Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Сторінка2/4
Дата17.02.2014
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
Тема 5. Німецька класична філософія

Тематика самостійного вивчення (6 годин)

Загальні особливості німецької класичної філософії, її раціоналістичний зміст. Імануїл Кант - основоположник німецької класики. Докритичний і критичний періоди творчості Канта. Апріоризм і агностицизм кантівської філософії, її дуалістичний характер. Роль розсудку і розуму в пізнанні. Етика Канта. Категоричний імператив як розумний закон моральної поведінки людини. Суб'єктивний ідеалізм Й. Фіхте і об'єктивний ідеалізм Ф. Шеллінга. Об'єктивно-ідеалістична система Г. Гегеля, його діалектичний метод. Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха. Критика Фейербахом релігії та ідеалізму. Гуманістичний зміст філософії Фейербаха. Класичний характер німецької філософії другої половини XVIII - першої половини XIX століть, її місце в історії філософської думки.

Література основна:

[1, С 133-141], [6, С. 361-426], [7, ч.І, С. 158-210], [11, С. 142-166],

[17, С. 77-89].

12

Література додаткова:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. - М., 1971. - Т. 3. - С. 89-394, 440-489.

 2. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1986.

 3. История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. И.И. Богута. -М., 1991.-С. 455-563.

 4. История философии. Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Мапельмана и Е.М. Пенькова. - М., 1997. - С. 199-234.

 5. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII - начала XIX векав. - М, 1989.

6. Мотрошилова Н.В. Новаторская философия Иммануила Канта /
Рождение и развитие философских идей. - М., 1991.- С. 303-462.

 1. Нарский И.С Западноевропейская философия XIX века. - М., 1973.

 1. Соловьев B.C. Статьи из энциклопедического словаря. Гегель. Кант // Соч. В 2-х т.-М, 1988.-Т. 2.

Тема 6. Основні напрями в філософії XIX століття

Тематика самостійного вивчення (5 годин)

Загальні особливості епохи XIX століття. Філософія марксизму, її революційна направленість. Ідейно-теоретичні джерела марксистської філософії. Історичний матеріалізм К. Маркса і Ф. Енгельса. Вчення про суспільно-економічні формації. Загальне відчуження людини, його соціальні причини. Шляхи подолання відчуження і ідея комунізму. Революція як вирішальний засіб подолання соціальної несправедливості в суспільстві. Ленінський і сталінський марксизм.

Поворот від класичної до некласичної філософії. «Метафізичний страх» і «бунт проти розуму». Воля замість розуму. Раціоналізм і ірраціоналізм, сцієнтизм і антисцієнтизм. Філософія абсурду С К'єркегора. А. Шопенгауер: «світ як воля і уявлення». «Переоцінка усіх цінностей» -філософське кредо Ф. Ніцше. Песимістичний зміст ірраціоналістичної філософії XIX століття.

^ 13

Література основна:

[9,С. 129-137], [10, С 524-596], [11.С. 167-178], [13, С. 62-77], [17,С. 89-97].

Література додаткова:

1. А. Шопенгауэр и Ф. Ницше и восточная философия // История
зарубежной философии: компаративистский поход. - СПб, 1997.

2. Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. - Рига, 1991.

3. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX -
начала XX веков. - М, 1988.

 1. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 42. - С. 41-174.

 1. Марксизм, pro u contra. - М., 1992.

 2. Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века. - М., 1973.

 1. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого // Соч. В 2-х т. - М., 1990. - Т. 2. - С. 6-237.

 2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. -М., 1996. -Т. 4.

 3. Стоянович С. От марксизма к постмарксизму // Вопросы философии -1990.-1.

 4. Умер ли марксизм? / Материалы круглого стола // Вопросы философии. -1990. -№10.

 5. Фромм Э. Вклад Маркса в познание человека // Философия и общество - 1998.-№3-С. 234-250.

Тема 7. Сучасна світова філософія Тематика самостійного вивчення (б годин)

Характерні риси і основні напрями світової філософії XX століття (сцієнтистський, антропологічний, релігійний, культурологічний). Філософія позитивного знання. Ідейні витоки позитивізму (О. Кошт, Г.Спенсер, Дж. Мілль). Емпіріокритицизм (Е. Мах, Р. Авенаріус). Віденський гурток і логічний позитивізм (неопозитивізм). Принцип верифікації. Мова як світ буття. Семіотика і семантика. Постпозитивізм (Т. Кун, І. Лакатос, П. Фейерабенд). Епістемологічний анархізм.

14

Екзистенціалізм, його ідейні витоки. Проблема «справжнього буття» в філософії екзистенціалізму. «Екзистенція» та «ніщо». Буття між життям і смертю; «погранична ситуація» і свобода; «засудження» до свободи (П. Сартр).

Неотомізм як релігійна філософія XX століття, його ідейно-теоретичні джерела. Релігійне тлумачення сучасних наукових теорій і соціальної практики. Персоналізм і неопротестантизм.

Фрейдизм, його ірраціоналістична суть. Фрейдистські «комплекси» і причини людських неврозів. Психоаналіз як метод. Колективне підсвідоме в філософії К. Юнга. Поняття архетипу. Неофрейдизм Е. Фромма.

Філософська герменевтика як теорія і мистецтво історичної інтерпретації і реконструкції культури. Постмодернізм в сучасній філософії.

Література основна:

[1, С 166-201], [6, С. 471-494], [10, С. 703-782], [13, С. 128-184], [17, С. 101-163].

Література додаткова:

 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. - К., 1996.- С. 45-120.

 2. Долгов КМ. От Киркегора до Камю. - М., 1990.

 3. Заиченко Г.А. Постмодернизм: ключевые идеи Л. Витгенштейна и Ж. Деррида // Философская и социологическая мысль. - 1992. - № 4.

 4. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.
 1. Малахов B.C. До характеристики герменевтики як способу філософствування // Філософська і соціологічна думка - 1991. - № 6.

 2. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. - М., 1994.
 1. Проблема человека в западной философии. - М., 1988.

 2. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. -М., 1996.-Т. 4.

 3. Социальная философия Франкфуртской школы. - М., 1975.

15

10. Сумерки богов. - М., 1989.

П.Сучасна зарубіжна філософія. Течії, і напрями. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники: В.В. Лях, B.C. Пазенок. - К.,1996.

 1. Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. - М., 1992.

 2. Фромм Є. Душа человека. - М., 1992.

 3. Юнг К. О психологи бессознательного // Психология бессознательного. -М.,1994.

Тема 8. Філософська думка в Україні та Росії

Тематика самостійного вивчення (6 годин)

Історичні особливості формування та розвитку культури і філософії українського народу. Основні віхи розвитку філософії в Україні. Філософсько-релігійна думка Київської Русі (Іларїон, Ф. Печерський, Нестор, Никифор, В. Мономах). Українське Відродження (XV - XVII століття). Натурфілософія Києво-Могилянської академії. Філософські погляди Г.С. Сковороди. Вчення Сковороди про три світи і їх подвійну природу; «сродний труд». Філософські та соціально-політичні погляди українських демократів (Т. Шевченко, І. Франко і ін.). КирилО-Мефодіївське товариство. Філософія «серця» П.Д. Юркевича. Українська філософія в діаспорі (Д. Чижевський, В. Петров, О. Кульчицький, В.Липинський).

Морально-релігійна філософія Росії другої половини XIX - початку

XX століть (М. Федоров, Л. Толстой, В. Соловйов). Філософія

, «усеедності» та космізму. Слов'янофільство і західництво. Екзистенціальні

погляди в українській і російській філософії (М. Бердяев, Л. Шестов,

Ф.Достоєвський).

Література основна:

[1, С 141-157], [13, С. 77-127], [17, С. 146-181].

Література додаткова:

1. Антология мировой философии. В 4-х т. - М., 1972. - Т. 4.

16

 1. Винниченко В. Відродження нації. -К., 1990.

 2. Горський B.C. Історія української філософи: Курс лекцій. - К., 1996.

 3. Зеньковский В.В. История русской философии. -Л., 1991.

 4. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993.

 5. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. - М., 1990.

 1. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій. -К., 1999.

 2. Спадщина Памфіла Юркевича: світовий і вітчизняний контекст / 36. наук, статей. -К., 1995.

 3. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навч. посібник. -К,2000.

10. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. - К., 1992

Тема 9. Буття, матерія, свідомість

Лекційний матеріал (2 години)

Категорія буття, її філософський зміст. Єдність, вічність і нескінченність буття. Буття і небуття. Матерія як субстанція буття. Матерія і рух. Рух і спокій. Абсолютність руху і відносність спокою. Простір і час - основні форми існування матерії. Абсолютність і відносність просторово-часових характеристик об'єктів. Особливості соціального простору-часу. Свідомість - вища форма відображення дійсності. Ідеальне і матеріальне. Суспільно-історична природа свідомості. Суспільна та індивідуальна свідомість.

^ Тематика самостійного вивчення (5 годин)

Основні форми буття. Форми і рівні матеріального світу. Переривчастість і безперервність, скінченність і нескінченність матеріального руху. Основні форми руху. Рівні структурної організації матерії. Тривимірність простору і одновимірність часу. Відображення як результат взаємодії матеріальних об'єктів і загальна властивість матерії. Структура людської свідомості, її психологічні компоненти. Свідомість і мова. Самосвідомість і рефлективність.

17

Література основна:

[1, С. 420-451], [7, ч.І, С. 310-338,452-520], [11, С. 242-335, 368-413], [13, С. 186-212], [17, С. 182-212].

Література додаткова:

 1. Алексеев П.В. Понятие материи. // Философские науки. - 1990. - №12.

 2. Диалектика в науках о природе и человеке: эволюция материи и ее структурные уровни. - М., 1983.

 3. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. - М., 1986.

 4. Дельгадо X. Мозг и сознание. - М., 1991.

 5. Лой А.М. Проблема свідомості: історичність досвіду // Філософська і соціологічна думка. - 1992. - №7.

 6. Пространство, время, движение / Под ред. В.А. Амбарцумяна. - М., 1989.

 7. Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. - М., 1987.

 8. Философия. Основные идеи и принципы / Под ред. А.И. Ракитова. -М.,1990.

9. Юрченко А.И. К проблеме понимания категории «материя» //
Философские науки. - 1989. - № 9.

Тема 10. Діалектика як вчення про розвиток

Тематика самостійного вивчення (6 годин)

Історичні форми діалектичного вчення (Геракліт, Сократ, Платон, Гегель, Енгельс). Основні принципи діалектики. Структурність і системність, сталість і мінливість процесів руху. Рух і розвиток. Альтернативність в розумінні розвитку. Розвиток як поступальність, сходження і повторюваність в змінах дійсності. Основні закони діалектики. Суперечливість процесів розвитку. Єдність і боротьба протилежностей як джерело розвитку. Багатоманітність протиріч і способів їх вирішення. Якісна і кількісна характеристика речей. Якість і

18

властивість. Єдність кількості і якості як закон. Міра розвитку речей. Заперечення як діалектичне поняття. Зв'язок нового і старого в процесі розвитку. Закон заперечення заперечення. Особливості природного і суспільного розвитку.

^ Література основна:

[І,С 522-584], [7,ч.1,С. 310-338, 385-451], [І1,С. 323-335], [П,С. 213-221].

Література додаткова:

 1. Гегель Г. Наука логики. Соч. в 3-х т. - ML, 1970. - T.I. С. 137-168, 237-347. Т. 2. С. 31-66, 121-138. Т.З. С. 30-36.

 2. Енгельс Ф. Діалектика природи // Маркс К., Енгельс Ф. - Твори. - Т. 20. -С. 128-136.

 3. История диалектики. Немецкая классическая философия. / Под ред. Т.И. Ойзермана. - М., 1978.

 4. Кедров Б.М. Беседы о диалектике. - М., 1983.

 5. Ленін В.І. До питання про діалектику // Повне зібр. творів. - Т. 29. -С.131-289.

 6. Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. - М.,1990.

7. Рузавин Г.И. Диалектика и современное научное мышление //
Философские науки. - 1991. - № 6.

Тема 11. Принцип детермінізму. Основні категорії діалектики

Тематика самостійного вивчення (5 годин)

Проблема закономірності світу і детермінізм. Детермінізм в історії науки і філософії. Індетермінізм. Фаталізм і волюнтаризм. Зв'язок, взаємозв'язок, взаємодія. Види взаємозв'язку. Поняття закону і закономірності.

Детермінізм і причинність. Категорії причини і наслідку. Причинно-наслідковий і функціональний зв'язок. Обумовленість причинно-наслідкового зв'язку. Необхідні і достатні умови.

19

Необхідність як вияв закономірності. Необхідність і випадковість. Випадковість як прояв необхідності. Динамічні і статистичні закономірності.

Дійсність і можливість в поступальному розвитку світу.

Категорії змісту і форми, їх взаємозв'язок і співвідношення. Сутність і явище, їх співвідношення.

Одиничне і загальне. Особливість одиничного. Діалектичні категорії як відображення закономірності світу.

Література основна:

[1,С. 479-522], [З, С.107-184], [11, С 285-323], [13, розд. 6], [17,С. 221-237].

Література додаткова:

 1. Аскин Я.Ф. Философский детерминизм и научное познание. - М, 1977.

 2. Булатов М.А. Диалектика и культура. - К., 1984. - Розд. 3.

 3. Енгельс Ф. Діалектика природа / Маркс К., Енгельс Ф. - Твори. - Т. 20.

 4. Ивлев В.Ю. Категории необходимости, случайности и возможности: их смысл и методологическая роль в научном познании // Философия и общество. - 1997. - № 5.

 5. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. - М, 1984.

 6. Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. - М., 1990.

 7. Огородников В.П. Познание необходимости. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. - М., 1985.

 8. Панцхава И.Д., Пахомов Б.Я. Диалектический материализм в свете современной науки. - М, 1971. - С. 118-162.

Тема 12. Проблема людини

Лекційний матеріал (2 години)

Природні та соціальні передумови появи людини. Антропосоціогенез. Біологічне і соціальне в людині, їх співвідношення. Людина як розумна істота. Людина та природа як середовище її діяльності. Поняття «індивід»,

20

«індивідуальність», «особистість». Морально-етична сутність людини як особистості. Соціалізація індивіду. Історичний детермінізм і проблема свободи людини. Цінність людини. Пошуки сенсу людського існування.

^ Тематика самостійного вивчення (5 годин)

Природа, життя, людина. Сучасні теорії походження життя на Землі. Біологізаторський і соціологізаторський підходи в розумінні сутності людини. Людина і природа; взаємодія людини і природи та проблема збереження навколишнього середовища. Взаємовідносини індивіду і суспільства в історичному процесі. Смисл людського буття (життя і смерті). Свобода вибору та відповідальність.

Питання до семінарського заняття (2 години):

 1. Антропосоціогенез. Природні і соціальні передумови появи людини.

 1. Біологічне і соціальне в людині, їх співвідношення. Людина як розумна істота.

 2. Поняття індивіду, індивідуальності, особистості. Соціально-етична сутність людини як особистості.

 1. Історичний детермінізм і проблема свободи людини.

Література основна:

[2, С.111-135], [3,ч.2,С. 185-268], [7,ч.2,С. 29-152, 195-246], [11,С. 336-367], [13, С 260- 273], [17, С 293-327].

Література додаткова:

 1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - М-, 1992.

 2. Веклич О.А. Экологические противоречия. -К., 1991.

 3. Дилигенский Г.Г. В защиту человеческой индивидуальности // Вопросы философии. - 1990. - № 3.

 4. Моисеев Н.Н. Человек во Вселенной и на Земле // Вопросы философии. - 1990. - №6.

 5. Ортега і Гассет X. Бунт мае. - Хроніка 2000. - 1995. - № 1-2.

 6. О человеческом в человеке. - М., 1991.

21

 1. Проблема человека в западной философии. - М, 1988.

 2. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М, 1987.

 3. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. -М., 1991.

Тема 13. Практична діяльність людини

Тематика самостійного вивчення (4 години)

Діяльна сутність людини. Матеріальна і духовна діяльність. Практика як суто людський спосіб відношення до світу, її активно-творчий, чуттєво-предметний характер. Генезис практичної діяльності, її суб'єктйвно-об'єктивний зміст. Цілеспрямованість практики. Структура практичної діяльності. Знаряддя праці та їх роль в розумовому і культурному розвитку людини. Ціль, засоби і результати практичної діяльності. Види практики. Особливості виробничо-трудової, соціально-політичної і науково-експериментальної практики. Технічна діяльність. Роль практики в пізнанні. Взаємозв'язок практичної і теоретичної діяльності. Суспільно-історична практика і духовне життя людства.

Література основна:

[З, ч.2, С 269-287], [9, С. 189-209], [13, С. 273-282], [17, С. 257-261].

Література додаткова:

 1. Арефьева B.C. Общество. Познание. Практика. - М., 1988. - С. 183-217.

 2. Взаимосвязь теории и практики. - К., 1986. - С. 7 - 48, 110-132.

 1. Вильчинский В.Д. Познание и практика в структуре деятельности. -Рига, 1988.-С. 53-137.
 1. Капітон В.П., Палагута В.І. Філософські проблеми техніки. -Дніпропетровськ: ДМетАУ, 1997.

 2. Основы современной философии. Учебник для высших учебных заведений. -СПб, 1997. - С. 217-224.
 1. Руткевич М.Н., Лойфман Н.Я. Диалектика и теория познания. - М.,1994.

 2. Теория познания. В 4-х т. - М., 1991-1995.

22

Тема 14. Пізнавальна діяльність людини

Тематика самостійного вивчення (6 годин)

Пізнання як процес взаємодії суб'єкта і об'єкта на основі практики. Структура пізнавальної діяльності. Основні принципи сучасної теорії пізнання. Рівні і форми пізнавального процесу. Співвідношення чуттєвого та раціонального пізнання. Знання як відображення дійсності. Проблема істинності в пізнанні. Гносеологічна позиція агностицизму. Істинне і помилкове знання. Об'єктивність істини. Концепція когерентної істини. Прагматистське розуміння істини. Абсолютна і відносна істина, її конкретність. Практика як вирішальний критерій істинності знання.

Наукове пізнання, його особливості. Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання. Методи емпіричного і теоретичного дослідження. Методологія як вчення. Форми наукового знання. Наукова теорія як форма знання, її евристична функція. Наука, техніка і науково-технічна раціональність. Наука і творча фантазія. Наука і релігійна віра. Соціальні функції науки.

^ Література основна:

[1, С. 283-419], [3, ч.2, С 318-358], [7, ч.І, С. 520-658], [11, С. 414-520], [17, С. 238-256,262-279].

Література додаткова:

 1. Андрос Е.И. Истина как проблема познания и мировоззрения. - К., 1984.

 2. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - СПб, 1997.

 3. Вебер М. Наука как призвание и искусство // Самосознание европейской культуры XX века. - М.,1991. - С. 130-153.

 4. Диалектика процесса познания. - М., 1985.

 5. Кохановский В.П. Философия и методология науки. - Ростов-на-Дону, 1999.-Гл. 1-3.

 6. Лекторский В.А. Теория познания (гносеология, эпистемология) // Вопросы философии. - 1999. - №8.

23

 1. Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. Хрестоматия. -М., 1996.

 2. Современные теории познания. - М., 1992.
 1. Швырев B.C. Научное познание как деятельность. - М., 1984. - С. 185-230.

 1. Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії. - К , 1993.

 2. Ярошевець В.І. Людина в системі пізнання. - К., 1996

Тема 15. Суспільство, його структура і закономірності

розвитку

Лекційний матеріал (2 години)

Суспільство як предмет філософського аналізу. Специфіка суспільних законів і соціального пізнання. Суспільство як система об'єктивно-історичних зв'язків і відносин між людьми. Суспільні відносини і спілкування. Базис і надбудова. Формаційний підхід в дослідженні суспільства. Суспільно-економічна формація, її структура. Матеріальне виробництво, його способи і структура. Суспільне буття і суспільна свідомість. Суспільна психологія і суспільна ідеологія. Форми суспільної свідомості. Об'єктивні фактори суспільного розвитку. Географічний і демографічний детермінізм. Технократизм. Проблеми техногенного розвитку суспільства. Суб'єктивні фактори суспільного розвитку. Історичні спільноти. Роль народних мас і особистості в історії. Людина як суб'єкт і об'єкт історичного розвитку.

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
move to 0-307280
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи