Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Скачати 446.04 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Сторінка2/3
Дата17.02.2014
Розмір446.04 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
Тематика самостійного вивчення (6 годин)


Соціально-історичні передумови виникнення протестантизму. Предтечі Реформації (Джон Уікліф, Ян Гус). Реформація як антифеодальний, антикатолицький рух; протестантизм як його безпосередній напрям. Походження терміну "протестантизм". Спільні риси течій раннього протестантизму: вимога національної дешевої церкви, заперечення верховенства влади Римського папи, ролі церкви як посередника у справі спасіння. Головні принципи протестантизму: особиста віра - єдиний шлях спасіння; Біблія - єдине джерело одкровення; принцип загального священства. Заперечення догмату про чистилище, культу святих і Богородиці, необхідності поклонятися мощам, іконам. Скасування інституту чернецтва, целібату. Скорочення чисельності таїнств. Спрощення богослужінь (зведення їх переважно до проповідей, колективних молитов, псалмоспівів), їх проведення національною мовою.

Основні напрями протестантизму та їх особливості церковного впорядкування; своєрідність віросповідних засад. Течії раннього протестантизму: лютеранство, анабаптизм, цвінгліанство, кальвінізм, англіканство. Мартін Лютер, Жан Кальвін, Ульріх Цвінглі - ідеологи

Реформації, засновники протестантизму. Течії пізнього протестантизму -

баптизм, євангелізм, адвентизм, п'ятидесятництво.

Початок реформаційного процесу в українських землях (XVI-XVII cт.).

Протестантська колонізація XVIII-XIX cт. Розвиток пізньопротестантських течій в XX ст. Сучасний стан протестантських конфесій в Україні.


Додаткова література до теми 4, 5, 6


1. Біблія. - К.: Нове Життя, 1992.

2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - М., 1991.

3. Головащенко С.І. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч. пос. - К.: Либідь, 2001. - 496 с.

4. Головащенко С. І. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посібник - К.: Либідь, 1999. - 352 с.

5. История религии. В 2 т. Т. 2. Учебник / В. В. Винокуров и др.; Под ред. И. Н. Яблокова - [Христианство - с. 65 - 606].

6. Никольский Н.М. История русской церкви. - М.: Политиздат, 1983. - 448 с.

7.Феербах Л. Сущность христианства // Феербах Л. Избр. филос. произв. - М.: 1955. - Т. 2.

8. Фрезер Д. Д. Фольклор в Ветхом завете. - Пер. с анг. - М.: Политиздат, 1985.- 511 с.

9. Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т./ Ред. кол.: С. С. Аверинцев и др. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1995.

10. Християнство на порозі ІІІ тисячоліття // Людина і світ, січень-лютий, 2000, С. 39-43.


Тема 7. Буддизм та іслам - світові релігії: передумови їх виникнення, догматика і культ, основні напрями (6 годин)

Тематика самостійного вивчення (6 годин)


Витоки і історія становлення буддизму. Ідеологічні передумови буддизму (ідеї, успадковані від ведичної релігії і брахманізму). Основні філософські поняття буддизму: "дхарма", "карма", "сансара", "нірвана". Вчення про "будд" і "бодхисатв". Особистість засновника буддизму: його життя, час і сутність діяльності, етимологія імен ("Сіддхартха", "Гаутама", "Шак'ямуні"). Вчення Будди Гаутами про "чотири благородні істини" та "шлях восьми сходинок". Космогонія буддизму (модель світобудови). Канонічна буддійська література.: Трипітака, її склад, час написання, мова і загальний зміст. Морально-етичні принципи буддизму. Особливості буддійського культу (офіційні богослужіння - пуджи, паломництва, вшанування реліквій і зображень Будди, медитація) та

проявів художньої культури в ньому. Характеристика буддійського чернецтва: правила вступу до сангхи - буддійської громади, обітниці, спосіб життя. Основні напрями буддизму, їх відмінність: хінаяна, махаяна, ваджраяна. Поширення, віросповідні і культові особливості ламаїзму, дзен-буддизму. Сучасний стан буддизму, міжнародні буддійські організації.

Виникнення ісламу в умовах становлення феодального суспільства, економічного і політичного об'єднання арабських племен, формування держави. Мекканський і мединський періоди становлення ісламу. Підстави для

початку ісламського літосчислення (події з історії ісламу). Етимологія слів: "іслам", "мусульманин". Особистість засновника ісламу - Мухаммеда, його

життєвий шлях та послідовники. Зміст основних догматичних положень ісламу: однобожність, визнання пророчої місії Мухаммеда (і попередніх

пророків), віра у воскресіння, судний день і потойбічний світ. Паралелі із іудаїзмом, християнством. Коран і Сунна - священні книги мусульман. Їх загальний зміст, принципи побудови. Етичні настанови ісламу (Корану). П'ять "стовпів" мусульманського віровчення (обов'язків мусульманина). Ідейне підгрунтя та особливості здійснення хаджу. Значення джихаду для мусульман, обставини, що його уможливлюють. Основні мусульманські обряди (паломництва, пости, жертвопринесення) і свята (Ураза-байрам, Курбан-байрам, раджаб-байрам, "шахсей-вахсей"; п'ятниця - день громадської молитви). Шаріат - мусульманське право. Головні течії ісламу, відмінності між ними (сунніти, шиїти). Художня культура ісламу. Сучасний стан ісламу, тенденції розвитку. Іслам на українській землі (від Х ст. до сьогодення).


Додаткова література до теми 7


1. Будда. История прошлых рождений. Гирлянда джатак. - М.: Изд. ЭКСМО-Пресс, Харьков: Изд-во Око, 2001. - 544 с.

2. Васильев Л. С. История религий Востока, 1983 - [Буддизм - С. 202-212, 293-359; Ислам - С. 99-173].

3. Кочетов А. Н. Буддизм. - М.: Наука, 1983. - 176 с.

4. Ислам. Краткий справочник. - М.: Гл. ред. вост. лит. из-ва "Наука", 1983. - 157 с.

5. Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1991. - 315 с.

6. История религии. В 2 т. Т. 2. Учебник / В. В. Винокуров и др.; Под. ред. И. Н. Яблокова, 2002 - [Буддизм - С. 3-64; Ислам - С. 496-606].

7. Климович Л. И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии.- М.: Политиздат, 1986. - 270 с.

8. Коран. Пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского - М.: СП ИКПА, 1990. - 512 с.

9. Массэ А. Ислам. Очерки истории. / Пер. с франц. - М.: Гл. ред. вост. лит. изд-ва "Наука", 1982. -190 с.

10. Пиотровский М. Б. Коранические сказания. - М.: Наука, 1991. - 219 с.


Тема 8. Вільнодумство в історії духовної культури і його сутність та історичні форми (4 години)


Тематика самостійного вивчення (4 години)


Зміст поняття "вільнодумство" (його відмінність від поняття "інакомислення"). Походження вільнодумства. Його гносеологічні і соціальні джерела. Закономірнсті розвитку вільнодумства. Історичні форми вільнодумства: богоборство, скептицизм, деїзм, пантеїзм, індеферентизм, нігілізм, атеїзм, антиклерікалізм. Основоположні ідеї вільнодумства.

Вільнодумство Стародавнього світу, Середньовіччя, епохи Відродження та Нового часу. Розвиток вільнодумства в Росії і Україні.

Основні напрями сучасного вільнодумства. Неопозитивістська форма вільнодумства. Фрейдитський напрям вільнодумства. Атеїзм як специфічна форма вільнодумства.


Література (основна)


[1, С. 797-827], [2, С. 225-254], [5, С. 354-404], [6,С. 210-220], [10,С. 197-204], [13,С. 194-210].


Додаткова література до теми 8


1. Колодний А. М. Атеїзм як форма світоглядного знання. - К., 1984.

2. Маркс К. и Энгельс Ф. Об атеизме, религии и церкви. - М., 1986.- 670 с.

3. От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела. - М., 1969.

4. Рассел Б. Почему я не христианин. М., 1988.

5. Рижский М.И. Библейские вольнодумцы. - М.: Республика, 1992. - 236 с.

6. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения /Ин-т философии АН СССР; Под ред. А.Д. Сухова.- М.: Мысль, 1986.- 285 с.

7. Сумерки богов [Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж. П. Сартр] / /Сост. и общ. ред. А. А. Яковлева : Перевод - М. : Политиздат, 1989. - 398 с.

8. Тажуризина З. Идеи свободомыслия в истории культуры. - М.: Из-дво Моск. ун-та, 1987.

9. Таранов П.С. Анатомия мудрости: 120 философов: В 2-х т. Симферополь: Таврия, 1996. - 642 с.

10.Фоменко А. К. Релігія і вільнодумство // Філософія, культура, життя. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 9. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.- С. 285-305.


Тема 9. Релігія і церква в Україні: історія та сучасний стан

(6 години)


Тематика самостійного вивчення (6 години)


Дохристиянські релігійні вірування східних слов'ян за свідченнями археологічних і літературних джерел (середньовічні хроніки, літописи, географічні описи, церковні повчання проти поганства) та даними етнографічних досліджень ХІХ - ХХ ст. Поховальний культ і сімейно-родовий культ предків (Род, Чур, Мокоша). Сільскогосподарські (землеробські) культи (Велес, Коляда, Ярило, Купала, Лель). Культ природи та пов'язане з ним вшанування особистісних божеств (Даждьбог, Хорс, Сварог, Перун, Стрибог, Мати - Сира Земля). Знахарство, лікувальна магія. Пережитки давньоньослов'янських вірувань в народних уявленнях, релігійній обрядовості в новий час.

Релігійна реформа (980 р.) князя Володимира: створення загальнодержавного пантеону поганських богів. Початок християнства на українських землях. Причини (мотиви) хрещення Київської Русі князем Володимиром та наслідки (внутрішньополітичні і зовнішньополітичні здобутки). Співіснування християнства і поганства (феномен двовір'я). Християнська церква як центр культурно-освітнього життя. Перші спроби проголошення автокефалії за часів князівства Ярослава Мудрого та Ізяслава Мстиславовича.

Доля Київської митрополії після татаро-монгольської навали. Перенесення митрополичої кафедри до Володимира (1299 р.) і Москви (1325 р.). Утворення Московської і Литовсько-Київської митрополій (1458 р.). Початок автокефалії Руської православної церкви. Існування церкви в умовах литовсько-польської державності; боротьба українського народу за національну, культурну, релігійну ідентичність. Берестейська унія 1596 р. та спричинена нею міжконфесійна боротьба. Відновлення в 1620 р. православної ієрархії в Україні за допомогою братств і запорозького козацтва. Поява у XVII ст. когорти визначних митрополитів і богословів. "Ренесанс" українського православ'я: розвиток богословської науки і освіти, книгодрукарства. Перехід Київської митрополії під юрисдикцію московського патріархата (1685 р.) Початок руху за автокефалію православної церкви в Україні.

Рух за автокефалію православної церкви в Україні після лютневої революції 1917 р. Утворення та діяльність української автокефальної православної церкви в 1921 - 1930 рр. Розгром автокефального руху (1930 р.).

Православ'я в Україні під час Другої світової війни (1939 - 1945 рр.) та післявоєнні часи (1945 - 1990 рр.).

Зміна державної політики щодо церкви в період перебудови. Стан православ'я в сучасній Україні: відновлення Української автокефальної православної церкви (1990 р.); перейменування і надання статусу автономії Українській православній церкві Московським патріархатом (1991 р.); утворення Української православної церкви Київського патріархату (1992 р.). Міжправославний конфлікт в Україні та перспективи православної автокефалії (позиції сторін).

Діяльність Української греко-католицької церкви в Україні: її історія та сучасний стан. Стосунки між православними і греко-католиками в умовах незалежної України, чинники послаблення напруженності в їх відносинах.

Протестантські церкви та міжконфесійні відносини в сучасній Україні. Екуменічна позиція більшості протестантських церков, їх готовність до діалогу з іншими релігіями і церквами.

Неорелігійні течії в Україні. Загальні і специфічні для України причини появи неорелігій. Класифікація неорелігійних течій. Чисельність та темпи зростання послідовників новітніх релігій. Їх внутрішні мотиви прилучення до

нових церков. Соціально-демографічний склад релігійних громад. Роль неорелігійних течій і рухів в житті суспільства і окремої людини. Суперечності на шляху їх входження в життя українського суспільства та шляхи розв'язання цих протирічь.

Загальна георелігійна ситуація в Україні. Тенденції і прогнози розвитку релігії в Україні.


Додаткова література до теми 9


1. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К.: Фірма "Довіра", 1993. - 414 с.

2. Дудар Н. П., Филипович Л. О. Нові релігійні течії : український контекст (огляд, документи, переклади), - К.: Наукова думка, 2000. - 132 с.

3. Історія релігії в Україні. Навч. пос. А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 735 с.

4. Історія релігії в Україні : У 10-ти т. // Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. - К., 1996-2004.

5. Любащенко В. І. Історія протестаннтизму в Україні : Курс лекцій. - К., 1996.

6. Огієнко І.І. (митрополит). Українська церква. - К., 1993.

7. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігії: Навч. пос. - К.: АртЕк, 1999. - 504 с. [С.421 - 426 - Сучасна георелігійна ситуація в Україні].

8. Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2004 року // Людина і світ. - 2004. - № 1.

9. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М.: Наука. - 1981. - 606 с.


10. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія/ Упор., прим. та біогр. нариси А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк. - К.: Либідь, 1991. - 640 с.


Тема 10. Свобода совісті як загально-людська цінність. Релігія і церква в системі державно-правових відносин України. (4 години)


Тематика самостійного вивчення (4 години)


Філософсько-релігієзнавчий та правовий зміст поняття "свобода совісті" (категорії "свобода" та "совість"). Співвідношення понять "свобода совісті", "свобода релігії", "свобода віросповідання", "свобода церкви", "свобода в релігії". Свобода совісті й толерантність. Розвиток уявлень про свободу совісті в суспільстві. Принципи та моделі державно-церковних відносин в світовій історії. Реалізація принципів свободи совісті в Україні: історія і сучасний стан. Особливості української моделі державно-церковних відносин. Зміст принципів відокремлення церкви від держави. Основні пріоритети державної політики щодо релігії та Церкви. Сучасне законодавство України про свободу совісті: Конституція України (статті 11, 24, 34, 35, 37), Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" (1991 р.). Міжнародні правові гарантії свободи совісті (правові акти).


^ Література (основна)


[1, С. 665 - 680], [2, С. 255 - 301], [5, С. 451 - 470], [6, С. 221 - 237], [7, С. 360 - 381], [8, С. 303 - 474], [9, С. 204 - 212], [10, С. 290 - 314], [13, С. 270 - 299], [14, С. 244 - 275].


Додаткова література до теми 10


1. Бабій М. Державна політика щодо свободи совісті й релігії: сутність і практика // Людина і світ. - 2004. - № 3.

2. Волков В. Толерантність як принцип взаємодії в сучаснрму світі // Релігійна панорама. - 2005. - №1.

3. Головащенко С. І. Історія християнства, 1999. [С. 276 - 315. - Етапи розвитку церковно-державних відносин. Християнство в незалежній Україні].

4. Дудар Н. Закони про свободу совісті у країнах колишнього СРСР (огляд) // // Людина і світ. - 2003. - №3.

5. Історія релігій в Україні, 1999. [С. 655 - 671 - Свобода совісті: історія і практичне втілення в Україні].

6. Історія релігій в Україні: У 10-ти т. Т. 10. Релігія і Церква років незалежності України (за ред. проф. А. Колодного). - Дрогобич: Коло, - 2003. - 616с. [С. 365 - 436 - Свобода совісті і гармонізація міжконфесійних відносин].

7. Новік В., ігумен. Релігійно-філософські основи толерантності // Людина і світ. - 2003. - № 7.

8. Палій М. Злочини проти свободи віросповідання у кримінальному законодавстві України // Людина і світ. - 2002. - №11-12.

9. Свобода релігії або переконань : закони що впливають на структуризацію релігійних громад // Людина і світ. - 2001. - № 9.

10. Титов В. Д., Качурова С. В., Барабаш О. В. Релігієзнавство. Підручник для студ. юридичних спеціальностей вищ. навч. закладів / За ред. В. О. Титова. - Х.: Право, 2004. - 272 с.

^ ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


Варіант № 1


1. Дайте визначення поняття "релігієзнавство".

2. Назвіть декілька визначень поняття "релігія". Яке визначення релігії, на Ваш погляд, найбільше передає суть цього поняття? Чому саме?

3. На якому етапі розвитку людства виникла релігія? Даними яких наук це підтверджується?

4. В чому різниця між науковим і богословським тлумаченням питання про виникнення християнства?

5. Розкрийте причини першого розколу в християнській церкві.

6. Які суспільні чинники зумовили зародження й розвиток Європейської Реформації.

7. За яких історичних умов виник, набув розвитку та поширення буддизм?

8. Розкрийте джерела вільнодумства і, в загальних рисах, охарактеризуйте основні його форми.

9. Охарактеризуйте релігійні вірування східних слов'ян напередодні хрещення Київської Русі?

10. Розкрийте зміст категорії "свобода совісті".


Варіант № 2


1. Визначіть об'єкт і предмет релігієзнавства.

2. Назвіть загальні ознаки, притаманні більшості релігійних систем.

3. Які фактори вплинули на формування релігійності первісної людини?

4. Євангельсько-богословське вчення про Ісуса Христа та його місію на землі.

5. У чому полягає умовність відмінності між поняттями “католицький” і “православний”?

6. Розкажіть про перші в Європі вимоги реформувати релігійне життя та устрій католицької церкви (Джон Уікліф, Ян Гус).

7. Які ідейні джерела буддизму? (Успадковане від ведичної релігії і брахманізму та суттєво відмінне в буддійській ідеології).

8. Чим відрізняються такі форми вільнодумства як "індиферентизм" і "атеїзм"?

9. У чому сутність релігійної реформи, проведеної київським князем Володимиром у 980 році?

10. Яке поняття: "свобода віросповідання" чи "свобода совісті" є ширшим? Чому?

Варіант 3


1. В чому полягає завдання релігієзнавства як навчальної дисципліни?

2. Який зміст мають поняття “природне” і “надприродне”?

3. Які загальні закономірності еволюції релігії?

4. Які суспільні кризові явища в Римській імперії сприяли виникненню християнства?

5. Де, коли, за яких історичних обставин сформувалося православ'я як течія в християнстві?

6. Охарактеризуйте основні ідеї теології Мартіна Лютера.

7. Охарактеризуйте головні категорії і поняття буддійської світоглядної системи: "дхарма", "карма", "сансара", "нірвана".

8. В чому виражається така форма ставлення людини до релігії, як "скептицизм"? Наведіть приклади.

9. Які зовнішньополітичні і внутрішньополітичні міркування вплинули на рішення київського князя Володимира охрестити Київську Русь?

10. Які Вам відомі моделі державно-церковних відносин? Наведіть приклади.


Варіант № 4


1. Коли і на яких засадах виникло наукове релігієзнавство?

2. Як Ви розумієте положення, що релігія має історичний характер.

3. Розкрийте сутність теологічної концепції "прамонотеїзму".

4. В чому полягали причини успіху проповіді раннього християнства в Римській імперії?

5. Чим відрізняється церковний устрій у православ’ї та католицизмі?

6. Звідки пішла назва “протестантизм”?

7. Яка модель світобудови пропонується буддизмом (космологія буддизму)?

8. В чому сутність атеїзму як духовного феномену?

9. Як здійснювалася християнізація Русі в ІХ-ХІ ст.?

10.Який зміст вкладається в положення про відокремлення церкви від держави і школи від церкви?


Варіант № 5


1. Які точки дотику має рєлігієзнавство з іншими гуманітарними науками?

2. Дайте загальну характеристику структурним елементам релігії.

3. Якої еволюції зазнала ідея надприродного в процесі розвитку релігійних вірувань?

4. Назвіть джерела, які висвітлюють історію раннього християнства (римські, іудейські, християнські - пам'ятки новозаповітної традиції).

5. Поясніть значення поняття “автокефалія”. Які загальновизнані Вселенським православ'ям автокефальні церкви існують в сучасному світі?

6. В чому сутність основних принципів протестантизму?

7. Що відомо науці про реальність існування Будди, його життя, час і сутність діяльності.

8. Охарактеризуйте таку форму вільнодумства як "богоборство". Наведіть приклади.

9. Які наслідки мало хрещення Київської Русі у політичному, економічному і культурному житті народу?

10.Який правовий статус церкви (модель державно-церковних відносин) в Англії, Ізраїлі, країнах ісламської орієнтації?


Варіант № 6


1. Які основні принципи релігієзнавства?

2. Розкрийте значення понять "релігійна свідомість", "релігійна психологія", "релігійна ідеологія". Яке співвідношення існує між ними?

3. Які класифікації релігій існують в релігієзнавстві?

4. Ідеї яких філософських шкіл вплинули на формування християнства?

5. Які спільні джерела віровчення західного і східного християнства?

6. В чому значення Аугсбургського сповідання віри?

7. В чому полягає головний зміст вчення Будди Гаутами? ("Чотири благородні істини", шлях восьми сходинок").

8. Що таке секулярізація і чим вона спричинена?

9. Яким було становище українського православ'я під владою Литовського князівства, до і після Кревської унії 1385 року?

10. Охарактеризуйте основні етапи розвитку державно-церковних відносин у Радянському Союзі?

1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
move to 0-3596299
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань icon0305 — економіка та підприємництво
Містить робочу програму, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи