Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів
Скачати 213.22 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів
Дата17.02.2014
Розмір213.22 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /2 курс/Б_знес-курс англ_йськох мови.doc
2. /2 курс/Б_знес-курс з _ноз мови (фр.).doc
3. /2 курс/БУДОВА РЕЧОВИНИ.doc
4. /2 курс/Загальна та неорган_чна х_м_я, для ХТ..doc
5. /2 курс/Орган_чна х_м_я ХТ.doc
6. /2 курс/Поверхнев_ явища.doc
7. /2 курс/Прикладна пол_толог_я.doc
8. /2 курс/Психолог_я особистост_ та розвитку людини.doc
9. /2 курс/УКРАфНСЬКА МОВА (проф спрямуванням) навч пос_бник.doc
10. /2 курс/Украхнська мова (за профес_йним спрямуванням).doc
11. /2 курс/Ф_лософ_я.doc
12. /2 курс/Физика (рус.).doc
13. /2 курс/Физика (укр.).doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Фізика" для студентів всіх спеціальностей
Рабочая программа и индивидуальные задания к изучению дисциплины "Физика" для студентов всех специальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Поверхневі явища" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Органічна хімія" для студентів напряму 051301 хімічна технологія /Укл.: Г. Ю. Самойленко, Л. Г. Герасименко. Дніпропетровськ
Методичні вказівки, розподіл навчального часу та завдання для контрольних робіт з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» для студентів заочного
В навчальному процесі
Контрольна робота з дисципліни „Бізнес-курс французької мови для студентів ІІ курсу заочного

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Прикладна політологія»

для студентів усіх напрямів


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Прикладна політологія»

для студентів усіх напрямів


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1від 29.01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 66.01. Я 73


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів / Укл. О.Є.Амельченко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 16 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки

та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна політологія», наведені теми для самостійної роботи та завдання для контрольних робіт.

Призначена для студентів усіх напрямів.


Друкується за авторською редакцією.


Укладач О.Є. Амельченко, канд. філософ. наук, доц.


Відповідальний за випуск І.А.Побочий, д-р політ. наук, проф.


Рецензент В.Т. Британ, канд. іст. наук, доцент (НМетАУ)


Підписано до друку 09.09.2013 Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 0,94. Умов. друк. арк. 0,93 Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

____________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Вступ


Політичні знання та культура потрібні сьогодні будь-якій людині, незалежно від її соціальної приналежності й роду діяльності. Особливо необхідні політичні знання і навики молодому поколінню, яке відрізняється великим радикалізмом суджень і дій, підвищеною сприйнятливістю до різного роду утопічних ідеологій і демагогічних закликів.

Хоча в повсякденній свідомості політика найчастіше сприймається відірваною від повсякденної життєдіяльності громадян, але законодавчі, урядові та інші рішення владних органів усіх рівнів у тій чи іншій мірі стосуються всіх. Вони зачіпають всі існуючі в суспільстві інтереси: особисті (приватні), групові (корпоративні), станові (класові). Тому незалежно від суб'єктивного (навіть байдужого і негативного) ставлення до політики, що сприймає її в найбільш концентрованому вигляді держави, жити в цій державі і при цьому бути абсолютно вільним від неї і від політики неможливо. У цьому зв'язку цілком доречний афоризм: «Якщо ви не цікавитеся і не займаєтеся політикою, це не означає, що політика не цікавиться і не займається вами».

Без володіння політичними знаннями особистість ризикує стати розмінною монетою в політичній грі, перетворитися в об'єкт маніпулювання і поневолення з боку більш активних у політичному відношенні суб'єктів. Оволодіння громадянами основами політичної науки і демократичної культури - одна з найважливіших умов успіху політичних і суспільних реформ в Україні. Відомо, що будь-які соціальні зміни починаються, перш за все, з свідомості людей. Політична освіта здатна значною мірою прискорити процес формування масового менталітету, адекватного ринковій економіці та плюралістичній демократії.

Прикладна політологія займає чільне місце серед наук про суспільство. Це місце визначається тим, що вона вивчає політику, роль якої в житті суспільства дуже велика. Пропонована навчальна дисципліна «Прикладна політологія» є необхідною складовою вищої освіти.


1 Програма навчальної дисципліни


1.1. Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Прикладна політологія» входить до циклу дисциплін гуманітарної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – отримати систематизоване і цілісне уявлення про політику як сферу людської діяльності, послідовно вивчити методологію та методи прикладних політичних досліджень; сучасні політичні технології: політичний менеджмент, політичний маркетинг, політична реклама та технології виборчих кампаній; аналіз політичних процесів і прийняття політичних рішень.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 1. - понятійно-категоріальний апарат науки;

 2. - теоретичні й прикладні, аксіологічні й інструментальні компоненти політологічного знання, його експертні, прогностичні й інші функції;

 3. - роль політичної науки в підготовці й обґрунтуванні політичних рішень;

вміти:

- визначати специфіку політичного середовища й діяльності «людини політичної», їх вплив на розвиток суспільства й окремих його компонентів;

- виділяти інституціональні й поза інституціональні аспекти політики, раціональне й нераціональне в ній;

- аналізувати міжнародні політичні процеси, геополітичну обстановку, проблеми щодо місця й статусу України в сучасному світі;

 1. - використовувати набуті знання з дисципліни в практичній та професійній діяльності.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок на семінарських заняттях, та виконання контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання – індивідуальні завдання для контрольних робіт та захист контрольних робіт

Зв'язок з іншими дисциплінами – дисципліна вивчається при підготовці бакалаврів та магістрів з усіх напрямків.

Набуті знання та вміння використовуються при вивченні суміжних дисциплін: «Філософія», «Політологія», «Соціологія», «Психологія» та ін.


1.2. Розклад навчальних годин


Усього годин за навчальним планом

72

у тому числі:

Аудиторні заняття


12

з них:

- лекції

- семінарські заняття

- практичні заняття


8

4

-

Самостійна робота

60

у тому числі:

- підготовка до аудиторних занять

- виконання курсових проектів (робіт)

- виконання індивідуальних завдань

- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


Підсумковий контроль8

-

12

40


Залік1.3. Структура і зміст дисципліни


1.3.1. Лекційний курс – 8 год.


На лекціях викладач дає систематизовані основи політологічних знань, визначає опорні точки, навколо яких створюється предметна область досліджуваних питань, конкретизує увагу на найбільш складних і вузлових проблемах. Лекції покликані стимулювати активну пізнавальну діяльність студентів, сприяти формуванню у них творчого мислення, так як воно є основою для самостійної роботи студентів та семінарських занять.

До лекції рекомендується:

- прочитати підручник по темі майбутньої лекції;

- виділити для себе ключові проблеми та зафіксувати їх;

- записати основні категорії (поняття), які будуть розглядатися в лекції.

Під час лекції необхідно:

- правильно записати номер, назву теми, план, рекомендовану літературу, актуальність проблем і мети лекції;

- бути уважним, повністю зосередитися на спільну роботу з викладачем, зрозуміти структуру питання, усвідомити основні положення, їх доказ і записати їх;

- при цитуванні викладачем джерел записати початкові слова цитати, залишити необхідне місце для її подальшого дописування, привести джерело цитування (автора, назви, сторінку);

- прагнути записати в конспекті тільки вузлові питання і залишити місце (не менше 1/3 ширини сторінки) для самостійної роботи над ними в процесі підготовки до практичних занять і до іспиту;

- працюючи на лекції, використовувати загальноприйняті скорочення або ж власні, схематичне виклад матеріалу.

Після лекції слід:

- уточнити її зміст і намітити план подальшої роботи над темою;

- визначити основні поняття, розглянуті на лекції і записати в словник їх визначення.


Тема 1. Предмет прикладної політології – 2 год.


Структура прикладної політології як навчальної дисципліни. Поняття і сутність політики. Структура і функції політики. Людина і політика. Предмет й об'єкт прикладної політології. Загальна (фундаментальна) і прикладна політологія. Рівні прикладної політології. Методи прикладної політології. Поняття політичних технологій. Класифікація політичних технологій. Нормативні і девіантні технології. Pablik relations.


Тема 2. Політичний аналіз – 2 год.

Поняття політичного аналізу. Суб'єкти політичного аналізу. Політична ситуація. Інституційний, груповий та фрагментарний типи ситуаційного аналізу. Методи прикладного політичного аналізу: контент-аналіз, інвент-аналіз, метод когнітивного картиірування.


Тема 3. Політичне рішення – 2 год.


Поняття і місце політичного рішення в політичній діяльності. Етапи прийняття і класифікація політичних рішень. Нормативний і дескриптивний підходи в прийнятті рішень. Методи прийняття політичних рішень: метод послідовних обмежених порівнянь (метод «гілок»), раціонально-універсальний метод (метод «кореневої»), метод «легальних прирощувань», метод «сміттєвої корзини». Механізми реалізації політичних рішень.


Тема 4. Політичний прогноз – 2 год.


Поняття, необхідність і сутність політичного прогнозування. Принципи політичного прогнозування: альтернативність, системність, безперервність, верифікація. Пошукові та нормативні прогнози. Методи прогнозування: метод колективної експертної оцінки, метод колективної генерації ідей, метод «Дельфі», метод побудови сценаріїв, моделювання. Основні етапи розробки прогнозу і проблеми його конкретності і точності.


1.3.2. Семінарські заняття – 4 год.


Семінар є засобом поглиблення та закріплення знань, формою контролю знань, отриманих в ході вивчення теми. Він допомагає доповнити і збагатити лекційний матеріал, сприяє формуванню навичок і вмінь самостійної роботи, публічного виступу перед слухачами.

Головними завданнями при проведенні семінарських занять є:

- поглиблення та закріплення знань, отриманих на лекціях і в процесі самостійної роботи над науковою та навчальною літературою;

- прищеплення навичок пошуку, узагальнення та викладу навчального матеріалу;

- вироблення умінь використовувати отримані знання при аналізі політичних процесів, що відбуваються в нашому суспільстві;

- рішення рольових ситуаційних завдань, пов'язаних з повсякденною життєдіяльністю фахівця.

При підготовці до семінару, при вивченні окремих тем курсу роботу необхідно побудувати в наступному порядку:

- вивчити план семінарського заняття, зміст досліджуваної теми в навчальній програмі з прикладної політології, обсяг і зміст рекомендованої літератури;

- вивчити матеріал, законспектувати по темі семінару лекцій;

- законспектувати необхідний зміст рекомендованої літератури;

- відповісти на контрольні питання, з досліджуваної семінарської теми;

- виписати в словник з соціології визначення категорій, розглянутих у лекціях і досліджуваних на даному семінарі;

- підготувати план-конспект виступу на семінарі.

У зміст плану-конспекту виступу повинна входити:

- актуальність проблеми, зміна поглядів на неї в історії прикладної політології (історія питання);

- розгляд проблеми в курсі прикладної політології (теорія питання);

- значення розглянутої проблеми для сучасності, для своєї спеціальності (практична цінність питання).

На семінарі необхідно:

- уважно вислухати вступне слово викладача, ретельно продумати питання, на які він звернув увагу;

- стежити за доповіддю, науковими повідомленнями, виступами на семінарі, аналізувати їх науково-теоретичний зміст і методичну сторону, бути готовим зробити розбір виступів, доповнити їх;

- у своєму виступі не прагнути викладати зміст всього питання семінару, а брати його окрему проблему;

- викладати матеріал вільно, дотримуючись плану-конспекту, а не зачитувати текст виступу;

- робити необхідні узагальнення і висновки;

- використовувати законспектовані тексти, додаткову літературу, наочні посібники.

У виступі необхідно висловити свою думку з повідомлений своїх колег, дати їм оцінку.


Тема 1. Політичні технології – 2 год.

План

1. Поняття і класифікація політичних технологій.

2. Публічні та латентні технології.

3. Стандартні та унікальні технології.

4. Політичні технології «hard power» і «soft power».

5. Нормативні і девіантні технології.

Література: [ 1, 2, 9, 16, 29, 33, 40, 51, 63, 70 ].


Тема 2. Політичний аналіз – 2 год.

План

1. Поняття політичного аналізу.

2. Методи політичного аналізу.

3. Поняття політичного рішення.

4. Методи прийняття політичних рішень.

5. Політичне прогнозування та його методи.

Література: [ 8, 9, 18, 28, 30, 58, 60, 68, 72, 73 ].


1.3.3. Опрацювання розділів (тем) програми, які не викладаються на лекціях - 40 год.


Самостійна робота студентів-заочників - головний вид їх навчальної діяльності. Вона призначена для закріплення і поглиблення знань, отриманих під час аудиторної роботи, підготовки до майбутніх занять, формування культури самостійного пошуку істини. У процесі самостійної роботи необхідно:

- вивчити навчальну програму дисципліни;

- відпрацювати конспекти за темами прочитаних лекцій, а також вивчити і законспектувати матеріал, зазначений у навчальній програмі та рекомендованій літературі;

- підготувати матеріал по темі вибраної контрольної роботи, вивчити його;

- оформити контрольну роботу згідно з методичними рекомендаціями викладача;

- підготуватися до заліку, вивчити і законспектувати питання, запропоновані викладачем.


Тема 1. Виборчі системи та виборчі кампанії – 6 год.


Вибори як політичний інститут суспільства. Поняття, основні принципи, цензи та обмеження виборчого права. Поняття і види виборчих систем. Поняття виборчої кампанії. Поле виборчої кампанії. Позиціонування. Стратегія і тактика виборчої кампанії. Етапи виборчої кампанії. Поняття виборчого процесу. Стадії виборчого процесу в Україні. Суб'єкти виборчого процесу в Україні. Організація підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів та всеукраїнських референдумів.

Література: [ 9, 33, 34, 35, 44, 55, 63, 69, 70 ].


Тема 2. Політичні конфлікти та управління ними – 6 год.


Поняття політичного конфлікту. Структура політичного конфлікту. Конфлікти інтересів, цінностей та ідентифікації. Міждержавні та внутрішньополітичні конфлікти. Позиційні і опозиційні конфлікти. Поняття політичної кризи. Урядова, парламентська та конституційна кризи. Форми політичної кризи. Політичний компроміс і політичний консенсус. Методи вирішення конфліктів. Принципи успішного врегулювання конфліктів. Етапи виникнення, розвитку і закінчення політичних конфліктів. Переговори як засіб вирішення конфліктів.

Література: [ 4, 9, 15, 24, 26, 32, 49, 65, 66 ].


Тема 3. Політичний менеджмент – 6 год.


Субстанційний та реляціоністський типи управління в політиці. Поняття політичного менеджменту. Цілі і завдання політичного менеджменту. Зростання ролі політичного менеджменту в сучасних умовах. Види політичного менеджменту: політична реклама, політичний піар, політичний іміджмейкінг, політичний брендинг, електоральні технології, технології політичних союзів, технології лобізму та ін. Політичний менеджмент як професія.

Література: [ 9, 31, 44, 55, 56, 63 ].


Тема 4. Політичний маркетинг – 6 год.


Поняття політичного маркетингу та його співвідношення з політичним менеджментом. Політичний ринок і його учасники. Поняття політичного товару і його види. Організація і проведення політичного маркетингу. Технології 4P і 4S маркетингу. Досвід політичного маркетингу в Україні.

Література: [ 9, 31, 40, 41, 42, 44, 55 ].


Тема 5. Політична реклама – 4 год.


Поняття політичної реклами. Політична і комерційна реклама. Функції політичної реклами. Історія політичної реклами. Види та засоби політичної реклами.

Література: [ 9, 25, 36, 38, 44, 63, 67 ].


Тема 6. Політична іміджелогія – 6 год.


Поняття політичної іміджелогії. Різноманітність підходів і визначень «іміджу». Типи іміджу. Функції іміджу в політиці. Позиціонування і маніпулювання як технології просування іміджу політиків. Міфологізація іміджу. Імідж влади та політичних партій.

Література: [ 5, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54 ].


Тема 7. Політична комунікація – 6 год.


Поняття комунікації. Особливості комунікативних процесів у політичній сфері. Структура політичної комунікації. Масові політичні комунікації та їх особливості. Засоби політичної комунікації. ЗМІ та політична комунікація. Громадська думка: поняття, структура, функції.

Література: [ 6, 17, 37, 43, 44, 50, 61, 62 ].


2. Індивідуальні завдання


2.1. Варіанти індивідуальних завдань.*


 1. Поняття і сутність політики.

 2. Структура і функції політики.

 3. Людина і політика.

 4. Предмет і об'єкт прикладної політології.

 5. Загальна та прикладна політологія.

 6. Методи прикладної політології.

 7. Політичні технології.

 8. Політичний аналіз.

 9. Ситуаційний політичний аналіз і його типи.

 10. Методи прикладного політичного аналізу.

 11. Контент-аналіз у прикладній політології.

 12. Інвент-аналіз в прикладній політології.

 13. Метод когнітивного картування в прикладній політології.

 14. Суб'єкти політичного аналізу.

 15. Політичні рішення.

 16. Етапи прийняття і класифікація політичних рішень.

 17. Методи прийняття політичних рішень.

 18. Механізми реалізації політичних рішень.

 19. Поняття і сутність політичного прогнозування.

 20. Політичне прогнозування та його принципи.

 21. Політичні прогнози та їх класифікація.

 22. Методи політичного прогнозування.

 23. Політичні технологи: характеристика та класифікація.

 24. Вибори як політичний інститут суспільства.

 25. Поняття, основні принципи і цензи виборчого права.

 26. Поняття і види виборчих систем.

 27. Виборчі кампанії.

 28. Виборчий процес.

 29. Мажоритарні і пропорційні виборчі системи.

 30. Стратегія і тактика виборчої кампанії.

 31. Політичні конфлікти.

 32. Структура політичного конфлікту.

 33. Міждержавні та внутрішньополітичні конфлікти.

 34. Політична криза: поняття, сутність, зміст.

 35. Конституційні кризи: поняття, зміст, врегулювання.

 36. Політичний компроміс і політичний консенсус.

 37. Методи вирішення конфліктів.

 38. Переговори як засіб вирішення конфліктів.

 39. Політичний менеджмент.

 40. Зростання ролі політичного менеджменту.

 41. Політичний менеджмент і його види.

 42. Політичний піар (Public relations).

 43. Політичний іміджмейкінг.

 44. Політичний брендинг.

 45. Політичний лобізм.

 46. Політичний маркетинг.

 47. Політичний ринок і політичний товар.

 48. Технології політичного маркетингу.

 49. Політична реклама.

 50. Політична реклама та її функції.

 51. Історія політичної реклами.

 52. Політична реклама та її види.

 53. Політична іміджеологія.

 54. Політичні імідж: різноманітність підходів і визначень.

 55. Політичний імідж: поняття, зміст, типи.

 56. Політичний імідж: зміст і функції.

 57. Технології просування іміджу політиків.

 58. Імідж політика і його міфологізація.

 59. Імідж влади та політичних партій.

 60. Імідж політика.

 61. Політична комунікація.

 62. Структура політичної комунікації.

 63. Масові політичні комунікації та їх особливості.

 64. ЗМІ та політична комунікація.

 65. Громадська думка: поняття, структура, функції.


* Примітка: варіант індивідуального завдання (тема контрольної роботи) визначається за двома останніми цифрами залікової книжки. Якщо дві останні цифри > 65, то вони підсумовуються. Наприклад, останні цифри залікової книжки 84, отже завдання буде під номером 12 (8 +4 = 12).


Рекомендована література


1. Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой. - М.: Эксмо-Пресс, 2006 – 656с.

2. Адамчик В. 200 способов успешного манипулирования человеком. - М.: Харвест, 2010 – 168с.

3. Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Опыт развития прикладной политологии в России // Полис. - 1998. - № 3. - С.157 – 178.

4. Ачкасова В.А. Конфликтология. - СПб.: Общество. «Знание», 2005. – 230с.

5. Березкина О.П. Слуги народа. Имидж и идеология. - М.: Альфа-Лаб, 1998.- 248с.

6. Бертон Дж. В. Конфликт и коммуникации: Использование контролируемой коммуникации в международных отношениях. / Теория международных отношений: Хрестоматия. - Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002. - С. 353–361.

7. Браун Л. Имидж-путь к успеху. / Пер. с англ. - СПб.: Питер-пресс, 1996. – 284с.

8. Бестужев-Лада И.В. Поисковое прогнозирование: перспективные проблемы общества. - М.: Наука, 1984.- 271с.

9. Большая актуальная политическая энциклопедия. / Под общ. ред. А.Белякова и О. Матвейчева. – М.: Эксмо, 2009.

10. Василенко И.А. Политические переговоры: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2006. – 271 с.

11. Вебер М. Политика как призвание и профессия. / Вебер М. Избранные произведения. / М.: Прогресс, 1990. – 808с., С.644-706.

12. Вишнев С. Основы комплексного прогнозирования. - М., 1977. С. 30.

13. Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. - М.: Известия, 2003. — 450с.

14. Гаpмонова А.В. Имидж политических партий и объединений в электоральном процессе. - Воpонеж. - 1998.

15. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика. Теорет.-методол. Анализ. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 280 с.

16. Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью. - М.: Алгоритм, 2000 – 288с.

17. Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития. – М.: Издательство “Прометей”, 2004. – 328 с.

18. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К., 2006.

19. Гринберг Т.Э. Образ страны или имидж государства: поиск конструктивной модели // Правоведение и политология. - вып.№2. - 2008.

20. Гуpевич Ж.П. Политика и её имиджи. М., 1998.

21. Гуревич П.С. Приключения имиджа: Типология телевизионного образа и парадоксы его восприятия. - М.: Искусство, 1991. - 219 с.

22. Даль Р. Политический анализ. / Политология (70-80 годы). – М., 1992.

23. Дегтярев А.А. Принятие политических решений. -М.: КДУ, 2004.-416 с.

24. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2000. – 320 с.

25. Дмитренко В.В. Украинская политическая реклама. Политтехнологии, где вы? - К: «Мост Паблишинг», 2009.

26. Дойч М. Разрешение конфликта. Конструктивные и деструктивные процессы // Социально-политический журнал. – 1997.- № 1. - С. 204-206.

27. Имидж лидера: Психологическое пособие для политиков /Абашкина Е. и др.; отв. ред. Егорова-Гантман Е.В. - М., 1994. - 264с.

28. Истон Д. Категории системного анализа политики/ Антология мировой политической мысли. В 5т., М.: 1997, т.II, C.630-642.

29. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознания. - М.: Эксмо-Пресс, 2001 – 832с.

30. Клементевич Т. Процесс принятия политических решений // Элементы теории политики / Под ред. Макаренко В.П. Ростов-на-Дону, 1991. - 388с.

31. Клочкова М.С. Краткий курс по политическому менеджменту. - М.: Окей-книга, 2009. -110 с.

32. Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая конфликтология: Учеб. пособие.- М.: Ижица, 2002.- 268с.

33. Ковлер А.И. - Технология организации избирательных кампаний. - М.: Изд-во ИГиП РАН, 1993. - 46 c.

34. Конституция Украины от 28.06.1996 года.- К.: Изд-во Верховной Рады Украины, 1996.

35. Краснов Б.И. Предмет и специфика прикладной политологии. //Социально-политический журнал. – 1997. – № 3. – С. 40–47.

36. Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России. - М.: Центр, 1996.-184с.

37. Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. Барчуновой. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.

38. Лисовский С.Ф. Политическая реклама.- М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.- 138с.

39. Марченко Г.И., Носков И. А. Имидж в политике. - М.: Владос, 1997.- 274с.

40. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. - М.: "РОССПЭН", 1998.- 247с.

41. Недяк И.Л. Политический маркетинг. Основы теории – М.: Издательство «Весь мир, 2008. – 352 с.

42. Нежданов Д. Политический маркетинг. - М.: Юридическая литература, 2003. - 160 с.

43. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с нем./Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. — М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. — 352 с.

44. Общая и прикладная политология: Учебное пособие. / Под общей редакцией В.И. Жукова, Б.И. - М.: МГСУ; Изд-во “Союз”, 1997. – 992 с.

45. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия имиджелогии // PR в образовании. - 2004. - № 2.- С.41.

46. Пелих А.С., Кизилова Т.Г., Пронченко А.Г. Имидж делового человека. - М.: ПРИОР; ТРИКС, 1997. - 111 с.

47. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: учеб. пособие для вузов. / М.: Аспект Пресс, 2002. - 223 с.

48. Политическая имиджелогия (коллективная монография) // Под общ научн. ред. Л. Г. Лаптева, Е. А. Петровой. - М.: РИЦ АИМ, 2006. - 276 с.

49. Политическая конфликтология: Учебное пособие / Под.ред. С.Ланцова. –СПб.: Питер, 2008.- 319с.

50. Политические коммуникации: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. А. И. Соловьева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 331.

51. Политические технологии. Обновление политической системы России / Под ред. М. Г. Анохина, В. С. Комаровского. - М., 1996.

52. Почепцов Г.Г. Имидж и выборы: Имидж политика, партии, президента. / Киев, 1997. – 140с.

53. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - К. : 2002. – 574 с.

54. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. - СПб.: Алетейя, 2001.- 256 с.

55. Прикладна політологія: навч.посіб./За ред. В.П.Горбатенка. - К.: ВЦ «Академія», 2008. – 472с.

56. Пушкарева Г.В.. Политический менеджмент: Учеб. пособие. - М.: Дело. - 400с.

57. Романов А.А., Ходырев А.А. Управленческая имиджелогия. - Тверь: ГЕРС, 1998. — 244 с.

58. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и связь, 1993. - 278 с.

59. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. - М.: Издательство ЛКИ, 2008. - 360 с.

60. Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. - М.: Логос, 2002-152с.

61. Современная политическая коммуникация: Учебное пособие / Отв. Ред. А.П. Чудинов / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2009. – 292 с.

62. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. - 461 с.

63. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. / А.И. Соловьев. - М.: Аспект Пресс, 2000. – 559с.

64. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Пер. с англ. Под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2004.- 400с.

65. Фельдман Д. М. Политология конфликта: учебное пособие. - М.: Стратегия, 1998.

66. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения /Пер. с анг. А. Гореловой; Предисл. В. А. Кременюка.— М.: Наука, 1992.- 158 с.

67. Хан-Магомедов С. О. Пионеры советского дизайна. - М.: Галарт, 1995. - 424 с.

68. Хогвуд Б., Ганн Л. Политическое прогнозирование /Вестник Московского университета. Серия социально-политические исследования. 1994. № 6. С. 51—63.

69. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. - М.: Артикул, 1997. - 352 с.

70. Шабров О.Ф. Выборы и технологии избирательных кампаний // Политология: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под общ. ред. В.С.Комаровского. - М.: Изд-во РАГС, 2006. - С. 489 - 502.

71. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1994. - 320 с.

72. Шибалкин О.Ю. Проблемы и методы построения сценариев социально- экономического развития. – М.: Наука, 1992 – 176 с.

73. Янч Эрих Прогнозирование научно-технического прогресса. / Пер. с англ., общ. ред. и предисл. Д.М.Гвишиани.- М.: Прогресс, 1970. – 568 с.Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Політологія" для студентів усіх
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Політологія" для студентів усіх
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів 050702 – електромеханiка,...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи