна хімія" для студентів напряму 051301 хімічна технологія /Укл.: Г. Ю. Самойленко, Л. Г. Герасименко. Дніпропетровськ
Методичні вказівки, розподіл навчального часу та завдання для контрольних робіт з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» для студентів заочного
В навчальному процесі
Контрольна робота з дисципліни „Бізнес-курс французької мови для студентів ІІ курсу заочного

Министерство образования и науки Украины


Национальная металлургическая академия Украины

РАБОЧА ПРОГРАМА,

Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання.


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання/ Склав Лапінська О. М., Бабаева В. Ю. - Дніпропетровськ НМетАУ 2012

Методичні вказівки розроблені для самостійного вивчення основних розділів граматики англійської мови та розвитку навиків використання ділової термінології, містять тестові завдання для контролю знань.


Призначені для студентів всіх спеціальностей ІІ курсу заочної форми навчання


PERFECT TENSES

Доконані часи

Використання та утворення

Формула утворення (to) have + Participle II

Часи цієї групи виражають дію, що завершилася до певного моменту в теперішньому, минулому або в майбутньому часі і результат дії має зв’язок з ходом наступних подій.

Головне значення перфектних часів – це вираження зв’язку минулого з теперішнім часом (Present Perfect), або ці часи виражають дію, що передувала певному моменту або періоду минулого чи майбутнього часу (Past perfect та Future Perfect).

Дієслова доконаних часів частіш за все перекладаються на українську мову дієсловами доконаного виду.

Present Perfect вказує на завершеність дії, що пов’язана з теперішнім моментом. Цей час використовується:

а) з такими виразами, як today, this week, this month, this year

An exhibition of welding equipment has been opened this week.

На цьому тижні відкрилася виставка обладнання для зварювання

б)з прислівниками already, just, ever, yet We have just finished our experiment.

Ми щойно закінчили свій дослід.

в) без вказівки на час, коли дія відбулася They have discovered new metals.

Вони відкрили нові метали.

Past Perfect вказує на завершеність дії до певного моменту в минулому.

They had finished the construction of that plant by the end of the last year. Вони закінчили будівництво цього заводу до кінця минулого року.

Future Perfect вказує на завершеність дії до певного моменту в майбутньому.

The capacity of rolling mills at this plant will have increased by the end of the

year.

Потужність прокатних станів на цьому заводі зросте до кінця року.

Завдання 1

 1. Визначте чи можна наведені нижче дієслова використовувати без змін для утворення Present Perfect Tense.

 1. - так 2 - ні


 1. build

 2. solved

 3. blown

 4. operated j) deal

k) affected l)gave

m) undergone n) smelted o)decide

 1. produced

 2. blow

 3. become

 4. cut

 5. containedII З запропонованих відповідей назвіть ту, яку вважаєте правильною

 1. Plants and factories of the Ukrainian capital machine-tools,

computing machines, excavators, etc.

a) has produced b) produces c) produce d) shall produce

 1. Aluminium, magnesium and sodium common due to the

development of electrochemical processes for their production.

a) became b) has become c) have become d) will have become

 1. If we raise the temperature to 3400 С the metal a liquid.

a) will become b) had become c) is becoming d) become

 1. They at the plant last year.

a) works b) are working c) shall works d) worked

 1. At that time they a new blast furnace.

а) construct b) will construct c) were constructing d) constructs

 1. The engineers all the necessary information about the experiment.

 1. have got b) is getting c) had got d) shall get

 1. Визначте, в якому часі слід використовувати дієслова в наступних реченнях

 1. Present Perfect b) Past Simple с) Past Continuous d) Present Continuous.

 1. Now many workers new professions which call for high

educational standards (to master).

 1. Last month our students practical training at various plants (to have).

 2. They these instruments for two hours at their laboratory yesterday

(to use).

 1. Many centuries ago people this methods for separating iron from

its ores (to develop).

 1. That day all of us for the results of the experiment because it

interested everybody (to wait).

 1. Some 40 Ukrainian towns major chemical centers (to become).

 2. Until the eighteenth century people no more than seven or eight

metals (to know).

 1. Візначте, який час необхідно використати при перекладі на англійську мову виділених дієслів

 1. Present Simple с) Present Continuous

 2. Past Simple d) Past Continuous

 1. Матеріал, що надходить до доменної печі, складається з руди, флюсів та палива.

 2. Хіміки створили багато синтетичних матеріалів, які можна використовувати замість металів.

 3. Україні зараз виробляє потужні дизельні ті електричні локомотиви, інструменти та обладнання для галузей промисловості та сільського господарства.

 4. Ця піч працює з максимальним тиском 1,5 атмосфери.

 5. Матерія піддається постійним змінам.

 6. Досягнення металургійної промисловості мають велике значення для технічної незалежності України.

 7. Сірка зазвичай впливає на властивості сталі.

 8. Спеціалісти зараз пропонують будувати кисневі конвектори.

 9. У 1932 році випуск мілкозернистих металів досяг 60 ООО тон.

 10. Після холодної обробки метал стає більш міцнішим.

 11. Металургійні процеси залежать від властивостей металів.

 12. Доменні печі працюють при надзвичайно високому тиску.

 1. Вкажіть якому індексу відповідає кожне з наведених нижче речень:


  1. Present Perfect

  2. Past Perfect

  3. Future Perfect
  Present Simple d) Present Continuous

 1. Past Simple e) Past Continuous

 2. Future Simple f) Future Continuous

 1. They have already solved this problem.

 2. With every passing year the national economy needs more and more metal.

 3. The workers were constructing that plant when we came to Kiev.

 4. Our geologists have discovered vast deposits of natural gas in the eastern

areas.

 1. The production effectiveness at the work is constantly growing.

 2. In the years of its operations the works supplied 196,6 million tons of pig

iron.

 1. Our students will have practical training at the iron and steel works.

 2. From the earliest times, people have made accidental discoveries of great

value.

 1. Chemists will probably discover many new elements.

 2. They will have finished the construction of this plant by the end of the

year.

 1. Tomorrow at 10 o’clock the engineers will be making a new experiment.


MODAL VERBS

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

Модальні дієслова can, may, must вживаються в сполученні з інфінітивом смислового дієслова без частки to. Вони не позначають дію, а виражають відношення мовця до дії, вираженої інфінітивом смислового дієслова.

Дієслово can виражає можливість (фізичну або розумову) виконання дії.

Iron can be made from iron ore.

Залізо може бити отримано із залізної руди.

Chemical elements can be classified into two groups.

Хімічні елементи можуть бути поділені на дві групи.

Дієслово may виражає дозвіл, а також можливість, імовірність виконання дії.

Refectories may be acid, basic and neutral.

Вогнетриви можуть бути кислими, основними і нейтральними.


Дієслово must виражає необхідність, повинність або ймовірність виконання дії.

A blast furnace coke must be strong and porous.

Кокс доменної печі має бути міцним і пористим.


The ingots must be first rolled into blooms.

Злитки мають бути спочатку прокатані в болванки.


Модальні дієслова не мають не особових форм дієслова й усіх часових форм, не змінюються за особою та числом, не мають форм наказового способу. Вони утворюють питальну форму завдяки вживанню дієслів can, may, must перед підметом. У заперечній формі заперечна частка not ставиться після модальних дієслів.


Can you describe a blast furnace? - Yes, I can (No, I cannot).

May we watch a steel-making process? - Yes, you may (No, you may not).

Must a b blast-furnace coke be strong and porous? -Yes, it must (No, it must not).

Coke must not contain much sulphur.

A sutible coke cannot be made from any kind of coal.


Еквіваленти модальних дієслів

Модальні дієслова can, may, must мають не всі часові форми. Can і may мають форми теперішнього і минулого часу, а must – лише форму теперішнього часу. Відсутні часові форми виражаються їхніми еквівалентами. Еквівалентом дієслова can є to be able (to).

We are able to produce heat by means of chemical reaction.

Ми можемо виробляти тепло за допомогою хімічних реакцій.


Для дієслова may у значенні дозволу використовується to be allowed (to)

We shall be allowed to visit this shop.

Нам дозволять відвідати цей цех.


Поряд з must і для заміщення його відсутніх форм вживається дієслово to have (to)

After rolling the metal has to be cooled.

Після прокатки метал має бути охолоджений.


The students had to visit a rolling shop.

Студенти повинні були відвідати прокатний цех.


You’ll have to know the difference between hot working and cold working of metal.

Вам необхідно буде знайти різницю між гарячою і холодною обробкою металу.


Завдання 6

І. До речень у стовпчику ліворуч знайдіть відповіді із стовпчика праворуч.

 1. Can steel be applied to many uses? a) Yes, it may

 2. Does hardness mean resistance to deformation? b) No, it mustn’t

 3. May energy be defined as capacity for doing work? c) Yes, it can

 4. Can metals be made elastic and brittle at the same time? d) No, they can’t

 5. May pig iron be taken from the furnace in a solid state? e) No, it may not

 6. Must coke contain much sulphur? f) Yes, it does

 7. Do metals become more elastic after cold working? g) Yes, they can

 8. Can natural raw materials ensure all the requirements? h) Yes, they do

 9. Can any metals and alloys be worked mechanically? i) Yes, they must

 10. Must moving parts of a machine be oiled? j) No, they don’t

ІІ. Зазначте буквений індекс, який відповідає формі еквівалента, яким можна замінити модальні дієслова наступних речень:

 1. is able to d) is allowed to f) has to

 2. are able to e) are allowed to g) have to

 3. were able to

 1. The managers of enterprises must pay constant attention to labour protection of workers.

 2. Moving parts of a machine must be oiled.

 3. We can produce heat by means of chemical reactions.

 4. Chemists could obtain coke by heading coal in special forms of apparatus.

 5. All cast irons may be classified into three groups.

 6. The coke must be strong and porous.

 7. Refractories may be acid, basic and neutral.

 8. We can easily remove phosphorus from steel as slag.

 9. Some alloys could be worked mechanically.

 10. Sintering may be defined as a predominant process.


ІІІ. У стовпчику праворуч визначте речення, еквівалентні англійським реченням у стовпчику ліворуч.

1. Oxidation can be defined as the a) Кількість кисню в електричній печі

combination of a substance with oxygen. може контролюватися.

2. The quantity of oxygen in the electric b) Окислювання необхідно визначати

furnace can be controlled. як з’єднання речовини з киснем.

3. The coke must be strong and c) Окислювання можна визначати як

porous. з’єднання речовини з киснем.

4. The X-ray radiation may be compared d) Кількість кисню в електричній печі

with the sound waves. повинна контролюватися.

5. Oxidation must be defined as the e) Рентгенівське випромінювання

combination of a substance with oxygen. можна порівнювати зі звуковими

хвилями.

6. The quantity of oxygen in the electric f) Кокс має бути міцним і пористим.

furnace must be controlled.

7. The coke can be strong and porous. g) Рентгенівське випромінювання необхідно

порівнювати зі звуковими хвилями.

8. The X-ray radiation must be compared h) Кокс може бути міцним і пористим.

with the sound waves.

Текст 1

Writing a CV (or a resume)

A resume or Curriculum Vitae (CV) is a detailed record of personal accomplishments. It presents briefly what the person has achieved in education, job experience, special honors, publications, and includes professional activities (such as conferences attended), personal information, and even outstanding achievements in the person’s area of special interests or hobbies. A CV may be short – not more than two pages, but preferably one (than it is often called a resume). It may be long – up to 20 pages and even more – and then it is always called a CV. A CV begins with personal details (name, date of birth, marital status, and contact information). Sometimes after that career objectives are written and time of availability is noted (i.e., when the applicant can start the new job). Next, the person may describe his/her education and work (or professional experience). In this section everything is usually written in reverse chronological order: the last educational institution you attend or the last place you were employed are indicated first, while your first educational institution or your first place of employment are listed last. The information about education should include degrees held, honors received, and qualifications gained. Employment information should describe responsibilities and make clear what professional skills you have, including specific responsibilities. The employment information may be followed by information on other skills, such as computer skills or fluency in a foreign language. The next item is information about your interests and hobbies. It gives your perspective employers some idea of your intellectual scope and physical fitness 9if you included sport interests).

At the end, references are usually cited.

As example of CV can be seen lower.

RESUME

Personal Details:

Name: Luis Antonio De Oliviera

Date of Birth: April 1, 1980

Nationality: Brazilian

Marital status: Married, one child (son)

Address: 53, rua Marea Angelica,

22461 Rio de Janerio, Brazil

Telephone: 8030-333-3333

E-mail: oliviera80@br.com

Available: April 1, 2000

Career objective: Full time position as an accountant with a

large commercial firm.

Professional experience:

2002 to present Lucia Enterprises Ltd. Part-time accountant

Responsible for doing accounting jobs for the

company and its small business clients.

Summer

2000 and 2001 Two-months training period with Lucia

Enterprises Ltd. Trainee accountant.

1999

(January-December) Shop assistant at the Lucia University

bookstore.

Education:

2003-2004 Advanced training program in using

computers for accounting purposes.

Certificate from Lucia Computer Skills

Training Centre.

1997-2002 Lucia University. MBA in Finance and

Accounting studies.

Additional skills:

IBM PC user: MS Office; Windows 95, 97, 98; Microsoft

Word; Microsoft Excel; Adobe Acrobat.

Fluent in English and German.

Driver’s license (car).

Interests: Astronomy, hiking, football.

Завдання 1

Retell the text according to the plan and write your own CV:

1. A resume and a CV.

2. The information about your career objectives, education, work.

3. The information about your interests and hobbies.

Завдання 2

Напишіть власне резюме за прикладом наведеним вище.


Текст 2

Formal letter writing

Dreamtime Universal Ltd
54 Oxford Road
Skagnes
SK3 4RG


Dunkan Gillespie

Lord Mayor’s office

Port Katherine

Gates Drive

Littlehampton


August 13, 2006

Dear Sirs

The mayor has just received the letter from the Residence Association about the Phoenix Project. They are very dissatisfied about the Site A. They are very concerned about the risks of large trucks passing very close to the school, as well as the enormous noise and pollution and so on.

As you well know, elections are coming up soon, so we do not want to upset these people. However, Port Katherine desperately needs new job places and investments, so we cannot afford to lose Phoenix. They have also promised to get involved in the community projects, although we do not know exactly what that means.

The Mayor would like the Planning Department to set up and arrange the meeting with the Residence Association and Phoenix to talk the things over and try to find an agreement. Could you arrange that for us?

A few words about the other sites: we have invested a lot of money in the business park, site B but for the moment it is still costing us money. If Phoenix buys land in the park, we will recover part of our invested money, the residents will be reasonably satisfied, and we will benefit from higher tax rates than on sites A or C. There is plenty of space for expansion and for more jobs while there is no access problem. We can make some concessions on the price of the land if necessary. There are good reasons for choosing cite C near the harbor.

However the biggest problem is access. We will have to build a new access road, which would be very expensive.


We are looking for you soon reply how the meeting goes.

With best regards

Dunkan Gillespie.


Завдання 1

Answer the following questions

 1. Who is the letter from?

 2. What is the biggest concern of the Residence Association?

 3. What is the author’s role in the coming meeting?

 4. Why is it important to keep the residents satisfied?

 5. Why is the Phoenix project important for the town?

 6. Which is the best site from the point of view of the author of the letter?


Завдання 2

Напишіть ділового листа за зразком наведеним вище


Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Ділова англійська мова» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Ділова Англійська мова» для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи над уроками контрольні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів другого курсу юридичного факультету заочної форми навчання (4 семестр) / Упорядн.:...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 – професійна освіта Днепропетровск нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03050401 економіка підприємства заочної форми навчання
...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи