Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС)
Скачати 206.46 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС)
Дата17.02.2014
Розмір206.46 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_НОЗЕМНА МОВА ХТ (ХС).docx
2. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
3. /6 курс/Автоматичне регулювання та управлiння технологiчними процесами у виробництвi ТГН та силiкатних матерiалiв.docx
4. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
5. /6 курс/Комп'ютерне моделювання футеровок теплових агрегат_в.doc
6. /6 курс/Менеджмент у виробництв_.doc
7. /6 курс/Методика викладання у вищ_й школ_.doc
8. /6 курс/Педагог_ка та психолог_я вищох школи для ХС та ХТ.doc
9. /6 курс/Прогресивн_ технолог_х та проектн_ р_шення при виробництв_ керам_ки _ вогнетрив_в.doc
10. /6 курс/Теоретичн_ аспекти створення вогнетрив_в заданох структури.doc
11. /6 курс/Технолог_я техн_чнох _ тонкох керам_ки.doc
12. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Комп’ютерне моделювання футеровок теплових агрегатів" для студентів напряму 051301 хімічна технологія / Укл І. В. Голуб. Дніпропетровськ: нметАУ, 2011. 8 с
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів спеціальності 05130104
Рішення при виробництві кераміки і вогнетривів для студентів спеціальності 05130104 хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні аспекти створення вогнетривів заданої структури " для студентів спеціальності 05130104 хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія технічної і тонкої кераміки» для студентів спеціальності 05130104 хімічні технології тугоплавких

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Іноземна мова»

для студентів спеціальності ХТ (ХС)


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол №1 від 29.01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 4 И ( Англ) (07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна моваа» для студентів спеціальності ХТ (ХС) /Укл.: І.П. Нікітіна, Г.О. Каплуненко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 22 с.


Містить лексичний матеріал, іншомовну професійну термінологію, стандарти написання рефератів та анотацій з урахуванням особливостей наукового стилю. Завдання мають професійну направленість.

Призначена для студентів технічних спеціальності ХТ (ХС) .


Укладачі: І.П. Нікітіна, ст. викладач

Г.О. Каплуненко, викладач


Відповідальна за випуск О.П. Громова, ст. викладач.


Рецензент Н.А. Литовченко, канд. філол. наук, викладач (ДНУ)


ВСТУП


Методичні вказівки призначені для магiстрiв та студентiв, якi бажають навчитися писати анотацiї та реферати англiйською мовою за фахом своїх наукових дослiджень.

Робота складається з трьох частин: теоретичної, практичної та довiдкової. Метою першої, теоретичної, частини є ознайомлення з лексикою, що вживається при складаннi анотацiй та рефератiв, та iї засвоєння за допомогою рiзноманітних вправ. Iншою невiд’ємною складовою теоретичної частини є засвоєння деяких граматичних структур, що є типовими для наукового стилю мовлення, а також тренування навичок складання речень з використанням цих структур та вiдповідної лексики.

Друга, практична, частина методичних вказівок допоможе застосувати отриманi знання i навички на практицi, тобто при написаннi анотацiй або рефератiв. З цiєю метою до практичної частини включено тексти та статтi, пiдiбранi з сучасних джерел.

У третiй, довiдковій частинi, надано українсько-англiйський словник, який полегшить роботу зі складання анотацiй та рефератiв. До словника включено наукову лексику, яка є найбiльш уживаною при написаннi наукових текстiв.


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


Анотування і реферування наукових текстів


Анотація (annotatіon, abstract) – це максимально стислий виклад змісту першоджерела, що дає уявлення про тему i проблематику друкованого твору, тим самим полегшуючи пошук необхідної інформації про даний предмет.

Завданням анотування є складання загальної характеристики першоджерела, за якою споживач інформації міг би судити про подальшу необхідність більш детального знайомства з ним.

Обсяг анотації визначається її цільовим призначенням, але зазвичай не перевищує 500 друкованих знаків.

Анотація складається з двох частин: бібліографічного опису і, власне, тексту.

У науково-інформаційній діяльності найбільше поширення одержали описові i реферативні анотації.

Описові анотації, узагальнено характеризуючи зміст первинного документа і подаючи перелік основних тем, що в ньому відображені, відповідають на питання: про що повідомляється у документі? Описова анотація складається найчастіше з одного – трьох речень, що містять коротку довідку про першоджерело. Обсяг – 100–250 друкованих знаків. Для структури описової анотації характерні такі складові:

1) вступна частина, що включає прізвище автора, назву роботи i вихідні дані;

2) описова частина, що містить стислу характеристику матеріалу (тему i перелік основних положень);

3) заключна частина, що підсумовує виклад або вказує на питання, якому приділено особливу увагу.

Реферативні анотації не тільки подають перелік основних тем, а й розкривають їх зміст. Вони відповідають на два питання: про що повідомляється в основному документі? що саме з цього приводу повідомляється? На відміну від описової анотації реферативна анотація виконує інформативну функцію. Вона не тільки називає тематику джерела інформації, але i частково, у рамках припустимого обсягу, викладає його основну проблематику.

Реферативна анотація має структуру, аналогічну описовій анотації. Але її описова i заключна частини містять більш розгорнуті положення. Обсяг становить приблизно від 500 до 1000 друкованих знаків.

У завдання анотацій не входить оцінка якості матеріалу i критика поглядів або суджень автора.

Мова анотації. До анотацій пред’являються наступні вимоги:

1. Лаконічність мови, тобто використання простих речень (дієслова використовуються завжди у теперішньому часі у дійсному або пасивному стані. Модальні дієслова, як правило, відсутні).

2. Строга логічна структура анотації.

3. Обов’язкове введення в текст анотації безособових конструкцій і окремих слів, наприклад: «Повідомляється…», «Детально описується», «Коротко розглядається…», «Викладаються…», «Коментуються…» і ін., за допомогою яких відбувається введення і опис тексту оригіналу.

4. Точність у передачі заголовка оригіналу, окремих формулювань і визначень.

5. Використання загальноприйнятих скорочень слів, таких, як напр., і так далі, і тому подібне, і ін.

6. Єдність термінів і позначень.


Реферат ( summary) - це вид письмового повідомлення, короткий виклад головних думок, поєднаних однією темою, їх систематизація, узагальнення й оцінка.

Реферування - процес опрацювання інформації, що полягає в аналізі первинного документа, знаходженні найвагоміших у змістовному відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, результатів, висновків). Реферування має на меті скоротити фізичний обсяг первинного документа за збереження його основного смислового змісту.

Об'єм реферату залежить від об'єму оригіналу, його наукової цінності. Найбільш поширеним є реферат об'ємом близько 200 слів, якщо стаття не перевищує 5 сторінок. Його розміри будуть залежати від розміру першоджерела i цілей реферату (реферат-конспект, резюме, оглядовий реферат).

Структура реферату. Реферат зазвичай складається з трьох частин:

1) заголовної (ввідної), такої, що містить вихідні дані, назву публікації, прізвище автора, місце видання, видавництво, рік, число сторінок, ілюстрацій. Незалежно від того, якою мовою пишеться реферат іноземного джерела, заголовна частина складається на іноземній мові;

2) власне реферативної (описової), такої, що є концентрованою передачею вмісту реферованого документа (головну ідею і істотні положення). Ця частина будується на базі виділених при читанні ключових фрагментів. Тут прийнято не виділяти абзаци;

3) заключної, в якій містяться основні виводи по виконаній роботі в цілому. Інколи ця частина може входити у власне реферативну.

Як писати реферат:

1. Визначити тему.

2. Ґрунтовно вивчити літературу, зробити виписки цитат, основних думок.

3. Скласти список розділів, який може бути також і планом реферату, продумати план реферату.

4. Систематизувати опрацьований матеріал.

5. Остаточно продумати та уточнити план реферату.

8. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.

9. Бібліографічний опис джерела списку літератури оформити відповідно до вимог.

Деякі ключові фрагменти запозичаються з оригіналу без змін, інші піддаються трансформації, тобто монтуються з окремих фраз, розкиданих по тексту. У зв'язку з цим, щоб забезпечити зв’язність нового тексту, необхідно використати ряд сполучних елементів, таких як


First(ly) По-перше

Second (ly)/then По-друге / потім

Third (ly)/also По-третє / також

Finally На закінчення

Besides Крім того

In addition На додаток

Furthermore/moreover Більше того

Therefore/so Тому, отже

Thereby Таким чином, у зв'язку із цим

That’s why От чому

However Однак

Nevertheless Проте, однак

On the one hand З одного боку

On the other hand З іншого боку

On the contrary Навпаки

Similarly Аналогічно, подібним чином і т.п.


При написанні реферату використовуються такі види язикової трансформації:

1) компресія – передача тексту в коротшому вигляді;

2) компенсація i перефразовування – заміна авторських засобів вираження більш короткими засобами вираження референта;

3) узагальнення – відбір основної інформації при одночасному усуненні надлишкової.

На відміну від анотації, реферат повинен дати відповідь на питання: "Яка основна інформація міститься в документі?" Він повинен дати читачеві об'єктивне уявлення про характер освітлюваної роботи, викласти її найбільш важливі моменти, дати повне уявлення про порушені в першоджерелі питання. За рефератом читач може судити про необхідність звернутися до оригіналу.

Проаналізуємо наступний абзац:

Whether all of this is for good or ill is a topic of heated debate. One, positive view is that globalisation is an unmixed blessing, with the potential to boost productivity and living standards everywhere. This is because a globally integrated economy can lead to a better division of labour between countries, allowing low-wage countries to specialise in labour-intensive tasks while high-wage countries use workers in more productive ways. It will allow firms to exploit bigger economies of scale. And with globalisation, capital can be shifted to whatever country offers the most productive investment opportunities, not trapped at home financing projects with poor returns.

Знайдемо ключові фрагменти:
- positive view;
- potential:
a) higher productivity and living standards
b) better division of labour
c) bigger economies of scale
d) capital can be shifted
e) productive investment;
В разі реферування основну думку даного абзацу можна за допомогою компресії передати таким чином:

Прибічники глобалізації бачать в ній потенціал зростання продуктивності праці і рівня життя; поглиблення розподілу праці і економію на масштабі; звідний рух капіталу і ефективні інвестиції в розвиток виробництва.

Даний абзац характеризується високою інформативністю, тому компресія тут є мінімальною. Але у ряді випадків основний вміст одного або навіть декількох абзаців у сукупності можна передати одним реченням.

В разі анотування компресія буде максимальною:
Прибічники глобалізації пов'язують з нею ряд позитивних тенденцій.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


Завдання 1. Поставте присудок в наступних реченнях у пасивному стані, при цьому опустіть займенник або іменник, що позначає дійову особу.

Зразок: We investigated the structure of the atom.

The structure of the atom (the atom structure) was investigated.


1. The authors developed some theoretical models.

2. We found an approach to the problem.

3. The investigation deals with the problem of robots design.

4. The author has analyzed the material obtained.

5. The paper considered a series of standard programs.

6. The author gives the data which are concerned with computer design.


Завдання 2. Зробіть речення у пасивному стані.


1. People should send their complaints to the head office.

Complaints…………… .

2. They had to postpone the meeting because of illness.

The meeting ……………. .

3. Somebody might have stolen your car if you had left the keys in it.

Your car………………… .

4. An electrical fault could have caused the fire.

The fire………………. .

5. They are going to hold next year’s congress in San Francisco.

Next year’s congress……………… .

6. They shouldn’ t have played the football match in such bad weather.

The football match …………………. .


Завдання 3. Перекладіть текст.

ONE WORLD?


For good or ill, globalisation has become the economic event of the 1990s. National economies are undoubtedly becoming steadily more integrated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase. Consumers are buying more foreign goods, a growing number of firms now operate across national borders, and savers are investing more than ever before in far-flung places.

Whether all of this is for good or ill is a topic of heated debate. One, positive view is that globalisation is an unmixed blessing, with the potential to boost productivity and living standards everywhere. This is because a globally integrated economy can lead to a better division of labour between countries, allowing low-wage countries to specialise in labour-intensive tasks while high-wage countries use workers in more productive ways. It will allow firms to exploit bigger economies of scale. And with globalisation, capital can be shifted to whatever country offers the most productive investment opportunities, not trapped at home financing projects with poor returns.

Critics of globalization take a gloomier view. They predict that increased competition from low-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies. There will be a “race to the bottom” as countries reduce wages, taxes, welfare benefits and environmental controls to make themselves more “competitive”. Pressure to compete will erode the ability of governments to set their own economic policies. The critics also worry about the increased power of financial markets to cause economic havoc, as in the European currency crises of 1992 and 1993, Mexico in 1994-1995 and South-East Asia in 1997.

The aim of this survey is to look in detail at these controversial arguments on each side of the globalization debate. But it is necessary first of all to examine what precisely is meant by globalization, how far it has proceeded, and whether the phenomenon is as new as it is generally held out to be. Some of the answers are surprising.


Завдання 4. Знайдіть ключові слова та речення у кажному абзаці:

1) У першому абзаці виберіть правильний варіант ключових слів:

a) Decrease, domestic goods, separated, separation, national investment

b) Globalization, integrated, flows of trade, investment and financial capital increase;

c) Domestic economies, financial capital reduce, less integrated, growing number of losses, low-quality goods

2) У третьому абзаці, виберіть правильний варіант ключових слів:

a) Optimistic view, ‘race to the top’, desire to compete, increased power of governments, countries raise wages;

b) Stopping of crises, appearing of rich economies, rise of environmental controls, critics don’t worry about.. , decreased power of financial markets;

c) Gloomier view, to destroy jobs, push down wages, economic havoc, reduce wages, taxes, welfare benefits and environmental controls.


3) У четвертому абзаці виберіть правильний варіант ключових слів:

a) To look in general, globalisation competition, as old as, the answers are certain, compromise;

b) Globalization debate, examine, controversial arguments;

c) Interrogation, measurable arguments, generally accepted, globalization compromise, new happening.


Завдання 5. Знайдіть ключові речення у кожному абзаці:

1. Виберіть ключове речення першого абзацу із запропонованих варіантів:

a) Globalisation has become the economic event of the 1990s.

b) Consumers are buying more foreign goods, a growing number of firms now operate across national borders, and savers are investing more than ever before in far-flung places.

c) National economies are undoubtedly becoming steadily more integrated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase.


2. Виберіть ключове речення третього абзацу із запропонованих варіантів:

a) Pressure to compete will erode the ability of governments to set their own economic policies.

b) Critics of globalization predict that increased competition from low-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies.

c) The critics worry about the increased power of financial markets to cause economic havoc, as in the European currency crises of 1992 and 1993, Mexico in 1994-1995 and South-East Asia in 1997.


3. Виберіть ключове речення четвертого абзацу із запропонованих варіантів:

a) Some of the answers are surprising.

b) But it is necessary first of all to examine what precisely is meant by globalization, how far it has proceeded, and whether the phenomenon is as new as it is generally held out to be.

c) The aim of this survey is to look in detail at these controversial arguments on each side of the globalization debate.


Завдання 6. Узагальніть 2 – 5 речень (або абзац) в одне.

1. У першому абзаці выберіть правильний варіант узагальнення:

a) Globalisation has become the economic event of the 1990s and as a result national economies are undoubtedly becoming steadily more integrated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase.

b) Globalisation has become the economic event of the 1990s and national economies are undoubtedly becoming much less integrated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase.

c) Globalisation has become the economic event of the 1990s and of course national economies are becoming more and more separated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase.


2. У третьому абзаці выберіть правильний варіант узагальнення:

a) Critics of globalization predict that increased competition from high-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies and there will be a “race to the top” as countries reduce wages, taxes, welfare benefits and environmental controls to make themselves more “competitive”.

b) Critics of globalization predict that increased competition from low-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies and there will be a “race to the bottom” as countries reduce wages, taxes, welfare benefits and environmental controls to make themselves more “competitive”.

c) Critics of globalization predict that low-wage developing countries will rise jobs and increase wages in today’s rich economies and cause financial and economis havoc.


3. У четвертому абзаці виберіть правильний варіант узагальнення:

a) The aim of this survey is to look in detail at these controversial arguments on each side of the globalization debate and it is not necessary to examine what precisely is meant by globalization, how far it has proceeded, and whether the phenomenon is as new as it is generally held out to be.

b) It is necessary to study all controversial arguments on each side of the globalization debate and examine what is meant by globalization.

c) The aim of this survey is to look in general at these arguments on each side of the globalization debate, so it is necessary first of all to examine what precisely is meant by globalization, how far it has proceeded, and whether the phenomenon is as new as it is generally held out to be and some of the answers may be different.


Завдання 7. Виберіть правильну анотацію до наданого тексту:

1. Positive view to globalization is connected with a number of positive tendencies while its opponents predict collapse of modern developed economics.

2. Globalization is an economic event. The aim of the survey is to look in detail at the controversial arguments on each side of the globalization debate.

3. Positive view to globalization is connected with a number of positive tendencies, e. g. it can lead to better living standards everywhere while its opponents predict collapse of modern developed economics, as in the European currency crises of 1993.


Завдання 8. Виберіть правильний реферат до наданого тексту.

1. National economies are becoming dependent on globalization. There are controversial arguments on each side of the globalization debate. Supporters of globalization speak about its potential: higher productivity and living standards, better division of labor, bigger economies of scale etc. Opponents predict that increased competition from low-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies and can cause economic havoc.

2. Globalization has become the economic event of the 1990s. Consumers are buying more foreign goods, a growing number of firms now operate across national borders, and savers are investing more than ever before in far-flung places. And with globalization, capital can be shifted to whatever country offers the most productive investment opportunities, not trapped at home financing projects with poor returns. The critics worry about the increased power of financial markets to cause economic havoc. But it is necessary first of all to examine what precisely is meant by globalization, how far it has proceeded.

3. National economies are undoubtedly becoming steadily more integrated as cross-border flows of trade, investment and financial capital increase. There are controversial arguments on each side of the globalization debate. A globally integrated economy can lead to a better division of labor between countries, allowing low-wage countries to specialize in labor-intensive tasks while high-wage countries use workers in more productive ways. Opponents predict that increased competition from low-wage developing countries will destroy jobs and push down wages in today’s rich economies and can cause economic havoc.


ДОВIДКОВА ЧАСТИНА


1. Основні штампи (key-patterns) анотацій на англійській та українській мовах.

1. The article (paper, book, etc.) deals with…

1. Ця стаття (робота, книга і так далі) стосується…

2. As the title implies the article describes…

2. Згідно з назвою, в статті

описується…

3. It is specially noted…

3. Особливо наголошується…

4. A mention should be made…

4. Згадується…

5. It is spoken in detail…

5. Детально описується…

6. …are noted

6. Згадуються…

7. It is reported…

7. Повідомляється…

8. The text gives valuable information on…

8. Текст дає цінну нформацію…

9. Much attention is given to…

9. Велика увага приділяється…

10. The article is of great help to …

10. Ця стаття допоможе…11. The article is of interest to…

11. Ця стаття представляє інтерес для…

12. It (the article) gives a detailed analysis of …

12. Вона (стаття) дає детальний

аналіз…

13. It draws our attention to…

13. Вона (стаття, робота) привертає нашу увагу до…

14. The difference between the terms…and…should be stressed

14. Слід підкреслити відмінність

між термінами …і…

15. It should be stressed (emphasized) that…

15. Слід підкреслити, що…

16. …is proposed

16. Пропонується…

17. …are examined

17. Перевіряються (розглядаються)…

18. …are discussed

18. Обговорюються…

19. An option permits…

19. Вибір дозволяє…

20. The method proposed … etc.

20. Запропонований метод…. і так далі


2. Дієслова із загальним значенням дослідження:

Study – має найбільш широке вживання і означає «вивчати, досліджувати».

Investigate – підкреслює ретельність дослідження.

Examine – окрім «вивчати, досліджувати», означає «розглядати, уважно оглядати, перевіряти».

Analyze – досліджувати, вивчати, аналізувати.

Consider – вивчати, розглядати.

Приклади:

1. Вивчається нова проблема. - A new problem is studied.

2. Була досліджена причина вибуху.- A cause of the explosion has been investigated.

3. Вивчалися прадавні рукописи. - Old manuscripts were examined.

4. Розглядаються стадії програмування. - Stages of programming are considered.


3. Дієслова із загальним значенням опису:

Describe – описувати, давати опис.

Discuss – обговорювати, описувати (з елементом полеміки), викладати.

Outline – коротко описувати, описувати (у загальних рисах), обкреслювати.

Consider – розглядати, обговорювати (зважаючи на різні параметри).

Приклади:

1. Описуються персональні комп'ютери. - Personal computers are described.

2. Обговорюються конструкція і робочі характеристики приладу.-

The design and operating conditions of the device are discussed.

3. Про переваги говориться коротко, вони лише обкреслені. - The advantages of the method are outlined.

4. Розглянуто питання про використання одного мікропроцесорного кристала. - The use of a single microprocessor chip as the processor has been considered.


4 . Дієслова із загальним значенням здобуття:

Obtain – отримувати (найбільш широке значення).

Determine – визначати, отримувати, знаходити (будь-яким способом).

Find – знаходити, виявляти.

Establish – встановлювати, (точно) визначати, (переконливо) показувати.

Приклади:

1. Отримані попередні дані.- Preliminary data have been obtained.

2. Була визначена структура цього пристрою.- The structure of this device was determined.

3. Виявлені рідкі документи. - Rare documents are found.

4. Встановлені логічні зв'язки в цьому комп'ютері. - Logical relations in the computer have been established.


В англійській мові більш споживані, ніж в російській, дієслова, вказуючі на спосіб здобуття:

derive (equations, expressions, curves, formulae, relations etc.) — отримувати (виводи, рівняння, вирази, криві, формули, співвідношення та ін.)

produce (create) а compound plasma, power etc.-— отримувати (виробляти, створювати) з'єднання, плазму, речовину, потужність і так далі

Дієслово «отримувати» може включати поняття «отримано шляхом обчислення, обчислено»— calculate, compute, estimate, evaluate.

Calculate — обчислювати, підраховувати, знаходити, визначати величину (за допомогою арифметичних дій).

Compute — підраховувати, виробляти чисельний розрахунок (часто за допомогою обчислювальної техніки).

Estimate — оцінювати, отримувати оцінку (у числах), визначати, знаходити кількісну величину.

Evaluate — оцінювати (величину, кількість, міру, значення, роль) , визначати, з'ясовувати, знаходити (причину явищ або подій).

Приклади:

1. Визначена (отримана) послідовність операцій. - The sequence of operations has been computed.

2. Визначена інтенсивність імпульсу. - The pulse intensity has been estimated.

3. Визначена робота системи. - The system performance was evaluated.


ЗМІСТВступ………………………………………………………...…………

3

Теоретична частина………………………..…………………………. ..

4

Практична частина……………………………….………..……………

8

Довiдкова частина……………………………… ……………………...

14Підписано до друку 25.07.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.
Облік.-вид. арк. 1,29. Умов. друк. арк. 1,27. Тираж 50 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності мн
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія палива
«Іноземна мова» для студентів спеціальності 05130105 – хімічна технологія палива
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни " Моделювання системних характеристик в економіці" для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Моделювання системних характеристик в економіці”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності хт (ХС) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи