Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка»
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка»
Сторінка1/7
Дата17.02.2014
Розмір0.71 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни

Макроекономіка”


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

Зміст


1.Робоча програма з дисципліни «Макроекономіка»
2.Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка»
3.Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка»
4.Питання для підсумкового контролю з дисципліни «Макроекономіка»
5.Плани семінарських занять з дисципліни «Макроекономіка»
6.Тестові завдання з дисципліни «Макроекономіка»


^

1. Робоча програмаЗ дисципліни Макроекономіка


Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво


Напрями 6.030504 Економіка підприємства

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030502 Економічна кібернетика


Розклад навчальних годин
Всього

В т.ч. по семестрах

7

8

^ Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

144

72

72

^ Аудиторні заняття, з них:

64

32

32

Лекції

40

24

16

^ Лабораторні роботи

0

0

0

^ Практичні заняття

0

0

0

^ Семінарські заняття

24

8

16

^ Самостійна робота, у тому числі при:

80

40

40

^ Підготовці до аудиторних занять

35

19

16

^ Підготовці до контрольних заходів

36

18

18

^ Виконанні курсових проектів (робіт)

0

0

0

^ Виконанні індивідуальних завдань

0

0

0

^ Опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

9

3

6

^ Підсумковий контроль

 

К/Р

К/Р^ Заочна форма навчання

Розклад навчальних годин

Всього

В т.ч. по семестрах^ Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

144

144
^ Аудиторні заняття, з них:

20

20
Лекції

12

12
^ Лабораторні роботи

0

0
^ Практичні заняття

0

0
^ Семінарські заняття

8

8
^ Самостійна робота, у тому числі при:

124

124
^ Підготовці до аудиторних занять

17

17
^ Підготовці до контрольних заходів

0

0
^ Виконанні курсових проектів (робіт)

0

0
^ Виконанні індивідуальних завдань

9

9
^ Опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

98

98
^ Підсумковий контроль

 Екз

 Екз

^ Загальні положення


Навчальна дисципліна “Макроекономіка” є нормативною для підготовки бакалаврів з галузі „Економіка та підприємництво”.

Мета: формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Завдання: вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави.

^ Предмет: механізм функціонування та розвитку національної економіки.

Структура дисципліниМодуль

Тема лекції (заняття) та обсяг, годин

Шифр змістового модуля

Вид підсумкового контролю
1

Модуль 1. Макроекономіка як наука.

Лекції

1. Тема 1. Макроекономіка як наука.

2

2. Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

6

3. Тема 3. Ринок праці.

6

Семінари

1. Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.Тема 3. Ринок праці.

2

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Теорія гнучкого ринку праці..

3

Підготовка до аудиторних занять

8

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього:

36 

Контрольна робота (тестування)
2

Модуль 2. Ринкова система.

Лекції

1. Тема 4. Товарний ринок

4

2. Тема 5. Грошовий ринок.

4

3. Тема 6 Інфляційний механізм.

2

Семінари

1. Тема 4.Товарний праці.

2

2. Тема 5. Грошовий ринок.

2

3. Тема 6. Інфляційний механізм.

2

Самостійна робота

Підготовка до аудиторних занять

11

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього:

36 

Контрольна робота (тестування)
3

Модуль 3. Споживання та інвестиції.

Лекції

1. Тема 7. Споживання домогосподарств.

2

2. Тема 8. Приватні інвестиції

2

3. Тема 9. Сукупні витрати і ВВП.

2

Семінари

1. Тема 7. Споживання домогосподарств.

2

2. Тема 8. Приватні інвестиції

2

3. Тема 9. Сукупні витрати і ВВП.

2

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

1. Тема 8. Модель взаємодії мультиплікатора і акселератора

6

Підготовка до аудиторних занять

9

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього:

36 

Контрольна робота (тестування)
4

Модуль 4. Макроекономічна роль держави.

Лекції

1. Тема 10. Економічна динаміка.

4

2. Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання.

4

3. Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність.

2

Семінари

1. Тема 10. Економічна динаміка.

4

2. Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання.

4

3. Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність.

2

Самостійна робота

Підготовка до аудиторних занять

7

Підготовка та складання підсумкового контролю

9

Усього:

36 

Контрольна робота (тестування)


^ Зміст дисципліни

Лекційний курс


№№

тем

Назва розділу/ теми та її зміст

Тривалість (годин)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12Макроекономіка як наука.

Предмет макроекономіки. Об`єкти макроекономічного аналізу.

Методи макроекономіки.

Функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика. Цілі та інструменти економічної політики.


^ Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи побудови системи національних рахунків. Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори операції, рахунків.

Основні макроекономічні показники. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Валовий національний дохід та валовий національний дохід наявний. Особистий та післяподатковий дохід. Макроекономічні показники на чистій основі.

Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Поняття інфляції та її вимірювання. Індекси цін. Інфлювання та дефлювання ВВП.


^ Ринок праці.

Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна на ринку праці. Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. Теорія гнучкого ринку праці.

Зайнятість та безробіття. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне безробіття та потенційний ВВП. Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття.

Державна політика зайнятості населення. Стимулювальна політика як метод зменшення безробіття та її інфляційні наслідки. Крива Філіпса про зв`язок між безробіттям та інфляцією в короткостроковому та довгостроковому поріодах. Висновки кривої Філіпса для політики зайнятості. Державні програми сприяння зайнятості.

Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Крива Лоренця як графічна модель фактичного розподілу доходів. Чинники, що викликають нерівність у доходах. Бідність та прожитковий мінімум. Державна система соціального захисту населення: соціальні гарантії, соціальна допомога, соціальне страхування.


^ Товарний ринок.

Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і підприємствами на ринку ресурсів. Взаємодія між домогосподарствами і підприємствами на ринку продуктів. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу.

Сукупний попит. сутність сукупного попиту ті його відмінність від одно товарного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупного попиту. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його криву.

Сукупна пропозиція. Сутність сукупної пропозиції. Сукупна пропозиція на основі виробничої функції. Класична модель сукупної пропозиції. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Короткострокова крива сукупної пропозиції. Зміни цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції та їх вплив на їх криву.

Сукупний попит – сукупна пропозиція як базова модель економічної рівноваги. Довгострокова та короткострокова рівновага. Збурення сукупного попиту та механізм відновлення рівноваги. Збурення сукупної пропозиції та механізм відновлення рівноваги.


^ Грошовий ринок.

Механізм функціонування грошового ринку. Грошова пропозиція та грошові агрегати. Графік грошової пропозиції. Попит та гроші для угод, попит на гроші як активи та їх графічна інтерпретація. Модель грошового ринку в короткостроковому та довгостроковому періодах. Рівняння М.Фрідмена.

Банківська система та грошова пропозиція. Основні функції комерційних банків. Банківські резерви. Банківський механізм розширення грошової пропозиції на основі депозитного мультиплікатора. Грошова пропозиція з урахуванням депозитних та готівкових грошей. Грошова база, грошовий мультиплікатор і грошові пропозиція.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Монетаристська теорія як теоретична база монетарної політики. Кількісне рівняння як концептуальна основа монетаристської теорії. Передатний механізм монетарної політики. Основні методи монетарної політики. Вплив монетарної політики на економіку: політика дорогих та дешевих грошей; антиінфляційна функція.

Модель IS-LM як імітація одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках. Обґрунтування кривої IS та її рівняння. Обґрунтування кривої LM та її рівняння. Модель IS-LM як аналітичний засіб економічної політики.


Інфляційний механізм.

Модель “сукупний попит – сукупна пропозиція” та інфляційний процес. Інфляційна нерівновага товарного ринку і типи інфляції.

Відкрита інфляція: вимірювання і економічні наслідки. Механізм відкритої інфляції: адаптивні інфляційні очікування, інфляція попиту, інфляція витрат.

Пригноблена інфляція: вимірювання і економічні наслідки. Механізм пригнобленої інфляції: тотальний адміністративний контроль над цінами, дефіцитні очікування.

Стагфляція. Гіперінфляція.

Чинники інфляції: монетарний, фіскальний, зовнішньоекономічний , монополізм, мілітаризм.

Антиінфляційна політика. Стратегія і тактика. Інструменти антиінфляційної політики.


^ Споживання домогосподарств.

Короткострокова функція споживання.

Споживання як функція після податкового доходу. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання та чинники, які на нього впливають. Графік споживання. Графік заощаджень.

Довгострокова функція споживання. Гіпотеза життевого циклу. Гіпотеза постійного доходу.


^ Приватні інвестиції.

Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткова ставка. Відсоткова ставка і чиста прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту.

Мультиплікатор інвестицій. Сутність мультиплікатора. Таблична модель мультиплікатора. Модель простого мультиплікатора. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на мультиплікативний ефект.

Модель акселератора. Індуційовані інвестиції. Модель взаємодії мультиплікатора і акселератора.


^ Сукупні витрати і ВВП.

Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу „видатки-випуск”. Фактичні та заплановані видатки. Модель „кейнсіанський хрест”. Визначення рівноважного ВВП за методом „вилучення-ін`єкції”. Система вилучень та ін`єкцій в економічному кругообігу. „Заощадження - інвестицій” як спрощена модель економічної рівноваги. Заплановані та незаплановані інвестиції. Ринок позичкового капіталу та його роль в забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями.

Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація прецесійного розвитку. Інфляційний розвиток як наслідок надмірних сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.


^ Економічна динаміка.

Економічні коливання. Циклічні і нециклічні коливання. Види циклічних коливань. Економічний (діловий) цикл: зміст, структура, індикатори.

Модель ділового циклу на основі механізму мультиплікатора-акселератора. Інтерпретації ділового циклу: теорія Р.Фріша і теорія Д.Хікса. Модель реального економічного циклу.

Економічне зростання: зміст, фактори, вимірювання.

Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі AD-AS і кривої виробничих можливостей.

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. Вплив запасу капіталу на економічне зростання. „Золоте правило” нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту населення на економічне зростання. Вплив технічного прогресу на економічне зростання. Висновки моделі Солоу.

Альтернативні моделі економічного зростання.


^ Держава в системі макроекономічного регулювання.

Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика кейнсіанцями класичного положення про державне невтручання в економіку. Основні положення кейнсіанської теорії про вплив держави на економіку. Держава в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу в умовах змішаної економіки. Відносини держави з іншими суб`єктами економічного кругообігу.

Вплив держави на економічну рівновагу. Чисті видатки і трансформація функції споживання. Модель економічної рівноваги за методом „видатки-випуск”. Державні та національні заощадження. Модель економічної рівноваги за методом „вилучення-ін`єції”.

Дискреційна фіскальна політика. Стимулювальна та стримуюча фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і складний мультиплікатор видатків. Мультиплікатор податків. Мультиплікативний вплив державних закупівель і чистих податків на реальний ВВП. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва. Ефект гальмування автоматичної фіскальної політики та необхідність її доповнення дискреційною політикою.

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі моделі „сукупний попит – сукупна пропозиція”. Вплив зниження податків на ВВП. Згідно з теорією економіки пропозиції. Наслідки стимулювальної податкової політики для державного бюджету. Крива Лаффера про залежність між податковими ставками і податковими надходженнями до бюджету.

Фіскальна політика та державний бюджет. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань на державний бюджет. Фактичне, потенційне та циклічне бюджетне сальдо. Оцінка бюджетної політики в умовах повної та неповної зайнятості. Суперечність між стабілізаційною та бюджетною функціями фіскальної політики. Концепції збалансування державного бюджету. Джерела дефіцитного фінансування. Державний борг та ефект витіснення. Емісійне фіксування бюджетного дефіциту та інфляція.


^ Зовнішньоекономічна діяльність.

Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок капітальних операцій та його зміст. Сутність та роль автономної статті „Помилки та упущення”. Резервні активи як регулятивна стаття платіжного балансу. Модель платіжного балансу. Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютного курсу залежно від режиму його формування. Односторонній та багатосторонній валютний курс. Номінальний та реальний валютний курс. Зв`язок валютного курсу з платіжним балансом. Валютні системи в розвитку.

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Частий експорт як компонент сукупних видатків. Гранична схильність до імпорту та складний мультиплікатор. Вплив частого експорту на ВВП.


4


6


2


4


4


2


4


4


4


6


4


4Семінарські заняття


№№
з/п

Тема заняття та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.Тема 3. Ринок праці.

2

2

Тема 3.Товарний праці.

2

3

Тема 4. Грошовий ринок.

2

4

Тема 5. Інфляційний механізм.

2

5

Тема 6. Споживання домогосподарств.

2

6

Тема 7. Приватні інвестиції

2

7

Тема 8. Сукупні витрати і ВВП.

2

8

Тема 10. Економічна динаміка.

4

9

Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання.

4

10

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність.

2


^ Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


№№
з/п

Назва теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

3

^ Ринок праці.

Теорія гнучкого ринку праці.

3

8

Приватні інвестиції.

Модель взаємодії мультиплікатора і акселератора.

6


^ Розподіл самостійної роботи студентів з дисципліни

Макроекономіка”


Денна форма навчання – 80 год.

 1. Підготовка до аудиторних занять – 35 год.

 2. Підготовка до контрольних заходів – 36 год.

 3. Самостійне вивчення розділів програми, що не викладаються у лекціях – 9 год.

Заочна форма навчання – 124 год.

 1. Підготовка до аудиторних занять – 17 год.

 2. Виконання домашніх індивідуальних завдань та їх захист – 9 год.

 3. Самостійне вивчення розділів програми, що не викладаються у лекціях – 98 год.Рекомендована література


Основна:


 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.

 2. Базилінська О.Я. Макроекономіка: Навчальний посібник для вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича, - К: Центр навчальної літератури, 2006.

 4. Круш П.В., Тульчинська С.О. Макроекономіка: Навчальний посібник для вузів. - К: Центр навчальної літератури, 2005.

 5. Кузик О.В. Макроекономіка: Навчальний посібник для вузів.- Л.: Інтелект – Захід, 2007.

 6. Макроекономіка: Навчальний посібник для вузів / І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 7. Панчишин С.М., Макроекономіка: Навчальний посібник для вузів. – К.: Либідь, 2005.Додаткова:
 1. Бутук О.І. Макроекономіка: Тренінг-курс: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 2. Карпінський Б.А., Карпінська О.Б. Макроекономіка: зростання і сталий розвиток: Навчальний посібник для вузів. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2006.^
Програму склав к.е.н., доц. /В.В. Білоцерківець/


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри політичної економії


Протокол від _____________ р.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» iconМетодичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни «Системи електропостачання» для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика” /Укладачі: Л. Д. Назаренко, З.І. Маслова. –...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи