Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Сторінка3/4
Дата17.02.2014
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
Тематика самостійного вивчення (6 годин)

Цінності і ціннісні відносини. Аксіологія - наука про цінності. Цінність як продукт людської діяльності. Матеріальні і духовні цінності, їх структура та види. Об'єктивний і суб'єктивний зміст цінностей, їх соціальна природа. Цінності і соціалізація особистості. Ціннісні орієнтації і ідеали в структурі людської діяльності та світогляду. Ціннісні відносини як суспільний обмін смисловим значенням. Цінності сучасної цивілізації.

24

Пріоритет загальнолюдських цінностей. Демократизація суспільства і ціннісний вибір особистості.

^ Питання до семінарського заняття (2 години):

1. Специфіка суспільних законів. Суспільні відносини. Базис і надбудова.
Суспільне буття і суспільна свідомість.

2. Суспільне виробництво. Спосіб виробництва матеріальних благ.
Суспільно-економічна формація.

3. Об'єктивні і суб'єктивні фактори суспільного розвитку.

^ Література основна:

[2,С. 13-20, 73-110],.С.416-478], [5, С.203-239], [7, ч.2,С.153-194, 247-314, [15, С 351-365], [17, С. 347-370, 389-406].

Література додаткова:

1. Бердяев НА. Смысл истории. ■- М, 1990. - С. 4-50.

 1. Грак 1.1., Ящук ТІ. Проблема спрямованості людської історії (Філософія. Курс лекцій). - К., 1993. - С 3-16.

 2. Грушевський М. Нарис історії українського народу. - К., 1991. - С 16-38.

4. Бакрадзе AT. Ідеал людяності і цінності людського життя //
Філософська думка. - 1989. - № 2.

 1. Крапивенский С. Э. Социальная философия. Учебник. - Волгоград, 1996.-Гл. 3-5.

 2. ЛукачД. К онтологии общественного бытия. Пролегомены.-М, 1991.

7. Передборська І. Соціальна зміна як проблема соціологічної теорії //
Філософська і соціологічна думка. - 1994. - 3-4.

 1. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. -С. 190-404.

 2. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. - К., 1995. - Т.1. - С. 14-57, 70-78, 147-151, 192-227.

 3. Франк С.Л. Духовные основы общества. -М., 1992.

 4. Ясперс К. Смисл и назначение истории. - М., 1994.

25

Тема 16. Культура і цивілізація

Тематика самостійного вивчення (5 годин)

Поняття культури. Культурологія і культурна антропологія. Діяльний, ціннісний, нормативний і семантичний підходи до визначення культури. Культура як спосіб функціонування цінностей, як міра людського в людині. Історичні закономірності розвитку культури. Спадкоємність і новаторство. Проблема культурної самореалізації особистості. Основні культурологічні концепції. Матеріальна і духовна культура. Багатоманітність і єдність культур. Масова культура.

Поняття цивілізації. Історичні типи цивілізації. Цивілізація як соїп'окультурне утворення, як міра можливостей культурного розвитку. Тенденції культурного розвитку в сучасній цивілізації. Глобалізм і антиглобалізм. Техногенна і антропогенна цивілізація. Проблеми автоматизації та інформатизації сучасної цивілізації.

^ Література основна:

[З, С. 522-549], [4, С. 208-239], [7, ч.2, С 315-585], [9, С. 230-248], [13, С. 399-412].

Література додаткова:

 1. Бердяев И. А. Воля к жизни и воля к культуре // Философия и мировоззрение. - М.,1990. - С. 73-84.

 2. Губман Б.Л. Западная философия культуры XX века. - Тверь, 1997.

 3. Історія української та зарубіжної культури. - К.,1999.

 4. Культурология. XX век: Антология. -М., 1995.

 5. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М.,1991. -Разд. 1.

 6. Онтологічні проблеми культури. - К., 1994.

 7. Свідзинський А. Культура як феномен цивілізації // Сучасність. - 1992. -№4.

 8. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. - С. 427-504.

26

9. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи // Українське слово. - К., 1982. -Т. 3.

Тема 17. Історичний прогрес і глобальні проблеми сучасності

Тематика самостійного вивчення (4 години)

Поняття прогресу в історії філософії. Прогрес і регрес як моменти розвитку. Типи суспільного прогресу. Суперечливість історичного розвитку та проблема критерію суспільного прогресу. Спадковість в історичному процесі. Особливості сучасного розвитку суспільства. Глобальні проблеми сучасності, їх причини та наслідки. Взаємозв'язок і ієрархія глобальних проблем. Соціальне прогнозування і наукове передбачення. Основні напрями соціального прогнозування. Методи наукового передбачення. Альтернативи майбутнього.

^ Література основна:

[З, 4.2, С 585-619], [4, С. 240-270], [7, ч.2, С. 538-585], [9, С. 249-260], [13, С. 435-452], [17, С. 497-509].

Література додаткова:

 1. Булатов М.О. Ноосфера і проблема людства // Філософія. Світ людини. -К, 1999.

 2. Волкогонова О.Д. Приоткрывая занавесу времени: о социальном предвидении будущего. - М., 1989. - С. 2-29.

 3. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективніших суспільств: Доповідь Римському клубові / Пер. з англ. - К., 1990.

4 Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М., 1991. -С. 27-45,89-134.

 1. Зелінський М.Ю. Людина майбутнього: прогнози і пророцтва. - К., 1990. - С. 3-52.

 2. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник. - Волгоград, 1996.-Гл. 15.

7. Научное предвидение общественных процессов. - К, 1990. - С. 23-58.

27

 1. Печчеи А. Человеческие качества. - М, 1985.

 2. Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. - М., 1993.

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант №1

 1. Визначте поняття світогляду.

 2. Що означає теоцентризм середньовічної філософії?

 3. Укажіть основні періоди розвитку української філософії.

 4. Що, по Фрейду, означає «Я», «Зверх-Я», «Воно»?

 5. Що таке семантика?

 6. Який зв'язок мови і мислення?

 7. В чому суть свідомості як властивості матерії?

 8. Яка відмінність між якістю та властивістю?

 9. Визначте поняття цивілізації.

 10. В чому полягає суперечливість історичного прогресу?

Варіант №2

 1. Які духовні компоненти містить в собі світогляд?

 2. Укажіть основні періоди розвитку античної філософії.

 3. Що таке монізм? Назвіть представників.

 4. В чому вбачав Л.Фейєрбах «земне» походження релігії?

 5. Визначте основну задачу філософської герменевтики.

 6. В чому філософський зміст категорії буття?

 7. Що таке міра речей?

 8. В чому специфіка суспільних законів на відміну від природних?

 9. Визначте поняття суспільної психології.

 10. Яка роль наукового передбачення в історичному розвитку суспільства?

Варіант №3

 1. В чому специфіка філософії як форми людського знання?

 2. Що означає «світ ідей» в філософи Платона та як він співвідноситься зі світом речей?

28

3. Укажіть основні періоди становлення та розвитку філософі Середньовіччя.

 1. Що означає термін І. Канта «річ у собі»?

 2. Назвіть основні напрями світової філософії XX століття.

 3. Охарактеризуйте основні форми руху матерії. Укажіть їх субординацію.

 4. Визначте категорію практики.

 5. Укажіть основну проблематику гносеології.

 6. В чому суть концепції множинності цивілізацій? 10.Що таке соціальне прогнозування?

Варіант №4

 1. Що є спільного та відмінного між філософським та науковим знанням?

 2. В чому суть морального вчення Сократа?

 3. Укажіть основні риси філософії Відродження.

4. Які загальні риси і основна проблематика німецької класичної
філософії?

 1. Г. Сковорода про «споріднену» працю.

 2. Визначте категорії простору і часу. Укажіть їх взаємозв'язок.

 3. В чому суть закону єдності і боротьби протилежностей?

 4. Що таке суспільно-економічна формація?

 5. Визначте категорію суспільної свідомості.

 6. В чому суть теорії «локальних культур»? Назвіть представників.

Варіант №5

1. В чому специфіка філософії як форми світогляду? Чим вона
відрізняється від інших типів світогляду?

 1. Назвіть представників матеріалістичного напряму в античній філософії.

 2. Укажіть ідейні джерела середньовічної філософії.

 3. В чому суть концепції «суспільного договору»?

 4. Визначте основну проблематику філософської думки в Київській Русі?

 5. Що таке спокій як філософська категорія? Який його зв'язок з рухом?

 6. Яка роль мови в розвитку людини і суспільства?

 7. Що означає принцип об'єктивності в гносеології?

29

9. Визначте методи аналізу і синтезу.

10.Що таке засоби виробництва? Укажіть їх структуру.

Варіант № 6

1. Які історичні типи світогляду ви знаєте? Дайте порівняльну
характеристику.

 1. Визначте реалізм і номіналізм як два напрями в середньовічній філософії.

 2. Що означає наукоцентризм філософії Нового часу?

 3. Під впливом яких духовних чинників розвивалась філософія в Київській Русі?

 4. Укажіть теоретичні джерела філософії марксизму.

6. Визначте категорії причини та наслідку. Охарактеризуйте їх
взаємозв'язок.

 1. Що означає принцип детермінізму?

 2. Яка роль природного середовища в житті людини?

 3. Визначте категорію суспільного буття. Ю.Укажіть об'єктивні фактори суспільного розвитку.

Варіант № 7

 1. Що вважається міфологією: а) світорозуміння; б) розповідь про минуле; в) наївно-образний світогляд?

 2. Що означає космоцентризм античної філософії?

 3. Укажіть основні принципи Середньовічної філософії.

 4. В чому полягає гуманістичний зміст релігійної критики Л. Фейербаха?

 5. Які рівні відображення в живій матерії ви знаєте?

 6. Визначте поняття протилежності і суперечності.

 7. Укажіть основні принципи сучасної теорії пізнання.

 8. Що таке істина?

 9. В чому суть проблеми об'єктивності соціального пізнання?

 10. Визначте поняття цінності?

30

Варіант № 8

 1. Назвіть рівні формування світогляду.

 2. В чому проявляється наївність античного матеріалізму?

 3. Що таке патристика?

 4. Які основні ідеї притаманні філософії Просвітництва?

 5. Визначте основну проблематику філософії екзистенціалізму.

 6. Визначте категорію матерії. В чому її відмінність від категорії буття?

 7. Укажіть загальні характерні риси процесу розвитку.

 8. Що означає абстрактний образ речей?

 9. Який взаємозв'язок суспільної психології і суспільної ідеології? 10.В чому суть науково-технічної революції?

Варіант № 9

1 Яке світоглядне питання часто називають основним питанням філософії?

 1. В чому філософський зміст фрази Геракліта: «Все тече, все змінюється»?

 2. Охарактеризуйте співвідношення душі і тіла з точки зору середньовічної філософії. Який релігійно-ціннісний зміст цього співвідношення?

 3. В чому суть коперніканського перевороту в науковій картині світу?

 4. Що означає філософський плюралізм? Назвіть представників.

 5. Які ви знаєте основні форми буття?

 6. Що означає повторюваність в діалектичному процесі розвитку?

 7. Визначте основні види практичної діяльності.

 8. Дайте визначення виробничих відносин. Укажіть їх структуру.

10. Назвіть представників теорії культурного релятивізму.

Варіант № 10

 1. Визначте поняття матеріалізму та ідеалізму.

 2. Що означає антропоцентризм філософії Відродження?

 3. Назвіть представників філософії Просвітництва.

 4. В чому особливості філософської системи Г. Гегеля?

 5. Що означає категорія відчуження в філософії марксизму? В чому джерело загального відчуження людини, згідно з Марксом?

 6. Назвіть основні закони діалектики.

31

 1. Як треба розуміти свободу людини?

 2. Що таке агностицизм як філософська позиція? На яких об'єктивних і суб'єктивних підставах породжується агностицизм?

9. Визначте продуктивні сили суспільства. Укажіть їх структуру.
10.Назвіть суспільно-економічні формації, які мали місце в історії людства.

Варіант № 11

 1. Визначте суспільно-історичні передумови виникнення філософії.

 2. Назвіть представників ідеалізму в античній філософії.

 3. Що означають «природжені ідеї» в філософії Нового часу? До якого напряму належить філософія, яка базується на вченні про ці ідеї?

 4. В чому виявляється дуалістичний характер філософії І. Канта?

 5. Що таке семіотика?

 6. Визначте поняття «елемент», «структура», «система».

 7. Назвіть природні фактори, що обумовили появу людини.

 8. Який зміст принципу відображення в гносеології?

 9. Визначте, що таке спілкування.

Ю.Які основні види цінностей в суспільстві ви знаєте?

Варіант № 12

 1. В чому відмінність між об'єктивним та суб'єктивним ідеалізмом?

 2. В чому суть вчення Арістотеля про матерію та форму?

 3. Які природознавчі досягнення здобуті в епоху Відродження?

 4. Які «природні права» людини розглядались в просвітницькій філософії XVIII століття?

 5. Що означає «категоричний імператив» в філософії 1. Канта?

 6. Для якого філософського напрямку характерна фраза: «Світ - це сукупність фактів»:
 • позитивізму

 • екзистенціалізму

 • неотомізму

 • фрейдизму

7. Визначте категорію руху. Який взаємозв'язок руху і матерії?

32

 1. В чому відмінність причинно-наслідкового зв'язку від функціонального?

 2. Визначте спосіб матеріального виробництва. Укажіть його структуру.

10. Назвіть глобальні проблеми сучасної цивілізації.

Варіант № 13

 1. Назвіть основні форми ціннісного відношення людини до світу.

 2. Укажіть загальні особливості філософії Античного світу.

3. Які філософсько-гносеологічні позиції в філософії Нового часу
грунтуються на тезах:

 • «Нема нічого в розумі, чого не було б в почуттях».

 • «Нема нічого в розумі, чого не було б в почуттях, крім самого розуму».

4. Поясніть, як Гегель розглядає історичний процес розвитку суспільства?

5. До якого історичного типу матеріалізму належить філософія марксизму?

6. Що таке ідеальне? В чому корінна відмінність ідеального від

матеріального?

 1. Який зв'язок біологічного і соціального в людині?

 2. Розкрийте структурний зміст практичної діяльності.

 3. Визначте поняття суспільної ідеології.

 4. Що таке технократизм?

Варіант № 14

 1. Що с загального та відмінного між ідеалізмом та релігією?

 2. Поясніть, чому епоха Відродження має таку назву.

 3. Визначте філософію емпіризму. Назвіть представників.

 4. Що означає «екзистенція» в філософії С К'єркегора?

 5. В чому суть вчення про «три світи» в філософії Г. Сковороди?

 6. В чому філософський зміст категорії небуття? Який її зв'язок з

категорією буття?

 1. Що таке причинна підстава?

 2. Визначте форми чуттєвого рівня пізнання.

 3. В чому суб'єктивний і об'єктивний зміст цінностей?

 4. Дайте визначення культури.

33

Варіант №15

 1. Визначте основні розділи філософського знання.

 2. В чому відмінність тлумачення буття у Парменіда і Геракліта?

 3. Чому матеріалізм Нового часу називають механістичним?

 4. В чому полягає особливість гносеології І. Канта?

 5. Яке значення для української культури мала діяльність Києво-Могилянської академії? Коли вона була заснована?
 1. Визначте поняття закону і закономірності Укажіть основні види законів.

 2. В чому суть свідомості як вищої форми відображення дійсності?

 3. Що таке індетермінізм?

 4. Укажіть основні сфери суспільних відносин.

10. Який взаємозв'язок між базисом і надбудовою?

Варіант № 16

 1. Які соціально-політичні, культурні та психологічні передумови сприяли появі філософії?

 2. Укажіть античних родоначальників матеріалізму та ідеалізму.

 3. В чому полягає історична своєрідність філософії Нового часу?

4. Який смисловий зміст «пограничної ситуації» в філософії
екзистенціалізму?

 1. В чому закономірність взаємозв'язку кількості і якості?

 2. Які ви знаєте наукові гіпотези про походження життя на Землі?

 3. Що означає абсолютна істина? Який її взаємозв'язок з відносною істиною?

 4. Що таке проблема як форма наукового пізнання?

 5. Укажіть рівні суспільної свідомості.

10.Що розуміється під видатною особою? Яка її роль в історичному процесі?

Варіант № 17.. Визначте поняття:

 • онтологія

 • гносеологія

34

 • антропологія

 • аксіологія
 1. Який зміст платонівського вчення про «пригадування душі»?

 2. В чому полягає дуалізм філософії Р. Декарта?

 1. Що означає «сродний труд» в філософії Г. Сковороди? В чому вбачається ціннісний сенс такого труда?

 1. Які рівні системної організації матерії ви знаєте?

6. Визначте категорії дійсності і можливості. Який між ними
взаємозв'язок?

 1. Які суспільні фактори обумовили появу і розвиток людини?

 2. В чому суть методу моделювання?

 1. Що таке суспільне виробництво? Назвіть основні сфери суспільного виробництва.

 1. Які методи наукового передбачення ви знаєте?

Варіант № 18

 1. Які різновиди матеріалізму та ідеалізму ви знаєте?

 2. Визначте філософію раціоналізму. Назвіть представників.

 3. Чому XVHI століття назване епохою Просвітництва? Назвіть відомих представників філософії Просвітництва.

 4. Назвіть представників ірраціоналістичного напряму в філософії XIX століття.
 1. В чому соціально-історичні і духовні корені філософії екзистенціалізму?

 2. Визначте категорію розвитку. В чому її відмінність від категорії руху?

 3. Що означає принцип пізнаванності в сучасній гносеології?

 4. Укажіть методи емпіричного рівня наукового пізнання.

 5. Визначте структуру суспільної свідомості.

10. В чому суть семіотичного визначення культури?

Варіант № 19

 1. Укажіть основні функції філософії.

 2. Якщо всюдисущий Бог являється символом абсолютного Добра, то що є джерелом Зла с точки зору середньовічної філософії?

35

3. Визначте методи наукового пізнання, які розробляли Ф. Бекон та

Р.Декарт в філософії Нового часу. 4: В якому співвідношенні, с точки зору екзистенціалізму, перебуває

«справжнє» і «несправжнє» буття?

 1. Що таке постмодернізм?

 2. В чому полягає абсолютність руху і відносність спокою?

 3. В чому суть діалектичної категорії заперечення?

 4. Що таке методологія? Яка її роль в науковому пізнанні?

 5. Визначте структуру суспільного буття

 6. Що таке географічний детермінізм?

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
move to 0-307280
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи