Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання icon

Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Скачати 90.97 Kb.
НазваМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Дата18.02.2014
Розмір90.97 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення

дисципліни «Хімія твердого тіла» для студентів

напряму 6.050403 - інженерне матеріалознавство


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 541.1

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Хімія твердого тіла» для студентів напряму 6.050403 - інженерне матеріалознавство /Укл.: С.Й. Пінчук, О.О. Внуков – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 7 с.


Наведені загальні методичні вказівки, рекомендації до вивчення дисципліни, рекомендована література, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання.

Призначена для студентів напряму 6.050403 - інженерне матеріалознавство заочної форми навчання.


Укладачі: С.Й. Пінчук, канд. техн. наук, доц.

О.О. Внуков, ст.. викладач


Відповідальна за випуск І.Г. Рослик, канд. техн. наук, проф.


Рецензент О.М. Гришин, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 22.10.2013. Формат 60Ч84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 0,41. Умов. друк. арк. 0,4. Тираж 100 пр.

Замовлення № __


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП


Навчальна дисципліна «Хімія твердого тіла» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки. Мета вивчення дисципліни - опанування теоретичних та практичних основ будови та властивостей речовин в твердому стані.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- структуру кристалічних та аморфних речовин різного хімічного составу в твердому стані;

- взаємозв`язок будови твердих тіл з їх хімічними властивостями;

- особливості хімічних реакцій з участю твердих тіл, оцінки термодинамічних можливостей їх протікання, закономірності їх кінетики та механізмів.

вміти:

- класифікувати тверді тіла за структурним станом та типом хімічного зв`язку;

- встановити взаємозв`язок між особливостями структур твердих тіл та їх властивостями;

- вивчати закономірності реакцій між твердими тілами;

- знаходити взаємозв`язок між особливостями структур твердих тіл та характером протікання хімічних реакцій;

- прогнозувати властивості продуктів хімічних реакцій з участю твердих тіл.

Дисципліна є однією з головних теоретичних при підготовці бакалаврів напряму "Інженерне матеріалознавство". Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін «Хімія», «Фізична хімія», «Кристалографія», «Кристалохімія» та «Фізика твердого тіла».

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін «Конструкційні матеріали», «Корозія та захист металів», «Дисперсні матеріали», «Функціональні покриття».


^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Дисципліна «Хімія твердого тіла» вивчається студентами на третьому курсі у II навчальному семестрі.

Лабораторні роботи передбачають вивчення методів отримання, характерних структур та властивостей тонких плівок, а також ознайомлення з ефектом Кіркендала на прикладі дифузії цинку з латуні в мідь.

При вивченні дисципліни виконується індивідуальне завдання. Завдання повинно бути представлено в академію до початку поточної сесії, перевірено викладачем і проведена робота над помилками. Правильно виконане індивідуальне завдання зараховується після співбесіди студента з викладачем, що є підставою для здавання екзамену.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Хенней Н. Химия твёрдого тела. - М.: Мир, 1971. - 223 с.

2. Постников В.С. Физика и химия твёрдого тела. - М.: Металлургия, 1978. - 544 с.

3. Вест А. Химия твёрдого тела, ч. 1. М.: Мир, 1988. - 558 с.

4. Чеботин В.Н. Физическая химия твёрдого тела. - М.: Химия, 1982. - 320 с.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Предмет та задачі хімії твердого тіла. Класифікація твердих тіл за характером розташування атомів.

Проблеми твердофазного стану матеріалів. Отримання, властивості та області застосування матеріалів, що знаходяться в твердому стані. Кристалічні та некристалічні тверді тіла, особливості їх структури. Монокристали бездефектні та з дефектною структурою, полікристалічні, порошкові тверді тіла, тонкі плівки. Аморфні тверді тіла, стекла.

Література: [1] С.4 – 26; [2] 30 – 36; [3] 320 – 328.


^ Тема 2. Види хімічного зв’язку в твердих тілах.

Хімічний зв’язок в твердих тілах: ковалентний, іонний, металевий. Молекулярні кристали, кристали з водневим типом зв’язку.

Література: [2] С. 261 – 289; [3] С. 44 – 65.


^ Тема 3. Дефекти в твердому тілі. Дифузія в твердому тілі.

Види дефектів. Власні та теплові дефекти. Дефекти хімічного складу (домішки). Макродефекти. Дифузія та самодифузія в твердих тілах. Механізми дифузії. Коефіцієнт дифузії. Енергія активації. Ефект Кіркендала.

Література: [1] С. 186 – 219; [3] С. 94 – 129.


^ Тема 4. Гетерогенні реакції з участю твердих тіл, топохімічні реакції. Особливості та механізм.

Типи реакцій: тверда фаза - тверда фаза, тверда фаза – рідина, тверда фаза – газ. Головні особливості гетерогенних та топонімічних реакцій.

Література: [2] С. 144 – 174; [4] С. 168 – 173.


Запитання до індивідуальних завдань

1. Класифікації кристалічних ґрат.

2. Енергія Ферми.

3. Дефекти Шотки і їхня характеристика.

4. Категорії кристалічних систем у залежності від числа рівних довжин трансляцій.

5. Елементи симетрії кристалів.

8. Викривлення просторової структури кристалів.

9. Енергетичний спектр електронів.

10. Крапкові дефекти структури кристалів.

11. Структурні одиниці молекулярних кристалів.

12. Гетерогенні реакції.

13. Содове скло.

14. Напівпровідники р і n-типів.

15. Двовимірні й об'ємні дефекти кристалічних ґрат кристалів.

16. Структурні типи кристалів.

17. Типи ґрат по Браве.

18. Металеве скло.

19. Теорія дифузії Френкеля.

20. Класифікація кристалічних тіл за симетрією кристалів.

21. Групи твердих тіл відповідно до взаємного розташування енергетичних зон. Зона провідності.

22. Свинцеве скло.

23. Класифікації дефектів структури кристалів.

24. Особливості топохімічних реакцій.

25. Ефект Киркендала.

26. Аморфні тіла.

27. Механізми дифузії у твердих тілах.

28. Провідники, напівпровідники і діелектрики.

29. Складні напівпровідникові матеріали.

30. Явище «поліморфізму» у твердих тілах.


^ 2 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН


Таблиця 2.1 – Навчальні години за планом
Усього

с е м е с т рУсього годин за навчальним планом

72

72

у тому числі:
^

Аудиторні заняття


12

12

з них:

лекції

8

8

лабораторні роботи

4

4
^

Самостійна робота


60

60

Підсумковий контроль


Залік

Залік


^ 3 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


З метою закріплення матеріалу, розглянутого на лекціях, лабораторних заняттях, та самостійно вивчених розділів, студентом повинно бути виконане індивідуальне завдання. Як допоміжний матеріал при його виконанні використовуються підручники, навчальні посібники, конспект лекцій, методичні вказівки до лабораторного практикуму, дані методичні вказівки. Робота повинна бути виконана самостійно і у повному обсязі, грамотно та акуратно, із наведенням необхідних рисунків і посилань на літературні джерела.

Загальний обсяг виконаного завдання має бути не більше 8 – 10 аркушів формату А4 друкованого тексту (шрифт 14, міжрядковий інтервал – 1,5; відступ – 20-25 мм) або рукописного тексту такого ж обсягу.

У даних методичних вказівках наведено 20 варіантів індивідуальних завдань (таблиця 3.1). Номер завдання визначається номером за списком студентів групи.


Таблиця 3.1 – Варіанти індивідуальних завдань

Номер варіанта

Номер питання

Номер варіанта

Номер питання

1

1,20,21

11

1,19,30

2

2,19,22

12

2,20,29

3

3,18,23

13

3,11,28

4

4,17,24

14

4,12,27

5

5,16,25

15

5,13,26

6

6,15,26

16

6,14,25

7

7,14,27

17

7,15,24

8

8,13,28

18

8,16,23

9

9,12,29

19

9,17,22

10

10,11,30

20

10,18,21ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….3

1 Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни……………......4

2 Розподіл навчальних годин…………………………………………………….....6

3 Індивідуальні завдання……………………………………………………………6


Схожі:

Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технології матеріалів» для студентів...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фізико-хімічні методи дослідження властивостей...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство»
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделювання технічних систем» для студентів напряму 050403...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
«Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 – інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія металургійних процесів” для студентів...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделювання технічних систем» для студентів напряму 050403...
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи технології тугоплавких неметалевих та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи