Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму "Металургія"
Скачати 252.1 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму "Металургія"
Дата17.02.2014
Розмір252.1 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для

студентів напряму "Металургія"


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 ­­­ від 29.01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 658.075.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи менеджменту” для студентів напрямів "Металургія" /Укл.: А.С. Ковзель, О.Л.Черченко – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.–18 с.
Викладено: робочу програму, методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік рекомендованої літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту.

Призначена для студентів напряму "Металургія" заочної форми навчання.


Друкується за авторською редакцією.Укладачі: А.С. Ковзель, канд. техн. наук, доц.

О.Л. Черченко, канд. екон. наук, доц.


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.


Рецензент І.Г. Романовський, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 28.10.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,06. Умов. друк. арк. 1,04. Тираж 100 пр. Замовлення № 183.


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТВСТУП …………………………………………………………………………...

4

^ 1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ

МЕНЕДЖМЕНТУ"……………………………………………………………4

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………………….

5

3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ………………….

6

3.1 ВСТУП У СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ………………………………

6

3.2 ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ…………………………………………….

6

3.2.1 Планування…………………………. ………………………………..

6

3.2.2 Організація ……………………………………………….…………..

9

3.2.3 Мотивація………………………………………….…………….……

11

3.2.4 Контроль……………………………………………………..……….

12

^ 3.3 УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ЯК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У

ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА…………………………………………13

4 КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО

ЙОГО ВИКОНАННЯ………………………………………………………….14

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………..……………………

18ВСТУП


Кожен день в економіці України набирають силу ринкові відносини. Для виробництва перехід на нові рейки в першу чергу означає занурення у конкурентне середовище і постійні змагання за право бути лідером. Нові умови існування висувають і особливі вимоги до виконавців. Тому вже недостатньо тільки професійних знань для випускників вузів. Необхідне також володіння сучасною науковою і практичною інформацією з організації і управління підприємством. Ці питання розглядають навчальні дисципліни „Основи менеджменту” та „ Організація виробництва”. В методичних вказівках, що пропонуються розглядається перша „сходинка” - „Основи менеджменту”. Базується вона на вивченні і розумінні чотирьох основних функцій менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль.

Закріплення отриманого матеріалу передбачається при самостійному виконанні індивідуального контрольного завдання.

Структура й зміст даної дисципліни побудовані у такий спосіб, щоб вищеозначена мета була досягнута студентами у відведений навчальним планом час.


^ 1 РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

УСЬОГО

СЕМЕСТР

VII

Всього годин за навчальним планом:

72

72

у тому числіАудиторні заняття

12

12

з них:- лекції

8

8

- практичні заняття

4

4

Самостійна робота

60

60

Кількість контрольних робіт, виданих за семестр.

1

1

Підсумковий контроль

залік

залік

^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційний курс (8 годин)
теми

Назва теми

Кількість

годин

1

^ ВСТУП У СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

Основні історичні віхи науки управляння. Суть менеджменту, його категорії, принципи і методи, правові та організаційні форми. Ринок як конкурентне середовище. Організація праці менеджера. Менеджер в організації. Функції менеджменту та їх зв’язок.

2

2

^ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ.
2.1

Планування. Стратегічне планування. Місія та ціль. Тактичне та оперативне планування. Бізнес-планування

1

2.2

Організація. Організаційні структури управління. Організація виробничих процесів, суть, елементи та структура. Організація виробничого процесу в просторі та у часі. Організація праці та робочих місць на підприємстві.

2

2.3

Мотивація. Від міфів минулого до сучасної концепції мотивації. Нормування праці і заробітної плати як базис для мотивації на виробництві.

1

2.4


Контроль. Види контролю, його етапи та задачі. Статистичні методи аналізу при управлінні якістю продукції.

1

3

^ УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ЯК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА.

1Практичні заняття ( 4 години)
теми

Назва теми та її зміст

Кількість годин

1

Побудова ОСУ цеху (обговорення рефератів)

2

2

Спілкування на виробництві (ділова гра).

2^ 3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ


3.1 ВСТУП У СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Визначення менеджменту як науки. Основні етапи історичного розвитку менеджменту. Система, об’єкт та суб’єкт управління. Відкрита та закрита система. Категорії управління: ціль, принципи, методи, функції управління, технологія, управлінське рішення, організаційна структура управління, комунікації. Ринок як конкурентне середовище. Три види свободи. Регулювальник на ринку це конкуренція. Ухилення від ринкових відносин це монополія. Суб’єкти ринкових відносин. Якості менеджера і дві його складові: професіоналізм і комунікабельність. Три рівня управління в організації. Менеджер в організації.

Література [1, 2,3,4,5].


^ Методичні вказівки


Зміст понять “управління” і “менеджмент”. Необхідно розглянути поняття “менеджмент” як систему управління, загальні ознаки системи. Ознайомитись з еволюцією управління як наукової дисципліни. Розглянути основні наукові школи: наукового управління, адміністративну школу, людських відносин, поведінських наук, кількісних методів. Зрозуміти головні досягнення цих напрямів. Пояснити основні категорії управління, місію та цілі, загальне та різне, принципи та методи управління. Зрозуміти зв’язок основних категорій менеджменту. Закономірності процесу управління. Показати, що управлінське рішення - це результат праці менеджера.

Розглянути ринок як конкурентне середовище і умови його існування. Діяльність антимонопольних комітетів. Необхідно пояснити суть двох складових менеджера: професіоналізм та комунікабельність. Три управлінські рівні і посадовці, що їх займають.


Питання для самоконтролю


 1. Дати визначення менеджменту.

 2. Приведіть приклади взаємодії суб’єкту, об’єкту та системи.

 3. Перерахуйте загальні ознаки системи і поясніть їх значення.

 4. Чому менеджмент не може бути без системи?

 5. Який внесок в розвиток менеджменту зробила “школа наукового управління”?

 6. Хто розробив універсальні принципи управління?

 7. Що внесла в розвиток менеджменту неокласична школа і хто її засновники?

 8. Які досягнення школи поведінських наук?

 9. Складові менеджменту.

 10. Який зв’язок між принципами та методами менеджменту?

 11. Що є результатом діяльності менеджера?

 12. Як ви розумієте ринок?

 13. Перелічить умови існування ринку.

 14. Яким якостям у виконавця віддає перевагу роботодавець?

 15. Яких посадовців слід віднести до управлінського рівня?^ 3.2 ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ


3.2.1 Планування


Планування як початок будь якої дії і шлях до нового стану організації. Класифікація в залежності від тривалості планового періоду. Стратегічне планування і його логічна схема. Місія, ціль, аналіз зовнішнього середовища, сильних та слабких сторін, альтернатив, управління реалізацією стратегії, оцінка стратегії. Тактичне та оперативне планування. Бізнес-планування.

Література [1, 2, 7].

^ Методичні вказівки


Планування - це шляхи досягнення цілей та нового стану організації в майбутньому. Зрозумійте, що функція планування реалізується через підфункції: прогнозування, моделювання, побудова моделі, програмування. Необхідно розібратися у поняттях місія і ціль підприємства (організації) та в відмінностях між ними. Знати вимоги, які висуваються до формування цілей. Розкрити зміст стратегічного планування як набору дій і рішень, необхідних організації для досягнення своїх цілей. Розгляньте тактичне та оперативне планування як суттєве доповнення до стратегічного. Спробуйте знайти практичний приклад для ілюстрації зв’язку стратегії, тактики та оперативного планування.

Познайомтесь з бізнес-планом, як детальним аналітичним документом, який обґрунтовує всі сторони майбутньої діяльності організації. Розглянте основні розділи бізнес-плану. Треба перерахувати, в яких випадках доцільне використання бізнес-плану.


Питання для самоконтролю 1. В чому суть функції планування?

 2. Що таке ціль?

 3. Що таке місія?

 4. Які вимоги до формування цілей?

 5. У чому відмінність між ціллю і місією організації?

 6. Дайте визначення стратегічного планування.

 7. Дайте визначення тактичного планування.

 8. Дайте визначення оперативного планування.

 9. Що таке бізнес-план і в яких випадках він складається?

 10. З яких розділів складається типова структура бізнес-плану?3.2.2 Організація


Організацію розглядають як окремий з юридичної і територіально точки зору підрозділ. В іншому розумінні це дії, які гарантують старий або новий кінцевий результат. Нашій темі ближче другий варіант. Організаційна структура управління це зважена система, що обєднує і визначає розподіл в діяльності людей при наявності загальної цілі. ЇЇ складають повноваження, делегування повноважень, межі повноважень та влада. Існує декілька організаційних структур управління. Типову ОСУ мають металургійне підприємство, цех та „штабний” підрозділ. Виробничий процес і його елементи: виробничий етап, виробнича і технологічна операція, трудовий прийом. На виробництві існують підрозділи: основні, допоміжні, підсобні та побічні. Шість принципів організації визначають продуктивне виробництво. Моделювання виробничих процесів здійснюють у просторі та у часі за певними правилами. Відомі задачі, що вирішуються при моделюванні. Такт і цикл процесу. Розрахунок продуктивності процесу та продуктивності праці. Організація праці та робочих місць на підприємствах.

Література [1,8, 9,].


^ Методичні вказівки


При вивченні цієї теми необхідно зрозуміти, що організація - це вид управлінської діяльності, яка дає можливість людям ефективно працювати разом. Необхідно розібратися в кооперуванні, концентрації і комбінуванні виробництва. Дати визначення робочої зони, робочого місця, виробничої ділянки, цеху. Розглянути класифікацію виробничих процесів: за характером повторюваності у часі, за характером обробки предметів праці у часі, за можливістю спостереження за змінами з предметами праці, за забезпеченістю знаряддями праці і за характером продукції, що випускається. Необхідно зрозуміти як принципи організації виробничих процесів (спеціалізації, пропорційності, ритмічності, паралельності, прямопотоковості) і типи виробництв (одиничні, серійні, масові) допомагають побудувати ефективне виробництво. Розгляньте методи організації виробничих процесів, їх види і структуру. Де проходить грань між циклічним і нециклічним, простим та складним виробничим процесом? Особливу увагу приділіть вивченню основних організаційних структур управління (ОСУ), які використовують в організаціях, підприємствах та структурних підрозділах. Посадові обов’язки і посадові інструкції. Розгляньте ОСУ металургійного підприємства та його підрозділів. Для вивчення виробничих процесів, з метою їх подальшого удосконалення, використовують графічні моделі. Необхідно розібратися в основних елементах і параметрах цих моделей. Розуміти що таке такт, ритм, продуктивність виробничого процесу і продуктивність праці, які існують шляхи підвищення продуктивності. При вивченні цього матеріалу особлива увага приділяється практичним заняттям.


Питання для самоконтролю


 1. Що таке організація як об'єкт управлінської діяльності?

 2. Перерахуйте і роз'ясніть існуючи методи управління.

 3. Покажіть графічно основні типи організаційних структур: лінійну, функціональну, лінійно-штабну, матричну та дивізіональну.

 4. Яка ОСУ типова для металургійного заводу, його штабного підрозділу та цеху?

 5. Який документ містить в собі посадові обов’язки?

 6. У чому проявляється перевага і недоліки розглянутих організаційних структур?

 7. Яка ОСУ підприємства з філіалами в трьох містах?

 8. Дати визначення організації виробничих процесів.

 9. У чому полягає організація виробничих процесів у просторі?

 10. Що включає організація виробничого процесу у часі?

 11. Перерахуйте і роз'ясніть основні загальні принципи організації

виробничого процесу.

12. Дати визначення робочої зони, робочого місця, виробничої ділянки.

13. Які основні параметри циклічних процесів ви знаєте?

14. Які фактори визначають продуктивність циклічного процесу?

15. Які засоби збільшення продуктивності процесу ви знаєте?

16. Що таке продуктивність праці?

17. Які засоби збільшують продуктивність праці?


3.2.3 Мотивація

Суть функції мотивації. Старовинні методи впливу на виконавців Сучасні теорії мотивації. Категорії мотивації: потреба і винагорода. Матеріальна і нематеріальна мотивація. Нормування праці і заробітна плата, як ефективні засоби мотивації на виробництві. Основи організації оплати праці.

Література [1,2].

^ Методичні вказівки


Слід зрозуміти, що функція мотивації реалізується через процеси: виявлення потреби до праці, виявлення системи стимулів до праці, означення результатів праці та системи винагороди. Відомо, що мотивація - це процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей організації. Необхідно розуміти, що сукупність способів і прийомів формування управлінських рішень і впливу на колектив працівників або окремих виконавців складає методи менеджменту. Останнє можна класифікувати: по діапазону застосування, по виду впливу, по організаційних ознаках і за змістом. Вивчення сучасної теорії мотивації формує розуміння студентами наукових і практичних основ стимулювання праці працівників. З точки зору практичного застосування мотивацій необхідно розібратись в призначені нормування праці як бази для організації заробітної плати. Приділіть увагу складовим системи заробітної плати (тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні сітки, тарифні коефіцієнти) і основним формам: відрядна, почасова. Розгляньте структуру заробітної плати (основна і допоміжна).


Питання для самоконтролю


 1. Необхідно дати визначення мотивації, як функції менеджменту.

 2. Які існують види мотивацій і у чому полягає їх зміст?

 3. Яку мету ставить перед собою матеріальне стимулювання праці?

 4. Які існують форми і системи оплати праці?

 5. Від чого залежить вибір форми (системи) заробітної плати?

 6. Які нематеріальні форми мотивації ви знаєте?


3.2.4 Контроль

Суть функції контролю. Види контролю в залежності від часу його проведення (попередній, поточний, заключний). Роль стандарту при проведенні контрольних функцій. Статистичні методи аналізу. Основи організації технічного контролю. Управління системою контролю виробничих процесів.

Література [1,2,9].

^ Методичні вказівки


Функція контролю реалізується через процеси: облік, перевірку та економічний аналіз. Процес контролю реалізується через розробку стандартів і критеріїв, порівняння реальних результатів з прийнятими стандартами та критеріями, здійснення необхідних коригуючих дій. Контроль відноситься до виду управлінської діяльності, функцією якого є виявлення відхилень від встановлених цілей і внесення необхідних поправок. Зрозумійте, що контроль відповідає двом основним вимогам: безперервності і всеоб'ємності. При цьому потрібно розрізняти види контролю. Ознайомтесь з системою контролю і її елементами. Пом’ятайте, що основною метою контролю виробничих процесів є забезпечення високого рівня якості продукції, який повинен задовольнити споживача. Управління системою контролю виробничих процесів забезпечує здійснення заходів і підтримки необхідного рівня на всіх етапах життєвого циклу продукції. Розгляньте сім сучасних інструментів контролю якості.


Питання для самоконтролю


 1. Дайте визначення функції контролю.

 2. Яким основним вимогам повинен відповідати контроль?

 3. Які бувають види контролю?

 4. З яких елементів складається система контролю?

 5. Назвіть мету контролю.


^ 3.3 УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ЯК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

Прийняття рішень у менеджменті. Сутність та класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Управлінське рішення це продукція, яку виробляє менеджер. Вироблення управлінських рішень. Інформаційні обмеження при прийнятті рішень.

Література [1,10,1


^ Методичні вказівки


При вивченні даної теми треба засвоїти, що управлінське рішення є слідством аналізу раніше проведених дій. З іншого боку, це вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати свої посадові обов'язки для забезпечення руху організації до поставленою мети. Важливо уяснити для себе, що в залежності від обставин може бути прийняте організаційне, компромісне або оптимальне рішення. Умови прийняття управлінських рішень: право, повноваження, відповідальність, обов'язковість, компетентність.

Необхідно знати, що інформація - це сукупність повідомлень, що відображає стан явища або події. Викладіть класифікацію інформації. Процес обміну інформацією між двома і більш сторонами називається комунікацією. Основною метою комунікаційного процесу є забезпечення розуміння інформації. Інформація для менеджера це предмет його праці з якого народжується продукція – управлінське рішення.

Питання для самоконтролю


 1. Що таке управлінське рішення?

 2. Що таке інформація? Перерахуйте основні її види.

 3. Що таке комунікація і яка її мета?

 4. Між якими структурами здійснюються організаційні комунікації?

 5. Що складає основу концепції управління персоналом?

 6. Роз'ясніть три чинники впливу на людей в організації.


^ 4 КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ


Контрольне завдання видається індивідуально кожному студенту з метою перевірки засвоєння навчальної дисципліни та набуття практичних навичок менеджера. Завдання студенту видає викладач, він же приймає оформлену роботу, перевіряє та дає дозвіл на захист.


^ Перелік завдань, які входять в контрольну роботу 1. Обґрунтувати та охарактеризувати форму власності і предмет діяльності організації, де працює студент.

 2. Зобразити і охарактеризувати організаційну структуру управління організації або підрозділу, де працює студент. Скорочено, в один - два рядки, викласти кожну функцію посадовця. Розкрити методи управління, що використовуються.

 3. Розкрити технологію прийняття управлінського рішення (на конкретній ситуації, запропонованій студентом) подати одно – два управлінських рішення.

 4. Проаналізувати, зробити висновки та рекомендації для поліпшення ситуації, що розглянута.


^ Методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Обґрунтування та розробка організаційної структури управління N – ої організації"


Контрольна робота передбачає обґрунтування та розробку пропозицій з удосконалення організаційної структури управління організації (або окремого підрозділу за рішенням керівника), де працює студент.

В першому розділі стисло проводиться характеристика організації та предмет її діяльності, основні техніко-економічні показники (обсяги виробництва або послуг, рівень їх якості, чисельність працюючих по категоріях та підрозділах, продуктивність праці та способи її вимірювання, рівень виробничих витрат, рентабельності та прибутку), зовнішні зв’язки та рівень підпорядкування організації. Основні конкуренти та їх переваги. Навести виробничу структуру організації і надати її стислу характеристику. Висвітити основні проблеми розвитку підприємства.

У другому розділі слід охарактеризувати методи та принципи побудови організаційних структур (ОСУ) управління, навести діючу ОСУ організацією або підрозділом, обґрунтувати принципи та методи її побудови. Охарактеризувати її переваги та недоліки. Охарактеризувати функції апарату управління. Показати та обґрунтувати форми горизонтального та вертикального розподілу праці на різних рівнях управління. Охарактеризувати методи управління, що застосовуються, та їх ефективність. Як виконуються техніко-економічні плани на основі використання різних видів економічних стимулів. Відобразити забезпечення ритмічності виробничо-господарської діяльності, якості продукції (послуг), положення організації на ринку.

У третьому розділі необхідно розкрити технологію прийняття управлінського рішення (УР), спрямованого (на вибір студента) на удосконалення організації праці, виробництва, впровадження нових видів продукції або послуг; підвищення ефективності використання робочого часу; розширення зон обслуговування або сполучення професій; підвищення рівня трудової дисципліни, умов праці і т. п.

Управлінське рішення повинне являти собою творчу, вольову дію студента на основі знання об’єктивних законів функціювання керованої системи та аналізу інформації про її функціювання, складається з вибору мети, програми і способів діяльності колективу по вирішенню проблеми або зміні мети.

При цьому необхідно чітко розрізняти термін « управлінське рішення» як процес і як явище. Як процес УР – це пошук, групування й аналіз необхідної інформації, розробка, твердження і реалізація УР. Як явище УР може бути представлено планом заходів, постановою, усним чи письмовим розпорядженням і т.п.

Кожне УР торкається економічних, організаційних, соціальних, правових і технологічних інтересів конкретної організації. Тому до складу критеріїв для вибору найкращого УР варто включити і ті, які відображують цей набір інтересів компанії. Весь процес розробки і реалізації УР повинен бути орієнтований на досягнення запланованої мети.

Основними етапами процесу ухвалення управлінського рішення можуть бути:

 1. Одержання інформації про ситуацію.

 2. Визначення цілей.

 3. Розробка оціночної системи.

 4. Аналіз ситуації.

 5. Діагностика ситуації.

 6. Розробка прогнозу розвитку ситуації.

 7. Генерування альтернативних варіантів рішень.

 8. Вибір основних варіантів керуючих впливів.

 9. Розробка сценаріїв розвитку ситуацій.

 10. Експертна оцінка основних керуючих впливів.

 11. Колективна експертна оцінка.

 12. Ухвалення рішення особою, яка його приймає.

 13. Розробка плану дій.

 14. Контроль реалізації плану.

 15. Аналіз результатів розвитку ситуації після управлінських впливів.


У четвертому розділі, в межах розглянутого матеріалу, необхідно визначити позитивне та негативне в діяльності вибраного вами об’єкту, запропонувати організаційні зміни, або обґрунтувати необхідність залишити існуючий варіант.


Контрольна робота повинна бути набрана з використанням комп’ютерної техніки не менш як на 8 сторінках (аркуші А-4), чітко, грамотно, з дотриманням вимог діючих стандартів, українською або російською мовою. ЇЇ регіструють для перевірки на кафедрі менеджменту не менш ніж за два тижні до початку сесії.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Козенков Д.Є., Ковзель А.С., Ковзель К.А. Основи менеджменту: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 175 с.

 2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. - 702 с.

 3. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в ХХІ веке. : Пер. с англ.: Издательский дом „Вільямс”, 2004. - 272 с.: ил.

 4. Класики менеджмента: Энцикл./Под ред. М Уорнера. СПБ.: Питер, 2001. -1158 с.

 5. Господарський кодекс України: Зі змінами і доповненнями. К.: Форум, 2010.- 261с.

 6. Вступ до менеджменту: Навчальний посібник / В.П.Петков, О.О.Соломенчук, С.В.Петков /За заг. ред. д-ра юр. наук В.П.Петкова. – Запоріжжя : Юридичний ін-т МВС України, 2001. - 158 с.

 7. Орлов О.А. Планирование деятельности промышленного предприятия: Учебник. -2-е изд., перераб. и дополн.- К.:Скарбы, 2006. - 416 с.

 8. Волкова К.А. и др. Предприятие: структура, положение об отделах службах, должностные инструкции Справочное пособие. – М.: Экономика, 1996 . - 450 с.

 9. Медведев И.А., Бельгольский Б.П., Зайцев Е.П. Организация, планирование и управление производством на металлургических предприятиях. – К.: Донецк: Вища шк., 1984. - 400 с.

 10. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К. : ВД „Професіонал”, 2006.- 512 с.

 11. Управление организацией: Учебник / Под редакцией А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина./ -М.: ИНФРА, 2008. 736 с.


Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Пiдготовка металургiйної сировини» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Пiдготовка металургiйної сировини» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» зі змістом лекцій, практичних занять, курсової роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „ Оптимізація процесів виплавки чавуну для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Оптимізація процесів виплавки чавуну” для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи товарознавства для студентів напряму 030601 менеджмент
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Основи товарознавства" для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електротехнічне обладнання металургійних цехів”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та курсової роботи з дисципліни «Металургія чавуну»
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Металургія чавуну» та виконання курсової роботи...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів напряму 030601 менеджмент
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму \"Металургія\" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи